Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Árubeszerzések - 71994-2021

Submission deadline has been amended by:  130823-2021
12/02/2021    S30

Magyarország-Budapest: Mobiltelefonok

2021/S 030-071994

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Attila István
E-mail: szabo.attila@dkuzrt.hu
Telefon: +36 300172295
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dkuzrt.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001265202020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001265202020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b. pont szerinti szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mobiltelefonok beszerzése – MTEL20

Hivatkozási szám: EKR001265202020
II.1.2)Fő CPV-kód
32250000 Mobiltelefonok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás kötése a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) kormányrendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó szervezetek (ld. a felhívás VI.3) 1. pontját) részére mobiltelefonok kategóriák szerinti beszerzésére, kiszállítására.

A keretmegállapodás előirányzott keretmennyisége: 1. részajánlati körben 91 500 db, 2. részajánlati körben 5 000 db.

A keretmegállapodás megkötését követően megvalósításra kerülő egyedi beszerzések konkrét mennyisége és – a keretmegállapodás részét képező elemekből összeállított – konkrét tárgya a keretmegállapodás megkötését követően, a verseny újranyitás vagy közvetlen megrendelés [Kbt.105.§ (2) bek. b) pont] során kerül meghatározásra. Lásd még a közbeszerzési dokumentumokban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nyomógombos, Android, ill. víz, por és ütésálló

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
32250000 Mobiltelefonok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, az érintett szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt magyarországi teljesítési helyek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. Összesen 2 féle különböző nyomógombos mobiltelefon, 3 különböző gyártmány 2-2 féle (összesen 6 különböző termék) ún. alapkategóriás Android rendszerű mobiltelefon készülék, 3 különböző gyártmány 2-2 féle (összesen 6 különböző termék) ún. középkategóriás Android rendszerű, 3 különböző gyártmány 2-2 féle (összesen 6 különböző termék) ún. felsőkategóriás Android rendszerű készülék és 2 különböző gyártmány 1-1 féle (összesen 2 különböző termék) víz, por, és ütésálló mobiltelefon (mindösszesen 22 féle mobiltelefon termék) értékesítése és kapcsolódó szolgáltatások (kiszállítás, közbeszerzési projektiroda működtetése) teljesítése, a műszaki leírásban előírtak és az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok (és annak részét képező .XLSX fájl) szerint (keretmennyiség: 91 500 db készülék). Valamennyi (22 db termék és 1 db szolgáltatás) sorra kötelező az ajánlattétel. Jelen részajánlati kör esetében az ajánlatban a nyomógombos készülékek közül szükséges legalább 1 db olyan termék megajánlása, melynek ajánlati egységára nem éri el a nettó 10 000 HUF-ot (amennyiben ez az előírás nem teljesül az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi). A kiszállítás nettó 50 000 HUF felett kötelezően díjmentes.

2. Az eljárás több ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. [Kbt. 104.§ (3) bek.] Az egyedi szerződések megkötésére a Kbt. 105. § (2) bek. b. pontja szerint kerülhet sor.

3. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdését. A Kbt. 81. § (5) bek. alapján ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes Európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő a legkedvezőbb és az azt követő további 4 legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő vonatkozásában végzi el a bírálatot.

4. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bek. alapján megadja, hogy a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e. pontját.

5. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a. pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontját alkalmazza az értékeléskor az eljárás első részében.

6. Az eljárás második részben az értékelés a Kbt. 76. § (2) bek. a. pontja szerinti legalacsonyabb ár.

7. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről. A 197/2014.(VIII. 1.) Korm. rend. előírásait be kell tartani; az összes megajánlott termékre biztosítani kell a saját, vagy a gyártó által működtetett rendszeren keresztül. Az érintett szervezet igénye esetén a veszélyes hulladék elszállítását, átvételét a nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell.

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Google Mobile Services (GMS) tanúsítványok másolatait és az ezzel kapcsolatban a közbeszerzési dokumentációban előírt nyilatkozatot.

9. A felhívás II.2.7) pontja szerint a keretmennyiség 30 %-kal növelhető.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 29
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő döntése alapján a keretmegállapodás 24 hónapos aktív időszaka alatt egy alkalommal legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható azzal, hogy a meghosszabbítás időtartamára vonatkozó mennyiség-emelkedés nem lehet több, mint a keretmennyiség 30 %-a.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Uniós finanszírozás esetén az érintett szervezet köteles a keretmegállapodás alapján megküldött felhívásban/megrendelésben megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat.

II.2.14)További információk

A megkötött keretmegállapodás alapján a beszerzések az érintett szervezetek igényeitől függően az EU alapokból is megvalósulhatnak, figyelemmel a Kbt. 53. § (6) bek-ben előírtakra is. A Kbt. 135. § (5) bekezdésének megfelelően a keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések esetén felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, ha a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

IOS-t gyárilag futtatni képes telefonok

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
32250000 Mobiltelefonok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, az érintett szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt magyarországi teljesítési helyek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. 9 féle különböző iOS-t gyárilag futtatni képes mobiltelefonok értékesítése és kapcsolódó szolgáltatások (kiszállítás, közbeszerzési projektiroda működtetése) teljesítése, a műszaki leírásban előírtak és az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok (és annak részét képező .XLSX fájl) szerint (keretmennyiség: 5 000 db készülék). Valamennyi (9 db termék és 1 db szolgáltatás) sorra kötelező az ajánlattétel.

A kiszállítás nettó 50 000 HUF felett kötelezően díjmentes.

2. Az eljárás több ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. [Kbt. 104.§ (3) bek.] Az egyedi szerződések megkötésére a Kbt. 105. § (2) bek. b. pontja szerint kerülhet sor.

3. AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdését. A Kbt. 81. § (5) bek. alapján AK az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. AK a legkedvezőbb és az azt követő további 4 legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő vonatkozásában végzi el a bírálatot.

4. AK a Kbt. 75. § (6) bek. alapján megadja, hogy a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e. pontját.

5. AK a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontját alkalmazza az értékeléskor az eljárás első részében.

6. Az eljárás második részben az értékelés a Kbt. 76. § (2) bek. a. pontja szerinti legalacsonyabb ár.

7. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről. A 197/2014.(VIII. 1.) Korm. rend. előírásait be kell tartani; az összes megajánlott termékre biztosítani kell a saját, vagy a gyártó által működtetett rendszeren keresztül. Az érintett szervezet igénye esetén a veszélyes hulladék elszállítását, átvételét a nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell.

8. A felhívás II.2.7) pontja szerint a keretmennyiség 30 %-kal növelhető.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 29
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő döntése alapján a keretmegállapodás 24 hónapos aktív időszaka alatt egy alkalommal legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható azzal, hogy a meghosszabbítás időtartamára vonatkozó mennyiség-emelkedés nem lehet több, mint a keretmennyiség 30 %-a.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Uniós finanszírozás esetén az érintett szervezet köteles a keretmegállapodás alapján megküldött felhívásban/megrendelésben megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat.

II.2.14)További információk

A megkötött keretmegállapodás alapján a beszerzések az érintett szervezetek igényeitől függően az EU Alapokból is megvalósulhatnak, figyelemmel a Kbt. 53. § (6) bek.-ben előírtakra is. A Kbt. 135. § (5) bekezdésének megfelelően a keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések esetén felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, ha a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62. § (1)–(2) bekezdéseiben, továbbá a Kbt.63. § (1) bekezdés c. pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Öntisztázás: a Kbt.64.§(1)–(2) bek.alapján. Előzetes igazolási mód (ajánlatban benyújtandó): a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: KR.) 1–4.§ rendelkezései szerint kell igazolni.

Az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a KR. 4. § (1) bekezdése alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltésével köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1)–(2) bekezdésének, továbbá a Kbt.63. § (1) bekezdés c. pontjának hatálya alá.

A KR. 3.§ (3), (5) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös ajánlattevők vonatkozásában, a nevükben eljárni jogosult képviselő külön-külön tölti ki az EEKD űrlapot az EKR rendszerben.

A KR. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD űrlapon az ajánlattevőnek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik (az EEKD II. rész D. pontja is kitöltendő).

A KR. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével.

Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó): ajánlatkérő által a Kbt.69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására felhívott MAGYARORSZÁGON letelepedett ajánlattevő esetén a KR. 4. §, a 8. § és 9. § b. pont, illetve nem MAGYARORSZÁGON letelepedett ajánlattevő esetén, a 4. §, a 10. § és a 11. § b. pont alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1)–(2) bekezdésében, továbbá a Kbt.63. § (1) bekezdés c. pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a KR. 12–13. §-ban, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra is.

A KR. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD űrlapot köteles kitölteni a Kbt.62. §-ában és Kbt.63. § (1) bekezdés c. pontjában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt.74. § (1) bek.).

A Kbt.69. § (11a) bekezdése alapján ajánlattevő nyilatkozhat ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési eljárásában, az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembevételéről. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a KR.18. §-ában foglaltakra.

Az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, nemleges tartalom esetén is (EKR űrlap kitöltésével). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1. A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban itt: KR. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított utolsó 3 évben (36 hónapban) – a közbeszerzés tárgyában (mobiltelefonok szállítása) – teljesített (azaz átadás-átvétellel lezárt) legjelentősebb szállításainak ismertetését a KR.22.§(1) bek.-ében meghatározott formában igazolva.

Előzetes igazolási mód: ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a KR. 5.§ (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. Ajánlatkérő a KR. 2.§ (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” (alfa) szakaszát kitölteni. Felhívjuk a figyelmet a KR. 3.§-ában foglaltakra.

Igazolási mód: ajánlatkérő által a Kbt.69.§ (4)–(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek be kell nyújtani referenciaigazolását a KR.22.§(1) bek szerinti tartalommal. Az igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szerződés tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező év, hó, nap), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítés tárgya bővebb a közbeszerzés tárgyánál, úgy a közbeszerzés tárgya szerinti teljesítést is meg kell adni. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Ha referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben közös ajánlattevő vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben csak az fogadható el, amely saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt.140.§(9) bek.-ében meghatározottakra is. (Kérjük, adja meg a saját teljesítés mértékét az ellenszolgáltatásból részesülés arányában.)

Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt.65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a KR. 21–22.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.

A Kbt.69.§ (4) bekezdésben foglaltak alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Az alkalmasság a Kbt.65.§ (6), (7), (9), (11) bekezdései szerint is igazolhatóak. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülni az előírt alkalmassági minimum követelményeknek történő megfelelésnek. A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá szintén elegendő, ha az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők egyike felel meg. A Kbt. 67.§ (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon

köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmas ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított utolsó három évben (36 hónapban) összesen legalább 300 db mobiltelefon készülék szállítását igazoló szerződésszerűen teljesített (azaz átadás-átvétellel lezárt) referenciával. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az előírt referencia több szerződésből eredő szállítások bemutatásával is teljesíthető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a. pontjában foglaltak szerint, ajánlati részenként 2 000 000 HUF adatszolgáltatási biztosítékot kér. A keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeként kötött egyedi szerződésekben kiköthető biztosítékokat és rendelkezéseket a keretmegállapodás tartalmazza. Az ellenérték kiegyenlítésével kapcsolatos rendelkezéseket a keretmegállapodás tartalmazza.

Irányadók: Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdés, Kbt. 136. §, Kbt. 27/A. § és a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés.

EU forrás felhasználása és szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI. 5.) Kr. 119. § alapján történhet.

Vonatkozó jogszabályok különösen: 2015. évi CXLIII. tv; 2007. évi CXXVII. tv; 2013. évi V. tv; 2017. évi CL tv; 2011. évi CXCV. tv; 301/2018. (XII. 27.) Kr; 424/2017. (XII.19.) Kr.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 5
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/03/2021
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16/03/2021
Helyi idő: 16:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontása a Kbt.68.§ (1) és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ának (3), valamint a Kbt. 68. § (4)–(6) bekezdései szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A Kbt. 104. § (4) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdése szerinti szervekkel azonosítja a keretmegállapodásban részes ajánlattevővel szerződéskötésre jogosult szervezetek körét, figyelemmel az alábbiakra: a 301/2018. (XII.27.) Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdés e. pont ea. alpontja szerinti azon szervezetek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amelyek a központosított közbeszerzési rendszerhez a felhívás feladásáig önként csatlakozóként regisztráltak. A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdés e. pont eb. alpontja szerinti azon szervezetek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amelyek az ajánlatkérő 9/2020-as felhívása szerinti határidőig (2021.1.20. 12:00 óra), és az abban foglaltak szerint önként csatlakozóként regisztráltak.

2. AK a Kbt. 65. § (3), (5) bek.-ben foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a keretmegállapodás alapján megvalósítandó beszerzések során megvalósítandó, és egy időben teljesítendő egyedi megrendelés várható nagyságrendje 400 db készülék, azonban az egy időben teljesítendő egyedi megrendelések nagyságrendje ennél nagyobb is lehet, ezért kérjük, hogy az ajánlattétel során ezt is vegyék figyelembe.

3. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben (ekr.gov.hu) történik figyelemmel a Kbt. 40.§(1) bek.-ben foglaltakra. Az EKR használatához a 424/2017.(XII.19.) Korm.r. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges.

4. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35.§ (2a) bekezdése alapján vizsgálja.

5. A keretmegállapodás alapján az egyedi szerződések megkötésére a Kbt. 105.§ (2) bekezdés b. pontjában foglalt módon kerülhet sor.

6. AK ajánlattevő és a közös ajánlatot tevő nyertesek részére gazdálkodó szervezet létrehozását nem teszi lehetővé.

7. AK a Kbt. 65.§ (1) bekezdése alapján gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó alkalmassági feltételt nem ír elő.

8. Az ajánlatba a Kbt.66.§(2) bek. szerinti nyilatkozatot, valamint a 66.§(5) bek. szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kell csatolni.

9. A Kbt.41/A.-41/B.§ alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a KD tartalmazza.

10. A Kbt.66.§(6) bek. a–b. pontjai alapján az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (Nemleges esetben is.)

11. AK a Kbt.71.§-a szerint biztosít hiánypótlást, figyelembe véve a 424/2017 Korm. rendelet 11.§ (2) és (3) bekezdéseit. A Kbt. 71.§ (6) esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) AK teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.

12. A Kbt.134.§(5) bekezdése szerint a biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan ajánlattevőnek az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell (ld. adatszolgáltatási biztosíték).

13. A 321/2015.(X.30.) Korm.r.30.§(4) bek.-ben foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy az AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.3) M1 pontjában.

14. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés feltételeként nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül.

15. FAKSZ neve és lajstromszáma, Szabó Attila István 00951, Orosz Endre 00406

16. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

17. A keretmegállapodás hatálya alatti beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet a központosított közbeszerzés érintett szervezetei költségvetésében áll rendelkezésre, kivéve a Kbt.53.§(6) bek.-ben foglalt, támogatásra irányuló pályázat benyújtása esetében.

18. A karakterkorlátra tekintettel a KD további előírásokat tartalmaz.

19. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlattételi határidő lejártától számítottan 30 napot ért.

20. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az EKR-ben meglévő, illetve szerkesztett elektronikus űrlapok mellett további nyilatkozatmintákat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy ezen minták (tehát az EKR-ben meglévő, illetve szerkesztett elektronikus űrlapok melletti további nyilatkozatminták) használata nem kötelező, mert az ajánlattevők saját nyilatkozatmintáit is jogosult használni. Ajánlatkérő a nyilatkozatmintákban adott esetben meglévő elírások, illetve inkonzisztenciák tekintetében nem vállal felelősséget.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/02/2021