Supplies - 72126-2021

Submission deadline has been amended by:  133330-2021
12/02/2021    S30

Poland-Lesko: Miscellaneous medical devices and products

2021/S 030-072126

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
Postal address: ul. Kazimierza Wielkiego 4
Town: Lesko
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Postal code: 38-600
Country: Poland
Contact person: Łukasz Podkalicki
E-mail: zamowienia@spzozlesko.pl
Telephone: +48 134698413
Fax: +48 134696408
Internet address(es):
Main address: http://przetargi.spzozlesko.pl/
Address of the buyer profile: http://zamowienia@spzozlesko.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.przetargi.spzozlesko.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: zdrowie
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa różnego sprzętu i urządzeń medycznych, różnych mebli i wyposażenia oraz urządzeń komputerowych i centrali telefonicznej wraz z konfiguracją i wdrożeniem

Reference number: ZP/1/2021
II.1.2)Main CPV code
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa różnego sprzętu i urządzeń medycznych, różnych mebli i wyposażenia oraz urządzeń komputerowych i centrali telefonicznej wraz z konfiguracją i wdrożeniem”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a do SWZ.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 części. Ofertę można złożyć w odniesieniu do wszystkich części, Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu https://miniportal.uzp.gov.pl/

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 1 – sprzęt medyczny 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33172100 Anaesthesia devices
33182100 Defibrillator
33195110 Respiratory monitors
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 1 – przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 1.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech., w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna. Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03.

II.2.14)Additional information

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

1) cena ofertowa brutto (C) – 60 %;

2) okres gwarancji (G) – 40 %.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną.

Część nr 1 – wadium – 3 623,00 PLN (słownie: trzy tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote 00/100).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 2 – respiratory

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
44611200 Breathing apparatus
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 2 – przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratorów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a – części 2.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech., w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna. Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03.

II.2.14)Additional information

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

1) cena ofertowa brutto (C) – 60 %;

2) okres gwarancji (G) – 40 %.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną.

Część nr 2 – wadium – 1 033,00 PLN (słownie: jeden tysiąc trzydzieści trzy złote 00/100).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 3 – aparat RTG

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111000 X-ray devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 3 – przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu RTG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a – części 3.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech., w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna. Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03.

II.2.14)Additional information

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

1) cena ofertowa brutto (C) – 60 %;

2) okres gwarancji (G) – 40 %.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną.

Część nr 3 – wadium – 2 164,00 PLN (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote 00/100).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 4 – zestawy laparoskopowe i artroskopowe

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33169000 Surgical instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 4 – przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu laparoskopowego i artroskopowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 4.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech., w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna. Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03.

II.2.14)Additional information

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

1) cena ofertowa brutto (C) – 60 %;

2) okres gwarancji (G) – 40 %.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną.

Część nr 4 – wadium – 5 397,00 PLN (słownie: pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 5 – stanowisko do resuscytacji noworodka

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33172200 Resuscitation devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 5 – przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska do resuscytacji noworodka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 5.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech., w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna. Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03.

II.2.14)Additional information

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

1) cena ofertowa brutto (C) – 60 %;

2) okres gwarancji (G) – 40 %.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną.

Część nr 5 – wadium – 678,00 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 6 – sprzęt medyczny 2

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 6 – przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 6.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech., w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna. Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03.

II.2.14)Additional information

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

1) cena ofertowa brutto (C) – 60 %;

2) okres gwarancji (G) – 40 %.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną.

Część nr 6 – wadium – 4 727,00 PLN (słownie: cztery tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych 00/100).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 7 – urządzenia sterylizujące

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 7 – przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do sterylizacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 7.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech., w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna. Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03.

II.2.14)Additional information

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

1) cena ofertowa brutto (C) – 60 %;

2) okres gwarancji (G) – 40 %.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną.

Część nr 7 – wadium – 7 701,00 PLN (słownie: siedem tysięcy siedemset jeden złotych 00/100).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 8 – stoły operacyjne

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192230 Operating tables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 8 – przedmiotem zamówienia jest dostawa stołu operacyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 8.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech., w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna. Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03.

II.2.14)Additional information

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

1) cena ofertowa brutto (C) – 60 %;

2) okres gwarancji (G) – 40 %.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną.

Część nr 8 – wadium – 2 505,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset pięć złotych 00/100).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 9 – różne urządzenia i produkty medyczne

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 9 – przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych urządzeń i produktów medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 9.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech., w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna. Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03.

II.2.14)Additional information

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

1) cena ofertowa brutto (C) – 60 %;

2) okres gwarancji (G) – 40 %.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną.

Część nr 9 – wadium – 2 943,00 PLN (słownie: dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote 00/100).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 10 – wyposażenie socjalno-bytowe

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
39155000 Library furniture
39100000 Furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 10 – przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia socjalno-bytowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 10.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech., w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna. Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03.

II.2.14)Additional information

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

1) cena ofertowa brutto (C) – 60 %;

2) okres gwarancji (G) – 40 %.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną.

Część nr 10 – wadium – 1 570,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadkach wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest wstanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

5. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;

2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 Pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5–7 Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ;

4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ciąg dalszy poprzedniej sekcji

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2 pkt 4 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4.

8. Dokument, o którym mowa, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1. formularz – druk oferty stanowiący załącznik nr 1;

2. oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ);

3. informacja o powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego określoną w załączniku nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy);

4. kalkulacja kosztów – załącznik nr 9;

5. dowód wniesienia wadium;

6. oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień (jeżeli dotyczy);

7. zgodnie z rozdziałem VIII Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, który nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub podmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe, podmiotowe środki są niekompletne lub zawierają błędy, do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że pomimo złożenia środka dowodowego oferta będzie podlegała odrzuceniu albo będą zachodziły przesłanki unieważnienia postępowania.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający opracował wzór umowy określający warunki realizacji dostawy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/03/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/06/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/03/2021
Local time: 12:30
Place:

Samodzielnym Publiczny Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku, 38-600 Lesko, ul. K. Wielkiego 4, bud. Przychodni, pok. 231.

Otwarcie następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Information about authorised persons and opening procedure:

Wykonawca, aby złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi założyć konto na ePUAP. Po założeniu konta Wykonawca ma dostęp do formularzy do złożenia oferty oraz do komunikacji. Aby złożyć ofertę Wykonawca wybiera formularz do złożenia, zmiany lub wycofania oferty. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Otwarcie ofert następuje poprzez https://miniportal.uzp.gov

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej – Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uz.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Łukasz Podkalicki
Postal address: ul. K. Wielkiego 4
Town: Lesko
Postal code: 38-600
Country: Poland
E-mail: zamowienia@spzozlesko.pl
Telephone: +49 66546924
Fax: +49 134698408
Internet address: www.spzozlesko.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej oraz w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/02/2021