Supplies - 72224-2021

12/02/2021    S30

Hrvatska-Koprivnica: Dijagnostička sredstva

2021/S 030-072224

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije
Nacionalni registracijski broj: 12878651060
Poštanska adresa: Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10
Mjesto: Koprivnica
NUTS kod: HR045 Koprivničko-križevačka županija
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Melita Bušljeta
E-pošta: melita.busljeta@kckzz.hr
Telefon: +385 48658223
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zzjz-kkz.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0005483
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Javna nabava laboratorijskih testova za molekularnu dijagnostiku SARS-CoV-2

Referentni broj: 15/2021 NVV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33694000 Dijagnostička sredstva
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Laboratorijski testovi za molekularnu dijagnostiku SARS-CoV-2, sukladno troškovniku s tehničkim specifikacijama koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi. Nabava obuhvaća isporuku robe i edukaciju osoblja o korištenju kitova.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 200 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

RT-PCR kitovi za detekciju SARS-CoV-2

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33694000 Dijagnostička sredstva
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR045 Koprivničko-križevačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije – Služba za mikrobiologiju, Željka Selingera 1, Koprivnica, fco zgrada naručitelja, najkasnije do 14:00 sati radnim danom.

II.2.4)Opis nabave:

RT-PCR kitovi za detekciju SARS-CoV-2, sukladno troškovniku s tehničkim specifikacijama koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi. Nabava obuhvaća isporuku robe i edukaciju osoblja o korištenju kitova.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Vidjeti DON / Ponder: Vidjeti DON
Kriterij troška - Naziv: Vidjeti DON / Ponder: Vidjeti DON
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 200 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 01/04/2021
Završetak: 31/12/2021
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Kitovi za ekstrakciju nukleinskih kiselina

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33694000 Dijagnostička sredstva
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR045 Koprivničko-križevačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije – Služba za mikrobiologiju, Željka Selingera 1, Koprivnica, fco zgrada naručitelja, najkasnije do 14:00 sati radnim danom.

II.2.4)Opis nabave:

Kitovi za ekstrakciju nukleinskih kiselina, sukladno troškovniku s tehničkim specifikacijama koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi. Nabava obuhvaća isporuku robe i edukaciju osoblja o korištenju kitova.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Vidjeti DON / Ponder: Vidjeti DON
Kriterij troška - Naziv: Vidjeti DON / Ponder: Vidjeti DON
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 01/04/2021
Završetak: 31/12/2021
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti DON.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti DON.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
Ubrzani postupak
Obrazloženje:

Naručitelj rok obrazlaže činjenicom epidemije COVID-19 i potrebom za žurnom nabavom dijagnostičkih testova.

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 24/02/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 24/02/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

Zavodu za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, HR-48000 Koprivnica, II. kat.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidjeti DON.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti DON.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/02/2021