Supplies - 72908-2019

14/02/2019    S32

Polska-Katowice: Kabel niskiego napięcia

2019/S 032-072908

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wituś
E-mail: b.witus@pgg.pl
Tel.: +48 327572231
Faks: +48 327572304
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A., Centrum Logistyki Materiałowej
Adres pocztowy: ul. Karolinki 1
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-467
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wituś
E-mail: b.witus@pgg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://efo.coig.biz
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 284-6.

Numer referencyjny: 701802160-1
II.1.2)Główny kod CPV
31321210 Kabel niskiego napięcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986), zwanej w SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamówienie obejmuje dostawę przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 r. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 284-6.

Przedmiot zamówienia podzielono na 32 części zamówienia (zadań), w których szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 135 530 m przewodów górniczych oponowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 284-6.

Część nr: 1-32
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31321210 Kabel niskiego napięcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych w ilości i rodzaju szczegółowo określonym w Formularzu Ofertowym, który stanowi Załącznik nr 2 SIWZ. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi 32.

Lp przedmiot zamówienia ilość j.m.

1 Przewód ONG 3X2,5+2,5 1KV oponowy górniczy 1 000 m

2 Przewód ONG-CEKŻ-G 3X25+16+3X2,5 0,6/1KV oponowy górniczy 450 m

3 Przewód ONG-CEKŻ-G 3X35+16+3X2,5 1KV oponowy górniczy 350 m

4 Przewód ONG-CEKŻ-G 3X35+16+6X2,5 1KV oponowy górniczy 1 400 m

5 Przewód ONG-CEKŻ-G 3X50+25+3X4 1KV oponowy górniczy 700 m

6 Przewód ONG-CEKŻ-G 3X50+25+6X2,5 0,6/1KV oponowy górniczy 4 100 m

7 Przewód ONG-CEKŻ-G 3X70+35+6X2,5 1KV oponowy górniczy 720 m

8 Przewód ONG-CEKŻ-G 3X70+35+6X4 0,6/1KV oponowy górniczy 1 800 m

9 Przewód ONG-CEKŻ-G 3X95+35+6X4 0,6/1KV oponowy górniczy 1 400 m

10 Przewód ONG-CEKŻI-G 3X1,5+1,5+2X1,5 1KV oponowy górniczy 1 600 m

11 Przewód ONG-CEKŻI-G 3X1,5+1,5+3X1,5 1KV oponowy górniczy 500 m

12 Przewód ONG-CEKŻI-G 3X1,5+1,5+6X1,5 1KV oponowy górniczy 300 m

13 Przewód ONG-CEKŻI-G 3X2,5+2,5 1KV oponowy górniczy 2 600 m

14 Przewód ONG-CEKŻI-G 3X2,5+2,5+2,5 0,6/1KV oponowy górniczy 900 m

15 Przewód ONG-CEKŻI-G 3X16+10+3X2,5 0,6/1KV oponowy górniczy 200 m

16 Przewód O2NG-CEKŻ-G2 6X70+25+6X2,5 0,6/1KV oponowy górniczy 1 290 m

17 Przewód O2NG-CEKŻ-G2 6X70+25+6x4 0,6/1KV oponowy górniczy 200 m

18 Przewód O2NG-CEKŻ-G2 6X95+25+7X4 0,6/1KV oponowy górniczy 4 020 m

19 Przewód O2NG-CEKŻ-GW 3X25+16+3X2,5 0,6/1KV oponowy górniczy 1 100 m

20 Przewód O2NG-CEKŻ-GW 3X35+16+6X2,5 0,6/1KV oponowy górniczy 600 m

21 Przewód O2NG-CEKŻ-GW 3X50+25+6X2,5 0,6/1KV oponowy górniczy 200 m

22 Przewód O2NG-CEKŻ-GW 3X70+35+6X4 1KV oponowy górniczy 500 m

23 Przewód O2NG-CEKŻ-GW 3X95+35+6X4 0,6/1KV oponowy górniczy 600 m

24 Przewód ONZG-CEKŻ-GW (A) 3X35+16+6X2,5 0,6/1KV oponowy górniczy kombajnowy 500 m

25 Przewód ONZG-CEKŻ-GW (A) 3X70+35+6X4 0,6/1KV oponowy górniczy kombajnowy 250 m

26 Przewód O2NG-CEKŻ/W-GW 3X70+25+3X2X6 3,6/6KV oponowy górniczy 1 000 m

27 Przewód ONG-CEKŻI-GW 3X35+16+6X2,5 0,6/1KV oponowy górniczy 850 m

28 Przewód YNOGY 3X70+25 0,6/1KV oponowy górniczy polwinitowy 200 m

29 Przewód YNOGY-EKM 3X2,5+2,5+2,5 0,6/1KV oponowy górniczy polwinitowy 8 760 m

30 Przewód YNOGY-EKM 3X4+4+4 0,6/1KV oponowy górniczy polwinitowy 65 050 m

31 Przewód YNOGY-EKM 3X10+10+6 0,6/1KV oponowy górniczy polwinitowy 26 990 m

32 Przewód YNHOGY 3X6+6+4 0,6/1KV oponowy górniczy 5 400 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 29/02/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione w zakresie sytuacji ekonomicznej jeżeli Wykonawcy, jeżeli Wykonawcy, uzyskali przychód netto w 1 roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – w tym okresie,

Na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 23 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 23 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 92 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 62 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 333 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 97 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 228 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 178 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 17 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 9 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 20 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 258 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 43 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 1 052 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 57 000,00 PLN

Dla zadania nr 20 - 42 000,00 PLN

Dla zadania nr 21 - 18 000,00 PLN

Dla zadania nr 22 - 71 000,00 PLN

Dla zadania nr 23 - 96 000,00 PLN

Dla zadania nr 24 - 62 000,00 PLN

Dla zadania nr 25 - 48 000,00 PLN

Dla zadania nr 26 - 179 000,00 PLN

Dla zadania nr 27 - 57 000,00 PLN

Dla zadania nr 28 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 29 - 85 000,00 PLN

Dla zadania nr 30 - 702 000,00 PLN

Dla zadania nr 31 - 518 000,00 PLN

Dla zadania nr 32 - 76 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 4 488 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w 1 roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

— „Rachunek zysków i strat” za 1 rok obrotowy z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 23 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 23 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 92 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 62 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 333 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 97 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 228 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 178 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 17 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 9 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 20 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 258 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 43 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 1 052 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 57 000,00 PLN

Dla zadania nr 20 - 42 000,00 PLN

Dla zadania nr 21 - 18 000,00 PLN

Dla zadania nr 22 - 71 000,00 PLN

Dla zadania nr 23 - 96 000,00 PLN

Dla zadania nr 24 - 62 000,00 PLN

Dla zadania nr 25 - 48 000,00 PLN

Dla zadania nr 26 - 179 000,00 PLN

Dla zadania nr 27 - 57 000,00 PLN

Dla zadania nr 28 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 29 - 85 000,00 PLN

Dla zadania nr 30 - 702 000,00 PLN

Dla zadania nr 31 - 518 000,00 PLN

Dla zadania nr 32 - 76 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 4 488 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych tj. dostawy innych przewodów oraz kabli elektroenergetycznych.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca,którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

— Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - zgodnie z Załącznikiem nr 3 SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej,

b) sytuacji ekonomicznej,

Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z uwzględnieniem art. 133 ust. 4.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) z zastrzeżeniem regulacji art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy Pzp, Wykonawcę.

3. Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty, jakie należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określono w SIWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 126 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla części zamówienia Nr:

1 - 200,00 PLN

2 - 700,00 PLN

3 - 700,00 PLN

4 - 3 000,00 PLN

5 - 2 000,00 PLN

6 - 9 000,00 PLN

7 - 3 000,00 PLN

8 - 6 000,00 PLN

9 - 5 000,00 PLN

10 - 600,00 PLN

11 - 300,00 PLN

12 - 300,00 PLN

13 - 500,00 PLN

14 - 400,00 PLN

15 - 400,00 PLN

16 - 7 000,00 PLN

17 - 2 000,00 PLN

18 - 27 000,00 PLN

19 - 2 000,00 PLN

20 - 1 000,00 PLN

21 - 500,00 PLN

22 - 2 000,00 PLN

23 - 3 000,00 PLN

24 - 2 000,00 PLN

25 - 2 000,00 PLN

26 - 5 000,00 PLN

27 - 2 000,00 PLN

28 - 400,00 PLN

29 - 3 000,00 PLN

30 - 19 000,00 PLN

31 - 14 000,00 PLN

32 - 2 000,00 PLN

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

2.Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

3. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

7. Szczegółowe wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę określono w SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Zał. nr 7 SIWZ.

2. Integralną część Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy stanowią Ogólne warunki zakupu i realizacji dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.w ramach składów konsygnacyinych.

3. OWZIRD materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej Profil nabywcy: adres internetowy:

http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi wraz z Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

4. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp,wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ,a także zmian których zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w Istotnych postanowieniach.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną w zakresie części zamówienia nr 1÷32.

Aukcja przeprowadzona zostanie, jeżeli w postępowaniu w zakresie w/w części zamówienia złożone zostaną co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz

Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 034-074731
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/02/2019
Czas lokalny: 10:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/02/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w dniu 28.2.2019 r. o godz. 11:00 w:

Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1, POLSKA - pokój nr 115, I piętro

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji.

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do dnia 29.2.2020 r. z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50 % wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 31.5.2020 r.

3. Zamówienie nie może być doręczone później niż

1) w dniu 31.12.2019 r. – dla terminu obowiązywania umowy określonego w ust. 1,

2) w dniu 31.3.2020 r. – dla terminu obowiązywania umowy określonego w ust. 2.

W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portalu Dostawcy”. Operacja ta połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portalu Dostawcy”

4. Wymagany termin realizacji dostawy: do 60 dni od daty otrzymania zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego niż określony w ust. 4:

1) w zamówieniu poprzez określenie innego terminu,

2) w harmonogramie stanowiącym załącznik do zamówienia,

3) po przekazaniu zamówienia, dla zamówień przekazywanych drogą elektroniczną poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji. W każdym przypadku możliwa jest zmiana terminu realizacji zamówienia po przekazaniu oświadczenia Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem lub e-mailem.

6. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/02/2019