Services - 74804-2019

15/02/2019    S33    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Bus- en autobusverhuur met chauffeur

2019/S 033-074804

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Sint-Jans-Molenbeek
Postadres: Graaf van Vlaanderenstraat, 20
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1
Postcode: 1080
Land: België
Contactpersoon: De heer Michel Aelterman
E-mail: economat.1080@molenbeek.irisnet.be
Telefoon: +32 26004957
Fax: +32 24123757

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.molenbeek.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Huur van schoolbussen voor de periode van 1.1.2019 tot 31.12.2019

Referentienummer: 2018/830
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60172000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 237 790.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Verplaatsingen binnen de gemeente en enkele dagen buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Huur van schoolbussen voor de periode van 1.1.2019 tot 31.12.2019

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 198-448531
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018/830
Perceel nr.: 1
Benaming:

Huur van schoolbussen voor de periode van 1.1.2019 tot 31.12.2019

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eurobussing Brussels Keolis group
Postadres: Avenue de Béjar, 5
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE
Postcode: 1120
Land: België
E-mail: info@keolis.be
Telefoon: +32 26521111
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 237 790.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 128 1o van KB van 18.4.2017 betreffende de gunning van overheidsopdrachten, heeft de aanbestedende overheid gekozen niet gebruik te maken van de elektronische communicatiemiddelen voor de indiening van de offertes.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Administratie van de raad van State - afdeling bestuursrechtspraak
Postadres: Wetenschapstraat, 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2019