Supplies - 75186-2022

11/02/2022    S30

България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2022/S 030-075186

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Национален регистрационен номер: 000670627
Пощенски адрес: ж.к. СТУДЕНТСКИ ГРАД, ул. Академик Стефан Младенов № 21
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Лице за контакт: Nikolay Kirilov Izov
Електронна поща: nikolay.izov@gmail.com
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.nsa.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/28275
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за срок до 24 месеца, разделени по обособени позиции, както следва:

1. Доставка на хляб.

2. Доставка на свежи и замразени плодове и зеленчуци.

3. Доставка на пилешко месо и яйца.

4. Доставка на свинско, телешко и агнешко месо, кайма и колбаси.

5. Доставка на бакалски стоки и риба.

6. Доставка на мляко и млечни продукти.

7. Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода.

8. Доставка на шоколадови изделия, кафе, чай и свързани с тях продукти

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 50 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на бакалски стоки и риба

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Зрял фасул 1 кг. разфас. – 860 кг; ориз бланш.1 кг. разфас. – 1020 кг, ориз 1 кг. - 440 кг., леща 1 кг. разфас. – 620 кг, сол готварска 1 кг. – 720 кг, мед разфасовка 20 гр. – 10000 бр, нишесте 1 кг. – 40 кг, вино бяло обикн. 0,75 л. – 380 л, макарони – 60 кг, спагети – 20 кг, фиде – 400 кг, картофено пюре – 580 кг, захар 1 кг. – 800 кг, горчица най-малко 0,870 кг. – 30 кг, соев сос – 400 л., майонеза 150 кг, червен пипер – 100 кг, черен пипер млян – 30 кг, черен пипер на зърна – 6 кг, кимион млян - 1 кг, ванилия – 0,2 кг, канела  – 1 кг, какао на прах– 5 кг, чубрица суха  – 22 кг, джоджен сух – 18 кг, кервиз-целина суха – 7 кг, дафинов лист – 6 кг, сода бикарбонат - 3 кг; подправка тип пикантна  – 200 кг, бульони (кубчета) – 4 кг, инстантни супи – 100 бр, крутони  – 12 кг.,  олио  – 4500 л, оцет винен – 480 л, маргарин  – 20 кг, брашно тип 500  – 1000 кг, галета – 430 кг, риба скумрия консерва най-малко 0,160 кг. – 200 бр., консерва русенско варено най-малко 0,180 кг. – 200 бр., консерва пастет свински най-малко 0,180 кг. – 200 бр., пастет разфасовка най-малко 20 гр. – 1000 бр., „Руска“ салата - 10 кг; салата „Снежанка“ – 10 кг; салата „Боб с лютеница“ – 10 кг; салата „Апетитка“ – 10 кг; салата „Зеле с моркови“ – 10 кг. кьопоолу  – 10 кг; консерва домати - белени, рязани на кубчета най – малко 0,800 кг – 2400 бр; доматено пюре най – малко 0,680 кг - 480 бр; лютеница в кофа – 760 кг; консерва мариновани краставици най - малко 0,680 кг – 700 бр; консерва гъби цели най малко 0,680 кг – 50 бр; консерва грах най - малко 0,680 кг – 100 бр; консерва зелен фасул най – малко 0,680 кг – 180 бр; консерва гювеч най-малко 0,680 кг – 150 бр; консерва паприкаш най - малко 0,680 кг – 1000 бр; конфитюр от плодове в кофа – 50 кг; конфитюр от плодове разфасовка най - малко 20 гр. 8000 бр; маринована белена капия най – малко 0,680 кг – 150 бр; туршия смесена най - малко1,7 кг – 100 бр; „Царска туршия” най – малко 1,7 кг – 100 бр; кисело зеле най - малко 1,700 кг – 100 бр; маслини с костилки – 140 кг; кетчуп най- малко 1 кг – 100 кг; филе бяла риба хек замразено – 320 кг; риба скумрия, чистена - замразена 1120 кг

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 206-535960
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 31593
Обособена позиция №: 5
Наименование:

Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София, Обособена позиция 5: Доставка на бакалски стоки и риба

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
13/01/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 6
Брой на офертите, постъпили от МСП: 5
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ ООД
Национален регистрационен номер: 120541733
Пощенски адрес: ул. "БОРОВА ГОРА" №26
Град: гр. Смолян
код NUTS: BG424 Смолян / Smolyan
Пощенски код: 4700
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 50 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 50 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/02/2022