Services - 76812-2017

01/03/2017    S42    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Topolovgrad: Engineering design services

2017/S 042-076812

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Obshtina Topolovgrad
000024713
pl. „Osvobozhdenie“ No. 1
Topolovgrad
6560
Bulgaria
Contact person: Krasimira Atanasova
Telephone: +359 47052280
E-mail: oba_top.grad@abv.bg
Fax: +359 47054157
NUTS code: BG422

Internet address(es):

Main address: http://www.topolovgrad.net/

Address of the buyer profile: http://topolovgrad.nit.bg/profil-na-kupuvacha-ot-15.04.2016g/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.topolovgrad.net/index.php/profil-na-kupuvacha
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Община Тополовград
000024713
пл. „Освобождение” № 1
Тополовград
6560
Bulgaria
Contact person: Красимира Атанасова
Telephone: +359 47052280
E-mail: oba_top.grad@abv.bg
Fax: +359 47054157
NUTS code: BG422

Internet address(es):

Main address: http://www.topolovgrad.net/

Address of the buyer profile: http://topolovgrad.nit.bg/profil-na-kupuvacha-ot-15.04.2016g/

I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Изготвяне на проекти в съответствие с Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, от 21.5.2001 г. за обекти от цта инфраструктура на община Тополовград и упражняване на авто.

II.1.2)Main CPV code
71320000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „технически” в съответствие с Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти от 21.5.2004 г. и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекти от общинската инфраструктура на община Тополовград.

1. Обект „Благоустрояване на улици в град Тополовград“;

2. Обект „Реконструкция/рехабилитация на водопровода по улици „Москва”, „Васил Левски”, „Искър”, „Трети март”, „България”, „Миньорска”, „София”, „Варна”, „Бенковски”, Улица „Пирин” , „Родопи” — гр. Тополовград.

Финансирането на обществената поръчка е със средства на община Тополовград.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 58 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
II.2)Description
II.2.1)Title:

Изготвяне на проект в съответствие с Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, от 21.5.2001 г. „Благоустрояване на улици в град Тополовград“ и упражняване на авторски надзор

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG422
Main site or place of performance:

Гр. Тополовграз.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически“, съгласно ЗУТ за обект „Благоустрояване на улици в гр. Тополовград“ в обхвата на който влизат следните подобекти: Улица „Москва“ — от о.т. 395 до о.т. 305 — 620 метра; Улица „Васил Левски“ — от о.т. 401 до о.т.258 — 1 220 метра; Улица „Искър“ — от о.т. 253 до о.т. 218 — 320 метра; Улица „Трети март“ — от о.т. 166 до о.т. 218 — 910 метра; Улица „България“ — от о.т. 668 до о.т. 166 — 960 метра; Улица „Миньорска“ — от о.т. 75 до о.т. 32 — 270 метра; Улица „София“ от о.т. 41 до о.т. 163 — 375 метра; Улица „Варна“ от о.т. 30 до о.т. 150 — 390 метра; Улица „Бенковски“ от о.т. 45 до о.т. 107 — 395 метра; Улица „Пирин“ от о.т. 124 до о.т. 125 — 175 метра; Улица „Родопи“ от о.т. 108 до о.т. 221 — 480 метра

2. Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството.

Оферти надвишаващи прогнозната стойност на обособената позиция ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Срок за изготвяне на инвестиционня проект / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 35 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Изготвяне на проект в съответствие с Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, от 21.5.2001 г. за обект: „Реконструкция/рехабилитация на водопровода по улици „Москва“, “Ва

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71322200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG422
Main site or place of performance:

Гр. Тополовград.

II.2.4)Description of the procurement:

1.Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "технически", съгласно ЗУТ за обект:„Реконструкция/рехабилитация на водопровода по улици „Москва”, „Васил Левски”, „Искър” , „Трети март” , „България” , „Миньорска”, „София”, „Варна” , „Бенковски”, Улица „Пирин” , „Родопи” — гр. Тополовград.

Водопроводните клонове в обхвата на обекта засягат следните улици: Ул. „Москва” — от о.т. 395 до о.т. 305 — 620 метра; Ул. „Васил Левски” — от о.т. 401 до о.т.258 — 1220 метра; Ул. „Искър” — от о.т. 253 до о.т. 218 — 320 метра; Ул. „Трети март” — от о.т. 166 до о.т. 218 — 910 метра; Ул. „България” — от о.т. 668 до о.т. 166 — 960 метра; Ул. „Миньорска” — от о.т. 75 до о.т. 32 — 270 метра; Ул. „София” от о.т. 37 до о.т. 163 — 375 метра; Ул. „Варна” от о.т. 30 до о.т. 150 — 390 метра; Ул. „Бенковски” от о.т. 45 до о.т. 107 — 395 метра; Ул. „Пирин” от о.т. 124 до о.т. 125 — 175 метра; Ул. „Родопи” от о.т. 108 до о.т. 221 — 480 метра

2. Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството.

Оферти надвишаващи прогнозната стойност на обособената позиция ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Срок за изготвяне на инвестиционен проект / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 23 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1.Минимален оборот в сферата, попадащ в обхвата на услугите за 2014, 2015 и 2016 г., в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

2.Валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т.1 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (ПМС № 38 от 24.2.2004 г.).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Обособена позици № 1:

1. Минимум 60 000 BGN, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

2. Обособена позиция № 2:

Минимум 30 000 BGN, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години (2014, 2015, 2016 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Под обхват в сферата на услугите в обхвата на двете обособени позиции следва да се счита „ проектантски услуги за обекти от техническата инфраструктура“

При участие на обединения, които не са ЮЛ, съответствието с мин. изисквания се док. от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. При участие на подизпълнители, същите следва да отоговарят на горепосочените изисквания, съобразно вида и дела на тяхното участие. Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях като декларират съответното обстоятелство В ЕЕДОП.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил услуги, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка.

2. Да разполага с персонал и/или с нает експертен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

3. Да прилага система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Обособена позиция № 1:

1.1. Да е изпълнил мин. 1 (един) договор за проектиране с предмет — „изготвяне на технически проект за реконструкция/ рехабалитация на пътна инфраструктура и/или улична мрежа“ .

1.2. Да осигури за целия период на изпълнение на обществената поръчка, екип от експерти, чиято професионлана компетентност покрива спецификата на поръчката и частите на инвестиционния проект, съгласно техническата спецификация за проектиране — проектанти по отделните проектни части: Част „Геодезия“, Част „Пътно строителство“, Част „ВОД“ и „ПОД“, Част „ПБЗ“, Част „ПУСО“, Част „Електрическа“ и Част „Конструктивна“ и Част „Количествени и КСС“, притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно изискванията на чл. 230 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица.

2. Обособена позиция № 2.

2.1 Да е изпълнил мин. 1 (един) договор за проектиране с предмет — изготвяне на технически проект за „водоснабдителни и/или канализационни мрежи“

2.2. Участникът трябва да осигури за целия период на изпълнение на обществената поръчка, екип от експерти, чиято професионална компетентност покрива спецификата на поръчката и частите на инвестиционния проект, съгласно техническата спецификация за проектиране — проектанти по отделните проектни части: Част „Водоснабдяване“, Част „Геодезия“ , Част „Инженерна геология“ , Част „Конструктивна“, Част ПБЗ, Част ПБ, Част ВОД, Част ПУСО, Част „Количествени и Количествено-стойностни сметки“, притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно изискванията на чл. 230 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица. Посочените от участника проектанти могат да съчетават повече от една експертна позиция в предложения екип за изпълнение на проектирането по съответната обособена позиция, ако отговарят на поставените от Възложителя минимални изисквания за съответната позиция и притежават съответните удостоверения, изискващи се за съответната част от инвестиционния проект или еквивалент.

При използването на експерти-чуждестранни лица, доказ. на съответствие с поставените изисквания за професионлана компетентност се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. При участие на обединения, които не са ЮЛ, съответствието с посочените минимални изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. При участие на подизпълнители, същите следва да отоговарят на горепосочените изисквания. При участие на обединения, които не са ЮЛ, съответствието с мин. изисквания се док. от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. При участие на подизпълнители, същите следва да отоговарят на горепосочените изисквания, съобразно вида и дела на тяхното участие. Съгл чл.65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях като декларират съответното обстоятелство В ЕЕДОП.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/04/2017
Local time: 16:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/04/2017
Local time: 09:00
Place:

Община Тополовград, гр. Тополовград, пл. „Освобождение“, ет. 3, заседателна зала на ОС.

Information about authorised persons and opening procedure:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша” № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

На обжалване подлежи:

— решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация в срок от 10 дни от датата на публикуването им в РОП;

— получаването на решението за определяне на изпълнител в 10 дневен срок от уведомяване участника, а ако лицето не е уведомено от датата на която е публикувано решението на интернет страницата на Възложителя — профил на купувача; действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.

Чл. 197, ал. 1, т. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/02/2017