Services - 76965-2017

01/03/2017    S42    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Strazhitsa: Engineering design services

2017/S 042-076965

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Obshtina Strazhitsa
000133972
ul. „Doncho Uzunov“ No. 5
Strazhitsa
5150
Bulgaria
Contact person: Boryana Dobreva
Telephone: +359 61614309
E-mail: strazhitsa@mbox.is-bg.net
Fax: +359 61612568
NUTS code: BG321

Internet address(es):

Main address: http://strazhitsa.com/

Address of the buyer profile: http://77.85.197.110/procurements.aspx?ProviderID=9816b056-9743-4a38-b1d9-0b1eff8cf1a1

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://77.85.197.110/procurement.aspx?ProviderID=9816b056-9743-4a38-b1d9-0b1eff8cf1a1&Guid=52daf4c3-d813-4d92-a265-a41534ad0c8d
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Проектиране и упражняване на авторски надзор по две обособени позиции.

II.1.2)Main CPV code
71320000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

В обхвата на поръчката за двете об. позици се включват сл. дейности:

А. Проектиране: изготвяне на работни проекти за обект: „Реконструкция, саниране, оборудване и обзавеждане на СУ „Ангел Каралийчев” гр. Стражица, УПИ VII „ЗА СОУ”, кв. 63, гр. Стражица” и обект:„Ремонт, оборудване и обзавеждане на Физкултурен салон, гр. Стражица, УПИ ХII, кв. 63, гр. Стражица”, включващо за всеки от проектите:

—Етап 1-Предпроектни проучвания;

—Етап 2-Изготвяне на работен проект по частите, описани в техническите спецификации на двете обособени позиции.

— Съдърж. на проекта следва да бъде съгласно изискванията на „Наредба № 4/ 21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Б.Упражняване на авторски надзор по ЗУТ — съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 188 490.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект:„Реконструкция, саниране, оборудване и обзавеждане на СУ „Ангел Каралийчев“ гр. Стражица, УПИ VII „ЗА СОУ“, кв. 63, гр. Стражица“

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG321
Main site or place of performance:

Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново, Република България.

II.2.4)Description of the procurement:

В обхвата на поръчката се включват следните дейности:

А. Проектиране: Предпроектни проучвания и изработване на инвестиционен проект в работна фаза за обект: „Реконструкция, саниране, оборудване и обзавеждане на СУ „Ангел Каралийчев“ гр. Стражица, УПИ VII „ЗА СОУ“, кв. 63, гр. Стражица“, в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвест. проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и изискв. на техническата спецификация.

— Получаване на всички необходими становища и разрешения, съгласно българското законодателство;

— Работният проект следва да се представи в четири оригинални екземпляра на хартиен носител и на магнитен носител в електронен вариант (КСС на Excel или еквивалент, чертежите на AutoCad — .dwg файл или еквивалент).

Б. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ — съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба.

Прогнозната стойност на поръчката е 81 810,00 BGN без ДДС,която се явява и максимална обща стойност за офериране от участниците в т.ч.: за проектиране,вкл. предпроектни проучвания — 68 180,00 BGN без ДДС; за осъществяване на авторски надзор — 13 630,00 BGN без ДДС.

Оферти, надвишаващи посочената обща стойност на обществената поръчка,както като цяло,така и по отделните дейности, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка, на основание това предв. въведено условие.

Община Стражица открива настоящата обществена като към момента финансиране не е осигурено. В случай, че не се осигури финансиране по ПРСР 2014-2020 г.,Възложителят си запазва правото да търси друг източник на финансиране. Във всички случаи разплащането при изпълнението на договора се осъществява до размера на осигурените средства,макар това да води до промяна на схемата на плащане. За целите на прилагането на това условие възложителят приема като предварително обявено условие,че правилата на установения източник на финансиране се превръщат и в правила на изпълнението на поръчката,включително и по отношение на схемата на плащане,като за целта страните по договора подписват допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 81 810.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Финансирането ще се осъществи с европейски средства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
II.2.14)Additional information

Схема на плащане: Авансово и межд. плащания не се предвиждат; Окончат.плащ. в р-р на 100 % от одобрените ср-ва в срок до 30 кал. дни съгл. усл. на проекто-дог. При нефин. на дейностите, Възл. ще заплати възнагр. за изготвяне на раб. проект, със ср. от бюджета на общината в срок до 31.12.2019 г. В случай, че фин. орган не отпусне фин. помощ на Възл., той не дължи плащ. за авт. надзор, както и обезщет. и неустойки.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: Обект: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на Физкултурен салон, гр. Стражица, УПИ ХII, кв. 63, гр. Стражица“

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG321
Main site or place of performance:

Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново, Република България.

II.2.4)Description of the procurement:

В обхвата на поръчката се включват следните дейности:

А. Проектиране: Предпроектни проучвания и изработване на инвестиционен проект в работна фаза за обект: Обект: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на Физкултурен салон, гр. Стражица, УПИ ХII, кв. 63, гр. Стражица“, в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвест. проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и изискв. на техническата спецификация.

—Получаване на всички необходими становища и разрешения, съгласно българското законодателство;

—Работният проект следва да се представи в четири оригинални екземпляра на хартиен носител и на магнитен носител в електронен вариант (КСС на Excel или еквивалент, чертежите на AutoCad — .dwg файл или еквивалент).

Б. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ — съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба.

Прогнозната стойност на поръчката е 106 680,00 BGN без ДДС,която се явява и максимална обща стойност за офериране от участниците в т.ч.: за проектиране, вкл. предпроектни проучвания –88 900,00 BGN без ДДС; за осъществяване на авторски надзор — 17 780,00 BGN без ДДС.

Оферти, надвишаващи посочената обща стойност на обществената поръчка,както като цяло,така и по отделните дейности, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка, на основание това предв. въведено условие.

Община Стражица открива настоящата обществена като към момента финансиране не е осигурено. В случай, че не се осигури финансиране по ПРСР 2014-2020 г., Възложителят си запазва правото да търси друг източник на финансиране.Във всички случаи разплащането при изпълнението на договора се осъществява до размера на осигурените средства,макар това да води до промяна на схемата на плащане. За целите на прилагането на това условие възложителят приема като предварително обявено условие,че правилата на установения източник на финансиране се превръщат и в правила на изпълнението на поръчката,включително и по отношение на схемата на плащане,като за целта страните по договора подписват допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 106 680.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Финансирането ще се осъществи с европейски средства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
II.2.14)Additional information

Схема на плащане: Авансово и межд. плащания не се предвиждат; Окончат.плащ. в р-р на 100 % от одобрените ср-ва в срок до 30 кал. дни съгл. усл. на проекто-дог. При нефин. на дейностите, Възл. ще заплати възнагр. за изготвяне на раб. проект, със ср. от бюджета на общината в срок до 31.12.2019 г. В случай, че фин. орган не отпусне фин. помощ на Възл., той не дължи плащ. за авт. надзор, както и обезщет. и неустойки.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не залага изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Възложителят не залага изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, като под дейности с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка следва да се разбира изработване на инвестиционен проект във фаза технически и/или работен за изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на сгради.

2. Участникът трябва да предложи проектантски екип, притежаващ пълна проектантска правоспособност и необходимата професионална квалификация, съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/, съответстващи на спецификата на съответната обособена позиция.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Изискуемо мин. ниво–участникът следва да е изпълнил мин. една дейност,идентична или сходна с предмета на поръчката. Ако уч. подава оферта за двете об. позиции, възл. ще приеме, че критерият за подбор е изпълнен ако уч. е изпълнил мин. една д-ст, идентич. или сходна с предм. на поръчката. 2.Уч. следва да разполага със собствен или нает правосп. техн. персонал от квалифицирани ключови експерти-спец. - проектанти,които да се ангажират с изп. на поръчката. Мин. изискв. към ключовия персонал за об. позиция № 1:Експерт по част „Архитектура“-висше образ., образ. квалификац. степен Магистър по спец.„Архитектура“ или екв.; пълна проект. правосп. от КАБ, респ. призната проф. квалиф.съгл. Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/; Експ. ч. Конструктивна - висше образ., образ. - квалиф. степен Магистър по спец. ПГС/ССС или екв.; пълна проект. правосп. от КИИП,респ. призната проф. квалиф. съгл. ЗППК; Експерт по част „Енергийна ефективност“ - висше образ., придобита образ. степен „магистър“, спец. в областта на топлотехниката или екв.; пълна проект. правосп. от КИИП, респ. призната проф. квалиф. съгласно ЗППК; Експерт част „ОВиК“-висше образ., придобита образ. степен „магистър“, спец. в областта на топлотехниката или екв.; пълна проект. правосп. от КИИП, респ. призната проф. квалиф. съгласно ЗППК; Експерт по ч. Геодезия-висше образ., придобита образователно-квалиф. степен Магистър по спец. Геодезия или екв.; пълна проект. правосп. от КАБ, респ. призната проф. квалификация съгл. ЗППК; Експерт част „Електроинсталации“-висше образ., образ. степен „магистър“,квалификация „Електротехника“ или екв.; пълна проект. правосп. от КАБ, респ. призната проф. квалификация съгл. ЗППК; Експерт част Пожарна безоп.-следва да притежава удостоверение за пълна проект. правоспособност,респ. призната проф. квалификация съгл. Закона за признаване на професионални квалификации, Удостоверение за завършен курс по пожарна безопасност съгл. Наредба Iз-1971 от 29.10.2009 г. за Строителнотехническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар или да притежава Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по интердисциплинарна част пожарна безопасност;Експерт по част „ПБЗ“-следва да притежава удост. за пълна проект. правосп., респ. призната проф. квалификация съгласно ЗППК;Експерт по част ПУСО-да притежава Сертификат за завършен курс на обуч. по Наредба за упр. на стр. отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;пълна проект. правосп., респ. призната проф. квалиф. съгл. ЗППК; Мин. изисквания към ключовия персонал за об. позиция № 2:Експерт ч. Архитектура -висше образ.,образ. квалиф. степен Магистър по спец. Архитектура или екв.;пълна проект. правосп. от КАБ, респ. призната проф. квалиф. съгл. ЗППК; Експ. ч. Конструктивна-висше образ., образ. - квалиф. степен Магистър по спец. ПГС/ССС или екв.;пълна проект. правосп. от КИИП, респ. призната проф. квалиф. съгл. ЗППК; Експерт по част „Енергийна ефективност“-висше образ., образ. степен „магистър“, спец. в областта на топлотехниката или екв.; пълна проект. правосп. от КИИП, респ. призната проф. квалиф. съгл. ЗППК; Експерт част ВиК-висше образ., образ. степен магистър, спец.„ВиК“ или екв.; пълна проект. правосп. от КИИП, респ. призната проф. квалиф. съгл. ЗППК; Експерт част„ОВиК“-висше образ., образ. степен „магистър“,спец. в областта на топлотехниката или екв.; пълна проект. правосп. от КИИП, респ. призната проф. квалиф. съгласно ЗППК; Експерт част „Електроинсталации“-висше образ., образ. степен „магистър“, квалификация „Електротехника“ или екв.; пълна проект. правосп. от КАБ, респ. призната проф. квалификация съгл. ЗППК; Експ. част Пожарна безоп. - удостов.за пълна проект. правосп., респ. призната проф. квалиф. съгл. ЗППК; Експерт по част „ПБЗ“-следва да притежава удост. за пълна проект. правосп., респ. призната проф. квалификация съгласно ЗППК; Експерт част ПУСО-да притежава Сертификат за завършен курс на обуч. по Наредба за упр. на стр. отпадъци и за влагане на рециклирани стр. материали;пълна проект. правосп., респ. призната проф. квалиф. съгл. ЗППК;Продължение-раздел VI.3 - Допълнителна инф-я.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Срокът за изпълнение на проектирането е по предложение на участника, като в своето „Предл. за изпълнение на поръчката“ следва да оферира Срок за изготвяне на инвестиционния работен проект, вкл. предпроектни проучвания,посочен в кал. дни. Предложеният от участниците срок НЕ подлежи на оценка, съгласно избрания от възложителя критерий за възлагане, като същият не може да бъде повече от 120 кал. дни. В случай че, участник посочи срок за изготвяне на инвестиционния работен проект, вкл. ППП, по-дълъг от определения макс. срок от 120 календарни дни, ще бъде отстранен от участие. Срокът за осъществяване на авт. надзор започва да тече от датата на откриване на стр. площадка за обекта и приключва с подписване на Акт обр. 16. Гаранцията за изпълнение на дог. е еднаква за двете об. позиции- 1 % от стойността на договора без ДДС и може да се представи в една от следните форми:

1. Парична сума;

2. Банкова гаранция;

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/04/2017
Local time: 17:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/04/2017
Local time: 13:30
Place:

Община Стражица: гр. Стражица, ул. Дончо Узунов №5.

Information about authorised persons and opening procedure:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Продължение раздел III.1.3: Посоч. от участника проектанти могат да съчетават повече от една експертна позиция в екипа за проектиране,ако отговарят на мин. изискв. за съотв. позиция. При използването на експерти-чуждестранни лица, доказ. на съответствие с поставените изискв. за образ.–квалиф. степен се удостоверява и с посочване на еквив. специалности. При участие на обед., които не са ЮЛ, съотв. с мин. изискв. за техн. и проф. способности се док. от обединението участник, а не от всяко от лицата, вкл.в него. При уч. на подизп. - сл. да отогов. на изискв. за техн. и проф. способности. По отнош. на критериите,свързани с проф. компетентност,уч. могат да се позоват на капац. на трети лица,ако лицата, с чиито образ., квалиф. или опит се доказва изпъл. на изискв. на възл., ще участват в изп. на частта от поръчката,за която е необх. този капацитет. Когато уч. се позовава на капац.на трети лица,той тр.да може да докаже,че ще разполага с техните ресурси,като представи док.за поетите от третите лица задълж. Третите лица трябва да отг. на съотв. критерии за подбор. Стойността за изготвяне на работния проект, вкл. предпроектни проучвания, следва да бъде изплатена на Изпълнителя по следния начин и условия:

1. Авансово и междинни плащания не се предвиждат;

2. Оконч. плащане в размер на 100 % от одобрените средства в срок до 30 (тридесет) календарни дни до размера на одобр. средства при кумулативното наличие на сл. условия: подписан договор за финансиране; постъпване на фин. средства по сметка на Община Стражица; двустранно подписан приемо-предават. протокол за изготвения проект без забележки; издадена фактура от изп. за оконч. плащане. Стойността за упраж. на авторския надзор сл.да бъде изплатена на Изпълнителя по сл. начин и условия:

1. Авансово и межд. плащания не се предвиждат;

2. Оконч. плащане в размер на 100 % от одобр. средства в срок до 30 календарни дни до размера на одобр. средства при кумулативното наличие на сл. усл.: подписан договор за осиг. на финансиране; постъпване на фин. средства по сметка на Община Стражица, за съотв. проект;приет и въведен в експлоатация обект;подписани протоколи за упражнен авторски надзор по време на строит.;издадена фактура за окончателно плащане. При нефинансиране на дейностите, предмет на настоящия договор, от ПРСР или друг източник на финансиране, Възложителят ще заплати възн. за изготвяне на работния проект, вкл. предпроектни проучвания — Изготвяне на пълен комплект проектна документация, със средства от бюджета на общината в срок до 31.12.2019 г. В случай, че финансиращият орган не отпусне фин. помощ на Възл., последният не дължи плащане на изпълнителя за упражняване на авторски надзор, както и не дължи обезщетения и неустойки.

Изисквания към личното състояние на уч-ците — от участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице, което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 — т.7 от ЗОП. За уч-икът не трябва да са налице и специф. основания за изключване, посочени в Указанията за подготовка на офертите — част от Док.за поръчката и основанията за отстраняване по чл. 107 от ЗОП. Уч-кът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и липсата на специфичните основания за изключване с попълване на Част III Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета. Съотв. с критериите за подбор се декларира в ЕЕДОП в прилож. полета. За доказване съответствието на участниците с поставените критерии за подбор,при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 Възл. ще изиска от участниците документите, посочени в чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗОП.

Мястото за получаване на оферти е сградата на Община Стражица, гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов“ № 5.

Участниците могат да подават оферти за участие по една или по всички обособени позиции.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша” № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/02/2017