The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 78278-2018

21/02/2018    S36

Bulgaria-Sofia: Electricity

2018/S 036-078278

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Direktsiya „Upravlenie na sobstvenostta i sotsialni deynosti“ — Ministerstvo na vatreshnite raboti
National registration number: 129010157
Postal address: ul. „Knyaz Boris I“ No. 124
Town: Sofiya
NUTS code: BG411 Sofia (stolitsa)
Postal code: 1301
Country: Bulgaria
Contact person: Rosen Monov
E-mail: int.82@mvr.bg
Telephone: +359 29824466
Fax: +359 29813010
Internet address(es):
Main address: www.mvr.bg/dussd
Address of the buyer profile: http://dussd.mvr.bg/Profil_kupuvach/Proceduri_ZOP/izbor_dostavchik_netna_aktivna_elektricheska_energiq.htm
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Избор на доставчик на нетна активна ел. енергия, координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани от ДУССД

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

„Избор на доставчик на нетна актив. елект. енер., коор. на балан. група за ниско и средно напр. и адм. на разх. за пренос и достъп на струк. на МВР, обслуж. от ДУССД” по след. обос.поз.:

— ОП № 1 „Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, коорд. на балан. група за ниско напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслуж. от ДУССД на терит. на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

— ОП № 2 „Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан. група за средно напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслужвани от ДУССД на терит. на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

— ОП № 3 „Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан. група за ниско напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслуж. от ДУССД на терит. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД,

— ОП № 4 „Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан. група за ниско напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслуж. от ДУССД на терит. на „Енерго-Про Мрежи“ АД.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 992 800.00 BGN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан. група за ниско напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслужвани от ДУССД на терит. на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG BULGARIA
Main site or place of performance:

Структури на МВР, обслужвани от ДУССД, съгласно Приложение № 1а към техническата спецификация за обособена позиция № 1 на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

II.2.4)Description of the procurement:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани от ДУССД на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Прогнозното количество за двугодишен период на активна електрическа енергия — 10 080 000 кВт/ч. Количествата консумирана електрическа енергия на ниво ниско напрежение от структурите на МВР, обслужвани от ДУССД за една календарна година, разпределени по месеци за периода от 1.1.2016 г. до 31.12.2016 г., са посочени в Приложение № 1а към техническата спецификация за обособена позиция № 1.

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши пълна процедура по регистриране на свободния пазар на електроенергия на обектите на Възложителя, като от негово име и за негова сметка извърши всички действия за получаване на достъп и пренос до разпределителната мрежа, като за целта ще бъде упълномощен за съответните действия от Възложителя.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Общата прогнозна стойност за обособена позиция № 1 е 1 853 600 BGN без вкл. ДДС, от които 433 600 BGN за разпределение (достъп и пренос) и 1 420 000 BGN за снабдяване, в това число и акциз, по цени, приети от Комисия за енергийно и водно регулиране.

На основание чл. 114 от Закона за обществени поръчки не е осигурено финансиране на поръчката и ще се сключи договор под условие.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан. група за средно напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслужвани от ДУССД на терит. на„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG BULGARIA
Main site or place of performance:

Структури на МВР, обслужвани от ДУССД, съгласно Приложение № 2а към техническата спецификация за обособена позиция № 2 на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

II.2.4)Description of the procurement:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани от ДУССД на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Прогнозното количество за двугодишен период на активна електрическа енергия — 10 471 000 кВт/ч. Количествата консумирана електрическа енергия на ниво средно напрежение от структурите на МВР, обслужвани от ДУССД за една календарна година, разпределени по месеци за периода от 1.1.2016 г. до 31.12.2016 г., са посочени в Приложение № 2а към техническата спецификация за обособена позиция № 2.

Възложителяt възлага, а Изпълнителяt приема да извърши пълна процедура по регистриране на свободния пазар на електроенергия на обектите на Възложителя, като от негово име и за негова сметка извърши всички действия за получаване на достъп и пренос до разпределителната мрежа, като за целта ще бъде упълномощен за съответните действия от Възложителя.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Общата прогнозна стойност за обособена позиция № 2 е 1 631 400 BGN без вкл. ДДС, от които 255 800 BGN за разпределение (достъп и пренос) и 1 375 600 BGN за снабдяване, в това число и акциз, по цени приети от Комисия за енергийно и водно регулиране.

На основание чл. 114 от Закона за обществени поръчки не е осигурено финансиране на поръчката и ще се сключи договор под условие.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан. група за ниско напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслуж. от ДУССД на терит. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG BULGARIA
Main site or place of performance:

Структури на МВР, обслужвани от ДУССД, съгласно Приложение № 3а към техническата спецификация за обособена позиция № 3 на територията на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД.

II.2.4)Description of the procurement:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани от ДУССД на територията на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Прогнозното количество за двугодишен период на активна електрическа енергия — 2 303 000 кВт/ч. Количествата консумирана електрическа енергия на ниво ниско напрежение от структурите на МВР, обслужвани от ДУССД за една календарна година, разпределени по месеци за периода от 1.1.2016 г. до 31.12.2016 г., са посочени в Приложение № 3а към техническата спецификация за обособена позиция № 3.

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши пълна процедура по регистриране на свободния пазар на електроенергия на обектите на Възложителя, като от негово име и за негова сметка извърши всички действия за получаване на достъп и пренос до разпределителната мрежа, като за целта ще бъде упълномощен за съответните действия от Възложителя.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Общата прогнозна стойност за обособена позиция № 3 е 424 200 BGN без вкл. ДДС, от които 107 800 BGN за разпределение (достъп и пренос) и 316 400 BGN за снабдяване, в това число и акциз, по цени приети от Комисия за енергийно и водно регулиране.

На основание чл. 114 от Закона за обществени поръчки не е осигурено финансиране на поръчката и ще се сключи договор под условие.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан. група за ниско напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслуж. от ДУССД на терит. на „Енерго-Про Мрежи“ АД

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG331 Varna
Main site or place of performance:

Структура на МВР, обслуж. от ДУССД, находяща се в гр. Варна, вилна зона „Св. св. Константин и Елена“ — курортен комплекс „Тилия“, съгл. Приложение № 4а към тех. спец. на терит. на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД.

II.2.4)Description of the procurement:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структура на МВР, обслужвана от ДУССД на територията на „Енерго-Про Мрежи“ АД. Прогнозното количество за двугодишен период на активна електрическа енергия — 486 300 кВт/ч. Количествата консумирана електрическа енергия на ниво ниско напрежение от структурата на МВР, обслужвана от ДУССД за една календарна година, разпределени по месеци за периода от 1.1.2016 г. до 31.12.2016 г., са посочени в Приложение № 4а към техническата спецификация за обособена позиция № 4.

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши пълна процедура по регистриране на свободния пазар на електроенергия на обектите на Възложителя, като от негово име и за негова сметка извърши всички действия за получаване на достъп и пренос до разпределителната мрежа, като за целта ще бъде упълномощен за съответните действия от Възложителя.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Общата прогнозна стойност за обособена позиция № 4 е 83 600 BGN без вкл. ДДС, от които 21 100 BGN за разпределение (достъп и пренос) и 62 500 BGN за снабдяване, в това число и акциз, по цени приети от Комисия за енергийно и водно регулиране.

На основание чл. 114 от Закона за обществени поръчки не е осигурено финансиране на поръчката и ще се сключи договор под условие.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 153-316786
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 5785оп-33-5785опд-6
Lot No: 1
Title:

Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан. група за ниско напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслужвани от ДУССД на терит. на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/02/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД
National registration number: 201208860
Postal address: Район „Връбница“, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“ № 34, ет. 4
Town: София
NUTS code: BG411 Sofia (stolitsa)
Postal code: 1360
Country: Bulgaria
E-mail: office@grandenergy.net
Telephone: +359 28904227
Fax: +359 28904251
Internet address: http://www.grandenergy.net/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 853 600.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5785оп-33-5785опд-7
Lot No: 2
Title:

Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан. група за средно напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслужвани от ДУССД на терит. на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/02/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД
National registration number: 201208860
Postal address: Район „Връбница”, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“ № 34, ет. 4
Town: София
NUTS code: BG411 Sofia (stolitsa)
Postal code: 1360
Country: Bulgaria
E-mail: office@grandenergy.net
Telephone: +359 28904227
Fax: +359 28904251
Internet address: http://www.grandenergy.net/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 631 400.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5785оп-33-5785опд-8
Lot No: 3
Title:

Избор на дост.на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан. група за ниско напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслуж. от ДУССД на терит. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/02/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД
National registration number: 201208860
Postal address: Район „Връбница“, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“ № 34, ет. 4
Town: София
NUTS code: BG411 Sofia (stolitsa)
Postal code: 1360
Country: Bulgaria
E-mail: office@grandenergy.net
Telephone: +359 28904227
Fax: +359 28904251
Internet address: http://www.grandenergy.net/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 424 200.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5785оп-33-5785опд-9
Lot No: 4
Title:

Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан.група за ниско напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслуж. от ДУССД на терит. на „Енерго-Про Мрежи“ АД

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/02/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД
National registration number: 201208860
Postal address: Район „Връбница“, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“ № 34, ет. 4
Town: София
NUTS code: BG411 Sofia (stolitsa)
Postal code: 1360
Country: Bulgaria
E-mail: office@grandenergy.net
Telephone: +359 28904227
Fax: +359 28904251
Internet address: http://www.grandenergy.net/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 83 600.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/02/2018