Services - 79085-2019

19/02/2019    S35

België-Brussel: Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen

2019/S 035-079085

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: A.S.T.R.I.D. NV
Nationaal identificatienummer: 0263.893.151_22765
Postadres: Regentlaan 54,
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Luc Dermine
E-mail: luc.dermine@astrid.be
Telefoon: +32 25006751
Fax: +32 25006710
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.astrid.be
Adres van het kopersprofiel: https://www.broadway-info.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Narodni agentura pro komunikacni a informacni
Postadres: Kodanska 1441/46 Praha 10
Plaats: Vrsovice
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 101 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Martin Kremen
E-mail: martin.kremen@nakit.cz
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nakit.cz
Adres van het kopersprofiel: http://www.nakit.cz
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus (EERIKS)
Postadres: Ädala 29
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE00 Eesti
Postcode: 10614
Land: Estland
Contactpersoon: Juri Grigorjev
E-mail: jyri.grigorjev@riks.ee
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.riks.ee
Adres van het kopersprofiel: http://www.riks.ee
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerio del Interior (ESMIR)
Postadres: Calle Amador de los Rios 7
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28071
Land: Spanje
Contactpersoon: Paloma Gonzalez Lopez
E-mail: pgonzalezl@guardiacivil.es
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.interior.gob.es
Adres van het kopersprofiel: http://www.interior.gob.es
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Suomen Virveverkko Oy (FIVIR)
Postadres: Tekniikantie 4 B
Plaats: Espoo
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postcode: 02151
Land: Finland
Contactpersoon: Kari Junttila
E-mail: kari.junttila@erillisverkot.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.erillisverkot.fi
Adres van het kopersprofiel: http://www.erillisverkot.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministere de l'Interieur (FRMOI)
Postadres: Place Beauveau
Plaats: Paris
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
Postcode: 75800
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Gerard Carmona
E-mail: gerard.carmona@interieur.gouv.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.interieur.gouv.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.interieur.gouv.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kentro Meleton Asfaleias (GRMOI)
Postadres: P Kanellopoulou 4 ST
Plaats: Athens
NUTS-code: EL3 ATTIKΗ
Postcode: 10177
Land: Griekenland
Contactpersoon: Vassilis Kassouras
E-mail: v.kassouras@kemea-research.gr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kemea.gr
Adres van het kopersprofiel: http://www.kemea.gr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: An Garda Siochana (IEAGS)
Postadres: Garda Headquarters, Phoenix Park
Plaats: Dublin
NUTS-code: IE061 Dublin
Postcode: 8
Land: Ierland
Contactpersoon: Mick McDonnell
E-mail: michael.mcdonnell@garda.ie
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.garda.ie
Adres van het kopersprofiel: http://www.garda.ie
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerio dell'Interno (ITMOI)
Postadres: Piazza del Viminale 1
Plaats: Roma
NUTS-code: ITI43 Roma
Postcode: 00184
Land: Italië
Contactpersoon: Alessio Bonucci
E-mail: alessio.bonucci@poliziadistato.it
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.interno.gov.it
Adres van het kopersprofiel: http://www.interno.gov.it
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: The National Police of the Netherlands (NLPOL)
Postadres: Nieuwe Uitleg 1
Plaats: The Hague
NUTS-code: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Postcode: 2595 CC
Land: Nederland
Contactpersoon: Feiko Vermeulen
E-mail: feiko.vermeulen@politie.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.government.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.government.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Serviciul de Telecomunicatii Speciale (ROSTS)
Postadres: Splaiul Independentei 323 A Sector 6
Plaats: Bucharest
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060044
Land: Roemenië
Contactpersoon: Lucian Baicu
E-mail: lucian.baicu@sts.ro
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.stsnet.ro
Adres van het kopersprofiel: http://www.stsnet.ro
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

ASTRID is aangesteld als leidend aankoper namens de groep aankopers waarvan de lijst vermeld is in I.1) hierboven. De toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen is de Belgische wetgeving.

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326399
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=A.S.T.R.I.D.+SA-F-D-+166-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Precommerciële inkoop (PCI) voor het aankopen van innovatie-activiteit voor het mogelijk maken van een pan-Europees interoperabel mobiel breedbandsysteem voor PPDR

Referentienummer: A.S.T.R.I.D. SA-F-D- 166-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze aankondiging van opdracht nodigt belangstellende ondernemers uit om offertes in te dienen voor een aanbesteding.

Deze PCI wil aanzetten tot het ontwikkelen en uittesten van nieuwe oplossingen voor het aanpakken van de volgende uitdaging: PCI voor innovatie-activiteit voor het mogelijk maken van een pan-Europees interoperabel mobiel breedbandsysteem voor PPDR, gevalideerd door voortzetbare testfaciliteiten.

De belangrijkste technische uitdagingen die moeten worden aangepakt, zijn uiteengezet in PCP Challenge (TD2).

Deze PCI is een gezamenlijke aanbesteding van een groep van aankopers (vermeld in 1.1 hierboven) over heel Europa die allemaal met dezelfde gemeenschappelijke uitdaging worden geconfronteerd.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 596 700.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Minstens 75 % van de aanbestede O&O diensten in EU-lidstaten of Horizon 2020 geassocieerde landen. Raadpleeg de offerteaanvraag voor alle informatie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbesteding zal de vorm aannemen van een precommerciële inkoop (PCI) waaronder contracten voor O&O diensten parallel zullen worden toegekend aan een aantal ondernemers in een gefaseerde aanpak. Dit zal het mogelijk maken om concurrerende alternatieve oplossingen te vergelijken.

Elke geselecteerde ondernemer zal een raamovereenkomst toegewezen krijgen die 3 O&O fases bestrijkt.

De 3 fases zijn:

1) Oplossingsontwerp

2) Oplossingsprototype

3) Proefproject

Na elke fase zullen tussentijdse evaluaties worden uitgevoerd om geleidelijk aan de beste van de concurrerende oplossingen te selecteren. De ondernemers met de beste oplossingen zullen een specifiek contract voor de volgende fase aangeboden krijgen.

De tests en evaluaties zullen naar verwachting plaatsvinden op meerdere plaatsen met belangrijke input van praktijkmensen van de hulp- en veiligheidsdiensten, volgens de doelstellingen die bepaald zijn in de PCP Challenge (TD2). Ze zullen realistische grens- en organisatie-overschrijdende scenario’s omvatten.

De PCP procedure zal naar schatting beginnen op 15.2.2019 en eindigen op 22.4.2022. De succesvolle oplossingen zouden het eerste referentiepunt worden voor pan-Europese interoperabele breedband voor openbare hulp- en veiligheidsdiensten over minstens 11 aankopende landen, d.w.z. de leidende aankoper en de groep aankopers.

De geselecteerde ondernemers zullen de eigendom behouden over de intellectuele-eigendomsrechten (IPRs) die ze genereren tijdens de PCI en zullen ze kunnen gebruiken voor het benutten van het volledige marktpotentieel van de ontwikkelde oplossingen (d.w.z. buiten de aankopers).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 596 700.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 20/07/2019
Einde: 22/04/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

De EU heeft een Horizon 2020 O&O subsidieovereenkomst (nr. 786912) verstrekt voor deze aanbesteding, maar neemt er niet als een aanbestedende dienst aan deel.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Deelname aan de open marktconsultatie die gehouden werd als deel van de voorbereiding van deze aanbesteding is geen noodzakelijke voorwaarde voor het indienen van een offerte.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 5
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 128-291703
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 22/04/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Plaats:

Zie het adres voor de Leidend Aankoper in 1.1 hierboven.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

De gemachtigde personen voor het openen van de offertes zullen door de Leidend Aankoper worden aangeduid vóór de datum voor het indienen van de offertes.

De openingsprocedure wordt nader toegelicht in de offerteaanvraag (TD1).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Deze PCP is vrijgesteld van de EU-richtlijnen inzake overheidsopdrachten en van de nationale wetten die ze ten uitvoer leggen (d.w.z. het is geen openbare procedure die onderworpen is aan de EU-richtlijnen inzake overheidsopdrachten; de keuze in IV.1.1 moet enkel om formele redenen worden gemaakt, omdat ze verplicht is voor het invullen van het formulier).Gelieve de website van het project te raadplegen voor nadere informatie: https:// www.broadway-info.eu/. Gelieve alle vragen in verband met deze pre-commerciële inkoop aan te bieden zoals vermeld in de instructies in sectie 7.6 van de offerteaanvraag.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Belgische Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@conseildetat.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De aanbesteding is vrijgesteld van de Europese richtlijnen voor overheidsopdrachten (met inbegrip van de Europese rechtsmiddelenrichtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG) en van de nationale wetten die ze ten uitvoer leggen.

Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met de BroadWay PCP aanbestedingsprocedure kunnen behandeld worden door de Belgische Raad van State.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Belgische Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@conseildetat.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/02/2019