Services - 79547-2019

19/02/2019    S35

България-София: Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги

2019/S 035-079547

Обявление за конкурс за проект

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Столична община — направление „Архитектура и градоустройство“
Национален регистрационен номер: 000696327
Пощенски адрес: ул. Сердика № 5
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: арх. Николай Каменов
Електронна поща: op@sofia-agk.com
Телефон: +359 29238299
Факс: +359 29806741

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.sofia-agk.com

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=115832&companyId=20914

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=115832&companyId=20914
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Друга дейност: архитектура и градоустройство

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Света Неделя“, гр. София

II.1.2)Основен CPV код
71210000 Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участниците в конкурса следва да разработят концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Света Неделя“, гр. София.

При проектирането следва да се спазват изискванията на нормативната уредба по устройство на територията.

Конкурсната зона представлява пространството на площад „Света Неделя“ и непосредствено прилежащите му пространства в контактната му зона. Обхватът на конкурсните проекти е подробно описан в заданието за разработване на концептуалния проект.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.10)Критерии за подбора на участници:

Кандидатите следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

Минимални изисквания:

През последните 10 (десет) години, считано от датата на подаване на заявлението за участие, кандидатите следва да са изпълнили минимум 1 (една) услуга, която да е идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.2)Вид на конкурса
Ограничен
Максимален брой: 11
IV.1.7)Имена на вече избрани участници:
IV.1.9)Критерии, прилагани при оценяването на проектите:

Критерият за оценяване на конкурсните проекти е оптимално съотношение качество/цена.

Качествени показатели:

1. „Рационалност, ефективност и изпълнимост на предложеното комуникационно-транспортно решение“ с тежест 10 %;

2. „Целесъобразност на функционалната структура на площадното пространство и на контактните му зони“ с тежест 10 %;

3. „Исторически континюитет“ с тежест 10 %;

4. „Пространствен интегритет“ с тежест 10 %;

5. „Социализиране на недвижимите културни и археологически ценности“ с тежест 10 %;

6. „Съвременен и целесъобразен градски дизайн и благоустройство“ с тежест 10 %;

7. „Устойчив баланс между изискванията и предпочитанията на всички участници в градския процес“ с тежест 10 %;

8. „Устойчивост на предложените материали“ с тежест 10 %;

9. „Възможност за етапна реализация на обекта“ с тежест 10 %.

Ценови показател: „Прогнозна стойност за реализация на строителството“ с тежест 10 %.

IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на проекти или на заявления за участие
Дата: 08/05/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Дата на изпращане на поканите за участие на избраните кандидати
Дата: 30/07/2019
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие:
Български
IV.3)Награди и жури
IV.3.1)Информация относно наградата/ите
Ще се връчва/т награда/награди: да
Брой и стойност на наградата/ите, която/които ще се връчва/т :

Възложителят определя обща сума за награди към участниците в конкурса в размер на 250 000 (двеста и петдесет хиляди) BGN, които ще бъдат разпределени, както следва:

— за класирания на I място проект — парична награда в размер на 70 000 BGN,

— за класирания на II място проект — парична награда в размер на 60 000 BGN,

— за класирания на III място проект — парична награда в размер на 50 000 BGN,

— за класирания на IV място проект — парична награда в размер на 40 000 BGN,

— за класирания на V място проект — парична награда в размер на 30 000 BGN.

IV.3.2)Подробности относно плащанията за всички участници :

Възложителят предвижда да бъдат връчени само определените по-горе награди, като не се допуска 1 участник да заема повече от 1 място в класирането. Журито може да не присъди всички награди, предвидени от възложителя. Наградният фонд се изплаща на класираните участници не по-късно от 30 дни след приключване на журирането на конкурса и след влизане в сила на решението на възложителя за класиране на участниците. С участието си в настоящия конкурс участниците, получили награди, изрично се съгласяват, че при отказ от страна на класираните на първо и второ място участници да участват в процедурата по реда на чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП или в случай че процедурата на договаряне без предварително обявление не приключи със сключване на договор за обществена поръчка, възложителят — Столична община, има право да проведе процедура по избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект (фаза технически проекти и фаза работен проект), като използва техните концептуални проекти. При получаването на наградите класираните кандидати подписват договор (приложение „Проект на договор“).

IV.3.3)Последващи поръчки
Всяка поръчка за услуги след провеждането на конкурса ще бъде възложена на спечелилия или на спечелилите конкурса: да
IV.3.4)Решение на журито
Решението на журито е задължително за възлагащия орган/възложителя: да
IV.3.5)Имена на избраните членове на журито :
Борис Подрека
Борислав Игнатов
Венета Ханджийска
Галина Тачиева
Григор Дойчинов
Дейвид Басулто
Йони Бабоци
Йорданка Кандулкова
Малина Едрева
Мария Механджиева
Марлена Хапах
Мартин Аартц
Паоло Дезидери
Сергей Кузнецов
Сотирис Цолус

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят определя като критерий за намаляване броя на кандидатите професионалната компетентност на персонала, ангажиран с изпълнението предмета на конкурса.

Всеки кандидат трябва да представи екип, който ще изпълни конкурсната задача. Екипът трябва да се състои от минимум следните ключови експерти:

— ръководител на екипа — архитект,

— урбанист,

— експерт „Недвижимо културно наследство“ със специалност „Архитектура или археология“,

— ландшафтен архитект,

— архитект.

Оценката на професионалната компетентност на всеки един от предложените ключови експерти ще се извършва въз основа на опита му при изработването на градоустройствени и/или инвестиционни проекти за градско пространство — площад и/или пешеходна зона, като оценката ще бъде извършвана от журито в контекста и при пряка обвързаност с предмета на настоящия конкурс. Опитът на всеки от експертите се оценява въз основа на предоставено портфолио от максимум 5 градоустройствени и/или инвестиционни проекта.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/02/2019