There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 81314-2022

15/02/2022    S32

Bulgaria-Smolyan: Electricity

2022/S 032-081314

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Oblastna direktsiya na MVR (ODMVR) - Smolyan
National registration number: 129009920
Postal address: bul. Balgariya 67
Town: gr. Smolyan
NUTS code: BG42 Южен централен / Yuzhen tsentralen
Postal code: 4700
Country: Bulgaria
Contact person: Nadka Petrova Dragneva
E-mail: fo.smolyan@mvr.bg
Telephone: +359 030135356
Internet address(es):
Main address: https://www.mvr.bg/smolyan
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/21330
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/187028
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/187028
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на нетна електрическа енергия - ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координато на стандартна балансираща група за недвижимите имоти, управлявани от ОДМВР - Смолян

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Настоящата ОП има за цел да осигури:

- доставка на нетна активна ел. енергия - ниско напр. за недвижимите имоти /обекти, находящи се на територията на  област Смолян, управ. от ОДМВР –Смолян по свободно договорени цени

- включване на обектите в стандартна балансираща група, като непряк член, с коорд. Изпълнителя (като Възложителя няма да заплаща такса за участие в балансираща група)

- услуги по прогнозиране на потреблението на ел. енергия, планиране, заявяване и балансиране

- изготвяне и подаване на почасови дневни графици и изпращането им за администриране на информационния поток от ЕСО ЕАД

- поемане отговорността за балансиране – задължението за фин.  уреждане на разликите м/у количеството ел. енергия по регистриран график/прогноза за потребление и реално отчетено потребление от средствата за търговско измерване или разликите м/у покупките и продажбите за даден период на сетълмент

- всички дейности, свързани с участие на либерализирания пазар на ел. енергия  Възложителя.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 495 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG42 Южен централен / Yuzhen tsentralen
Main site or place of performance:

Мястото за изпълнение на ОП са недвижимите имоти и обекти, находящи се на територ. на област Смолян, поочени в Списъка на обектите на ОДМВР Смолян за доставка на ел. енергия към Техн. спецификация.

II.2.4)Description of the procurement:

Предмета на ОП е доставка на нетна електрическа енергия - ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за недвижиме имоти, управлявани от ОДМВР -Смолян за срок от 12/дванадесет/ месеца. Договора влиза в сила от датата на регистрация на първия график за доставка. Прогнозното количество електрическа енергия за 12/дванадесет/ месеца е 1491000 кВатч. и не ангажира Възложителя да го потреби. Прогнозната стойност на обществената поръчка за срок от 12/дванадесет/ месеца е 495000лв. /четристотин деветдесет и пет хиляди лева/ без ДДС, като освен цената на компонента "ел. енергия" са включени акциз, такса "задължение към обществото, мрежови услуги /такси за пренос и достъп към електроразпределителна и електропреносна мрежа, нормативно определени добавки към цената на електрическата енергия, съгласно ЗЕ и ПТЕЕ. Реалната стойност на договора може да бъде по-малка от посочената и ще бъде определена според реалното потребление на Възложителя за периода на договора. Обществената поръчка ще се финансира със средства от бюджета на Областната дирекция на МВР - Смолян при Министерство на вътрешните работи.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 495 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.Участникът следва да притежава лицензия за производство и/или търговия с електрическа енергия по чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), издаден от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), включващ права и задължения, свързани с дейността "координатор на балансираща група", съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ във връзка с Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

2.Участникът следва да е включен в регистъра на търговските участници и в регистър на координаторите на балансиращи групи на Електроенергиен системен оператор (ЕСО), със статус "активен".

Съгласно чл. 60 от ЗОП чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 1 и 2 се доказват от всеки участник в обединението, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и "координатор на балансираща група" съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнението на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосочените изисквания по т.1 и 2 съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Деклариране: Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел А, т. 1 от ЕЕДОП и подробно опишат характеристиките на притежаваните лицензии и вписвания – номер, дата на издаване, обхват на лицензията, срок на валидност, решение за изменение (в случай, че има такова), информация за вписването в съответните регистри, EIC, статут, договор, код по чл.100, ал.6 от ЗЕ.

Доказване:

- Копие на валидна лицензия, издадено от КЕВР за "Търговия с електрическа енергия", съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), съдържаща още и правата и задълженията, свързани с дейността "координатор на балансираща група", съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ във връзка с чл. 58 от ПТЕЕ или еквивалентен документ за участници от друга държава - член на ЕС, удостоверяващ правото на съответното лице да упражнява посочените дейности съгласно националното му законодателство. Когато е налице решение за изменение на лиценза, то се представя заедно с него;

- Декларация с посочване на националната база данни или извадка от регистъра на търговските участници и от регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи на ЕСО или еквивалентни регистри за участници от друга държава - член на ЕС, от които да е видно, че участникът е със статус "активен". Доказателствата се представят при поискване в хода на избора на изпълнител, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключване на договор, съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля посочете: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа

Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка с участника, определен за изпълнител в съответствие с чл. 109 от ЗОП.

Съгласно чл. 112 , ал. 1, т. 2 от ЗОП при подписване на договор, избраният изпълнител следва да представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата съобразно чл. 58 от ЗОП, както и за съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива. Документите се представят в оригинал или копие, заверено с подпис и текстово обозначение/печат "Вярно с оригинала".

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителя не поставя изисквания за икномическо и финансово състояние.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка.

Под "дейности с предмет, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка" следва да се разбира изпълнението на доставки на ел.енергия с ниско напрежение и осъществяване на функциите като координатор на стандартна балансираща група. Под „изпълнил“ следва да се разбира тази доставка, чието изпълнение е приключило преди датата на подаване на офертата. Възложителя не поставя минимално изискване за обем.

Забележка:

При участие на обединение, които не са юридически лица, съответствието с горното минимално изискване по т.1 се доказва от обединението участник, а не от лицата, включени в него.

При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване за технически и професионални способности по т.1 съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват.

Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите и професионалните способности.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като преди сключване на договора представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Деклариране: Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от възложителя изискване като попълнят в Част IV "Критерии за подбор", Раздел В "За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретен вид", т. 1б от ЕЕДОП.

Доказване: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, изпълнени през последните 3(три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената/ните доставка/и - чл. 64, ал.1, т. 2 от ЗОП.

2.Участникът трябва да притежава валиден сертификат за внедрена система на управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, с обхват „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“.

Деклариране: Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване като попълнят в Част IV "Критерии за подбор", Раздел Г от ЕЕДОП, като се посочва информация за сертификата (№, срок на валидност,сертифициращ орган и обхват на сертификация).

Доказване: Копие на валиден сертификат (или еквивалент) за въведена система на управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015, с обхват, включващ „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадено от органи, установени в други държави членки.

Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/03/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/03/2022
Local time: 15:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Гаранцията за изпълнение на договора е 3% от прогнозната стойност на договора. Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва във възка с чл.104, ал.2 от ЗОП при условията на чл.104, ал.3 от ЗОП и по реда на чл.61 от ППЗОП. Възложителят със заповед определя нечетен брой лица, който да отварят, разгледат и оценят получените оферти.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Жалбите се подават съгласно сроковете по чл.1, ал.1 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/02/2022