Supplies - 8135-2020

09/01/2020    S6    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Poland-Czersk: Photovoltaic cells

2020/S 006-008135

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Czersk
Postal address: ul. Kościuszki 27
Town: Czersk
NUTS code: PL637 Chojnicki
Postal code: 89-650
Country: Poland
Contact person: Wioletta Rostankowska
E-mail: zamowieniapubliczne@czersk.pl
Telephone: +48 523954860

Internet address(es):

Main address: http://bip.czersk.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.czersk.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych z terenu gminy Czersk

Reference number: WZ.271.1.2020
II.1.2)Main CPV code
31712331 Photovoltaic cells
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych z terenu gminy Czersk”. Zamówienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 10 Energia, działania 10.3 Odnawialne źródła energii, poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zakup i dostarczenie oraz montaż 1 nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp na budynku gospodarczym/niemieszkalnym.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, ogólnymi warunkami umowy (OWU) i szczegółową specyfikacją instalacji fotowoltaicznych – załącznikami do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
45261215 Solar panel roof-covering work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL637 Chojnicki
Main site or place of performance:

gmina Czersk

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zakup i dostarczenie oraz montaż 1 nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp na budynku gospodarczym/niemieszkalnym.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, ogólnymi warunkami umowy (OWU) i szczegółową specyfikacją instalacji fotowoltaicznych – załącznikami do SIWZ. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:

1. przeprowadzenie wizji i weryfikacji budynku oraz instalacji elektrycznej dla montażu instalacji fotowoltaicznej dla budynku położonego na terenie gminy Czersk wraz z jej podłączeniem i uruchomieniem oraz przeprowadzeniem wszelkich badań i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi. Przed przystąpieniem do prac instalacyjno-montażowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia komplet dokumentów dla budynku do wniosku do Enei;

2. przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zakup i dostarczenie oraz montaż nowej instalacji fotowoltaicznej na budynku niemieszkalnym wskazanym na dz. nr 477 obr. Klaskawa, przy czym Zamawiający informuje, że:

a) wskazana w przedmiotowym załączniku lokalizacja montażu instalacji fotowoltaicznej może ulec zamianie, jednak z zachowaniem struktury podziału na rodzaj budynku tylko w ramach tej samej grupy budynków, tj. w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie i wyborze uczestnika z listy rezerwowej lub w przypadku braku technicznej możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej we wskazanej lokalizacji i wyborze uczestnika z listy rezerwowej,

b) Wykonawca zastosuje odpowiednią stawkę VAT, przy czym Zamawiający przyjmuje, że montaż paneli opodatkowany jest 8 % VAT-em;

3. planowane przedsięwzięcie służyć będzie produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła (mikroinstalacja prosumencka) na potrzeby własne mieszkańców, skutkujące obniżeniem kosztów związanych z opłatami za energię elektryczną (ograniczenie zużycia energii elektrycznej i zmniejszenie opłat odbiorców indywidualnych), oraz uzyskaniem efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji do atmosfery dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów – ograniczenia niskiej emisji;

4. przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca uzgodni sposób prowadzenia prac z właścicielem (zarządcą) budynku;

5. Wykonawca przed rozpoczęciem prac oraz po ich zakończeniu wykona dokumentację fotograficzną budynku (miejsca lokalizacji paneli fotowoltaicznych) i dostarczy ją niezwłocznie do Zamawiającego;

5. wytyczne dla Wykonawcy:

a) wykonać otwory przebicia do prowadzenia instalacji elektrycznej oraz zaizolować je po ich montażu,

b) wykonać mocowanie ramy montażowej paneli fotowoltaicznych do konstrukcji dachu, mocowanie wykonać ściśle według instrukcji montażu producenta paneli,

c) wykonać umocowań okablowania itp.;

6. Wykonawca podłączy instalację fotowoltaiczną do sieci energetycznej wraz z załatwieniem wszystkich niezbędnych czynności formalno-prawnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem instalacji zgodnie z ustawą Prawo energetyczne;

7. gwarancja producentów poszczególnych elementów fotowoltaicznych musi znajdować się na terenie Unii Europejskiej i obejmować teren Polski;

8. gwarancja producenta na urządzenia:

a) 25 lat – 83 % mocy znamionowej,

b) 10 lat – 92 % mocy znamionowej,

c) 10 lat na wady ukryte produktu;

9. montaż urządzeń pomiarowych i zabezpieczeń przeciwporażeniowych według aktualnego stanu prawnego i wymagań operatora energii (Enea Operator Sp. z o.o.);

10. okablowanie musi być zgodne z wymaganiami dla instalacji fotowoltaicznej (PV).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPM.10.03.01-22-0170/16-00

II.2.14)Additional information

Ofertę w postaci elektronicznej za pośrednictwem formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) należy złożyć do dnia 12.2.2020 r., do godziny 10:00, zgodnie z procedurą opisaną w pkt 15 SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dok. z sekcji III.1.3

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.3.2.1 i 10.3.2.2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w 10.3.2.2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której ten dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której ten dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 10.3.3 stosuje się.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 10.2.1.2.1, składa dokument, o którym mowa w 10.3.2.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 10.3.3 zdanie pierwsze stosuje się.

6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, są składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7. Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Do oferty Wykonawca musi dołączyć:

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej. (W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). JEDZ stanowi oświadczenie własne Wykonawcy zastępujące, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, dokumenty wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie.

1.1. Oświadczenie to zostało ustalone w drodze standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. (Dz.U. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16).

1.2. Instrukcja wypełniania, edytowalna wersja formularza JEDZ, elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ dostępne są na stronie: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

1.3. Bezpośredni dostęp do formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD) znajduje się pod linkiem poniżej:

1.3.1. https://espd.uzp.gov.pl

Ciąg dalszy w Sekcji III.1.2)

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1.4. Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dot. tych podmiotów.

1.5. Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.6. Oświadczenia w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia muszą być wypełnione i podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez podmioty, których dotyczą, tj. Wykonawcę, poszczególnych wspólników np. konsorcjum oraz inne podmioty.

2. pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej) na potrzeby realizacji zamówienia, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

3. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub notarialnie potwierdzonej kopii w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

4. wadium w postaci dokumentu elektronicznego tj. dokumentu podpisanego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez gwaranta (wystawcę gwarancji/poręczenia), w przypadku gdy wadium wnoszone jest w formie niepieniężnej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.

2. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż...

3. Do oferty należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

Minimum level(s) of standards possibly required:

4. Oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ, o którym mowa w pkt 10.1.1 SIWZ (tzw. oświadczenie wstępne) oraz inne oświadczenia, które nie są wymienione w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.

5. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 15.9 SIWZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o którym mowa w pkt 15.10, następuje przy użyciu kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania się wykonaniem, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem zadaniu stanowiącemu przedmiot zamówienia tj. polegającej na dostawie i wykonaniu montażu instalacji fotowoltaicznych o wartości minimum 25 000 PLN brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100);

1.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 1, jeżeli przedstawi wykaz wykonanych dostaw tj. minimum 1 dostawy w zakresie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy te zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dowodami dot. dostaw wskazanych w wykazie dostaw, potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, a wartość dostawy będzie wynosiła nie mniej niż 25 000,00 PLN brutto.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie do złożenia następujących dokumentów:

1. wykaz wykonanych dostaw tj. minimum 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem zadaniu stanowiącemu przedmiot zamówienia tj. polegającej na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy te zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dowodami dot. dostaw wskazanych w wykazie dostaw, potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Zamawiający wezwie do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

2.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Minimum level(s) of standards possibly required:

c.d.

4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Uwaga. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli Zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca winien wskazać w ofercie dane umożliwiające zlokalizowanie stosownych dokumentów. Zamawiający samodzielnie pobierze z tej bazy danych wskazany przez Wykonawcę dokument;

5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ;

6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ;

7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ;

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 9.5 SIWZ (art. 22a ustawy), przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt od 10.2.1.2.1 do 10.2.1.2.7 SIWZ.

Ponadto Wykonawca składa:

9. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 9. Zamawiający dopuszcza, że w przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, oświadczenie może zostać dołączone do oferty na etapie jej składania.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.2.1.2 SIWZ.

1. Ppkt 10.2.1.2.1 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21,

2. Ppkt 10.2.1.2.2 do 10.2.1.2.4 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:...

Ciąg dalszy w Sekcji III.1.1)

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z ogólnymi warunkami umowy (OWU) stanowiącymi zał. nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/02/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/02/2020
Local time: 12:00
Place:

Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, sala nr 45, POLSKA.

Information about authorised persons and opening procedure:

Oferty w postaci elektronicznej złożone za pośrednictwem formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) zostaną otwarte poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu poprzez odszyfrowanie i otwarcie ich za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 260,00 PLN (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100).

2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy Pzp:

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Skórczu nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Wadium w innej formie niż pieniądz składane jest w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego tj. dokumentu podpisanego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez gwaranta (wystawcę gwarancji/poręczenia).

7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

Inne informacje.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

2. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa Pzp).

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się:

5.1. przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,

5.2. ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal adres skrytki: /M_CZERSK/SkrytkaESP

5.3. poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl lub zamowieniapubliczne@czersk.pl

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dział VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/01/2020