Services - 81468-2017

03/03/2017    S44    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Kupiškis: Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos

2017/S 044-081468

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
188774975
Vytauto g. 2
Kam: Rita Meškienė
LT-40115 Kupiškis
Lietuva
Telefonas: +370 45935701
El. paštas: rita.meskiene@kupiskis.lt
Faksas: +370 45935510

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.kupiskis.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Kultūros paveldo objekto (unikalus kodas 22035, S27)– Šmito malūno su technologine įranga Dariaus ir Girėno g. 12, Kupiškyje, tyrimų atlikimo, tvarkybos bei pritaikymo viešoms kultūros bei turizmo reikmėms techninio projekto parengimo paslaugų pirkimas.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Dariaus ir Girėno g. 12, Kupiškis.

NUTS kodas LT005

II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Kultūros paveldo objekto tyrimų atlikimo, tvarkybos bei pritaikymo viešoms kultūros bei turizmo reikmėms techninio projekto parengimas.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71240000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Techninis projektas turi būti parengtas per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, įskaitant statybą leidžiančio dokumento gavimą. Bendras projektuojamos teritorijos plotas – 0,23 ha, bendras pastato plotas apie 490,00 kv. m.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius: 1
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesių: 1 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 8 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 5 proc. nuo Sutarties kainos be PVM.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Pagal projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 8.10.2014 įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai, Užsakovas apmoka Projektuotojui sumą, pagal pateiktą atliktų paslaugų aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Paslaugų tiekėjas (fizinis asmuo) arba paslaugų tiekėjo (juridinio asmens), vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), ir dėl paslaugų tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl paslaugų tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikimas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
Jei tiekėjui buhalterinės apskaitos paslaugas teikia kitas juridinis asmuo, tiekėjas turi pateikti dokumentus dėl buhalterinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, teisėtumo.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2. Tiekėjas kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime*, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. (Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3 punktas).
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
* Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, papildomai pateikiami duomenys apie dalyvius, turinčius balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
3. Paslaugų tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidumo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiama:
3.1. Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.

Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti aukščiau nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija neatlygintinai prieinamus duomenis tikrins paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną nurodytą skelbime informacinėje sistemoje adresu: http://www.registrucentras.lt/jar/p/.

Kitos valstybės paslaugų tiekėjas, kuris yra juridinis ar fizinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas, jo galiojimo laikotarpiu, yra priimtinas.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
3.2. Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad paslaugų tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad paslaugų teikėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
4. Paslaugų tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl paslaugų tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai, išskyrus 1, 2 punktuose išvardytas veikas.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, pavirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
5. Paslaugų tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.
Paslaugų tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.
Pateikiama:
5.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip prieš 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

5.2. Jeigu paslaugų tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija neatlygintinai prieinamus duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną nurodytą skelbime informacinėje sistemoje adresu: http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.

(Šiuos duomenis perkančioji organizacija informacinėje sistemoje tikrins 2 dienom vėliau negu pasiūlymų pateikimo termino paskutinė diena, tokie duomenys bus aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną).
Lietuvos Respublikoje registruotas paslaugų tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės paslaugų tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra įregistruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip prieš 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektoriniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
6. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (t. y. projektavimas, taikomieji tyrimai, inžineriniai geologiniai tyrimai).
Pateikiamas paslaugų tiekėjo ir/ar subtiekėjo (juridinio asmens) valstybės įmonės Registrų centro išduotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas arba įstatai, asmens, besiverčiančio veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimas, patvirtinantis teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.
Dėl teisės atlikti inžinerinius geologinius tyrimus:
Tiekėjas turi pateikti Lietuvos geologijos tarnybos išduotą leidimą geologinių tyrimų atlikimui.
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Pastabos:
1) jeigu Tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija. Pateikiama atitinkamo dokumento skaitmeninė kopija;
2) pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų;
3) užsienio valstybėse registruotų Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 30.10.2006 nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Nereikalaujama.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Nereikalaujama.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Pateikiamas siūlomų specialistų sąrašas, kuriame nurodomas specialisto vardas, pavardė, numatytos funkcijos, dabartinė darbovietė, duomenys apie profesinę darbo patirtį, duomenys apie specialisto turimą atestatą (išdavusios įstaigos pavadinimas, atestato pavadinimas, numeris).
Sąraše nurodytiems specialistams pridedami LR Aplinkos ministerijos ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos išduoti atestatai.
Jeigu sąraše nurodytas specialistas nėra tiekėjo ar subteikėjo darbuotojas, pateikiamas tiekėjo ir specialisto pasirašytas susitarimas, kad konkurso laimėjimo atveju tiekėjas su specialistu sudarys darbo sutartį, o specialistas vykdys numatytas funkcijas.
Tiekėjai iš užsienio dėl teisės būti statinio projekto vadovu, statinio projekto dalies vadovu, pateikia VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotą Teisės pripažinimo dokumentą; dėl teisės vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus bei rengti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus pateikia atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymas, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotus dokumentus ar priesaikos deklaraciją.
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
2. Pateikiamas tiekėjo įvykdytų sutarčių dėl kultūros paveldo objektų (pastatų) statybos ir/ar rekonstravimo projektų parengimo sąrašas, nurodant: statinio pavadinimą, adresą, paslaugų teikimo/įvykdymo data (darbų pradžia, pabaiga), sutarties objekto pavadinimą ir jo apibūdinimą, sutarties vertę EUR su PVM, duomenis apie užsakovą.
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
3. Pateikiama pažyma apie paslaugų automatizavimą.
Pažymoje turi būti:
— patvirtinta, kad skaitmeninėse laikmenose (CD arba DVD) bus pateikta visa projekto apimtis (išskyrus skaičiuojamos kainos skaičiavimus).
— patvirtinta, kad projektas bus pateiktas tokiais formatais, kuriuos palaiko peržiūrai naudojamos programos t.y. rinkmenos paverstos *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf formatais.
— patvirtinta, kad projektas (visos privalomosios dalys) bus rengiamos pasitelkiant legaliai įsigytą programinę įrangą (braižymo, skaičiavimo, bylų formatų keitimo ir t.t.), įvardinant įrangą, jo įsigijimo datas ir pardavėją ar kitus legalumą patvirtinančius dokumentus.
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1. Tiekėjas pirkimo sutarčiai vykdyti privalo turėti:
1) bent 1 (vieną) statinio projekto vadovą, atsakingą už sutarties vykdymą (statinių grupės – ypatingi statiniai). Statinio projekto vadovas turi turėti Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos suteiktą specialisto atestatą ne mažesnės kaip 3 kategorijos ir turintį ne mažesnę kaip 3 metų patirtį, rengiant kultūros paveldo objektų techninius (tvarkybos) projektus;
2) bent po 1 (vieną) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistą, turintį teisę kultūros paveldo objekte atlikti nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus. Specializacija:
— archeologijos tyrimai,
— architektūros natūriniai tyrimai,
— polichromijos tyrimai,
— architektūros konstrukcijų tyrimai.
3) bent po 1 (vieną) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistą, turintį teisę kultūros paveldo objekte rengti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus. Specializacija:
— architektūros projektai,
— architektūrinės polichromijos ir sienų tapybos projektai,
— architektūros konstrukcijų projektai;
Pastaba:
Tas pats asmuo gali būti siūlomas kelioms specialistų funkcijoms vykdyti.
2. Tiekėjo per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti sėkmingai užbaigęs ar vykdo* bent vieną visuomeninės paskirties (kultūros paveldo objektų) statinio statybos/remonto/rekonstrukcijos techninio projekto parengimo sutartį, kurios paslaugų sutarties vertė ne mažesnė negu 25 000 EUR su PVM.
*Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip 25 000 EUR su PVM.
3.Tiekėjas turi teisę, pasitelkiant legaliai įsigytą programinę įrangą, teikti automatizuotas paslaugas ir tokiais formatais, kuriuos palaiko peržiūrai naudojamos programos t. y. rinkmenos paverstos *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf formatais.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 18.4.2017 - 10:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
19.4.2017 - 10:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 90 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 19.4.2017 - 10:45

Vieta:

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos patalpose 215 kab., Vytauto g. 2, Kupiškis.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: taip
Nuoroda į projektą(-us) ir (arba) programą(-as):
VI.3)Papildoma informacija

Pirkimas atliekamas tik elektroninėmis priemonėmis. Pasiūlymai turi būti pateikiami tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Dokumentai pateikiami elektroninėje formoje – tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.

Pirkimo dokumentai (taip pat ir paaiškinimai, patikslinimai) skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos ginčai nagrinėjami Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
1.3.2017