Supplies - 81638-2021

Ogranskad maskinöversättning

17/02/2021    S33

Rumänien-Reșița: Operationshandskar

2021/S 033-081638

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Spitalul Județean Reșița
Nationellt registreringsnummer: 1061626
Postadress: Str. Făgărașului nr. 18
Ort: Reșița
Nuts-kod: RO422 Caraş-Severin
Postnummer: 320210
Land: Rumänien
Kontaktperson: Andreia Roșu
E-post: compartimentachizitii@gmail.com
Telefon: +40 255227830/106
Fax: +40 255218760
Internetadress(er):
Allmän adress: www.spitaluljudeteanresita.ro
Upphandlarprofil: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113428
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Unitate sanitară cu paturi
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal om tillhandahållande av personlig skyddsutrustning – handskar

Referensnummer: 1061626/2021/20.2
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33141420 Operationshandskar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

För att den medicinska verksamheten ska kunna bedrivas under goda förhållanden och för att säkerställa den nödvändiga skyddsnivån utan att äventyra hälsan har fylkeskliniet för avsikt att köpa in medel för sin egen verksamhet inom ramen för de godkända budgetanslagen och tillgängliga medel – ”Individuell skyddsutrustning – manusi”.

Antal dagar då förtydliganden kan begäras före tidsfristen för inlämnande av anbud/ansökningar – 18 dagar.

Den upphandlande myndigheten ska svara klart och fullständigt på alla förfrågningar om förtydliganden/kompletterande upplysningar senast 10 dagar.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 250 000.00 RON
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 3
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 3
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Obduktionshandskar

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141420 Operationshandskar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO422 Caraş-Severin
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Judetean de Urgena-Serv Supply Hospital, str. Fagaras nr. 18.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Enligt specifikationen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 45 000.00 RON
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Icke-sterila opulveriserade kirurgiska handskar av nitril

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141420 Operationshandskar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO422 Caraş-Severin
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Judetean de Urgena-Serv Supply Hospital, str. Fagaras nr. 18.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Enligt specifikationen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Componenta vanzare / Viktning: 15
Pris - Viktning: 85
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 142 000.00 RON
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Sterila kirurgiska skyddshandskar (hög risk för kontaminering)

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141420 Operationshandskar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO422 Caraş-Severin
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Judetean de Urgena-Serv Supply Hospital, str. Fagaras nr. 18.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Enligt specifikationen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 63 000.00 RON
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Krav 1. Underlåtenhet att följa artiklarna 59 och 60 i lag nr 98/2016 om offentlig upphandling. Anbudsgivare, tredje parter som stöder och underleverantörer ska inte omfattas av de situationer som avses i artiklarna 59 och 60 i lag nr 98/2016 om offentlig upphandling. När det gäller utländska ekonomiska aktörer ska likvärdiga handlingar som utfärdats i enlighet med den lagstiftning som gäller i bosättningslandet lämnas in. De styrkande handlingar som styrker att de handlingar som lämnats in genom att fylla i den digitala agendan för Förenade Arabemiraten, dvs. likvärdiga handlingar som utfärdats i landet av den person som är bosatt i landet för det utländska anbudet, ska på begäran av den upphandlande myndigheten endast lämnas in av den anbudsgivare som rangordnats på de tre främsta platserna efter utvärderingen av de ekonomiska anbuden. För att visa att detta krav är uppfyllt ska alla ekonomiska aktörer som deltar i förfarandet komplettera DUAE med uppgifter om dem i enlighet med artikel 193.1 i lag nr 98/2016 om offentlig upphandling.

De styrkande handlingar som styrker att den digitala myndigheten uppfyller kraven i den digitala agendan för Europa ska lämnas in på begäran av den upphandlande myndigheten, endast för de anbud som rangordnats högst tre platser i den mellanliggande rangordning som upprättas efter det att utvärderingen av anbuden slutförts. De handlingar som begärs från ekonomiska aktörer som rangordnats på de tre främsta platserna kommer att lagras i SEAP som signeras med elektronisk signatur, stämplas och skannas.

Krav 2. Åsidosättande av de situationer som avses i artiklarna 164, 165 och 167 i lag nr 98/2016 om offentlig upphandling. Anbudsgivare, tredje parter som stöder och underleverantörer ska inte omfattas av de situationer som avses i artiklarna 164, 165 och 167 i lag nr 98/2016 om offentlig upphandling. För att visa att detta krav är uppfyllt ska alla ekonomiska aktörer som deltar i förfarandet komplettera DUAE med uppgifter om dem i enlighet med artikel 193.1 i lag nr 98/2016 om offentlig upphandling. De styrkande handlingar som styrker att den digitala myndigheten uppfyller kraven i den digitala agendan för Europa ska lämnas in på begäran av den upphandlande myndigheten, endast för de anbud som rangordnats högst tre platser i den mellanliggande rangordning som upprättas efter det att utvärderingen av anbuden slutförts. De handlingar som begärs från ekonomiska aktörer som rangordnats på de tre främsta platserna kommer att lagras i SEAP som signeras med elektronisk signatur, stämplas och skannas.

De begärda handlingarna är följande:

Intyg om att det inte finns några utestående skulder för betalning av skatter, avgifter och bidrag till den konsoliderade allmänna budgeten (lokal budget och statsbudget) vid tidpunkten för presentationen.

Utdrag ur belastningsregistret för den ekonomiska aktören och medlemmarna i den ekonomiska aktörens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, eller för dem som har befogenhet att företräda, fatta beslut eller utöva kontroll inom aktören, vilket framgår av det intyg om resultat som utfärdats av ONRC/stiftelseurkunden.

Styrkande handlingar som visar att den ekonomiska aktören kan omfattas av undantagen i artiklarna 166 (2), 167 (2) och 171 i lag nr 98/2016 om offentlig upphandling. De handlingar som begärs från ekonomiska aktörer som rangordnats på de tre främsta platserna kommer att lagras i SEAP som signeras med elektronisk signatur, stämplas och skannas.

Personer med beslutsfattande funktioner inom den upphandlande myndigheten:

Dr. Stancovici Alina, funktion: chef.

Dr Bunda Emil, befattning: förtroendeläkare,

Dr Adrian Magureanu: SEF-sektion ATI,

— EG. Pinzariu Iovanca, funktion: Finanschef.

— jr. Belcea Catalina, befattning: juridisk rådgivare,

Samord. Avdelningen för upphandling – ec. Rosu Andreia.

Krav 3. Förmåga att utöva yrkesverksamhet i enlighet med artikel 172.2 i lag nr 98/2016 om offentlig upphandling:

1. De ekonomiska aktörer som lämnar in anbudet måste styrka en registreringsform enligt lagen i det land där de är bosatta, av vilka det framgår att de är lagligen bildade, att de inte befinner sig i någon av de situationer som leder till att stadgarna upphävs och att de har yrkesmässig kapacitet att utöva den verksamhet som omfattas av kontraktet. Mötessätt: fylls i av de ekonomiska aktörer som deltar i tilldelningsförfarandet med uppgifter om deras situation. Den styrkande handling som styrker fullgörandet av de åtaganden som gjorts genom att fylla i DUAE, det kontrollintyg som utfärdats av ONRC eller, när det gäller utländska anbud, likvärdiga handlingar som utfärdats i bosättningslandet och som på begäran av den upphandlande myndigheten ska lämnas in av anbudsgivare som rangordnats högst upp på de tre främsta platserna i den mellanliggande rangordning som fastställdes i slutet av utvärderingen av anbuden. Uppgifterna i intyget om iakttagelser kommer att vara verkliga/aktuella vid tidpunkten för presentationen.

Mötessätt: av detta följer att styrkande handlingar, som nämns eller, för utländska anbud, likvärdiga handlingar som utfärdats i bosättningslandet endast kommer att läggas fram på begäran av den upphandlande myndigheten av anbudsgivare som rangordnats på de tre främsta platserna i den mellanliggande rangordning som fastställdes i slutet av utvärderingen av anbuden. Anmärkning: det är inte nödvändigt att lägga fram detta godkännande för utsläppande på marknaden, och det räcker med en egen försäkran tillsammans med den bifogade bilagan.

2. EG-försäkran om överensstämmelse.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/03/2021
Lokal tid: 15:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Rumänska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 18/09/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/03/2021
Lokal tid: 15:00
Plats:

I programmet för strategisk miljöbedömning.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Medlemmar i utvärderingskommittén.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

När det gäller fullbordandet av den digitala agendan för Förenade Arabemiraten vill vi påpeka följande:

En ekonomisk aktör som deltar på egen hand och som inte förlitar sig på andra enheters kapacitet för att uppfylla kvalificerings- och urvalskriterierna ska fylla i endast en DUAE.

En ekonomisk aktör som deltar för egen räkning men som förlitar sig på kapaciteten hos en eller flera andra enheter (tredje parter/underleverantörer) ska ansvara för att lämna in sin egen eller DUAE i förfarandet, liksom en separat DUAE för var och en av de enheter som aktören förlitar sig på.

Om grupper av ekonomiska aktörer, inbegripet tillfälliga sammanslutningar, deltar i det offentliga upphandlingsförfarandet ska dessutom en separat DUAE lämnas in med den information som krävs enligt avsnitt III om minimikrav för kvalifikationer för var och en av de ekonomiska aktörer som deltar i gruppen. Om två eller flera anbud rangordnas på första plats ska den upphandlande myndigheten be anbudsgivarna om ett nytt finansiellt förslag och kontraktet kommer att tilldelas den anbudsgivare vars nya ekonomiska förslag har det lägsta priset.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadress: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postnummer: 030084
Land: Rumänien
E-post: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadress: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

I enlighet med artikel 8 i lag nr 101/2016.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/02/2021