Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Árubeszerzések - 82352-2015

Normál nézet megjelenítése

07/03/2015    S47

Magyarország-Budapest: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei

2015/S 047-082352

Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

Árubeszerzés

2004/17/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15459
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54–60.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: MÁV-START Zrt. Beszerzési Szervezet 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60. II. em. 265.
Címzett: Támis Norbert
E-mail: tamis.norbert@mav-start.hu
Telefon: +36 308678241
Fax: +36 15111982

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.mav-start.hu

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások
I.3)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Villamos motorvonatok beszerzése – adásvételi szerződés.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Magyarország.

NUTS-kód HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG,HU2 DUNÁNTÚL,HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Adásvételi szerződés az alábbi tárgyban:
„A” rész:
6 db normál nyomtávú (1435 mm), egyáramnemű (25 kV 50 Hz) részlegesen (legalább 70 %) alacsonypadlós elővárosi villamos motorvonat szállítása, üzembe helyezése illetőleg kapcsolódó szolgáltatások (különösen: üzemeltetési, karbantartási dokumentáció, oktatás, szoftverek, diagnosztika) teljesítése a Dokumentációban és annak részeként a szerződéstervezetben, valamint a műszaki feltétfüzetben részletezettek szerint a MÁV-START Zrt. részére.
„B” rész:
15 db normál nyomtávú (1435 mm), egyáramnemű (25 kV 50 Hz) részlegesen (legalább 70 %) alacsonypadlós elővárosi villamos motorvonat szállítása, üzembe helyezése illetőleg kapcsolódó szolgáltatások (különösen: üzemeltetési, karbantartási dokumentáció, oktatás, szoftverek, diagnosztika) teljesítése, a Dokumentációban és annak részeként a szerződéstervezetben, valamint a műszaki feltétfüzetben részletezettek szerint a MÁV-START Zrt. részére.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

34600000 Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Adásvételi szerződés az alábbi tárgyban:
„A” rész:
6 db normál nyomtávú (1435 mm), egyáramnemű (25 kV 50 Hz) részlegesen (legalább 70 %) alacsonypadlós elővárosi villamos motorvonat szállítása, üzembe helyezése illetőleg kapcsolódó szolgáltatások (különösen: üzemeltetési, karbantartási dokumentáció, oktatás, szoftverek, diagnosztika) teljesítése, a Dokumentációban és annak részeként a szerződéstervezetben, valamint a műszaki feltétfüzetben részletezettek szerint a MÁV-START Zrt. részére.
„B” rész:
15 db normál nyomtávú (1435 mm), egyáramnemű (25 kV 50 Hz) részlegesen (legalább 70 %) alacsonypadlós elővárosi villamos motorvonat szállítása, üzembe helyezése illetőleg kapcsolódó szolgáltatások (különösen: üzemeltetési, karbantartási dokumentáció, oktatás, szoftverek, diagnosztika) teljesítése, a Dokumentációban és annak részeként a szerződéstervezetben, valamint a műszaki feltétfüzetben részletezettek szerint a MÁV-START Zrt. részére.
A jelen felhívásban meghatározott teljesítési időtartam nem tartalmazza a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásának időtartamát, amellyel kapcsolatban a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően, az alábbi rendelkezések irányadók:
A nyertes ajánlattevő által a leszállítandó motorvonatok kapcsán nyújtandó kapcsolódó szolgáltatások biztosításának időtartama az alábbi:
általános szabályok
A szerződés alapján teljesítendő valamennyi, kiképzéshez szükséges dokumentumot és magát az oktatást az első motorvonat szállítási határideje előtt legkésőbb egy hónappal, a teljes, adott részajánlat szerint leszállítandó flotta üzemeltetéséhez szükséges egyéb készleteket, dokumentumokat legkésőbb az első motorvonattal együtt kell leszállítani, hacsak a szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik. A kapcsolódó szolgáltatásokat – hacsak a szerződés kifejezetten másképpen nem rendelkezik – az Ajánlatkérő által külön, ésszerűen megjelölt határidők szerint kell a rendelkezésére bocsátani. A nyertes ajánlattevő a határidőkre javaslatot tehet.
egyes részletszabályok
A nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőnek a szerződés hatályba lépését követő 120 napon belül átadni valamennyi beépítendő anyag műszaki specifikációját.
A nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőnek az adásvételi szerződés szerinti üzemeltetési és karbantartási dokumentációt – amely magában foglalja a motorvonatok üzemeltetési és karbantartási előírásait, javításhoz szükséges rajzait – az első motorvonat leszállítása előtt 14 nappal, melyet folyamatosan frissíteni köteles a szerződés szerint az első motorvonat leszállításától kezdődően a szerződés keretében leszállított utolsó motorvonatra vonatkozó garanciaidő lezárási jegyzőkönyv felvételéig.
A nyertes ajánlattevő köteles az első motorvonat leszállításakor és az utolsó motorvonat általános jótállása lejártakor a teljes, adásvételi szerződés szerinti dokumentációt – az időközben végrehajtott változtatásokkal egységes szerkezetben – átadni az Ajánlatkérő részére az adásvételi szerződésben foglaltak szerint.
Az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által átadott dokumentáció időben és területileg korlátlan felhasználási jogát a dokumentáció átvételével megszerzi, azzal, hogy a dokumentáció kizárólag a motorvonatok üzemeltetési, javítási és karbantartási szükségleteihez, ideértve annak előkészületeit is, valamint esetleges későbbi átalakításához, felújításához, illetőleg a bármikori üzemeltetéshez szükséges engedélyeztetéshez használható fel.
A nyertes ajánlattevő az első motorvonat átadása előtt a saját telephelyén köteles az Ajánlatkérő 10 szakemberét (járművezető és oktató) a motorvonatok kezelésére kiképezni, melynek a képzési költségeit a nyertes ajánlattevő viseli, 5 nap/fő erejéig. Köteles a képzést úgy megszervezni, hogy arra az 5 nap/fő időtartam elegendő legyen. A képzés része ezen túl a magyarországi 1 (egy) nap/fő gyakorlati oktatás.
Az első motorvonat megérkezésével egyidejűleg a nyertes ajánlattevő saját költségére és kockázatára szakemberekből álló csoportot köteles küldeni az ajánlatkérőhöz, amelynek feladata különösen a közreműködés az előirányzott próbákon és átvételekkor, a motorvonatok üzembe helyezése és azok folyamatos üzemkész állapotának biztosítása a szerződés rendelkezéseinek megfelelően, továbbá az üzemeltetés során keletkező – szavatosság és / vagy jótállás körébe tartozó – meghibásodások azonnali kijavítása a szerződés rendelkezéseinek megfelelően, valamint az Ajánlatkérőnek baleset esetén a mentési munkálatoknál részt vevő 30 szakemberének betanítása a motorvonatok kezelésére, ideértve a motorvonatok emelését is (ezen oktatás magyarországi helyszínen történik, 1 nap/fő időtartamban).
A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy szakszemélyzete külön ellenérték felszámítása nélkül az 1. motorvonat leszállításától kezdve, folyamatosan, az utolsó motorvonat leszállításától számított 6 hónapig - maximum 20 nap erejéig – igény esetén a motorvonatok karbantartását végző karbantartó telephely üzemeiben az erről szóló értesítést követő legkésőbb 24 órán belül megjelenik.
A nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő szakembereit 200 oktatási nap erejéig kiképezni, legkésőbb az első motorvonat leszállításáig.
A szerződés szerinti üzemeltetési készletet, legkésőbb az első motorvonat szállításával egyidejűleg kell a nyertes ajánlattevőnek leszállítania.
A nyertes ajánlattevő feladata a hatósági engedélyeztetés, melynek keretében az előzetes típusengedélyezési eljárást a közlekedési hatóságnál a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül kell kezdeményeznie. A típusengedélyeztetés és az üzembe helyezési engedélyek megszerzése az egyes járműpróbákhoz igazodva kell, történjen.
A szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez igazodva a nyertes ajánlattevőt terheli a fentieken túl különösen, de nem kizárólagosan:
— a szállítás és a biztosítás (DDP telephely, INCOTERMS 2010) a teljesítés helyéig és idejéig
— az Ajánlatkérő átvevői és műszaki szakemberei részére a gyártóműben a szerződés szerinti jogaik gyakorolhatóságához szükséges munkafeltételek, munkaeszközök biztosítása;
— a minősítő szervezetek - beleértve a közlekedési hatóság által előírt szervezetet is – költségei viselése;
— egyéb feladatok.
A nyertes ajánlattevő által nyújtandó kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában az egyes részletszabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 15.6.2015 Befejezés 31.12.2016

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi szerződés „6 db villamos motorvonat szállítása a MÁV-START Zrt. részére” tárgyban
1)Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés az alábbi tárgyban:
6 db normál nyomtávú (1435 mm), egyáramnemű (25 kV 50 Hz) részlegesen (legalább 70 %) alacsonypadlós elővárosi villamos motorvonat szállítása, üzembe helyezése illetőleg kapcsolódó szolgáltatások (különösen: üzemeltetési, karbantartási dokumentáció, oktatás, szoftverek, diagnosztika) teljesítése a Dokumentációban és annak részeként a szerződéstervezetben, valamint a műszaki feltétfüzetben részletezettek szerint a MÁV-START Zrt. részére.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

34600000 Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei

3)Mennyiség:
Adásvételi szerződés az alábbi tárgyban:
6 db normál nyomtávú (1435 mm), egyáramnemű (25 kV 50 Hz) részlegesen (legalább 70 %) alacsonypadlós elővárosi villamos motorvonat szállítása, üzembe helyezése illetőleg kapcsolódó szolgáltatások (különösen: üzemeltetési, karbantartási dokumentáció, oktatás, szoftverek, diagnosztika) teljesítése a Dokumentációban és annak részeként a szerződéstervezetben, valamint a műszaki feltétfüzetben részletezettek szerint a MÁV-START Zrt. részére.
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 15.6.2015 Befejezés 31.10.2015
Rész száma: 2 Elnevezés: Adásvételi szerződés „15 db villamos motorvonat szállítása a MÁV-START Zrt. részére” tárgyban
1)Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés az alábbi tárgyban:
15 db normál nyomtávú (1435 mm), egyáramnemű (25 kV 50 Hz) részlegesen (legalább 70 %) alacsonypadlós elővárosi villamos motorvonat szállítása, üzembe helyezése illetőleg kapcsolódó szolgáltatások (különösen: üzemeltetési, karbantartási dokumentáció, oktatás, szoftverek, diagnosztika) teljesítése a Dokumentációban és annak részeként a szerződéstervezetben, valamint a műszaki feltétfüzetben részletezettek szerint a MÁV-START Zrt. részére.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

34600000 Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei

3)Mennyiség:
Adásvételi szerződés az alábbi tárgyban:
15 db normál nyomtávú (1435 mm), egyáramnemű (25 kV 50 Hz) részlegesen (legalább 70 %) alacsonypadlós elővárosi villamos motorvonat szállítása, üzembe helyezése illetőleg kapcsolódó szolgáltatások (különösen: üzemeltetési, karbantartási dokumentáció, oktatás, szoftverek, diagnosztika) teljesítése a Dokumentációban és annak részeként a szerződéstervezetben, valamint a műszaki feltétfüzetben részletezettek szerint a MÁV-START Zrt. részére.
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 15.6.2015 Befejezés 31.12.2016

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
„A” rész esetén:
Biztosítékok:
— előleg-visszafizetési biztosíték (az adásvételi szerződés támogatási szerződés terhére elszámolható összege 10 %-a és az igényelt szállítói előleg – max. az adásvételi szerződés támogatási szerződés terhére elszámolható összegének 30 %-a – különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben),
— teljesítési biztosíték (az adásvételi szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a, mely a szerződés hatálybalépésétől a szerződés szerinti végső szállítási határidőig – utolsó motorvonat leszállítása – tartandó fenn),
— jóteljesítési biztosíték (az adásvételi szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a, mely a használatbavételi bizonyítvány – mint a szerződésszerű teljesítést igazoló dokumentum – első motorvonat tekintetében történő, Ajánlatkérő általi kiadásának napjától bocsátandó rendelkezésre azzal, hogy a jóteljesítési biztosítéknak az utolsóként leszállított motorvonat korlátozásmentes használatbavételi bizonyítványa Ajánlatkérő általi kiadásától számított 12 éves időtartamot kell lefednie, azzal, hogy a szerződés alapján leszállítandó valamennyi motorvonatra vonatkozó általános jótállási időszak lejártát és a szerződés keretében leszállított utolsó motorvonatra vonatkozó garanciaidő lezárási jegyzőkönyv felvételét követően a jóteljesítési biztosíték összegét a teljes szerződéses ár nettó értékének 1 %-ára kell csökkenteni motorvonatonként arányosan, a kiterjesztett jótállási idejű részegységek jótállási idejére vonatkozó kötelezettségek és a szavatossági – ideértve mind a kellék, mind a jogszavatossági igényeket - kötelezettségek fedezésére; a csökkentett összegű jóteljesítési biztosíték a 6 évnél nem hosszabb jótállási idejű kiterjesztett jótállású részegységek jótállási idejének lejártát követően a teljes szerződéses nettó ár 0,1 %-ára csökken, motorvonatonként arányos csökkentéssel; az előzőek szerint 0,1 %-ra csökkentett összegű jóteljesítési biztosíték mindaddig fenntartandó, ameddig a 12 éves kiterjesztett jótállási idejű külső festés korrózióvédelmére vonatkozó kiterjesztett jótállás az összes motorvonat vonatkozásában le nem jár).
A biztosítékok nyújtásával, felhasználásával, felszabadításával kapcsolatos részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A biztosítékok rendelkezésre bocsátása a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti módok valamelyike szerint történhet, az ajánlattevő választása szerint.
Az előleg-visszafizetési biztosíték kapcsán egyebekben a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. §-a és az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alkalmazandó.
A biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkozni kell.
Kötbérek: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér az alábbiak szerint azzal, hogy a kötbérekkel kapcsolatos szabályokat egyebekben részletesen a szerződéstervezet rögzíti:
Amennyiben az Eladó a Szerződés alapján szállítandó bármely Motorvonat Leszállítását, továbbá a Szerződés alapján szállítandó 1. és 2. Motorvonat teljesítési helyre történő szállítását nem teljesíti a Szerződésben meghatározott ütemterv szerinti, vonatkozó szállítási határidőn belül, úgy a késedelem minden megkezdett napjára az első 30 (harminc) nap folyamán az érintett Motorvonat nettó Egységárának napi 0,8 (nulla egész-nyolc tized) ezrelékének, az ezt követő késedelem folyamán napi 1 (egy) ezrelékének, de ezen a jogcímen maximum az érintett Motorvonat nettó Egységára 7 (hét) %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Vevő részére érintett Motorvonatonként, azzal, hogy amennyiben az Eladó a Szerződés alapján szállítandó 6 darab Motorvonat Leszállítását az előzőekben hivatkozott késedelmek ellenére teljesíti 2015. október 31. napjáig (Leszállítási véghatáridő), úgy az Eladó ezen késedelmi kötbérek megfizetése alól mentesül.
A Dokumentáció és Szoftver határidőre nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén az Eladó az érintett, az 1. sz. melléklet 2. sz. függelékében megjelölt egyes Dokumentumonként külön-külön az 1. sz. melléklet 2. sz. függelékében dőlt betűvel és aláhúzással jelölt soronként (függetlenül attól, hogy az Eladó milyen tagolásban bocsátja rendelkezésre a Dokumentumokat), Szoftverrel megvalósítani kívánt funkciónként (ideértve különösen a diagnosztika, sebességmérés és regisztrálás, utastájékoztatás, videó rendszer) késedelemmel érintett naponta egy motorvonat nettó egységára 0,018 %-ának megfelelő összegű kötbért köteles fizetni a Vevő részére. E kötbér maximuma egy motorvonat nettó egységárának 35 %-a.
A Szerződésben vagy annak bármely mellékletében rögzített válaszadási vagy értesítési kötelezettség Vevő általi elmulasztása, késedelmes teljesítése esetén Eladó a késedelemmel érintett naptári naponként egy motorvonat nettó egységára 0,018 %-ának megfelelő összegű kötbért köteles fizetni a Vevő részére. E kötbér maximuma egy motorvonat nettó egységárának 3,5 %-a
Ha a Szerződés olyan okból hiúsul meg, melyért az Eladó felelős - függetlenül attól, hogy a Vevő a Szerződéstől eláll vagy azt felmondja -, úgy az Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek értéke a teljes nettó Szerződéses ár 5 (öt) %-a.
A Szerződés részleges meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés nem teljesített része nettó Szerződéses árának 5 (öt) %-a. A Szerződés azon Motorvonatok tekintetében minősül teljesítettnek, melyeket az Eladó a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően Leszállított és a Vevő átvett vagy a Szerződés rendelkezései alapján át kellett volna vennie, azzal, hogy a jelen mondatban foglaltak nem korlátozzák az Eladó Szerződés szerinti felelősségét azért, ha valamely Motorvonat Használatbavételi bizonyítványának kiadása csak korlátozással lehetséges a Vevő által.
Eladó vállalja, hogy szakszemélyzete külön ellenérték felszámítása nélkül az 1. Motorvonat Leszállításától kezdve, folyamatosan, az utolsó Motorvonat leszállításától számított 6 (hat) hónapig - maximum 20 (húsz) nap erejéig - igény esetén a Motorvonatok karbantartását végző karbantartó telep-hely üzemeiben az erről szóló értesítést követő legkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül megjelenik, ennek elmulasztása esetén az Eladó a késedelem minden megkezdett napjára egy motorvonat nettó egységára 0,027 %-ának megfelelő összegű kötbért tartozik a Vevő részére megfizetni, a Szerződésben szabályozott esetleges további jogkövetkezmények viselésén túl.
A jótállás ideje alatti hibák javítását az Eladó a hibabejelentést követő 3 (három) napon belül köteles megkezdeni és 10 (tíz) napon belül köteles elhárítani. Amennyiben az Eladó a hibát ezen határidőn belül nem hárítja el, akkor köteles a hibabejelentést követő 11. (tizenegyedik) naptól kezdődően a Vevő részére a késedelem minden megkezdett napjára egy motorvonat nettó egységára 0,027 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbérösszeget megtéríteni Motorvonatonként,. A kötbér az érintett Motorvonat nettó Egységárának 5 (öt) %-ára korlátozott esetenként.
A 400 000 km/szolgálatképtelenség átlagos (vagyis a Szerződés hatálya alá tartozó összes Motorvonatra számított) értéktől való elmaradás miatti kötbér mértéke:
Az Eladó felelősségi körébe tartozó, a megengedett Szolgálatképtelenségi darabszámot meghaladó minden megkezdett szolgálatképtelenség után a Szerződésben meghatározott egy Motorvonat nettó Egységárának 0,1 % (nulla egész egy tized százaléka) a megengedett Szolgálatképtelenséget meghaladó minden Szolgálatképtelenség darabszám után, de legfeljebb a Szerződésben meghatározott egy Motorvonat nettó Egységárának 15 %-a (tizenöt százaléka).
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a késedelmi kötbérek bármelyike kötbérmaximumának elérése, valamint azon eset, ha a nyertes Ajánlattevő által az Ajánlatkérőnek fizetendő kötbérek együttes összege a szerződés teljes ellenértéke (nettó összeg) 12 %-át eléri, a szerződéstervezetben foglaltak szerint lehetővé teszi, hogy az Ajánlatkérő - a szerződésben és a Ptk.-ban rögzített jogainak teljes körű érvényesíthetősége mellett, az ott rögzítetteken túlmenően – a szerződéstől – mérlegelése szerint – részben vagy egészben elálljon, vagy választása szerint a szerződést felmondja.
Egyéb: jótállás
A Motorvonatok általános jótállási ideje a szerződés szerinti leszállítási időponttól számított 24 hónap.
Kiterjesztett jótállás vonatkozik az alábbi tételekre:
— kerékpár és annak külön minden alkatrészére (beleértve különösen, de nem kizárólag a féktárcsákat is) 5 (öt) év
— hordrugók 3 (három) év
— irányítástechnikai szoftver elemeire 5 (öt) év
— központi vonó- és ütközőkészülék 5 (öt) év
— külső festésre (korrózióvédelem) 12 (tizenkettő) év
— külső festés (fényezés) 6 (hat) év
— ablak 3 (három) év
— feljáróajtó 3 (három) év
— klímaberendezés 4 (négy) év
— járművezérlő 3 (három) év
Függetlenül a Motorvonatokba beépített alkatrészek, részegységek és berendezések gyártási időpontjától, ezek Jótállási idejének kezdete az érintett Motorvonat Használatbavételi bizonyítványa Vevő általi kiadásával kezdődik, vagy azon időponttal, amikor a Vevőnek az Használatbavételi bizonyítványt jogszerűen ki kellett volna adnia vagy abban a korábbi időpontban, amelytől a Vevő az érintett Motorvonatot bevételszerző tevékenységre használja, utasforgalmi próbaüzem esetén akkor, ha az megszakítás, meghosszabbítás vagy megismétlés nélkül sikeres.
Az esetleges sorozathibák és / vagy az egyedileg cserélt alkatrész, berendezés vagy részegység esetében a Jótállási idő valamennyi új vagy módosított alkatrész, berendezés vagy részegység vonatkozásában a csere, illetve módosítás dátumával újrakezdődik.
Az Üzemeltetési készlet keretében szállított alkatrészek, berendezések, etc. jótállási ideje a Vevő általi átvételtől számított 36 (harminchat) hónap, de legalább a Motorvonatba történő beépítéstől számított 24 (huszonnégy) hónap - abban az esetben is, ha a Vevő általi átvételtől számított 36 hónap már eltelt, vagy abból kevesebb mint 24 hónap van vissza a beépítés időpontjában -, kivéve azon részeket, egységeket, etc. amelyekre a Szerződés hosszabb jótállási időt határoz meg, ez utóbbiak esetében a jótállási időtartam a beépítéstől veszi kezdetét.
A jótállással kapcsolatos részletszabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
„B” rész esetén:
Biztosítékok:
— előleg-visszafizetési biztosíték (az adásvételi szerződés támogatási szerződés terhére elszámolható összege 10 %-a és az igényelt szállítói előleg - max. az adásvételi szerződés támogatási szerződés terhére elszámolható összegének 30 %-a - különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben),
— teljesítési biztosíték (az adásvételi szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a, mely a szerződés hatálybalépésétől a szerződés szerinti végső szállítási határidőig - utolsó motorvonat leszállítása - tartandó fenn),
— jóteljesítési biztosíték (az adásvételi szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a, mely a használatbavételi bizonyítvány - mint a szerződésszerű teljesítést igazoló dokumentum - első motorvonat tekintetében történő, Ajánlatkérő általi kiadásának napjától bocsátandó rendelkezésre azzal, hogy a jóteljesítési biztosítéknak az utolsóként leszállított motorvonat korlátozásmentes használatbavételi bizonyítványa Ajánlatkérő általi kiadásától számított 12 éves időtartamot kell lefednie, azzal, hogy a szerződés alapján leszállítandó valamennyi motorvonatra vonatkozó általános jótállási időszak lejártát és a szerződés keretében leszállított utolsó motorvonatra vonatkozó garanciaidő lezárási jegyzőkönyv felvételét követően a jóteljesítési biztosíték összegét a teljes szerződéses ár nettó értékének 1 %-ára kell csökkenteni motorvonatonként arányosan, a kiterjesztett jótállási idejű részegységek jótállási idejére vonatkozó kötelezettségek és a szavatossági - ideértve mind a kellék, mind a jogszavatossági igényeket - kötelezettségek fedezésére; a csökkentett összegű jóteljesítési biztosíték a 6 évnél nem hosszabb jótállási idejű kiterjesztett jótállású részegységek jótállási idejének lejártát követően a teljes szerződéses nettó ár 0,1 %-ára csökken, motorvonatonként arányos csökkentéssel; az előzőek szerint 0,1 %-ra csökkentett összegű jóteljesítési biztosíték mindaddig fenntartandó, ameddig a 12 éves kiterjesztett jótállási idejű külső festés korrózióvédelmére vonatkozó kiterjesztett jótállás az összes motorvonat vonatkozásában le nem jár).
A biztosítékok nyújtásával, felhasználásával, felszabadításával kapcsolatos részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A biztosíték rendelkezésre bocsátása a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti módok valamelyike szerint történhet, az ajánlattevő választása szerint.
Az előleg-visszafizetési biztosíték kapcsán egyebekben 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-a alkalmazandó.
A biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkozni kell.
Kötbérek: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér az alábbiak szerint azzal, hogy a kötbérekkel kapcsolatos szabályokat egyebekben részletesen a szerződéstervezet rögzíti:
Amennyiben az Eladó a Szerződés alapján szállítandó bármely Motorvonat Leszállítását, továbbá a Szerződés alapján szállítandó 1. és 2. Motorvonat teljesítési helyre történő szállítását nem teljesíti a Szerződésben meghatározott ütemterv szerinti, vonatkozó szállítási határidőn belül, úgy a késedelem minden megkezdett napjára az első 30 (harminc) nap folyamán az érintett Motorvonat nettó Egységárának napi 0,8 (nulla egész-nyolc tized) ezrelékének, az ezt követő késedelem folyamán napi 1 (egy) ezrelékének, de ezen a jogcímen maximum az érintett Motorvonat nettó Egységára 7 (hét) %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Vevő részére érintett Motorvonatonként, azzal, hogy amennyiben az Eladó a Szerződés alapján szállítandó 15 darab Motorvonat Leszállítását az előzőekben hivatkozott késedelmek ellenére teljesíti 2016. december 31. napjáig (Leszállítási véghatáridő), úgy az Eladó ezen késedelmi kötbérek megfizetése alól mentesül.
A Dokumentáció és Szoftver határidőre nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén az Eladó az érintett, az 1. sz. melléklet 2. sz. függelékében megjelölt egyes Dokumentumonként külön-külön az 1. sz. melléklet 2. sz. függelékében dőlt betűvel és aláhúzással jelölt soronként (függetlenül attól, hogy az Eladó milyen tagolásban bocsátja rendelkezésre a Dokumentumokat), Szoftverrel megvalósítani kívánt funkciónként (ideértve különösen a diagnosztika, sebességmérés és regisztrálás, utastájékoztatás, videó rendszer) késedelemmel érintett naponta egy motorvonat nettó egységára 0,018 %-ának megfelelő összegű kötbért köteles fizetni a Vevő részére. E kötbér maximuma egy motorvonat nettó egységárának 35 %-a.
A Szerződésben vagy annak bármely mellékletében rögzített válaszadási vagy értesítési kötelezettség Vevő általi elmulasztása, késedelmes teljesítése esetén Eladó a késedelemmel érintett naptári naponként egy motorvonat nettó egységára 0,018 %-ának megfelelő összegű kötbért köteles fizetni a Vevő részére. E kötbér maximuma egy motorvonat nettó egységárának 3,5 %-a
Ha a Szerződés olyan okból hiúsul meg, melyért az Eladó felelős - függetlenül attól, hogy a Vevő a Szerződéstől eláll vagy azt felmondja -, úgy az Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek értéke a teljes nettó Szerződéses ár 5 (öt) %-a.
A Szerződés részleges meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés nem teljesített része nettó Szerződéses árának 5 (öt) %-a. A Szerződés azon Motorvonatok tekintetében minősül teljesítettnek, melyeket az Eladó a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően Leszállított és a Vevő átvett vagy a Szerződés rendelkezései alapján át kellett volna vennie, azzal, hogy a jelen mondatban foglaltak nem korlátozzák az Eladó Szerződés szerinti felelősségét azért, ha valamely Motorvonat Használatbavételi bizonyítványának kiadása csak korlátozással lehetséges a Vevő által.
Eladó vállalja, hogy szakszemélyzete külön ellenérték felszámítása nélkül az 1. Motorvonat Leszállításától kezdve, folyamatosan, az utolsó Motorvonat leszállításától számított 6 (hat) hónapig - maximum 20 (húsz) nap erejéig - igény esetén a Motorvonatok karbantartását végző karbantartó telep-hely üzemeiben az erről szóló értesítést követő legkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül megjelenik, ennek elmulasztása esetén az Eladó a késedelem minden megkezdett napjára egy motorvonat nettó egységára 0,027 %-ának megfelelő összegű kötbért tartozik a Vevő részére megfizetni, a Szerződésben szabályozott esetleges további jogkövetkezmények viselésén túl.
A jótállás ideje alatti hibák javítását az Eladó a hibabejelentést követő 3 (három) napon belül köteles megkezdeni és 10 (tíz) napon belül köteles elhárítani. Amennyiben az Eladó a hibát ezen határidőn belül nem hárítja el, akkor köteles a hibabejelentést követő 11. (tizenegyedik) naptól kezdődően a Vevő részére a késedelem minden megkezdett napjára egy motorvonat nettó egységára 0,027 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbérösszeget megtéríteni Motorvonatonként, a hiba elhárításáig. A kötbér az érintett Motorvonat nettó egységárának 5 (öt) %-ára korlátozott esetenként.
A 400 000 km/szolgálatképtelenség átlagos (vagyis a Szerződés hatálya alá tartozó összes Motorvonatra számított) értéktől való elmaradás miatti kötbér mértéke:
Az Eladó felelősségi körébe tartozó, a megengedett Szolgálatképtelenségi darabszámot meghaladó minden megkezdett szolgálatképtelenség után a Szerződésben meghatározott egy Motorvonat nettó Egységárának 0,1 % (nulla egész egy tized százaléka) a megengedett Szolgálatképtelenséget meghaladó minden Szolgálatképtelenség darabszám után, de legfeljebb a Szerződésben meghatározott egy Motorvonat nettó Egységárának 15 %-a (tizenöt százaléka).
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a késedelmi kötbérek bármelyike kötbérmaximumának elérése, valamint azon eset, ha a nyertes Ajánlattevő által az Ajánlatkérőnek fizetendő kötbérek együttes összege a szerződés teljes ellenértéke (nettó összeg) 12 %-át eléri, a szerződéstervezetben foglaltak szerint lehetővé teszi, hogy az Ajánlatkérő - a szerződésben és a Ptk.-ban rögzített jogainak teljes körű érvényesíthetősége mellett, az ott rögzítetteken túlmenően - a szerződéstől - mérlegelése szerint - részben vagy egészben elálljon, vagy választása szerint a szerződést felmondja.
Egyéb: jótállás
A Motorvonatok általános jótállási ideje a szerződés szerinti leszállítási időponttól számított 24 hónap.
Kiterjesztett jótállás vonatkozik az alábbi tételekre:
— kerékpár és annak külön minden alkatrészére (beleértve különösen, de nem kizárólag a féktárcsákat is) 5 (öt) év
— hordrugók 3 (három) év
— irányítástechnikai szoftver elemeire 5 (öt) év
— központi vonó- és ütközőkészülék 5 (öt) év
— külső festésre (korrózióvédelem) 12 (tizenkettő) év
— külső festés (fényezés) 6 (hat) év
— ablak 3 (három) év
— feljáróajtó 3 (három) év
— klímaberendezés 4 (négy) év
— járművezérlő 3 (három) év
Függetlenül a Motorvonatokba beépített alkatrészek, részegységek és berendezések gyártási idő-pontjától, ezek Jótállási idejének kezdete az érintett Motorvonat Használatbavételi bizonyítványa Vevő általi kiadásával kezdődik, vagy azon időponttal, amikor a Vevőnek az Használatbavételi bizonyítványt jogszerűen ki kellett volna adnia vagy abban a korábbi időpontban, amelytől a Vevő az érintett Motorvonatot bevételszerző tevékenységre használja, utasforgalmi próbaüzem esetén akkor, ha az megszakítás, meghosszabbítás vagy megismétlés nélkül sikeres.
Az esetleges sorozathibák és / vagy az egyedileg cserélt alkatrész, berendezés vagy részegység esetében a Jótállási idő valamennyi új vagy módosított alkatrész, berendezés vagy részegység vonatkozásában a csere, illetve módosítás dátumával újrakezdődik.
Az Üzemeltetési készlet keretében szállított alkatrészek, berendezések, etc. jótállási ideje a Vevő általi átvételtől számított 36 (harminchat) hónap, de legalább a Motorvonatba történő beépítéstől számított 24 (huszonnégy) hónap - abban az esetben is, ha a Vevő általi átvételtől számított 36 hó-nap már eltelt, vagy abból kevesebb mint 24 hónap van vissza a beépítés időpontjában -, kivéve azon részeket, egységeket, etc. amelyekre a Szerződés hosszabb jótállási időt határoz meg, ez utóbbiak esetében a jótállási időtartam a beépítéstől veszi kezdetét.
A jótállással kapcsolatos részletszabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Projektazonosító: még nem áll rendelkezésre, tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő jelen beszerzés finanszírozására még nem rendelkezik támogatási szerződéssel
Finanszírozási forma: szállítói finanszírozás
Támogatási intenzitás: 100 %
Az „A” rész esetén:
A beszerzést Ajánlatkérő tervei szerint az Európai Unió, és a Magyar Állam együttesen finanszírozza a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP). Az ellenérték kifizetése a Közreműködő Szervezet részéről történik a mindenkor hatályos kifizetésekre irányuló jogszabályok alapján.
Az ajánlattétel és a szerződés pénzneme: EUR
A számla és a fizetés pénzneme: HUF
Az átszámítás a szerződéstervezetben foglaltak szerint történik.
Az önrész mértéke tervezetten a teljes nettó számlaösszeg 0 %-a, a fennmaradó támogatott rész a teljes nettó számlaösszeg 100 %-a.
A kifizetésekre a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet és az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alkalmazandó, a Kbt. 130. § (1), valamint (4)–(6) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével.
Az ellenérték kifizetése a Kbt. 130. § (4) bekezdése alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak szerint történik, az eljárás lezárásaként megkötött szerződésben foglalt feltételek szerint, figyelembe véve a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § (2) bekezdése, valamint a vonatkozó jogszabályok szerinti előírásokat is.
A motorvonat egységára a teljesítésigazolás (szerződés szerinti használatbavételi bizonyítvány) kiadását követően kerül kifizetésre.
Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 125. § (4)–(6) bekezdése szerinti rendelkezéseket is.
A késedelmi kamat vonatkozásában a Ptk. 6:48. § rendelkezései irányadók.
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a nyertes Szállító jogosult az adásvételi szerződés - támogatási szerződés terhére - elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére.
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése nyomán a nyertes ajánlattevő köteles az adásvételi szerződés - támogatási szerződés terhére - elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése vagy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerinti biztosítékot nyújtani.
A nyertes ajánlattevő az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
Az előleggel, a kapcsolódó biztosítékkal kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet és a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.
Az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Ajánlatkérő az egységár 10 %-a erejéig részszámlázási lehetőséget biztosít motorvonatonként a nyers szekrényváz elkészültét követően.
Motorvonatonként egy db részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség, a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
További, kapcsolódó releváns jogszabályok:
A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet.
A vasúti járművek üzembe helyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilván-tartásáról szóló 31/2010. (XII.23.) NFM rendelet.
Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet.
A nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
A „B” rész esetén:
A beszerzést Ajánlatkérő tervei szerint az Európai Unió, és a Magyar Állam együttesen finanszírozza az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP). Az ellenérték kifizetése az Irányító Hatóság részéről történik a mindenkor hatályos kifizetésekre irányuló jogszabályok alapján.
Az ajánlattétel és a szerződés pénzneme: EUR
A számla és a fizetés pénzneme: HUF
Az átszámítás a szerződéstervezetben foglaltak szerint történik.
Az önrész mértéke tervezetten a teljes nettó számlaösszeg 0 %-a, a fennmaradó támogatott rész a teljes nettó számlaösszeg 100 %-a.
A kifizetésekre a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alkalmazandó, a Kbt. 130. § (1), valamint (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével.
Az ellenérték kifizetése a Kbt. 130. § (4) bekezdése alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint történik, az eljárás lezárásaként megkötött szerződésben foglalt feltételek szerint, figyelembe véve a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § (2) bekezdése, valamint a vonatkozó jogszabályok szerinti előírásokat is.
A motorvonat egységára a teljesítésigazolás (szerződés szerinti használatbavételi bizonyítvány) kiadását követően kerül kifizetésre.
Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 125. § (4)-(6) bekezdése szerinti rendelkezéseket is.
A késedelmi kamat vonatkozásában a Ptk. 6:48. § rendelkezései irányadók.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a nyertes ajánlattevő jogosult az adásvételi szerződés - támogatási szerződés terhére - elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdése nyomán a nyertes ajánlattevő köteles az adásvételi szerződés - támogatási szerződés terhére - elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti biztosítékot nyújtani.
A nyertes ajánlattevő az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
Az előleggel, a kapcsolódó biztosítékkal kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet és a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.
Az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Ajánlatkérő az egységár 10 %-a erejéig részszámlázási lehetőséget biztosít motorvonatonként a nyers szekrényváz elkészültét követően.
Motorvonatonként egy db részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség, a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
További, kapcsolódó releváns jogszabályok:
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
A vasúti járművek üzembe helyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilván-tartásáról szóló 31/2010. (XII.23.) NFM rendelet.
A nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezetek tartalmazzák.
A szerződés(ek)ben és a Kbt.-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását, önálló ajánlattevők tekintetében is.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
A Kbt. 75. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód:
a.) Ajánlattevő vonatkozásában:
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2–8. § illetve 11. § és 13. § szerint kell igazolni, hogy az ajánlattevő nem áll az ajánlatkérő által előírt kizáró okok hatálya alatt.
b.) Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:
A Kbt. 58.§ (3) bekezdése nyomán a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell igazolni, hogy az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nem áll az ajánlatkérő által előírt kizáró okok hatálya alatt.
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat(ok)nak az eljárást megindító felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
A kizáró okok igazolása kapcsán ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság alábbi útmutatóira:
— „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 1.6.2012.)
— „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56–57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám, 16.5.2014.).
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell:
az „A” rész esetében:
A-P/1.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot, attól függően, hogy a ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
a „B” rész esetében:
B-P/1.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot, attól függően, hogy a ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésben és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében és (5) bekezdésében foglaltak is irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
az „A” rész esetében:
Alkalmas az ajánlattevő, ha:
A-P/1. Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri összesen a nettó 10 milliárd forint összeget.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik három üzleti évvel (tekintettel arra, hogy később kezdte meg működését), úgy akkor minősül alkalmasnak, amennyiben a teljes- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele működésének ideje alatt összesen eléri a nettó 5 milliárd forint összeget.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
a „B” rész esetében:
Alkalmas az ajánlattevő, ha:
B-P/1. Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri összesen a nettó 25 milliárd forint összeget.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik három üzleti évvel (tekintettel arra, hogy később kezdte meg működését), úgy akkor minősül alkalmasnak, amennyiben a teljes- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele működésének ideje alatt összesen eléri a nettó 12,5 milliárd forint összeget.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő az egyértelműség kedvéért rögzíteni kívánja, hogy amennyiben valamely ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni, úgy ahhoz, hogy valamennyi megpályázott részre alkalmasnak minősüljön, a megpályázott részekre irányadó minimumkövetelmények közül a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell:
az „A” rész esetében:
A-M/1.
vasúti járművek gyártásához vagy szállításához kapcsolódó érvényes ISO 9001/2001 minőségbiztosítási tanúsítvány vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvány egyszerű másolatát, vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek bemutatását. Amennyiben nem tanúsítvány kerül csatolásra, akkor a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy a minőségbiztosítási rendszere egyenértékű az ISO 9001/2001 vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerrel.
A-M/2.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától (jelen felhívás VI.5. pontjában szereplő dátum) visszafelé számított megelőző hat év alatt (azaz előző 72 hónapban) teljesített, normál nyomtávú (1435 mm), legalább 70 %-ban alacsonypadlós, váltakozó árammal működő villamos motorvonat leszállítása tárgyában végzett, szerződésszerűen teljesített referencia munkáinak ismertetését a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:
— a szállítás tárgyának és mennyiségének ismertetését (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági szempontnak való megfelelés, pl.: referencia-flotta darabszáma, alacsonypadlós arány feltüntetése),
— a teljesítés ideje (év, hónap, nap),[teljesítés ideje alatt e tekintetben ajánlatkérő a hatósági üzembehelyezési engedély kiállításának napját érti]
— járműcsalád megnevezése,
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, különösen: kontaktszemély megnevezése, postai- és/vagy telefon- és/vagy fax- és/vagy e-mail-elérhetősége,
— az ellenszolgáltatás összege,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt,
— ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetése, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen mennyiséggel vett részt.
A referenciák teljesítése kapcsán a Kbt. 129. § (7) bekezdésében foglaltak is irányadók.
a „B” rész esetében:
B-M/1.
vasúti járművek gyártásához vagy szállításához kapcsolódó érvényes ISO 9001/2001 minőségbiztosítási tanúsítvány vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvány egyszerű másolatát, vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek bemutatását. Amennyiben nem tanúsítvány kerül csatolásra, akkor a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy a minőségbiztosítási rendszere egyenértékű az ISO 9001/2001 vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerrel.
B-M/2.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától (jelen felhívás VI.5. pontjában szereplő dátum) visszafelé számított megelőző hat év alatt (azaz előző 72 hónapban) teljesített, normál nyomtávú (1435 mm), legalább 70 %-ban alacsonypadlós, váltakozó árammal működő villamos motorvonat leszállítása tárgyában végzett, szerződésszerűen teljesített referencia munkáinak ismertetését a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:
— a szállítás tárgyának és mennyiségének ismertetését (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági szempontnak való megfelelés, pl: referencia-flotta darabszáma, alacsonypadlós arány feltüntetése),
— a teljesítés ideje (év, hónap, nap),[teljesítés ideje alatt e tekintetben ajánlatkérő a hatósági üzembehelyezési engedély kiállításának napját érti]
— járműcsalád megnevezése,
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, különösen: kontaktszemély megnevezése, postai- és/vagy telefon- és/vagy fax- és/vagy e-mail-elérhetősége,
— az ellenszolgáltatás összege,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt,
— ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetése, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen mennyiséggel vett részt.
A referenciák teljesítése kapcsán a Kbt. 129. § (7) bekezdésében foglaltak is irányadók.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak is irányadók, mindkét rész tekintetében.
Az alkalmasság igazolására a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak is irányadók, mindkét rész tekintetében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
az „A” rész esetében:
A-M/1.
Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik vasúti járművek gyártásához vagy szállításához kapcsolódó, az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában érvényes ISO 9001/2001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések bizonyítékaival.
A-M/2.
Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától (jelen felhívás VI.5. pontjában szereplő dátum) visszafelé számított megelőző 6 évben (azaz előző 72 hónapban) összesen az alábbi referenciákkal:
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely állam, vagy a Svájci Államszövetség területén működő vasúttársaság(ok) részére teljesített, összesen legalább 4 db, normál nyomtávú (1435 mm), legalább 70 %-ban alacsonypadlós, váltakozó árammal működtetett villamos motorvonat leszállítására vonatkozó referencia/referenciák, mely motorvonatok a megajánlott kivitellel azonos járműcsaládból származnak.
A 4 db-os mennyiség nem a referenciák számára, hanem a leszállított járművek darabszámára vonatkozik.
Az alkalmassági minimumkövetelmény több szerződéssel is teljesíthető.
Ajánlatkérő ezen minimumkövetelmény tekintetében alacsonypadlós alatt a sínkorona-szint fölött 600 mm +/- 50 mm beszálló-magasságú vasúti személyszállító járműveket érti. Az alacsonypadlós arány számítása az alábbiak szerint kell, hogy történjen:
Az alacsonypadlós arány a jármű sínkoronától mért 600 mm +/- 50 mm, vagy annál alacsonyabb területeinek százalékos arányát jelenti a jármű teljes utasteréhez viszonyítva. E tekintetben az utastér részének kell tekinteni minden az utasok által elfoglalható területet, beleértve a feljáróajtók előtereit, a közlekedőfolyosók területét, a vezetőállás ajtaja előtt szabadon hagyandó területet, a WC-k területét és az ülőhelyekre eső területet is. Nem lehet azonban figyelembe venni a 10 %-nál nagyobb lejtésű padlóra eső területet, a lépcsőket, a kocsik közötti átjárók területét, valamint a vezetőállásokat és egyéb utasoktól elzárt területeket. Az alacsony padlós területhez lehet beszámítani az azon ülésekre eső területet is, amelyek az alacsony padlós utastérből megközelíthetőek, lábterük is az alacsonypadlós területre esik és az ülőlap magassága nem magasabb a többi alacsonypadlós utastérben elhelyezett ülésénél, de alattuk ülésdoboz, vagy a jármű szerkezeti elemei miatt nincs padló, vagy az magasabban van, mint 600 mm +/- 50 mm. Csak azokat a területeket lehet az alacsonypadlós területhez számítani, amelyek a legfeljebb 600 mm +/- 50 mm belépőmagasságú oldalajtóktól lépcső közbeiktatása nélkül megközelíthetőek.
A referencia akkor minősül az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától (jelen felhívás VI.5. pontjában szereplő dátum) visszafelé számított megelőző hat évben (azaz előző 72 hónapban) teljesítettnek, ha a hatósági üzembehelyezési engedély kiállítására a referencia tárgyát képező jármű tekintetében ezen időszakban került sor.
Ajánlatkérő ezen minimumkövetelmény tekintetében azonos járműcsaládhoz tartozónak az azonos gyártó által, azonos tervezési elv alapján, azonos moduláris elemekből felépített villamos motorvonatokat érti, amelyeket a gyártó az adott járműcsaládba sorolt.
a „B” rész esetében:
B-M/1.
Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik vasúti járművek gyártásához vagy szállításához kapcsolódó, az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában érvényes ISO 9001/2001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések bizonyítékaival.
B-M/2.
Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától (jelen felhívás VI.5. pontjában szereplő dátum) visszafelé számított megelőző 6 évben (azaz előző 72 hónapban) összesen az alábbi referenciákkal:
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely állam, vagy a Svájci Államszövetség területén működő vasúttársaság(ok) részére teljesített, összesen legalább 8 db, normál nyomtávú (1435 mm), legalább 70 %-ban alacsonypadlós, váltakozó árammal működtetett villamos motorvonat leszállítására vonatkozó referencia/referenciákmely motorvonatok a megajánlott kivitellel azonos járműcsaládból származnak.
A 8 db-os mennyiség nem a referenciák számára, hanem a leszállított járművek darabszámára vonatkozik.
Az alkalmassági minimumkövetelmény több szerződéssel is teljesíthető.
Ajánlatkérő ezen minimumkövetelmény tekintetében alacsonypadlós alatt a sínkorona-szint fölött 600 mm +/- 50 mm beszálló-magasságú vasúti személyszállító járműveket érti. Az alacsonypadlós arány számítása az alábbiak szerint kell, hogy történjen:
Az alacsonypadlós arány a jármű sínkoronától mért 600 mm +/- 50 mm, vagy annál alacsonyabb területeinek százalékos arányát jelenti a jármű teljes utasteréhez viszonyítva. E tekintetben az utastér részének kell tekinteni minden az utasok által elfoglalható területet, beleértve a feljáróajtók előtereit, a közlekedőfolyosók területét, a vezetőállás ajtaja előtt szabadon hagyandó területet, a WC-k területét és az ülőhelyekre eső területet is. Nem lehet azonban figyelembe venni a 10 %-nál nagyobb lejtésű padlóra eső területet, a lépcsőket, a kocsik közötti átjárók területét, valamint a vezetőállásokat és egyéb utasoktól elzárt területeket. Az alacsony padlós területhez lehet beszámítani az azon ülésekre eső területet is, amelyek az alacsony padlós utastérből megközelíthetőek, lábterük is az alacsonypadlós területre esik és az ülőlap magassága nem magasabb a többi alacsonypadlós utastérben elhelyezett ülésénél, de alattuk ülésdoboz, vagy a jármű szerkezeti elemei miatt nincs padló, vagy az magasabban van, mint 600 mm +/- 50 mm. Csak azokat a területeket lehet az alacsonypadlós területhez számítani, amelyek a legfeljebb 600 mm +/- 50 mm belépőmagasságú oldalajtóktól lépcső közbeiktatása nélkül megközelíthetőek
A referencia akkor minősül az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától (jelen felhívás VI.5. pontjában szereplő dátum) visszafelé számított megelőző hat évben (azaz előző 72 hónapban) teljesítettnek, ha a hatósági üzembehelyezési engedély kiállítására a referencia tárgyát képező jármű tekintetében ezen időszakban került sor.
Ajánlatkérő ezen minimumkövetelmény tekintetében azonos járműcsaládhoz tartozónak az azonos gyártó által, azonos tervezési elv alapján, azonos moduláris elemekből felépített villamos motorvonatokat érti, amelyeket a gyártó az adott járműcsaládba sorolt.
Ajánlatkérő az egyértelműség kedvéért rögzíteni kívánja, hogy amennyiben valamely ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni, úgy ahhoz, hogy valamennyi megpályázott részre alkalmasnak minősüljön, a megpályázott részekre irányadó minimumkövetelmények közül a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni (azaz amennyiben valamely ajánlattevő az „A” és „B” részre is ajánlatot kíván benyújtani és a benyújtott referenciája alapján teljesíti a B-M/2. minimumkövetelményt, úgy ezzel az „A” rész tekintetében is alkalmasnak minősül az A-M/2. minimumkövetelmény tekintetében.)
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Beszerzési költség - nettó egységár (EUR/motorvonat). Súlyszám 600

2. Vonattovábbítási energiafogyasztás [kWh]. Súlyszám 150

3. Fix ülőhelyek száma [db ülés/motorvonat] (min. 200 db fix ülés/motorvonat, az ez alatti értéket tartalmazó ajánlat érvénytelen. A 250 db fix ülés/motorvonat ülés-darabszámmal megegyező vagy ennél kedvezőbb vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.). Súlyszám 125

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével)
A dokumentáció beszerzésének határideje: 20.4.2015 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
20.4.2015 - 10:00
IV.3.5)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20.4.2015 - 10:00

Hely

MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60.) 260. tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.
A bontás során Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (3)–(4) illetőleg (6)–(7) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP).
VI.3)További információk:
1) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlást a Kbt. 67. § -ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdése nyomán tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, úgy ezesetben ajánlatkérő- élve a Kbt. 67. § (5) bekezdésében biztosított jogával – nem rendel el újabb hiánypótlást, azaz erre az esetre kizárja az új gazdasági szereplőre vonatkozóan a hiánypótlást.
2) Az ajánlatkérő a Kbt. 59. §-ban foglaltak alapján a közbeszerzési eljárásban való részvételt az „A” rész vonatkozásában 80 000 000 HUF azaz nyolcvanmillió forint, a „B” rész vonatkozásában 200 000 000 HUF, azaz kétszázmillió forint ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Mindkét részre történő ajánlattétel esetén mindkét biztosítékot rendelkezésre kell bocsátani, külön-külön.
A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A biztosíték rendelkezésre bocsátása az „A” rész esetében:
Az ajánlati biztosítékot amennyiben készpénzben nyújtják, úgy azt „Villamos motorvonatok beszerzése - A részajánlat” megjelöléssel, a MÁV-START Zrt. MKB Banknál vezetett 10300002-10359175-49020019 számú bankszámlájára kell átutalni.
A bankszámlaszám IBAN száma: HU46 1030 0002 1035 9175 4902 0019
SWIFT kód: MKKBHUHB
A biztosíték rendelkezésre bocsátása a „B” rész esetében:
Az ajánlati biztosítékot amennyiben készpénzben nyújtják, úgy azt „Villamos motorvonatok beszerzése - B részajánlat” megjelöléssel, a MÁV-START Zrt. MKB Banknál vezetett 10300002-10359175-49020019 számú bankszámlájára kell átutalni.
A bankszámlaszám IBAN száma: HU46 1030 0002 1035 9175 4902 0019
SWIFT kód: MKKBHUHB
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén mindkét biztosítékot rendelkezésre kell bocsátani, külön-külön, azaz készpénzben történő rendelkezésre bocsátás esetén két darab, a fentiek szerinti, különböző közlemény rovattal megkülönböztetett átutalást kell teljesíteni. Amennyiben az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel történik, és az ajánlattevő mindkét részre ajánlatot kíván benyújtani, úgy szintén külön-külön kell az egyes részekre vonatkozó biztosítékokat rendelkezésre bocsátani.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum, illetve a bank vagy biztosító által vállalt garancia, vagy a kötelezvény eredeti példányát vagy hiteles másolatát az ajánlathoz csatolni kell.
Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt. 59. §-a szerinti esetekben az adott részajánlat vonatkozásában milyen bankszámlára kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni.
A feltétel nélküli és visszavonhatatlan bank vagy biztosító által vállalt garanciát vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényt a dokumentációban meghatározott minta alapul vételével kell kiállíttatni és benyújtani.
A garanciára/kötelezvényre a magyar jog szabályai érvényesek és valamennyi kollíziós jogi norma alkalmazása kifejezetten kizárt. Bármely jogvita eldöntésre, amely a garanciából / kötelezvényből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a magyar polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes magyar bíróság jogosult eljárni.
3) A Kbt. 60. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
4) A Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát eredeti példányban, minden megpályázni kívánt rész vonatkozásában külön-külön, az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
5) A Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot írásban és zártan, a jelen ajánlati felhívásban megadott címre (MÁV-START Zrt. Beszerzési Szervezet 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60. II. em. 265.) közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
6) Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények a következők:
a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként 1-gyel növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
d) Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven és 1 papír alapú eredeti példányban kell benyújtani. A jelentkezést a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (szkennelve, .pdf kiterjesztésű file formájában) is be kell nyújtani, CD-n vagy DVD-n, a jelentkezéshez mellékelve. A külső csomagoláson „Villamos motorvonatok beszerzése - ajánlat” megjelölést kell feltüntetni. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a csomagoláson az ajánlattevők nem tüntetik fel a „Az ajánlattételi határidő lejártáig (20.4.2015. 10:00 óra) nem bontható fel” feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni annak az ajánlattételi határidő előtt történő felbontásáért. Ajánlatkérő a papír alapú és az elektronikus példányok közötti esetleges ellentmondás esetén a papír alapú példányt tekinti irányadónak.
e) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
7) A Kbt. 40. § (1) bekezdés a)–b) pontjai alapján az ajánlatban minden részajánlati kör vonatkozásában külön-külön meg kell jelölni (nemleges nyilatkozat is szükséges):
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
8) Az ajánlati dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, az ajánlatkérő nevében eljáró szervezetnél (MÁV-START Zrt. Beszerzési Szervezet 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60. II. em. 265.), az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 9:00–14:00 óra, pénteken 9:00–12:00 óra közötti időszakokban, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00–10:00 óra között. A dokumentáció a Kbt. 50. § (3) bekezdés szerinti megküldésének kérése esetén ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül megküldi a dokumentációt a kérelmező részére. Az ajánlati dokumentáció beszerzésének határideje: 20.4.2015. 10:00 óra óra, amely megegyezik az ajánlatok bontásának időpontjával.
9) Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati dokumentáció ajánlatkérő jelen ajánlati felhívás I.1. pontjában megjelölt kapcsolattartójától történő átvétele (ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie a dokumentációt). A megpályázni kívánt részek számától függetlenül elegendő egy dokumentáció átvétele. A dokumentációt a Kbt. 52. § (2) bekezdése alapján bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti és a dokumentációért ellenértéket a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezetnek sem kell fizetnie.
10) Az ajánlathoz csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) vagy ügyvéd által ellenjegyzett, 2006. évi V törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolati formában, akik az ajánlatot, az abban szereplő bármely nyilatkozatot szignálják, aláírják. [Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazást is, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott személy aláírását és szignómintáját is.]
11) Az ajánlatban a Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket követően a cégjegyzésre jogosult személy vagy az általa az ajánlat aláírására felhatalmazott személy aláírásával ellátott felolvasólapot kell becsatolni, amelyen szerepeltetni kell az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő) nevét, székhelyét, telefon és telefax számát, email címét, megpályázni kívánt részek megjelölését, valamint a Kbt. 62. § (3) bekezdése alapján minden megpályázni kívánt rész vonatkozásában külön-külön azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólap mintáját az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
12) Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, az ajánlattevőnek minden nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell a benyújtania. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokat legalább az ajánlattevő általi felelős fordításban kell csatolni. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
13) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatok elkészítésének és a szerződésnek is a kizárólagos nyelve a magyar.
14) Az ajánlatok értékelése vonatkozásában Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.
15) Ajánlatkérő az eljárás eredménye kapcsán külön eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről szóló döntése és az arról szóló értesítés ajánlattevőknek történő megküldése során a a Kbt. 77. § (1)–(2) bekezdései szerint jár el.
16) Az eljárásban való részvétel minden költsége az ajánlattevőt terheli.
17) Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban mind a A-P/1, B-P/1., mind az A-M/1., A-M/2., B-M/1., B-M/2., alkalmassági minimumkövetelményeket szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében
18) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként megjelölt székházban beléptető rendszer működik, s emiatt az épületbe történő belépés a portai regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). Ennek figyelembevétele az ajánlattevők részéről elengedhetetlen, különös tekintettel az ajánlatok benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a www. pontosido.hu weboldal „Budapest idő” adatai alapján állapítja meg.
19) Az ajánlatok bontását követően Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, összegezés) a felolvasólapon megadott faxszámra is megküldi az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság stb.). Amennyiben ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles ajánlatkérőt külön e-mailben vagy faxon tájékoztatni. (Ajánlatkérő e körben nem fogadja el az ún. „out of office” / „házon kívül” üzeneteket, ehelyett kéri, hogy az ajánlattevők ezen adatok módosításáról külön e-mailt szíveskedjenek küldeni).
20) Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 80. § alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak (ideértve a védett ismeretet is) minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell ajánlatában. Ezzel kapcsolatban felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltakra. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak (ideértve a védett ismeretet is) minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon, mellékletben kell közölni.
21) Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. Amennyiben az ajánlattevő a 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a alapján nem minősül mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, vagy a fenti jogszabály 2. §-a értelmében nem tartozik a hivatkozott törvény hatálya alá, úgy ez esetben a „nem minősül mikro-, kis-, és középvállalkozásnak” nyilatkozat csatolandó.
22) Abban az esetben, ha valamely részajánlat tekintetében a nyertes ajánlattevő visszalép, az ajánlatkérő - amennyiben az összegezésben megjelölésre kerül - az adott részajánlat tekintetében a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
23) A IV.2.1. pont kiegészítéseként:
Az ajánlatok értékelése során kapható érték rész-szempontonként 0,01 - 1.
Ajánlatkérő az értékelési részszempontokra adott ajánlati elemeket azonos módszer szerint értékeli úgy, hogy az adott értékelési részszempont vonatkozásában tett legjobb ajánlat arra az adott értékelési részszempontra a maximális értéket (1) kapja, a többi ajánlat ugyanazon értékelési részszempont szerinti tartalmi eleme pedig a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerül meghatározásra (az értékelési részszempontoknál a dokumentációban feltüntetett képlet(ek) szerint).
Mindegyik értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő négy tizedes jegy pontosságig számol (a kerekítésre a matematika szabályai szerint kerül sor), ezt követően az így kialakuló értékeket összeadja. Ez a pontszám lesz az ajánlattevő végső pontszáma. Azonos végső pontszámok eseten ajánlatkérő a Kbt. 72. § (2)-(4) bekezdéseit alkalmazza.
Az egyes megajánlandó értékek esetében is a kerekítésre vonatkozóan a matematika szabályai szerint kell eljárni.
Az értékelés részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
24) A III.2.2. és III.2.3. pont kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat (árbevétel, referencia) eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott értékek, adatok forintra történő átszámítására ajánlatkérő referenciák esetében az azok teljesítésekor, árbevételre vonatkozóadatok esetében az üzleti év fordulónapján hatályos MNB deviza-árfolyamot, illetve ennek hiányában az ECB által ugyanebben az időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyamot alkalmazza.
25) Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell minden, megpályázni kívánt részajánlat tekintetében külön-külön, a szerződés kitöltésének érdekében egy, az ajánlattevő adatait tartalmazó nyilatkozatot (ezen nyilatkozat mintát a dokumentáció tartalmazza). A szerződéstervezetet változatlan formában el kell fogadni, annak csatolása az ajánlatban nem szükséges.
26) Ajánlattevőnek az ajánlatban minden, megpályázni kívánt részajánlat tekintetében külön-külön csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az alábbi adattartalommal:
— megajánlott jármű típusa
— vonattovábbítási energiafogyasztás számításának ellenőrzéséhez szükséges adatok:
— redukált tömeg
— alapellenállás függvény
— legnagyobb vonóerő határgörbe
— vonóerő felfutási idő
— legnagyobb elektrodinamikus fékerő határgörbe
— elektrodinamikus fékerő felfutási idő
— vonóerő-sebesség hatásfokfelület
— fékezőerő-sebesség jellegfelület
— minden egyéb adat, amellyel Ajánlattevő számolt
— Ajánlattevő által készített vontatásienergia-számítás a referenciapályára
Ajánlattevőnek minden, megpályázni kívánt részajánlat tekintetében külön-külön nyilatkoznia kell a tekintetben is, hogy az általa megajánlott jármű maradéktalanul megfelel az ajánlati felhívásban és dokumentációban rögzített elvárásoknak. A megajánlott jármű vonatkozásában az ajánlatba becsatolt bármilyen további dokumentum tartalmát az ajánlatkérő nem vizsgálja és ezen dokumentumokat nem tekinti az ajánlat részének.
27) Az ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra - azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését bármely rész tekintetében írásban jelzi. Egyidejűleg meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során használható e-mail címet és/vagy faxszámot, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek.
28) Amennyiben a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az ajánlatkérő és a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti készfizető kezességi szerződés jön létre olyan módon, hogy a fentiek szerinti írásbeli kezességvállalásnak az ajánlatkérő általi elfogadásáról a kezességet vállaló személyt (szervezetet) írásban értesíti az ajánlatkérő. Erre tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.
29) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
30) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. § értelmében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégszerűen aláírt, nemleges nyilatkozatát.
31) Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (3) bekezdése nyomán felhívja a figyelmet, hogy jelen közbeszerzés tárgya vonatkozásában támogatásra irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (4) bekezdése nyomán felhívja a figyelmet egyúttal, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pont, Kbt. 124. § (9) bekezdés]
32) Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában a megkötendő szerződésre a magyar jog az irányadó.
33) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 25. § (2) bekezdése nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni (név, cím, kapcsolattartó feltüntetésével). Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát.
A megállapodásnak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmazni:
a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését és
b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését, és
c) tartalmazza a részesedés mértékének feltüntetését, és
d) tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő illetve megtehető jognyilatkozatokban, és
e) tartalmazza a képviselő megnevezését, aki felel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve, és
f)tartalmazza az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és
g) tartalmazza az ajánlatban vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket:
- az egyes ajánlattevők külön-külön teljesítenek (az érintett ajánlattevő megnevezésével),
- amelyeket egynél több ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett ajánlattevők megnevezésével),
- és azon kötelezettségeket, amelyek tekintetében harmadik személlyel kívánnak szerződést kötni.
h) tartalmazza azon megállapodást, miszerint közös ajánlattevők a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, és
i) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától nem függ.
Az ajánlattevők személye közös ajánlattétel esetén az ajánlattételi határidő lejárta után nem változhat.
A közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során ajánlatkérő a Kbt. 25. §-ban foglaltak szerint jár el és ezen rendelkezések betartását a közös ajánlattevőktől is megköveteli.
Ajánlatkérő az ajánlattétel vonatkozásában felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. §-ban foglaltakra!
34) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .PDF fájl) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
35) Ajánlatkérő jelen felhívás II.3. pontjának kiegészítéseként tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a szerződés időtartamaként a jelen felhívás II.3. pontjában megjelölt határidő a leszállításra vonatkozó teljesítési határidő, mely a szerződésben meghatározott egyéb kötelezettségeket (pl. jótállás, titoktartás) nem érinti; azok időtartama ezen időponton túl értelmezendő a szerződéstervezetekben foglaltak szerint.
36)Ajánlattevőnek az ajánlatban minden megpályázni kívánt rész vonatkozásában külön-külön nyilatkozni kell a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései vonatkozásában. (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
37) Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdésében foglaltak nyomán ezúton rögzíti, hogy jelen közbeszerzési eljárásban bármely rész eredménytelensége esetén a MÁV-START Zrt., mint ajánlatkérő - az eljárást valamennyi rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja. Ezen lehetőség indoka, hogy Ajánlatkérő a projekthez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányt a jelen beszerzés tárgyát képező (2 részajánlatra bontott) teljes mennyiségre alapozza, így bármely rész eredménytelensége a projekt megvalósíthatóságát hiúsíthatja meg.
38) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a ”vagy egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell!
39) Az Ajánlatkérő által jelen ajánlati felhívás II.3. pontjában meghatározott kezdő időpont tájékoztató jellegű, a tényleges szerződéskötési időpont függ az ajánlatok értékelésének és a döntéshozatalnak az időigényétől. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy a kezdő időpont fentiek miatti esetleges módosulása nem jelenti a teljesítési határidő módosulását. Egyebekben a szerződéstervezetek az alábbi, hatályba lépéssel kapcsolatos rendelkezést tartalmazzák:
„A jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba, amennyiben a jelen Szerződés aláírása napjáig a teljes, a jelen Szerződés szerinti beszerzés finanszírozását szolgáló Támogatási Szerződés aláírására már sor került. Amennyiben a Támogatási Szerződés a jelen Szerződés Felek általi aláírását követően kerül aláírásra, vagy a Kormány a jelen Szerződés aláírását követően határozatban dönt a jelen Szerződés szerinti beszerzés támogatásáról és ezen kormányhatározat a Magyar Közlönyben megjelent, a jelen Szerződés a Támogatási Szerződés aláírásának napján, illetőleg a hivatkozott kormányhatározat megjelenésének napján lép hatályba.
Felek rögzítik, hogy Vevő az általa cégszerűen aláírt, kifejezett írásos, egyoldalú jognyilatkozatával jogosult a jelen Szerződést hatályba léptetni abban az esetben is, ha a fenti feltételek nem vagy csak részlegesen teljesültek.
Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés hatálybalépését megelőzően az Eladó a jelen Szerződés szerinti bármely kötelezettsége teljesítésének megkezdésére, kötelezettségének, feladatának teljesítésére - ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Motorvonatok gyártásának előkészítését, megkezdését - kizárólag saját kockázatára és költségére jogosult.
Felek kifejezetten kijelentik és tudomásul veszik, hogy a hatálybalépés esetleges elmaradására egyik Fél sem alapíthat igényt.”
40)A jelen felhívásban meghatározott teljesítési időtartam nem tartalmazza a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásának időtartamát, amellyel kapcsolatban a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően, az alábbi rendelkezések irányadók:
A nyertes ajánlattevő által a leszállítandó motorvonatok kapcsán nyújtandó kapcsolódó szolgáltatások biztosításának időtartama az alábbi:
általános szabályok
A szerződés alapján teljesítendő valamennyi, kiképzéshez szükséges dokumentumot és magát az oktatást az első motorvonat szállítási határideje előtt legkésőbb egy hónappal, a teljes, adott részajánlat szerint leszállítandó flotta üzemeltetéséhez szükséges egyéb készleteket, dokumentumokat legkésőbb az első motorvonattal együtt kell leszállítani, hacsak a szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik. A kapcsolódó szolgáltatásokat - hacsak a szerződés kifejezetten másképpen nem rendelkezik - az Ajánlatkérő által külön, ésszerűen megjelölt határidők szerint kell a rendelkezésére bocsátani. A nyertes ajánlattevő a határidőkre javaslatot tehet.
egyes részletszabályok
A nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőnek a szerződés hatályba lépését követő 120 napon belül átadni valamennyi beépítendő anyag műszaki specifikációját.
A nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőnek az adásvételi szerződés szerinti üzemeltetési és karbantartási dokumentációt - amely magában foglalja a motorvonatok üzemeltetési és karbantartási előírásait, javításhoz szükséges rajzait - az első motorvonat leszállítása előtt 14 nappal, melyet folyamatosan frissíteni köteles a szerződés szerint az első motorvonat leszállításától kezdődően a szerződés keretében leszállított utolsó motorvonatra vonatkozó garanciaidő lezárási jegyzőkönyv felvételéig.
A nyertes ajánlattevő köteles az első motorvonat leszállításakor és az utolsó motorvonat általános jótállása lejártakor a teljes, adásvételi szerződés szerinti dokumentációt - az időközben végrehajtott változtatásokkal egységes szerkezetben - átadni az Ajánlatkérő részére az adásvételi szerződésben foglaltak szerint.
Az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által átadott dokumentáció időben és területileg korlátlan felhasználási jogát a dokumentáció átvételével megszerzi, azzal, hogy a dokumentáció kizárólag a motorvonatok üzemeltetési, javítási és karbantartási szükségleteihez, ideértve annak előkészületeit is, valamint esetleges későbbi átalakításához, felújításához, illetőleg a bármikori üzemeltetéshez szükséges engedélyeztetéshez használható fel.
A nyertes ajánlattevő az első motorvonat átadása előtt a saját telephelyén köteles az Ajánlatkérő 10 szakemberét (járművezető és oktató) a motorvonatok kezelésére kiképezni, melynek a képzési költségeit a nyertes ajánlattevő viseli, 5 nap/fő erejéig. Köteles a képzést úgy megszervezni, hogy arra az 5 nap/fő időtartam elegendő legyen. A képzés része ezen túl a magyarországi 1 (egy) nap/fő gyakorlati oktatás.
Az első motorvonat megérkezésével egyidejűleg a nyertes ajánlattevő saját költségére és kockázatára szakemberekből álló csoportot köteles küldeni az ajánlatkérőhöz, amelynek feladata különösen a közreműködés az előirányzott próbákon és átvételekkor, a motorvonatok üzembe helyezése és azok folyamatos üzemkész állapotának biztosítása a szerződés rendelkezéseinek megfelelően, továbbá az üzemeltetés során keletkező - szavatosság és / vagy jótállás körébe tartozó - meghibásodások azonnali kijavítása a szerződés rendelkezéseinek megfelelően, valamint az Ajánlatkérőnek baleset esetén a mentési munkálatoknál részt vevő 30 szakemberének betanítása a motorvonatok kezelésére, ideértve a motorvonatok emelését is (ezen oktatás magyarországi helyszínen történik, 1 nap/fő időtartamban).
A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy szakszemélyzete külön ellenérték felszámítása nélkül az 1. motorvonat leszállításától kezdve, folyamatosan, az utolsó motorvonat leszállításától számított 6 hónapig - maximum 20 nap erejéig - igény esetén a motorvonatok karbantartását végző karbantartó telephely üzemeiben az erről szóló értesítést követő legkésőbb 24 órán belül megjelenik.
A nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő szakembereit 200 oktatási nap erejéig kiképezni, legkésőbb az első motorvonat leszállításáig.
A szerződés szerinti üzemeltetési készletet, legkésőbb az első motorvonat szállításával egyidejűleg kell a nyertes ajánlattevőnek leszállítania.
A nyertes ajánlattevő feladata a hatósági engedélyeztetés, melynek keretében az előzetes típusengedélyezési eljárást a közlekedési hatóságnál a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül kell kezdeményeznie. A típusengedélyeztetés és az üzembe helyezési engedélyek megszerzése az egyes járműpróbákhoz igazodva kell, történjen.
A szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez igazodva a nyertes ajánlattevőt terheli a fentieken túl különösen, de nem kizárólagosan:
— a szállítás és a biztosítás (DDP telephely, INCOTERMS 2010) a teljesítés helyéig és idejéig
— az Ajánlatkérő átvevői és műszaki szakemberei részére a gyártóműben a szerződés szerinti jogaik gyakorolhatóságához szükséges munkafeltételek, munkaeszközök biztosítása;
— a minősítő szervezetek - beleértve a közlekedési hatóság által előírt szervezetet is - költségei viselése;
— egyéb feladatok.
A nyertes ajánlattevő által nyújtandó kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában az egyes részletszabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
41) Ajánlattevőnek ajánlatában minden megpályázni kívánt rész tekintetében külön-külön nyilatkoznia kell, hogy a nyertessége esetén a leszállításra kerülő jármű az ajánlatban bemutatott referenciában szereplő járművel azonos járműcsaládba fog tartozni, azaz nyilatkozni kell arról, hogy a nyertessége esetén leszállításra kerülő jármű az ajánlatban bemutatott referenciában szereplő járművel azonos gyártó által, azonos tervezési elv alapján, azonos moduláris elemekből fog felépülni.
42) Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos, közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, a 310/2011. (XII.23.) Korm. Rend. ,a 289/2011. (XII.22.) Korm. Rend., a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet, a 4/2011. (I.28.), Korm. rend. az irányadók.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § (3) bekezdés szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 188285943
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
5.3.2015