Services - 83446-2017

Display compact view

Niezweryfikowane tłumaczenie maszynowe

04/03/2017    S45

Zjednoczone Królestwo-Salisbury: Usługi szkoleniowe

2017/S 045-083446

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Salisbury NHS Foundation Trust
Adres pocztowy: Odstock Road
Miejscowość: Salisbury
Kod pocztowy: SP2 8BJ
Państwo: Zjednoczone Królestwo
Osoba do kontaktów: Procurement and Commercial Services
Osoba do kontaktów: Simon Dennis
E-mail: simon.dennis2@salisbury.nhs.uk
Tel.: +44 1722336262

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://salisbury.nhs.uk

Dostęp elektroniczny do informacji: https://nhs.bravosolution.co.uk

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: https://nhs.bravosolution.co.uk

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Oficjalna nazwa: Public sector qualifying bodies as listed on the Appendix document
Adres pocztowy: Wiltshire
Miejscowość: Salisbury
Kod pocztowy: SP2 8BJ
Państwo: Zjednoczone Królestwo

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
C1546 Dynamiczny system zakupów dla szkoleń i usług edukacyjnych w zakresie przygotowania zawodowego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zjednoczone Królestwo.

Kod NUTS UK UNITED KINGDOM

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Salisbury Commercial Services, część fundacji Salisbury NHS Trust, ustanawia wielolotowy dynamiczny system zakupów w celu świadczenia usług w zakresie szkolenia i kształcenia przyuczania do zawodu.

Wnioski o dopuszczenie do udziału należy kierować za pośrednictwem portalu zamówień Bravo znajdującego się pod adresem: https://nhs.bravosolution.co.uk/nhs_collaborative/web/login.html

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80500000 Usługi szkoleniowe, 80530000 Usługi szkolenia zawodowego, 80531000 Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego, 80531100 Usługi szkolenia przemysłowego, 80521000 Usługi opracowywania programów szkoleniowych, 80532000 Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, 80570000 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, 80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 79632000 Szkolenie pracowników

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Dynamiczny system zakupów obejmujący 11 kategorii szkoleń w zakresie przygotowania zawodowego w ramach krajowych ram umiejętności i nowoczesnego programu przygotowania zawodowego.
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 150 000 i 10 000 000 GBP
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 3.3.2017. Zakończenie 2.3.2021

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Usługi w zakresie szkolenia i edukacji - rolnictwo, ogrodnictwo i opieka nad zwierzętami
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80500000 Usługi szkoleniowe, 80530000 Usługi szkolenia zawodowego, 80531000 Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego, 80531100 Usługi szkolenia przemysłowego, 80521000 Usługi opracowywania programów szkoleniowych, 80532000 Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, 80570000 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, 80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 79632000 Szkolenie pracowników

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 150 000 i 10 000 000 GBP
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Usługi szkoleniowe i edukacyjne - sztuka, media i publikacje
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80500000 Usługi szkoleniowe, 80530000 Usługi szkolenia zawodowego, 80531000 Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego, 80531100 Usługi szkolenia przemysłowego, 80521000 Usługi opracowywania programów szkoleniowych, 80532000 Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, 80570000 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, 80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 79632000 Szkolenie pracowników

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Usługi szkoleniowe i edukacyjne - biznes, administracja i prawo
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80500000 Usługi szkoleniowe, 80530000 Usługi szkolenia zawodowego, 80531000 Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego, 80531100 Usługi szkolenia przemysłowego, 80521000 Usługi opracowywania programów szkoleniowych, 80532000 Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, 80570000 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, 80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 79632000 Szkolenie pracowników

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Usługi szkoleniowe i edukacyjne - biznes, administracja i prawo
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80500000 Usługi szkoleniowe, 80530000 Usługi szkolenia zawodowego, 80531000 Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego, 80531100 Usługi szkolenia przemysłowego, 80521000 Usługi opracowywania programów szkoleniowych, 80532000 Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, 80570000 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, 80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 79632000 Szkolenie pracowników

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Usługi w zakresie szkolenia i edukacji - Kształcenie i szkolenie
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80500000 Usługi szkoleniowe, 80530000 Usługi szkolenia zawodowego, 80531000 Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego, 80531100 Usługi szkolenia przemysłowego, 80521000 Usługi opracowywania programów szkoleniowych, 80532000 Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, 80570000 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, 80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 79632000 Szkolenie pracowników

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Usługi szkoleniowe i edukacyjne - Technologie inżynieryjne i produkcyjne
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80500000 Usługi szkoleniowe, 80530000 Usługi szkolenia zawodowego, 80531000 Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego, 80531100 Usługi szkolenia przemysłowego, 80521000 Usługi opracowywania programów szkoleniowych, 80532000 Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, 80570000 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, 80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 79632000 Szkolenie pracowników

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Usługi w zakresie szkolenia i edukacji - Zdrowie, usługi publiczne i opieka
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80500000 Usługi szkoleniowe, 80530000 Usługi szkolenia zawodowego, 80531000 Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego, 80531100 Usługi szkolenia przemysłowego, 80521000 Usługi opracowywania programów szkoleniowych, 80532000 Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, 80570000 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, 80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 79632000 Szkolenie pracowników

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Usługi szkoleniowe i edukacyjne - Technologie informacyjno-komunikacyjne
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80500000 Usługi szkoleniowe, 80530000 Usługi szkolenia zawodowego, 80531000 Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego, 80531100 Usługi szkolenia przemysłowego, 80521000 Usługi opracowywania programów szkoleniowych, 80532000 Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, 80570000 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, 80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 79632000 Szkolenie pracowników

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Usługi szkoleniowe i edukacyjne - wypoczynek, podróże i turystyka
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80500000 Usługi szkoleniowe, 80530000 Usługi szkolenia zawodowego, 80531000 Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego, 80531100 Usługi szkolenia przemysłowego, 80521000 Usługi opracowywania programów szkoleniowych, 80532000 Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, 80570000 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, 80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 79632000 Szkolenie pracowników

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Usługi w zakresie szkolenia i edukacji - przedsiębiorstwa handlu detalicznego i komercyjnego
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80500000 Usługi szkoleniowe, 80530000 Usługi szkolenia zawodowego, 80531000 Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego, 80531100 Usługi szkolenia przemysłowego, 80521000 Usługi opracowywania programów szkoleniowych, 80532000 Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, 80570000 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, 80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 79632000 Szkolenie pracowników

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Usługi szkoleniowe i edukacyjne - Nauka i matematyka
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80500000 Usługi szkoleniowe, 80530000 Usługi szkolenia zawodowego, 80531000 Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego, 80531100 Usługi szkolenia przemysłowego, 80521000 Usługi opracowywania programów szkoleniowych, 80532000 Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, 80570000 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, 80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 79632000 Szkolenie pracowników

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Do potwierdzenia w minidokumentach konkursowych w ramach DPS.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Do potwierdzenia w minidokumentach konkursowych w ramach DPS.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Do potwierdzenia w minidokumentach konkursowych w ramach DPS.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Do potwierdzenia w minidokumentach konkursowych w ramach DPS.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Do potwierdzenia w minidokumentach konkursowych w ramach DPS.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Do potwierdzenia w minidokumentach konkursowych w ramach DPS.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: Aukcje elektroniczne mogą być stosowane w ramach DPS, każde zaproszenie do ubiegania się o zamówienie określa, czy tak jest, oraz szczegółowe informacje dotyczące udziału w konkursie.
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
C1546
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.3.2021 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
angielski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe

Wszelkie zapytania i wnioski o dopuszczenie do udziału należy składać za pośrednictwem Bravo znajdującego się pod adresem: https://nhs.bravosolution.co.uk/nhs_collaborative/web/login.html

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Salisbury NHSFT
Miejscowość: Salisbury
Kod pocztowy: SP5 4BP
Państwo: Zjednoczone Królestwo

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Salisbury NHSFT
Państwo: Zjednoczone Królestwo

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Salisbury NHSFT
Państwo: Zjednoczone Królestwo

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.3.2017