There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 84045-2022

Submission deadline has been amended by:  146647-2022
16/02/2022    S33

Poland-Dąbie: Solar collectors for heat production

2022/S 033-084045

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Dąbie
Town: Dąbie
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Country: Poland
Contact person: Karol Bugała
E-mail: sekretariat@gminadabie.pl
Telephone: +48 632628286
Internet address(es):
Main address: www.gminadabie.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://dabie.nowoczesnagmina.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie

Reference number: IZP.271.1.1.2022
II.1.2)Main CPV code
09331100 Solar collectors for heat production
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie montażu urządzeń instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Dąbie w liczbie 137 oraz wykonanie dokumentacji technicznej dla każdej z lokalizacji wskazanej w PFU.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45261215 Solar panel roof-covering work
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
71320000 Engineering design services
09332000 Solar installation
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Gmina Dąbie

II.2.4)Description of the procurement:

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) wykonanie montażu urządzeń instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Dąbie w liczbie 137.

b) wykonanie dokumentacji technicznej dla każdej z lokalizacji wskazanej w PFU. Kompletna dokumentacja techniczna musi zostać uzgodniona z Zamawiającym, natomiast z mieszkańcami należy uzgodnić przebieg instalacji zasilającej. Kompletna dokumentacja zawierać będzie plan zagospodarowania terenu, rysunki techniczne oraz opis planowanego sposobu wykonania prac wraz z obliczeniami potwierdzającymi, że konstrukcja dachu jest wystarczająca dla przeniesienia dodatkowego obciążenia.

c) przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze każdej instalacji w jej lokalizacji dokumentacji powykonawczej instalacji zawierającej wszelkie wymagane prawem aspekty. Ponadto dokumentacja powykonawcza powinna zwierać:

protokół badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym protokół szczelności instalacji;

szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (w jednostce – tony ekwiwalentu CO2/rok) dla danej instalacji;

dodatkową zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych

(w jednostce – MWt) dla danej instalacji. Wskaźnik ten dotyczy mocy zainstalowanej energii cieplnej urządzeń instalacji kolektorów słonecznych – wartości znamionowej mocy, przy której urządzenie pracuje prawidłowo

i zgodnie z normami lub zaleceniami producenta;

produkcję energii cieplnej z nowo wybudowanej instalacji wykorzystującej OZE (w jednostce MWht/rok) dla danej instalacji. Wskaźnik ten dotyczy ilości energii cieplnej wytworzonej z zainstalowanego urządzenia OZE w ciągu 12 miesięcy.

d) opracowanie w terminie 7 dni od podpisania umowy szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji zamówienia i w razie potrzeby jego aktualizowanie.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Okres gwarancji i rękojmi na kolektory słoneczne (OG1) / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Okres gwarancji i rękojmi na pojemnościowy podgrzewacz wody (OG2) / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Okres gwarancji i rękojmi na pozostały osprzęt instalacji (OG3) / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Okres gwarancji i rękojmi na prace i materiały instalacyjno-montażowe (OG4) / Weighting: 10
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 133
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zadanie jest dofinansowane w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” dla poddziałania: 3.1.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadanie pn.: Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie

II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

a) dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 460 000,00 zł.

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 460 000,00 zł.

Minimum level(s) of standards possibly required:

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem – w kwocie wskazanej w opisie warunku.

b) Dokument, potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość wskazaną w opisie warunku

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie umowę dostawy wraz

z opracowaniem dokumentacji technicznej, dla co najmniej 45 instalacji kolektorów słonecznych o łącznej wartości min. 450 000,00 zł brutto.

Minimum level(s) of standards possibly required:

wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ, z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z zapisami SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/03/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/03/2022
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie ofert zostanie dokonane za pośrednictwem miniportalu

(http://miniportal.uzp.gov.pl/) poprzez odszyfrowanie złożonych ofert

przez Zamawiającego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Oprócz dokumentów wskazanych w części III niniejszego ogłoszenia

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:

1. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – instrukcja wypełniania dokumentu zamieszona jest na stronie Urzędu

Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/prawo-zamowien-publicznychregulacje/prawokrajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia;

2. oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;

4. odpis lub informacja z KRS lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest uprawomocniona do jego reprezentowania;

5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Pzp”;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

— sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

6. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

7. potwierdzenie wniesienia wadium;

8. formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;

9. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawaw
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/02/2022