The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 84653-2022

16/02/2022    S33

Polska-Bytom: Urządzenia medyczne

2022/S 033-084653

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 010-017730)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny Nr1 w Bytomiu
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 7
Miejscowość: Bytom
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Kod pocztowy: 41-902
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Klita
E-mail: zampub@szpital1.bytom.pl
Tel.: +48 323963332
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital1.bytom.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego ,drobnego sprzętu wielorazowego oraz utworzenie depozytu sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.”

Numer referencyjny: ZP/02/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest

- dostawa jednorazowego sprzętu medycznego oraz drobnego sprzętu wielorazowego w ilościach określonych w pakietach 1-56 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

- utworzenie depozytu sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu (pakiet nr 15, 20, 23) do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/02/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 010-017730

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 18/02/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 25/02/2022
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 18/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/02/2022
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: