There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 84813-2022

16/02/2022    S33

Poland-Czchów: Refuse and waste related services

2022/S 033-084813

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Czchów
National registration number: PL217 Tarnowski
Postal address: 32-860
Town: Czchów
NUTS code: PL217 Tarnowski
Postal code: 32-860
Country: Poland
Contact person: Ewa Kurek
E-mail: e.kurek@czchow.pl
Telephone: +48 146621716
Internet address(es):
Main address: www.czchow.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://bip.malopolska.pl/czchow/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czchów

Reference number: ITI.271.2.2022
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

3.3. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Czchów.

3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. do SWZ — Opis Przedmiotu Zamóyjenia oraz projektowanych postanowieniach umownych — załącznik nr 3 do SWZ.

3.5. Kody CPV:

90500000-2 Usługi związane z odpadami

90511000-2 Usługi wywozu odpadów

90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90512000-9 Usługi transportu odpadów

90533000-2 Usługi zagospodarowania odpadów

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90533000 Waste-tip management services
90513100 Household-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czchów.

II.2.4)Description of the procurement:

3.3. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Czchów.

3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. do SWZ — Opis Przedmiotu Zamóyjenia oraz projektowanych postanowieniach umownych — załącznik nr 3 do SWZ.

. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czchów” w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in.: ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.779 z późn. zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 poz. 888, z późn. zm.), rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej w Czchowie uchwalonymi na podstawie w/w ustaw .

2. Usługi te polegają na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czchów z sołectw: Będzieszyna, Biskupice Melsztyńskie, miasto Czchów, Domosławice, Jurków, Piaski-Drużków, Tworkowa, Tymowa, Wytrzyszczka, Złota oraz odpady z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów i przekazanie ich do instalacji, w szczególności instalacji komunalnych do których podmiot odbierający odpady komunalne jest obowiązany przekazać odebrane odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kryterium II Aspekt środowiskowy - spełnianie przez pojazdy do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych warunków określonych dla normy emisji spalin Euro 6 lub równoważną 20% / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Kryterium III - Pojemniki na zużyte baterie 20% / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 20
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

4Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług (realizacji umowy) objętych przedmiotem zamówienia w okresie 20 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01 .05.2022 r. do dnia 31.12 .2023 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

6.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

6.1.1. spełnia warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej tj.:

a) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Czchowa;

b) posiada zezwolenie właściwego organu na transport odpadów albo jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa w zakresie transportu odpadów;

c) jest wpisany do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska albo posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

d) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zwanego dalej rejestrem BDO.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

6.1.2. spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.: dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym:

a) minimum 2 pojazdy na odpady zmieszane

b) minimum 2 pojazdy na odpady zbierane selektywnie

c) minimum jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej (tj.samochód dostawczy o masie całkowitej ok.3,5 tony umożliwiający odbiór odpadów komunalnych z trudno dostępnych terenów).

Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych powłnny spełniać normy emisji spalin minimum tzw. Euro 4 lub równoważne.

6.1.3. spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.: posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia:

a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy udokumentują: Wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na odbiorze i przekazywaniu do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych w ilości co najmniej 1 000 Mg rocznie w sposób ciągły przez minimum 12 miesięcy, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia umowne znajdują się w załączniku nr 3 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/03/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/03/2022
Local time: 11:00
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

IV kwartał 2023r.

VI.3)Additional information:

5.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone:

5.1.1. wart. 108 ustawy PZP

5.1.2. w art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy PZP

wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10.1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 zł ( trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.

10.3. Wadium wnosi się w następujących formach:

10.3.1. pieniądzu,

10.3.2. gwarancjach bankowych,

10.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,

10.3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku — o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836, 1572).

10.4. Uwaga: Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poreczenia bankowego powinno zawierać następujące elementy:

10.4.1. określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji przez cały okres związania ofertą;

10.4.2. określenie kwoty poręczenia lub gwarancji;

10.4.3. wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji;

10.4.4. wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji;

10.4.5. zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do zapłaty pełnej kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta, nieodwołalność poręczenia lub gwarancji,

10.5. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:

Nazwa banku: BSR Kraków o/Czchów

Numer konta: 21 85890006 0040 0000 0156 0003 powołując się na nazwę postępowania, nr sprawy oraz podając nazwę banku i numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium.

Dalsze informacje w zakresie wadium znajdują się w rozdziale 10 SWZ

2.3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. I ustawy PZP, tzn. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

7. DOKUMENTY SKłADANE PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ W TYM PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE określone zostały w rozdziale VII SWZ

9.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, który korzysta z ePUAPu, oraz poczty elektronicznej..

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwaławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/02/2022