There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 84892-2022

16/02/2022    S33

Poland-Czerwionka-Leszczyny: Refuse and waste related services

2022/S 033-084892

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
Postal address: ul. Parkowa 9
Town: Czerwionka-Leszczyny
NUTS code: PL227 Rybnicki
Postal code: 44-230
Country: Poland
E-mail: zp@czerwionka-leszczyny.com.pl
Telephone: +48 324318105/+48 324295941
Internet address(es):
Main address: www.czerwionka-leszczyny.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”

Reference number: ZP.271.1.2.2022
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów z gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90514000 Refuse recycling services
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

II.2.4)Description of the procurement:

Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności zakres rzeczowy obejmujący:

1) odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych,

2) odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących bezpośrednio z terenów nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność społeczno-użytkowa (tj. oświatowa, przeciwpożarowa, administracji publicznej, kulturalna, dostawy wody i oczyszczalni ścieków, jednostek gospodarki komunalnej, ochrony zdrowia oraz cmentarzy),

3) odbieranie i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych pochodzących bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, o których mowa w pkt 2,

4) odbieranie i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego przy ul. Polnej 6 w Czerwionce-Leszczynach,

5) dostarczanie właścicielom nieruchomości zamieszkałych worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

6) opracowywanie harmonogramów odbierania odpadów z terenów nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, o których mowa w pkt 2 oraz przekazanie ich właścicielom nieruchomości, po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego zgodnie z pkt. V SOPZ.

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności:

1) ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 888 z późn. zm.),

2) ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 779 z późn. zm.),

3) Uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

4) Uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

5) innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku utraty mocy lub zmiany ww. aktów prawnych (przepisów) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawnych, co oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest stosować ww. akty prawne (przepisy) z uwzględnieniem zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin płatności / Weighting: 20
Quality criterion - Name: norma emisji spalin / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 31
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadać wpis do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO) obejmujące swym zakresem odpady objęte zamówieniem.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek będzie spełniony, jeżeli każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia, o których mowa powyżej.

Warunek będzie także spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia, o których mowa powyżej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp) .

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej , Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień jego złożenia następującego podmiotowego środka dowodowego: zaświadczenia o wpisie do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO) obejmującego swym zakresem odpady objęte zamówieniem.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

nie dotyczy

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1. Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi o wartości co najmniej 10 000 000,00 zł brutto, obejmującej odbieranie odpadów komunalnych oraz o czasie świadczenia nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP ogłoszony i obowiązujący w dniu 15.02.2022 roku.

Dla usług zrealizowanych w innej walucie niż złoty polski należy przyjąć przeliczenie według średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez NBP i obowiązującego w dniu 15.02.2022 roku.

W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp).

2. Warunek dotyczący potencjału technicznego Wykonawcy, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował co najmniej 8 pojazdami specjalistycznymi w tym:

1) 4 śmieciarkami o masie całkowitej przekraczającej (większej niż) 7,5 tony a nie przekraczającej (mniejszej lub równej) 26 ton,

2) 1 śmieciarką małogabarytową o masie całkowitej nie przekraczającej (mniejszej lub równej) 7,5 ton z funkcją kompaktującą, przystosowaną do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe,

3) 1 pojazdem posiadającym łącznie zabudowę HDS do odbierania odpadów z pojemników typu „dzwon” i zabudowę do odbierania odpadów z pojemników 1100l,

4) 1 pojazdem z zabudową hakową do przewozu kontenerów o masie całkowitej mniejszej lub równej 26 ton (w tym dla obsługi PSZOK),

5) 1 pojazdem z zabudową bramową do przewozu kontenerów o masie całkowitej mniejszej lub równej 26 ton (w tym dla obsługi PSZOK),

z zastrzeżeniem, że:

1) co najmniej 2 z ww. śmieciarek muszą posiadać normę emisji spalin minimum EURO-5,

2) co najmniej 1 pojazd specjalistyczny będzie napędzany paliwami alternatywnymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 2018 o elektromobilności i paliwach alternatywnych

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, iż łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące potencjału technicznego Wykonawcy

4. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych - zgodnie z zapisami SWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia Wykonawcy - wg wzoru Załącznik Nr 5 do SWZ ,

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego potencjału technicznego Wykonawcy - wg wzoru Załącznik Nr 6 do SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do zawarcia umowy na wykonanie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik Nr 3 do SWZ.

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia – zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik Nr 3 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/03/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/03/2022
Local time: 12:00
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

sierpień 2024 rok

VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 108 ust. 1 oraz art 109 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum) każdy wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 108 ust. 1 oraz art 109 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku gdy Wykonawca, polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, podmioty te nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 108 ust. 1 oraz art 109 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.2 SWZ.

3. Wykonawca, składa podmiotowe środki dowodowe zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy Pzp tj. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.2415) w zakresie i w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).

4. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.Ww. oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu, (JEDZ) .

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wypełnienie formularza jednolitego dokumentu (JEDZ) następuje przy wykorzystaniu systemu dostępnego na stronie internetowej: https://espd.uzp.gov.pl

W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum) jednolity dokument (JEDZ) wypełnia i podpisuje, oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, także oświadczenie (JEDZ) podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu pełne informacje dotyczące dokumentów składanych wraz z ofertą zawiera pkt 14.2 SWZ.

6. Zamawiający, na podstawie art. 139 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

7. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają podmiotowe środki dowodowe zgodnie z postanowieniami SWZ.

8. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu pełne informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami dostępna na miniportalu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W toku postępowania podmiotom uprawnionym w myśl ustawy – Prawo zamówień publicznych służą środki ochrony prawnej w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych (Dział IX art. 505–590).

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

W niniejszym postępowaniu Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby – zgodnie z art. 514 i następne ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Szczegóły dotyczące postępowania odwoławczego określa Dział IX Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej).

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/02/2022