Supplies - 84911-2021

19/02/2021    S35

România-Oradea: Antiseptice şi dezinfectante

2021/S 035-084911

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”
Număr naţional de înregistrare: 4208463
Adresă: Str. Corneliu Coposu nr. 12
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 410469
Țară: România
Persoană de contact: Ileana Adina Marge
E-mail: achizitii@scmo.ro
Telefon: +40 259267903
Fax: +40 259267903
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.scmo.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113526
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru antiseptice și dezinfectante

Număr de referinţă: 4208463-2021-/-A28
II.1.2)Cod CPV principal
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

— Antiseptice si dezinfectante – conform caietului de sarcini;

— Termenul pana la care se pot solicita clarificari este de 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, urmand ca autoritatea contractanta sa raspunda consolidat tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 195 200.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dezinfectant rapid pentru suprafețe și dispozitive medicale

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

Punctul de lucru: Str. Corneliu Coposu nr. 12, cod postal 410469, loc. Oradea, jud. Bihor.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 1 – dezinfectant rapid pentru suprafete si dispozitive medicale, unit. mas.: litru, cant. min. est. ac: 1 700, cant. min. est. contr. subsec.: 850, cant. max. est. contr. subsec.: 10 200, cant. max. est. ac: 30 600, val. min. est. ac: 54 400 RON, val. min. est. contr. subsec.: 27 200 RON, val. max. est. contr. subsec.: 326 400 RON, val. max. est. ac: 979 200 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 979 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dezinfectant clorigen (biocid 2 și 4)

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

Punctul de lucru: Str. Corneliu Coposu nr. 12, cod postal 410469, loc. Oradea, jud. Bihor.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 2 – dezinfectant clorigen (biocid 2 si 4), unit. mas.: tableta, cant. min. est. ac: 80 000, cant. min. est. contr. subsec.: 40 000, cant. max. est. contr. subsec.: 480 000, cant. max. est. ac: 1 440 000, val. min. est. ac: 12 000 RON, val. min. est. contr. subsec.: 6 000 RON, val. max. est. contr. subsec.: 72 000 RON, val. max. est. ac: 216 000 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 216 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

— Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016; se va completa Documentul Unic de Achiziţie European (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr. 240/2016; documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării, pentru toate sediile/punctele de lucru specificate în certificatul constatator emis de ONRC, inclusiv pentru acelea la care care nu există obligaţii de plată;

(b) cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

(c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

(d) alte documente edificatoare, după caz.

Se va completa de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terţi şi subcontractanţi, cu informaţiile aferente situaţiei lor; documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertanţilor persoane juridice străine, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă valabile la momentul prezentării; în cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens; urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertanţii clasaţi pe primele cinci locuri (în cazul acordului-cadru semnat cu mai mulţi operatori economici) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

— Declaraţie pe proprie răspundere privind conflictul de interese (neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016); persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante:

1. biol. Chiană Laurenţiu Alin, manager;

2. ec. Dance Nicolae Sebastian, director financiar-contabil;

3. dr. Burtă Ovidiu Pavel, director medical;

4. as. Barabas Calin Iulian, director de îngrijiri;

5. ing. Gherman Sorin, sef Serviciul administrativ;

6. ec. Chis Mihaela;

7. ec. Jurcă Mioara Ioana;

8. ec. Sferle Sanda;

9. Ileana Adina, sef Serviciul achizitii publice, contractare şi aprovizionare;

10. ec. Balint Ioan;

11. ec. Pop Diana;

12. ec. Chirila Nadia;

13. func. Cherteş Cristina Daniela;

14. dr. Hnatiuc Melania Anca.

Include inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică; declarația se va intocmi de către fiecare ofertant/asociat, inclusiv de către terț susținător/subcontractant, după caz și va fi prezentată de toți participanții odată cu depunerea DUAE și a ofertei în SEAP; declarația va conține informații aferente situației lor; completare formular DPRPCI din formulare şi modele de documente;

— Forma de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea de exercitare a activității profesionale ce face obiectul achiziției publice; certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul acordului-cadru trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC; se acceptă Documentul Unic de Achiziţie European (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr. 240/2016, se va completa de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terţ susţinători/subcontractanţi, cu informaţiile aferente situaţiei lor la nivelul unui DUAE distinct; documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertanţilor persoane juridice străine, documentele echivalente emise în ţara de rezidenţă urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertanţii clasaţi pe primele cinci locuri (în cazul acordului-cadru semnat cu mai mulţi operatori economici) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile 1, 2. Specificati cifra de afaceri medie anuala. Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani (2018, 2019 si 2020): pentru lotul 1 valoare maxima estimata contract subsecvent 326 400 RON x 2 = 652 800 RON (prag lot 1), pentru lotul 2 valoare maxima estimata contract subsecvent 72 000 RON x 2 = 144 000 RON (prag lot 2).

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

— Se accepta Documentul Unic de Achiziţie European (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 si Notificarea nr. 240/2016, se va completa de catre operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terti, cu informatiile aferente situatiei lor; documentele justificative in original/copie legalizata care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarera DUAE sau in cazul ofertantilor persoane juridice straine, documente echivalente emise in tara de rezidenta urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele cinci locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor; aceste documente sunt: bilanturi contabile sau extrase de bilant sau alte documente emise de organisme specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri inscris in DUAE.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Operatorul economic a livrat in ultimii trei ani produse similare, respectiv si pentru activitatile secundare/accesorii in obiectul contractului, in valoare cumulata de cel putin: pentru lot 1 in valoare de cel putin 326 400 RON, pentru lot 2 in valoare de cel putin 72 000 RON, la nivelul unui contract sau mai multe contracte; ultimii trei ani vor fi calculaţi pana la data-limita de depunere a ofertei cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalări ale termenului-limita prevazut in anunt de participare/invitatie de participare publicat; prin produse similare se intelege dezinfectanti si/sau antiseptice, indiferent de forma de prezentare (solutii, geluri, spume, tablete) si fara a conditiona domeniul in care au fost livrate (sanitar, alimentar, zootehnic, purificare apa, colectivitati).

Loturile 1, 2. Gestionarea lantului de aprovizionare. Prezentarea documentelor care atestă măsurile implementate de operatorul economic prin care se garantează trasabilitatea produselor, pe lanţul de aprovizionare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

— Se acceptă Documentul Unic de Achiziţie European (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr. 240/2016, se va completa de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul lor de experienţă prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzător cerinţelor autorităţii contractante; procesul-verbal de recepţie şi/sau alte documente din care să reiasă următoarele informaţii: beneficiarul, cantitatea livrată şi valoarea corespunzătoare a produselor livrate în perioada de referinţă (în ultimii trei ani); documentele justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertanţii clasaţi pe primele cinci locuri (în cazul acordului-cadru semnat cu mai mulţi operatori economici) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor; în ceea ce priveşte modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor putea limita la a indica global că îndeplinesc cerinţele de calificare/selecţie, fără să trebuiască să completeze nicio altă secţiune din partea IV – A, B, C, D; prezenta menţiune este în conformitate cu menţiunile din DUAE, partea IV: „Criteriile de selecţie”, secţiunea (a): „Indicaţie globală pentru toate criteriile de selecţie”; în fapt, operatorii economici vor bifa la secţiunea partea IV „Criteriile de selecţie”, punctul (a): „Indicaţie globală pentru toate criteriile de selecţie” – „În ceea ce priveşte criteriile de selecţie, autoritatea contractantă cere operatorului economic să declare că acesta îndeplineste toate criteriile de selecţie impuse indicate în anunţul relevant sau în documentele achiziţiei menţionate în anunţ.”; în cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte.

Nota 1: certificările vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractantă sau client privat) care probează îndeplinirea celor asumate în DUAE şi urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertanţii clasaţi pe primele cinci locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor; intra în categoria documentelor reprezentând certificări de bună prestare documentele întocmite în conformitate cu formularul din documentaţia de atribuire sau procese verbale de recepţie sau recomandări sau documente constatatoare sau alte documente similare în măsura în care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar şi furnizează toate informaţiile solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei de calificare privind experienţa similară din care să reiasă următoarele informaţii: beneficiarul, cantitatea livrată şi valoarea corespunzătoare a produselor livrate în perioada de referinţă (în ultimii trei ani).

Nota 2: pentru contractele exprimate în euro se va folosi pentru conversie rata medie lunară de schimb comunicată de către Banca Centrală Europeană pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anului în care respectivul contract a fost semnat (exemplu: decembrie 2010: 1 EUR = 4,294300 RON; decembrie 2011: 1 EUR = 4,351800 RON; decembrie 2012: 1 EUR = 4,510000 RON; decembrie 2013: 1 EUR = 4,436100 RON; decembrie 2014: 1 EUR = 4,20500 RON, decembrie 2015: 1 EUR = 4,4467 RON; decembrie 2016: 1 EUR = 4,5172 RON; decembrie 2017: 1 EUR = 4,644 RON; decembrie 2018 : 1 EUR = 4,6531 RON; decembrie 2019 : 1 EUR = 4,7850 RON; decembrie 2020 : 1 EUR = 4,8736 RON).

Nota 3: pentru contractele exprimate în alte monede decât euro, se transformă mai întâi în euro, utilizându-se cursurile medii publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anilor în care contractele au fost semnate; pentru transformarea euro în lei se vor urma indicaţiile de la nota 2;

— Se accepta Documentul Unic de Achiziţie European (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 si Notificarea nr. 240/2016, se va completa de catre operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor; documentele justificative in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarera DUAE sau in cazul ofertantilor persoane juridice straine, documente echivalente emise in tara de rezidenta urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele cinci locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor; aceste documente sunt: liste de verificare/rapoarte interne cuprinzând punctele de control şi criteriile de monitorizare a produselor şi proceselor pe lanţul de aprovizionare sau orice alte documente pe care ofertantul le consideră relevante în îndeplinirea cerinţei.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 5
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică
Informații suplimentare despre licitația electronică:

Elementul care va face obiectul procesului repetitiv este pretul unitar; procesul repetitiv va avea loc prin intermediul SEAP (www.e-licitatie.ro); in timpul licitatiei electronice operatorul SEAP va pune la dispozitia ofertantilor informatii privind numarul de participanti care liciteaza electronic, precum si cel mai scazut pret; numar de runde: una; durata rundei: o zi lucratoare (24 de ore); după licitaţia electronică ofertanţii clasaţi pe primele cinci locuri vor avea obligaţia de a transmite o nouă ofertă financiară semnată şi stampilată; la etapa finală a acestei faze, sistemul informatic va pune la dispoziţia autorităţii contractante clasamentul final; nu se va folosi pasul de licitare.

IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 25/03/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 25/03/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 25/03/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

— Documentaţia va fi descărcată de pe site-ul www.e-licitatie.ro

— Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încărcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa deţină/instaleze pe staţia de lucru, aplicaţia care permite verificarea semnăturii electronice şi vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătura electronică);

— Pentru a se evita apariția unor erori pe parcursul analizării si verificării documentelor prezentate de ofertanți se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte documente care însoțesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil;

— Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentaţia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operatori economici conform prevederilor art. 5 alin. (1) din HG nr. 395/2016 şi vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorităţii contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016;

— Răspunsurile la solicitările de clarificări cerute de operatorii economici vor fi postate în cadrul procedurii de achizitie pe site-ul www.e-licitatie.ro rubrica „Lista clarificari, notificari si decizii”, precum si prin publicare de erate rublica „Lista erate”;

— În cazul în care se constată că ofertele admisibile clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin intermediul SEAP, în vederea încărcării electronice de către operatorii economici de documente care conţin noi preturi;

— În cazul în care ceilalţi ofertanţi clasati pe celelalte cinci locuri au preţuri egale modalitatea de departajare a ofertelor se va face astfel încăt să nu afecteze poziţiile superioare din clasament ocupate de ceilalţi ofertanţi, de exemplu departajarea ofertanţilor cu preţuri egale clasate pe locul doi şi trei din clasament se va face astfel încât preţurile reofertate să nu afecteze ocupantul locului întâi; dacă şi după reofertare sunt preţuri egale acordul-cadru se va încheia cu toţi operatorii clasaţi pe locurile aferente numărului maxim de operatori economici cu care autoritatea contractantă a anunţat că va încheia acordul-cadru;

— Pentru îndeplinirea obligatiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de catre operatorii economici participanti la proceda de atribuire, prevazuta la art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicata a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă; DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat si analizat de către autoritatea contractanta în sectiunea dedicata acestuia; raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de catre fiecare participant; pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica în sistem si va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completarii DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator); este necesar ca toti cei care trebuie sa raspunda la DUAE sa fie înregistrati ca utilizatori ai sistemului; la procedura de atribuire se înscrie si depune oferta unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participa cu oferta individuala iar ceilalți participanti completeaza direct în sistem doar DUAE si nu pot modifica oferta;

— Potenţialii operatori economici, rezidenţi în ţările Comunităţii Europene şi ţările Spaţiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene – DG Creş […] detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de formulare a contestaţiei şi de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”
Adresă: Str. Corneliu Coposu nr. 12
Localitate: Oradea
Cod poștal: 410469
Țară: România
E-mail: spitalcopii@gmail.com
Telefon: +40 359803800
Fax: +40 259442687
Adresă internet: www.scmo.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/02/2021