There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 84924-2022

16/02/2022    S33

Poland-Górzno: Refuse and waste related services

2022/S 033-084924

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto i Gmina Górzno
National registration number: 871118419
Postal address: ul. Rynek 1
Town: Górzno
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Postal code: 87-320
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Nadolska
E-mail: a.nadolska@gorzno.pl
Telephone: +48 566448364
Fax: +48 566448363
Internet address(es):
Main address: https://mst-gorzno.rbip.mojregion.info/
Address of the buyer profile: https://mst-gorzno.rbip.mojregion.info/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://mst-gorzno.rbip.mojregion.info/typy-tresci/zamowienia-publiczne/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Górzno ,,od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2024’’

II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (szczegóły w SWZ), z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Górzno, na których zamieszkują mieszkańcy, z określonych nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Górzno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe bądź inne nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wraz z prowadzeniem i utrzymaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz dostarczaniem worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz aktami prawa miejscowego. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszystkich obowiązków zawartych w postanowieniach SWZ i Umowy, a także zachowania należytej staranności w trakcie całego okresu realizacji zamówienia

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

Powiat: Brodnicki, teren Miasta i Gminy Górzno

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Odbieranie bezpośrednio od właścicieli nieruchomości wskazanych w SWZ następujących odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Górzno:

a) papier,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

e) szkło,

f) bioodpady,

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w ramach zbiórki objazdowej, raz na pół roku w terminie ustalonym przez strony umowy.

2. Odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości wskazanych w SWZ.

3. Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, zapewniający przyjmowanie od właścicieli nieruchomości co najmniej następujących odpadów komunalnych selektywnie zebranych, w sposób zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Górzno:

a) papier,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

e) szkło,

f) bioodpady,

g) odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne,

h) przeterminowane leki i chemikalia,

i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) zużyte baterie i akumulatory,

l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

ł) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

m) zużyte opony,

n) tekstylia i odzież.

4. Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości wskazanych w SWZ (w tym w ramach zbiórek mobilnych ) oraz odpadów komunalnych przyjętych w PSZOK zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2021 poz.779 ze zm.), w tym przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnych.

5. Dostarczanie worków do odpadów komunalnych selektywnie zbieranych dla właścicieli nieruchomości wskazanych w SWZ w kolorystyce zgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 10 maja 2021 r.(t.j. Dz.U. 2021 poz. 906)

Szczegóły w SWZ zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2022
End: 31/03/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej Miasta i Gminy Górzno na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych; na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888. ze zm.),

b) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49, art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, ze zm.)

c) Zamawiający na etapie składania ofert będzie żądał przedłożenia umowy ze stosownym RIPOK, zlokalizowanym zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Natomiast w przypadku Wykonawcy prowadzącego RIPOK żądać będzie przedstawienia aktualnej decyzji na przetwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów będących przedmiotem zamówienia.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości — co najmniej 1.000.000.00 PLN (słownie: jeden milion 00/100)

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni kryterium jeśli:

a)w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, wykonał lub wykonuje: usługę/usługi polegającą/ce na odbiorze i zagospodarowaniu zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o łącznej masie minimum 1100 Mg (ton), nieprzerwanie przez okres 24 miesięcy od właścicieli nieruchomości w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 3 500.

b) posiada :

- wymienione poniżej narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne dostępne wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, tj.

- bazę magazynowo—transportową usytuowaną na terenie Miasta i Gminy Górzno lub w odległości nie większej niż 70 km od granicy Miasta i Gminy Górzno, na terenie, do którego posiada tytuł prawny,

- wyposażenie o odpowiednim stanie technicznym umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. a w szczególności:

- 3 pojazdy przystosowane do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych

(w tym co najmniej: 2 pojazdy i do odbioru pojemników metalowych i z tworzywa

sztucznego od 60 1 do 1100 l oraz 1 pojazd o ładowności do 3,5 tony do odbierania

odpadów z miejsc o utrudnionym dojeździe);

- 3 pojazdy przystosowane do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych

(w tym co najmniej: 2 pojazdami do odbioru pojemników metalowych i z tworzywa

sztucznego od 60 1 do 1100 l oraz 1 pojazd o ładowności do 3,5 tony do odbierania

odpadów z miejsc o utrudnionym dojeździe;

- 1 samochód ciężarowy z dźwigiem hakowym lub bramowym przystosowany do odbioru kontenerów z odpadami o pojemności od 1.5 do 10 m3.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/03/2022
Local time: 07:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/03/2022
Local time: 09:00
Place:

w pokoju NR 16, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy zakupowej złożonych ofert

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

styczeń 2024

VI.3)Additional information:

Szczegóły w SWZ zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587700
Fax: +48 224587701
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w IX (art. 505-590) ustawy z dnia 11 września 2019 r. PZP (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587700
Fax: +48 224587701
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/02/2022