There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 84928-2022

16/02/2022    S33

Poland-Wołomin: Waste-tip management services

2022/S 033-084928

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
National registration number: 1251618560
Postal address: ul. Łukasiewicza 4
Town: Wołomin
NUTS code: PL912 Warszawski wschodni
Postal code: 05-200
Country: Poland
Contact person: Anna Gniadowicz
E-mail: mzo@mzo.wolomin.pl
Telephone: +48 223181492
Fax: +48 223181407
Internet address(es):
Main address: http://www.mzo.wolomin.pl/
Address of the buyer profile: https://mzowolomin.eb2b.com.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://mzowolomin.eb2b.com.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 z Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

Reference number: ZP/1/2022
II.1.2)Main CPV code
90533000 Waste-tip management services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 z Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. w szacunkowej ilości 10 000 Mg.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90510000 Refuse disposal and treatment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówenia jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie w szacunkowej ilości 10 000 Mg. Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy zostały określone w załącznikach do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Przewidziana jest możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba. Zamówienie podobne będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z zamówieniem podstawowym, a całkowita wartość tego zamówienia nie przekroczy 15% wartości zamówienia podstawowego.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość korzystania z prawa opcji polegająej na rozszerzeniu zakresu zamówienia o odbiór i zagospodarowanie dodatkowych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o 2000 Mg.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca musi posiadać:

a) zezwolenie na przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 779 z późn. zm.) lub pozwolenie zintergowane/pozwolenie wydane na podstawie przepisów usatwy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) uwzględniające warunki zezwolenia na przetwarzanie odpadów zmieszanych na poziomie rocznym nie mniejszym niż 6500 Mg;

b) decyzję na zbieranie odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01;

Z uwagi na art. 27 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 779 z późn. zm.) dotyczący przenoszenia odpowiedzialności za odpady, Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, że w przypadku odebrania odpadów niebezpiecznych nie zostaną one przekazane do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwiania. Wykonawca będący zbierającym odpady niebezpieczne jest zobowiązany do przedstawienia umowy współpracy z firmą legitymującą się zezwoleniem na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów określonych w przedmiocie zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania odebranych z Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. odpadów niebezpiecznych w okresie nie dłużej niż 1 roku od momentu ich wytworzenia tak aby nie przekroczyć okresu magazynowania wynoszącego nie dłużej niż 1 rok łącznie dla wszystkich posiadaczy odpadów.

c) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, tj. Bazy Danych o Odpadach w zakresie transportu odpadów o kodzie 20 03 01, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2021 poz. 779 z późn. zm.).

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował minimum 1 usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na poziomie rocznym nie mniejszym niż 6500 Mg.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SWZ, a także zmian, których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia Zamówienie podobne będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z zamówieniem podstawowym, a całkowita wartość tego zamówienia nie przekroczy 15% wartości zamówienia podstawowego.

3. Zakres obowiązków Wykonawcy został określony w załącznika do SWZ, w szczególności we wzorze umowy oraz w opisie przedmiotu zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/03/2022
Local time: 10:45
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/03/2022
Local time: 11:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej zostały wskazane w dziale IX ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), art. 505-590.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/02/2022