Supplies - 85214-2021

19/02/2021    S35

България-Варна: Фармацевтични продукти

2021/S 035-085214

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Медицински университет „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов“ — Варна
Национален регистрационен номер: 000083633
Пощенски адрес: ул. „Марин Дринов“ № 55
Град: Варна
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 9002
Държава: България
Лице за контакт: Елена Панева
Електронна поща: epaneva@mu-varna.bg
Телефон: +359 52677054
Факс: +359 52643116
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mu-varna.bg/BG
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18416
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/110463
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/110463
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на китове, реактиви и антитела по 5 обособени позиции

Референтен номер: 2021-008
II.1.2)Основен CPV код
33600000 Фармацевтични продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на периодични доставки на китове, реактиви и антитела за нуждите на МУ — Варна по 5 обособени позиции (ОП), съгласно приложена техническа спецификация (приложение № 1):

— ОП № 1 „Китове и реактиви за молекулярна биология“,

— ОП № 2 „Реактиви за PCR“,

— ОП № 3 „Реактиви за изолиране на лизати“,

— ОП № 4 „ELISA китове и антитела“,

— ОП № 5 „Реактиви за технология на лекарствените форми“.

Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни и ще послужат за оценяване на офертите. Заявяването на количествата стоки се определя от възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансовата обезпеченост, като възложителят не се обвързва да изчерпи посочената максимално допустима стойност и обем на договора.

Срок за изпълнение на поръчката — 24 (двадесет и четири) месеца.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 76 216.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Китове и реактиви за молекулярна биология

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ № 55

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на китове и реактиви за молекулярна биология, общо количество — 5 008 единици (опаковка, аз. база).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 308.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

При необходимост възложителят може (но не се задължава) да поръчва продукти, които не са включени в техническата спецификация, в размер до 10 (десет) процента от предложената от участника обща стойност за стоки/артикули, включени в ТС по съответната обособена позиция.

Предмет на заявяване по предвидената опция са доставки на стоки, които не са включени в техническата спецификация, но са функционално свързани с предмета и обхвата на договора по съответната обособена позиция.

Опцията се реализира при спазване разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП след предварително утвърдена от възложителя или определен от него служител оферта на изпълнителя, която е коригирана с процента надценка, описан в ценовото предложение на изпълнителя (образец № 3_1). В тези случаи при доставката на стоките изпълнителят представя на възложителя фактура от производителя или официален представител на производителя на съответните стоки, като стойността на всяка конкретна доставка при възложителя се определя по цената на придобиване, коригирана с процента надценка, описан в ценовото предложение на изпълнителя (образец № 3_1).

Прилага се, както следва:

1. Механизмът за начисляване на надценка не се прилага в случаите, в които изпълнителят е производител на стоките — предмет на доставка по предвидената опция.

2. В случаите на доставка по предвидената опция, в които изпълнителят е официален представител на производителя на съответните стоки или купува съответните стоки директно от производителя, то той доказва цената на придобиване посредством фактура от производителя.

3. В случаите на доставка по предвидената опция, в които изпълнителят придобива от официален представител на производителя на съответните стоки, то той доказва цената на придобиване посредством фактура от официалния представител.

4. В случаите на т. 2 и т. 3, ако фактурната цена на производителя или официалния представител, върху която се начислява надценката е в чужда валута, то левовата ѝ равностойност се преизчислява по фиксинга на БНБ, валиден към датата на заплащане от изпълнителя към производителя или официалния представител. За доказване се прилага копие от платежно нареждане. При липса на представено доказателство левовата равностойност на цената се преизчислява по фиксинга на БНБ, валиден към датата на издаване на фактурата от производителя или официалния представител към изпълнителя.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реактиви за PCR

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ № 55

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на реактиви за PCR, общо количество — 46 единици (опаковка, брой), съгласно приложена техническа спецификация (приложение № 1_2).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 33 350.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

При необходимост възложителят може (но не се задължава) да поръчва продукти, които не са включени в техническата спецификация, в размер до 10 (десет) процента от предложената от участника обща стойност за стоки/артикули, включени в ТС по съответната обособена позиция.

Предмет на заявяване по предвидената опция са доставки на стоки, които не са включени в техническата спецификация, но са функционално свързани с предмета и обхвата на договора по съответната обособена позиция.

Опцията се реализира при спазване разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП след предварително утвърдена от възложителя или определен от него служител оферта на изпълнителя, която е коригирана с процента надценка, описан в ценовото предложение на изпълнителя (образец № 3_2). В тези случаи при доставката на стоките изпълнителят представя на възложителя фактура от производителя или официален представител на производителя на съответните стоки, като стойността на всяка конкретна доставка при възложителя се определя по цената на придобиване, коригирана с процента надценка, описан в ценовото предложение на изпълнителя (образец № 3_2).

Прилага се, както следва:

1. Механизмът за начисляване на надценка не се прилага в случаите, в които изпълнителят е производител на стоките — предмет на доставка по предвидената опция.

2. В случаите на доставка по предвидената опция, в които изпълнителят е официален представител на производителя на съответните стоки или купува съответните стоки директно от производителя, то той доказва цената на придобиване посредством фактура от производителя.

3. В случаите на доставка по предвидената опция, в които изпълнителят придобива от официален представител на производителя на съответните стоки, то той доказва цената на придобиване посредством фактура от официалния представител.

4. В случаите на т. 2 и т. 3, ако фактурната цена на производителя или официалния представител, върху която се начислява надценката е в чужда валута, то левовата ѝ равностойност се преизчислява по фиксинга на БНБ, валиден към датата на заплащане от изпълнителя към производителя или официалния представител. За доказване се прилага копие от платежно нареждане. При липса на представено доказателство левовата равностойност на цената се преизчислява по фиксинга на БНБ, валиден към датата на издаване на фактурата от производителя или официалния представител към изпълнителя.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реактиви за изолиране на лизати

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33694000 Диагностични реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ № 55

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на реактиви за изолиране на лизати, общо количество — 16 единици (опаковка, брой), съгласно приложена техническа спецификация (приложение № 1_3).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 725.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

При необходимост възложителят може (но не се задължава) да поръчва продукти, които не са включени в техническата спецификация, в размер до 10 (десет) процента от предложената от участника обща стойност за стоки/артикули, включени в ТС по съответната обособена позиция.

Предмет на заявяване по предвидената опция са доставки на стоки, които не са включени в техническата спецификация, но са функционално свързани с предмета и обхвата на договора по съответната обособена позиция.

Опцията се реализира при спазване разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП след предварително утвърдена от възложителя или определен от него служител оферта на изпълнителя, която е коригирана с процента надценка, описан в ценовото предложение на изпълнителя (образец № 3_3). В тези случаи при доставката на стоките изпълнителят представя на възложителя фактура от производителя или официален представител на производителя на съответните стоки, като стойността на всяка конкретна доставка при възложителя се определя по цената на придобиване, коригирана с процента надценка, описан в ценовото предложение на изпълнителя (образец № 3_3).

Прилага се, както следва:

1. Механизмът за начисляване на надценка не се прилага в случаите, в които изпълнителят е производител на стоките — предмет на доставка по предвидената опция.

2. В случаите на доставка по предвидената опция, в които изпълнителят е официален представител на производителя на съответните стоки или купува съответните стоки директно от производителя, то той доказва цената на придобиване посредством фактура от производителя.

3. В случаите на доставка по предвидената опция, в които изпълнителят придобива от официален представител на производителя на съответните стоки, то той доказва цената на придобиване посредством фактура от официалния представител.

4. В случаите на т. 2 и т. 3, ако фактурната цена на производителя или официалния представител, върху която се начислява надценката е в чужда валута, то левовата ѝ равностойност се преизчислява по фиксинга на БНБ, валиден към датата на заплащане от изпълнителя към производителя или официалния представител. За доказване се прилага копие от платежно нареждане. При липса на представено доказателство левовата равностойност на цената се преизчислява по фиксинга на БНБ, валиден към датата на издаване на фактурата от производителя или официалния представител към изпълнителя.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ELISA китове и антитела

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33698000 Продукти за клинична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ № 55

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на ELISA китове и антитела, общо количество — 10 единици (опаковка, флакон), съгласно приложена техническа спецификация (приложение № 1_4).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 286.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

При необходимост възложителят може (но не се задължава) да поръчва продукти, които не са включени в техническата спецификация, в размер до 10 (десет) процента от предложената от участника обща стойност за стоки/артикули, включени в ТС по съответната обособена позиция.

Предмет на заявяване по предвидената опция са доставки на стоки, които не са включени в техническата спецификация, но са функционално свързани с предмета и обхвата на договора по съответната обособена позиция.

Опцията се реализира при спазване разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП след предварително утвърдена от възложителя или определен от него служител оферта на изпълнителя, която е коригирана с процента надценка, описан в ценовото предложение на изпълнителя (образец № 3_4). В тези случаи при доставката на стоките изпълнителят представя на възложителя фактура от производителя или официален представител на производителя на съответните стоки, като стойността на всяка конкретна доставка при възложителя се определя по цената на придобиване, коригирана с процента надценка, описан в ценовото предложение на изпълнителя (образец № 3_4).

Прилага се, както следва:

1. Механизмът за начисляване на надценка не се прилага в случаите, в които изпълнителят е производител на стоките — предмет на доставка по предвидената опция.

2. В случаите на доставка по предвидената опция, в които изпълнителят е официален представител на производителя на съответните стоки или купува съответните стоки директно от производителя, то той доказва цената на придобиване посредством фактура от производителя.

3. В случаите на доставка по предвидената опция, в които изпълнителят придобива от официален представител на производителя на съответните стоки, то той доказва цената на придобиване посредством фактура от официалния представител.

4. В случаите на т. 2 и т. 3, ако фактурната цена на производителя или официалния представител, върху която се начислява надценката е в чужда валута, то левовата ѝ равностойност се преизчислява по фиксинга на БНБ, валиден към датата на заплащане от изпълнителя към производителя или официалния представител. За доказване се прилага копие от платежно нареждане. При липса на представено доказателство левовата равностойност на цената се преизчислява по фиксинга на БНБ, валиден към датата на издаване на фактурата от производителя или официалния представител към изпълнителя.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реактиви за технология на лекарствените форми

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ № 55

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на реактиви за технология на лекарствените форми, общо количество — 82 единици (опаковка, килoграм), съгласно приложена техническа спецификация (приложение № 1_5).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17 547.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

При необходимост възложителят може (но не се задължава) да поръчва продукти, които не са включени в техническата спецификация, в размер до 10 (десет) процента от предложената от участника обща стойност за стоки/артикули, включени в ТС по съответната обособена позиция.

Предмет на заявяване по предвидената опция са доставки на стоки, които не са включени в техническата спецификация, но са функционално свързани с предмета и обхвата на договора по съответната обособена позиция.

Опцията се реализира при спазване разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП след предварително утвърдена от възложителя или определен от него служител оферта на изпълнителя, която е коригирана с процента надценка, описан в ценовото предложение на изпълнителя (образец № 3_5). В тези случаи при доставката на стоките изпълнителят представя на възложителя фактура от производителя или официален представител на производителя на съответните стоки, като стойността на всяка конкретна доставка при възложителя се определя по цената на придобиване, коригирана с процента надценка, описан в ценовото предложение на изпълнителя (образец № 3_5).

Прилага се, както следва:

1. Механизмът за начисляване на надценка не се прилага в случаите, в които изпълнителят е производител на стоките — предмет на доставка по предвидената опция.

2. В случаите на доставка по предвидената опция, в които изпълнителят е официален представител на производителя на съответните стоки или купува съответните стоки директно от производителя, то той доказва цената на придобиване посредством фактура от производителя.

3. В случаите на доставка по предвидената опция, в които изпълнителят придобива от официален представител на производителя на съответните стоки, то той доказва цената на придобиване посредством фактура от официалния представител.

4. В случаите на т. 2 и т. 3, ако фактурната цена на производителя или официалния представител, върху която се начислява надценката е в чужда валута, то левовата ѝ равностойност се преизчислява по фиксинга на БНБ, валиден към датата на заплащане от изпълнителя към производителя или официалния представител. За доказване се прилага копие от платежно нареждане. При липса на представено доказателство левовата равностойност на цената се преизчислява по фиксинга на БНБ, валиден към датата на издаване на фактурата от производителя или официалния представител към изпълнителя.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на критерия

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на критерия

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците да са изпълнили през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 доставка с предмет, идентичен или сходен с този на обособената/ите позиция/и, заявени за участие.

Под идентични или сходни с предмета на поръчката доставки се приемат доставки на китове, реактиви и антитела.

Под „изпълнени доставки“ се разбира такива, които независимо от датата на започването им са приключили до подаването на оферти.

Участниците следва да посочат необходимата информация в раздел В „Технически и професионални способности“, част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП.

Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор се представят съгласно чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП — списък на доставките, които са идентични или сходни с тези на съответната/ите обособена/и позиция/и, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

2. Участниците следва да притежават валиден сертификат, удостоверяващ прилагането на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 (или еквивалентен), издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.

Участниците следва да посочат необходимата информация в част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството“ на ЕЕДОП.

Документите за доказване на съответствие с критерия за подбор се представят съгласно чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП — заверено копие на валиден сертификат, удостоверяващ прилагането на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 (или еквивалентен), издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По т. 1 участникът следва да е изпълнил поне 1 (една) доставка, идентична или сходна с предмета на обособената/ите позиция/и, за която/ито подава оферта.

При участие за повече от една обособена позиция участникът следва да покрие минималното заложено от възложителя изискване за дейности, сходни с предмета на всяка обособена позиция, за която участва.

По т. 2 участниците следва да притежават валиден сертификат, удостоверяващ прилагането на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 (или еквивалентен), издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.

Обхватът на сертификата трябва да е сходен с предмета на поръчката.

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

В случаите по предходното изречение участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение при подписване на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му за съответната обособена позиция, със срок на валидност срока на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни. Формата на гаранцията е по избор на участника:

— парична сума — платима по банкова сметка на Медицински университет — Варна: „Банка ДСК“ ЕАД, клон Варна, BIC: STSABGSF; IBAN: BG24STSA93003100040700 — в лева,

— банкова гаранция — същата следва да е авизирана от българска банка, ако е издадена от чуждестранна банка,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

В платежното нареждане, оригинала на банковата гаранция и застраховката изрично се посочва уникалният номер на поръчката в Регистъра за обществени поръчки (РОП), за която се отнася и по възможност — наименованието на обособената позиция.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/03/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 15/08/2021
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/03/2021
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения и всяко друго образувание, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и обявените изисквания от възложителя, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори за изпълнение предмета на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка на основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и 4, чл. 107 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ. Офертата се изготвя на български език, в това число и когато участник в поръчката е чуждестранно лице. В случай че се подават документи, които са на чужд език, задължително трябва да са придружени с точен превод на български език по отношение на относимите към офертата части.

В случай че офертата съдържа информация с парично изражение, пряко свързана с предмета на поръчката, намираща се извън „ценово предложение“, участникът се отстранява от участие.

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

На основание чл. 47, ал. 3, изр. 2 от ППЗОП възложителят ще допусне документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП да се представят общо, като ЕЕДОП се подаде за обособената позиция с най-малък пореден номер.

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави документи:

— удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от поръчката, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

— декларации по чл. 42, ал. 2, т. 2, чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Декларациите съответстват на приложения № 1 към чл. 26, ал. 1, № 2 към чл. 37, ал. 1 и № 4 към чл. 47, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗМИП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение действие или бездействие се обжалва.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/02/2021