There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 85962-2022

16/02/2022    S33

Romania-Mediaș: Services incidental to gas extraction

2022/S 033-085962

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
National registration number: RO 14056826
Postal address: Strada: Piata C.I. Motas, nr. 4,
Town: Medias
NUTS code: RO126 Sibiu
Postal code: 551130
Country: Romania
Contact person: Damian Ioan Daniel - Serviciul Achizitii (licitatii)
E-mail: ceciliia.bolchis@romgaz.ro
Telephone: +40 374406794
Fax: +40 269844184
Internet address(es):
Main address: www.romgaz.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100136869
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Extraction of gas and oil

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de comprimare gaze

Reference number: 14056826/2022/S 149.11SED
II.1.2)Main CPV code
76110000 Services incidental to gas extraction
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

„Servicii de comprimare gaze”, conform specificațiilor caietului de sarcini.

Entitatea contractantă va răspunde in mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 898 200.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Locul principal de prestare: Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

„Servicii de comprimare gaze”, conform specificațiilor caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta Tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerința nr.1

Ofertanții, asociații, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE, de către toţi ofertanţii, inclusiv de către asociaţi, terți susținători şi subcontractanți.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează sa fie prezentate, la solicitarea entităţii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, inclusiv de catre asociaţii, terții susținători şi subcontractanții acestuia.

Aceste documente vor fi:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/ subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180 din Legea 99/2016, entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr.2

Ofertanţii, asociaţii, terții susținători şi subcontractanţii trebuie să respecte regulile de evitarea conflictului de interese prevăzute la art. 73 din Legea 99/ 2016.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

dl. Jude Marius Aristotel – Director General S.N.G.N. Romgaz S.A.;

dl. Popescu Razvan – Director Economic;

dl. Lupa Leonard Ionut – Director Directia Achizitii;

dl. Ioo Endre – Director Directia Juridica;

dl. Sanpetrean Anica Mariana - Sef Serviciu Control Financiar Preventiv;

d-na. Chisalita Cristina Maria – Sef birou RAEC;

d-na. Bolchis Cecilia – Sef Serviciu Achiziţii (Licitatii);

dl. Dobrescu Alexandru – Sef Sectie Comprimare Gaze;

dl. Achim Ioan Alin – Sef Serviciu Mecano-Energetic;

dl. Havriciuc Coldea Lucian – Inginer Mecanic Serviciu Mecano-Energetic;

dl. Damian Daniel – Inginer Serviciu Achizitii (Licitatii);

d-na. Mariana Tătaru – Economist Serviciu Impozite şi Taxe;

d-na. Gabriela Simona Bogdan - Inginer diplomat Serviciu Bugete Analize Economice;

Modalitatea de îndeplinire:

Entitatea Contractanta are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică. Ca atare, se va prezenta o declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 73 din Legea 99/2016 odată cu depunerea DUAE, de către toţi ofertanţii, asociaţii, terții susținători şi subcontractanții, până la data limită de depunere ofertelor.

Pentru indeplinirea cerintei se va completa Fomularul nr. 1 din Cap.III – Modele de formulare.

Cerința nr.1

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție sectorială cu informațiile solicitate de către entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Specificati cifra de afaceri medie anualaCerința nr.1.Declaraţie privind Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani.Operatorul economic trebuie sa prezinte media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari încheiați, respectiv 2018, 2019, 2020 de minim: 3.800.000 lei.Pentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. În cazul în care mai mulți operatori economici depun o ofertă comună, pentru demonstrarea capacității economice și financiare se vor lua în considerare resursele tuturor membrilor grupului. Pentru ofertanții nerezidenți se vor prezenta situatiile financiare anuale (ptr. anii 2018, 2019, 2020) intocmite potrivit reglementariilor contabile din tara de rezidenta, sau raportul auditorului financiar. Documentele vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatCerința nr.1 – Experienta similaraOfertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au prestat servicii similare celei supuse prezentei proceduri, prin prezentarea cel putin a unui contract, fara a se solicita indeplinirea unui nivel valoric. Prin servicii similare se înțeleg servicii privind extractia gazelor. Prestarea serviciilor se confirma prin prezentarea unor certificate/contracte/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar.Numărul de ani solicitați in vederea demonstrării experienței similare se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului limita prevăzut in anunţul de participare publicat iniţial.

Proportia de subcontractareCerinta 2. Subcontractare Se vor preciza părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul.Ofertanții vor include informații cu privire la subcontractanți in DUAE. Subcontractantul/ subcontractanții va/vor prezenta fiecare cate un formular DUAE, semnat si completat in mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Daca prin subcontractant se îndeplinește o cerința de calificare sau mai multe, atunci acesta va preciza in DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește.Daca prin subcontractant nu se îndeplinește o cerința de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrării neîncadrării in motivele de excludere.Se solicită, la încheierea contractului, sau atunci când se introduc subcontractanți, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin subcontractanților, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție sectorială. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie sectorială.În situația în care un subcontractant își exprimă opțiunea de a fi plătit direct de către entitatea contractantă, ofertantul va cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte. Aceste dispoziții nu diminuează răspunderea ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea tuturor obligațiilor din viitorul contract sectorial, inclusiv a obligațiilor subcontractate. Se va preciza si proportia de subcontractare ( %) daca e cazul.Cerinta 3. Tertul sustinatorIn cazul unei susțineri de terță parte, ofertantul va depune odată cu DUAE și documentele care o însoțesc, angajamentul ferm ale terțului susținător/ angajamentele ferme ale terților susținători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Cerinta 4. AsociereaIn cazul asocierii, ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odată cu DUAE, acordul de asociere (operatorii economici asociați vor specifica in acordul de asociere denumirea asociaților, datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție.Documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Pentru Cerinta 2 - Se va completa DUAE, de catre subcontractanti, urmând ca entitatea contractanta sa solicite documentele justificative care probeaza cele asumate in acordurile de subcontractare (impreuna cu documente anexe la acordul de subcontractare, transmise acestora de catre subcontractanti, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.Se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de subcontractare (impreuna cu documente anexe la acordul de subcontractare, transmise acestora de catre subcontractanti, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).Pentru Cerinta 3 - Se va completa DUAE, de către terți susținători urmând ca entitatea contractantă să solicite documentele justificative care probează cele asumate în angajament (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terţ/terţii susţinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia/acestora), doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).Pentru Cerinta 4 - Se va completa DUAE de catre asociati urmând ca entitatea contractanta sa solicite documentele justificative care probeaza cele asumate in acordurile de asociere doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.Se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de asociere (impreuna cu documente anexe la acordul de asociere, transmise acestora de catre asociatii, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Garantie de participare:

-cuantumul garanției de participare: 38.000,00 lei;

Perioada de valabilitate a garanției de participare: 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

G.P. se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii. G.P. trebuie să fie irevocabilă și să fie constituită în suma și pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentația de atribuire.

Instrumentul de garantare sau ordinul de virament se transmite în SEAP împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a ofertelor; Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a entității contractante, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

În cazul în care ofertantul constituie G.P. printr-un instrument de garantare (emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii.), acesta are OBLIGATIA să trimită entității contractante garanția de participare, în ORIGINAL, în maxim cinci zile de la data limită de depunere al ofertelor în SEAP, la adresa: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, Jud. Sibiu, în atenția Serviciului Achiziții (Licitații).

În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul RO08RNCB0231019525330001 deschis la BCR Mediaş. Documentul de plată va fi încărcat în SEAP, semnat cu semnătură electronică, până la data limită de depunere a ofertelor.

După această dată, entitatea contractantă solicită ofertanților clarificări în scopul prezentării în original a documentului privind G.P., în cazul în care acesta face parte din categoria documentelor cu regim special a căror valabilitate este condiționată de prezentarea în forma originala.

A se vedea Sectiunea III. 1.6) din Inst... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/03/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/03/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

- Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătura electronica).

- Documentele de calificare, propunerea tehnică și cea financiară și toate certificatele, documentele emise in alta limba decât romana vor fi însotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

- In cazul in care se depune contestatie, se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Solicitari de clarificari/Intrebari/Comunicari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Lista clarificari, Notificari si Decizii” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Solicitari de clarificari/Intrebari/Comunicari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Solicitari de clarificari/Intrebari/Comunicari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatură electronică extinsă.

- DUAE aferent procedurii de atribuire va fi configurat de către entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire, in secțiunea ”Criterii DUAE”, conform criteriilor de calificare și selecție stabilite. DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de către operatorii economici direct în SEAP, după autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la procedura de atribuire în discuție, respectiv de candidat/ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/ subcontractant/terț susținător (conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României).

- În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

- Entitatea contractantă va răspunde in mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18.

- Pentru informatii suplimentare privind depunerea in format electronic a ofertelor in SEAP, ofertantii se pot adresa la Serviciul Suport Companii din cadrul Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei (AADR) la tel. +40213052830/39, fax +40213032906, email contact.companii@e-licitatie.ro. Responsabilitatea pentru corecta functionare din punct de vedere tehnic a SICAP revine operatorului acestui sistem, conform art. 5, alin (3) din HG 394/2016.

- Dacă este cazul, ofertantul va in... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenul de exercitare a cailor de atac este cel prevăzut la art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Serviciul Juridic - SNGN ROMGAZ SA
Postal address: P-ta Constantin Motaş nr. 4, Medias
Town: Medias
Postal code: 551130
Country: Romania
E-mail: ionut.bogdan@romgaz.ro
Telephone: +40 374401964
Fax: +40 269844184
Internet address: www.romgaz.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/02/2022