There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 86821-2019

22/02/2019    S38

Poland-Katowice: Tubing

2019/S 038-086821

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 031-070565)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
National registration number: PL22A
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Joanna Musiatowicz-Wałach
E-mail: j.musiatowicz-walach@pgg.pl
Telephone: +48 7572917
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku (nr grupy 251-1)

Reference number: 7019000015
II.1.2)Main CPV code
44164200 Tubing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku (nr grupy 251-1)

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/02/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 031-070565

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 27/02/2019
Local time: 07:45
Read:
Date: 06/03/2019
Local time: 08:45
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 27/04/2019
Read:
Date: 04/05/2019
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 27/02/2019
Local time: 08:00
Read:
Date: 06/03/2019
Local time: 09:00
VII.2)Other additional information: