Építési beruházás - 87232-2019

25/02/2019    S39

Magyarország-Kaposvár: Építési munkák

2019/S 039-087232

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Somogy Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_61885794
Postai cím: Nagy Imre tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bedegi Virág
E-mail: bedegi.virag@somogy.gov.hu
Telefon: +36 82502612
Fax: +36 82502603
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
A felhasználói oldal címe: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000173292019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000173292019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Somogy Megyei Kormányhivatal épületének energetika

Hivatkozási szám: EKR000173292019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a Somogy Megyei Kormányhivatal épületének teljes körű energetikai korszerűsítési munkáinak ellátása

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45231400 Erősáramú vezeték építése
45261215 Tetőfedés napkollektorral
45261300 Bádogozás és ereszcsatorna-készítés
45262650 Burkolómunkák
45310000 Villamos szerelési munka
45312310 Villámvédelmi munkák
45315000 Fűtés és egyéb villamosépület-berendezések villamos szerelése
45321000 Hőszigetelési munka
45440000 Festés és üvegezés
45443000 Homlokzati munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. (HRSZ.: 351/3.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében a Somogy Megyei Kormányhivatal épületének teljes körű energetikai korszerűsítési munkáinak ellátása Főbb alapadatok: a meglévő épület a 70-es években épült, Vb pillér rendszerrel, előregyártott vb födém tartószerkezettel, homlokzati kialakítása: nagy részben függöny fal rendszerrel. Épület gépészeti rendszere: fűtés és hűtési rendszerrel illetve napelemes rendszerrel van ellátva. A létesítmény főbb befoglaló méretei: 51,2*54,98 m, a homlokzata tagolt felületeket tartalmaz. Földszint bruttó alapterülete: 2 145,08 m2. Szintek: Mély földszint -4,25 Földszint+5 emelet +23,16 m Az energetika korszerűsítés során tervezett főbb munkafolyamatok: Építészet: - homlokzatokhoz tartozó felületek teljes felületek korszerűsítése, meglévő falszerkezetek, lábazatok hőszigetelése, vakolása Ebből: Homlokzati falak 20 cm vtg EPS hőszigetelése: 696 m2 Homlokzati falak 6 cm vtg kőzetgyapot szigetelése: 768 m2 Homlokzati falakhoz tartozó lábazatok és egyéb helyeken: 296 m2 Szerelt jellegű homlokzati függöny fal 20 cm vtg hőszigetléssel: 1 842 m2 - meglévő függönyfal szerkezetek bontása, új statikailag méretezett függönyfal tartószerkezetek és új függönyfalak építése - belső épület részekben állmennyeztek bontása, hőszigetelése, vissza építése - padló és falburkolatok minimális mértékű pótlása, javítása - bádogos szerkezetek teljes cseréje - homlokzati függönyfalakban lévő nyílászárók teljes cseréje műanyag és alu profilú nyílászárókra és ezek mellékmunkái, árnyékolók és nővény futtató építési munkái - üvegezett felületek nagysága: Üvegfelületek: 1 090,70 m2 Polikarbonát felületek: 205,97 m2 - a létesítmény teljes külső és belső festő munkái - az épület lapostetős melynek kialakítása az épület több szintjén is található, meglévő csapadékvízszigetelések és hőszigetelések bontása, új hő és csapadékvízszigetelések készítése Gépészet: - Villanyszerelés: a létesítmény elektromos fogadó és elosztó berendezésinek, teljes világítási rendszerének, tartalék világítás és biztonsági világítás rendszerének korszerűsítése - Villámvédelemi rendszer le és felszerelése - Fűtés és hűtés: teljes fűtés és hűtési rendszer korszerűsítése a meglévő csőhálózat korszerűsítésével együtt, gázfűtésről távhőre történő átállással, a meglévő fan-colil rendszer teljes korszerűsítésével, illetve új napkollektor rendszer integrálással, mely a HMV rendszer rásegítésére létesül 70,0 kW teljesítménnyel - Energia ellátás: meglévő napelemes rendszer bontása, korszerűsítést követő vissza építése, illetve a napelemes rendszer bővítése új rendszerrel. A nyertes ajánlattevőnek szerződéskötésre rendelkeznie kell ISO 14001 tanúsítvánnyal. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban előírt, vagy az azzal - a közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki paraméterei tekintetében - egyenértékű teljesítésre lehet tenni. A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. értékelési részszempont: A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai többlettapasztalata / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 1.1. ért.alszempont: a felhívás III.1.3) M/2.1. pontja szerint bemutatott szakember építési munkák területén szerzett szakmai többlettapasztalati ideje (0-60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2. ért.alszempont: a felhívás III.1.3) M/2.2. pontja szerint bemutatott szakember építési munkák területén szerzett szakmai többlettapasztalati ideje (0-60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3. ért.alszempont: a felhívás III.1.3) M/2.3. pontja szerint bemutatott szakember építési munkákhoz kapcsolódó minőségbiztosítási és/vagy minőségügyi szakmai többlettapasztalati ideje (0-60 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 11
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.2.2-16-2016-00104

II.2.14)További információk

Kötbér: nettó vállalkozói díj 0,5%a/naptári nap, max: 30 %; kötbérmaximum elérése esetén: elállás vagy felmondás;teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: nettó vállalkozói díj 30 %. Kbt. 134. § (2) és (3) bekezdés szerinti biztosíték nettó vállalkozói díj 2 %-a Kbt. 136.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti formában nyújtható. Részletes feltételek a szerződés tervezetben.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint jár el. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015.(X. 30.)Korm.rendelet (Kr.) 1.§(1)bek.e szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD), közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőre kiterjedően. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§(4) bek.e szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4)bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8.§, 10.§, 12.§- 16.§ szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13. §). A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése a Kr.1. § (7) bek. szerint. Ajánlatkérő a Kbt.64. §-a szerint jár el. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során a 424/2017.(XII.19.)Korm.rendelet 10.§(1)-(3) és a 12.§(2) bekezdéseire figyelemmel kell eljárni. Kötelezően EKR-ben benyújtandó elektronikus űrlapok: Kbt. 62.§(1)bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja, Kbt. 67.§(4) bekezdés, folyamatban levő változásbejegyzési eljárás tekintetében, EEKD. Meghatalmazás a 424/2017.(XII.19.)Korm.rendelet 13.§ szerint. Közös ajánlattétel esetén a vezető tag a kötelezően EKR-en keresztül benyújtandó elektronikus űrlapokat saját maga vonatkozásában nyújtja be. A konzorciumi tag vonatkozásában a folyamatban levő változásbejegyzési eljárás tekintetében, és az EEKD-t kell elektronikus űrlapként benyújtani. A konzorciumi tag esetében Kbt. 62.§(1)bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja, Kbt. 67.§(4)bekezdése szerinti nyilatkozatok vonatkozásában az ajánlatkérő által készített űrlapot kell használni, tekintettel az EKR korlátaira. A papír alapon aláírt, beszkennelt és felcsatolt nyilatkozatokra nem vonatkozik a 424/2017.(XII.19.)Korm.rendelet 13.§ szerinti meghatalmazás. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek., 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. a) pontja és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján AK előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, és az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Az alkalmasság ellenőrzése, igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bek. alapján történik.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§(1) bek. szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő Kbt.69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6) – (8), (11) bek. és 67. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok: P /1. Ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet csatolja a Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján valamennyi pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó nyilatkozatot – attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak – hogy a jelen felhívás feladása napján fennálló pénzforgalmi számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó sorba állítás volt-e. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §(7) bekezdésére tekintettel az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát azajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A pénzügyi intézménynek a vizsgált 2 éven (24hónapon) belül már megszűnt számlák vonatkozásában is nyilatkoznia kell. Ajánlattevőnek, kapacitást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell valamennyi az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben fennálló vagy ezen időszakban megszűnt pénzforgalmi számlájáról és arról, hogy az egyes számláit mely pénzügyi intézmények vezetik továbbá arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzügyi intézmény nem vezet vagy vezetett részére az előírt időszakban pénzforgalmi számlát. Az alkalmasság igazolása során a 424/2017.(XII.19.)Korm.rendelet 10 .§(1)-(3) és a 12.§(2) bekezdéseire figyelemmel kell eljárni. Kötelezően EKR-ben benyújtandó elektronikus űrlapok: EEKD. Meghatalmazás a 424/2017.(XII.19.)Korm.rendelet 13.§ szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik, a jelen felhívás feladása napján fennálló pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó sorba állítás volt. Alkalmatlan az ajánlattevő továbbá, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) megszűnt pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladósorba állításvolt. Sorba állítás alatt ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottakat érti. A Közös ajánlattétel esetén - a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján - a P/1. pontban előírt alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel a feltételeknek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr) 1. § (1)bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű,az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadóak még a Kr. 22. § (5) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok: M/1. Ajánlattevő a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja és a Kr. 21. § (2a) bekezdése alapján mutassa be a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben (60 hónapban) teljesített, a közbeszerzés tárgyából származó legjelentősebb építési beruházásaira vonatkozó igazolásait a Kr. 22. § (3) bekezdése szerinti módon. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, az építési beruházás tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen), valamint mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontját év, hónap, nap pontossággal) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás során a Kr. 21/A. §, 22. § (3), (4), (5),bekezdéseire és a Kr. 24. § (2) bekezdésére tekintettel kell eljárni. M/2. A Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek nevét, végzettségét, képzettségét, szakmai gyakorlatát, kamarai nyilvántartási száma (amennyiben az adott szakember rendelkezik az előírt, hatályos jogosultsággal), a megjelölt szakember jogviszonyát - az adott szakemberrel igazolni kívánt minimumkövetelmény számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal, szükség esetén év/ hónap/nap pontossággal kell tartalmaznia. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a párhuzamos időtartamú tapasztalatokat kizárólag egyszer veszi figyelembe. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. Amennyiben a felhívás III.1.3.) M/2.1., M/2.2. és M/2.4. pontok tekintetében megajánlott adott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben a rá vonatkozóan előírt jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot az érvényes jogosultság igazolja. Ebben az esetben a saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat továbbra is csatolni szükséges. Önéletrajzot és végzettséget igazoló dokumentumokat nem.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban legfeljebb 6 szerződésből összesen az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, olyan befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) magasépítési referenciával, amely legalább bruttó 1600 m2 alapterületű épület építésére és/vagy felújítására és/vagy bővítésére és/vagy átalakítására vonatkozik, és amely az alábbi munkarészek elvégzését magában foglalta: – 2000 m2 falazáshőszigetelés; – 500 m2 üvegfelület építése és/vagy cseréje; – villanyszerelés villámvédelemmel; – központi fűtés szerelése; – légtechnikai rendszer kiépítése; – napkollektorok beépítése. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett referenciát fogadja el. M/2. Alkalmatlan ajánlattevő amennyiben: M/2.1. nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013.(VII.11.)Korm.rendelet szerinti MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlattal; M/2.2. nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013.(VII.11.)Korm.rendelet szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlattal; M/2.3. nem rendelkezik legalább 1 fő minőségellenőrzésért felelős építőmérnök vagy építészmérnök végzettségű szakemberrel; M/2.4. nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/ 2013.(VII.11.)Korm.rendelet szerinti MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlattal. Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékű végzettséggel/ képzettséggel rendelkező szakember bemutatását is a felhívás III.1.3) M/2. pont vonatkozásában. Ugyanazon szakember több pozícióra is bemutatható.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Fedezet: KEHOP-5.2.2-16-2016-00104. Támogatás intenzitása: 100 %. Utófinanszírozás. Tartalékkeretet AK nem biztosít. Előleg a teljes ellenszolgáltatás 5 %-a, de legfeljebb 75millió Ft. Az előlegen kívül 5db rész, 1db végszámla nyújtható be. A vállalkozói díj megfizetése a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással HUF-ban kerül kiegyenlítésre a Ptk.6:130. §(1)-(2) bek., a Kbt. 135.§(1)-(3),(5)-(7),(9) bek., 272/2014.(XI.5.)Korm.rendelet előírásai és a 322/2015.(X.30.)Korm.rendelet 32/A.§ és 32/B.§ előírásait figyelembe véve. Késedelmi kamat Ptk.6:155.§(1) bek. szerint. Nyertes ajánlattevő egységes jótállási kötelezettsége a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától számított 24 hónap. Kivitelezői felelősségbiztosítás: éves min. 1 milliárd forint limit és min. 100 millió Ft/kár összegre. A részletes feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/03/2019
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/03/2019
Helyi idő: 14:00
Hely:

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) és (4) bekezdése szerint.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) - (5) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Az ért. szempontok esetében a kiosztható pontszámok határa 0-10 pont. Pontsz. kiosztásának módsz: szakemberek: egyenes arányosítás, összesített nettó ajánlati átalányár: fordított arányosítás. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 60 hónapban határozza meg a szakmai tapasztalat azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb). Az értékelés rendszerét részletesen az Útmutató tartalmazza. Az ajánlati kötöttség 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan. AK nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35§-ban foglalt feltételek irányadók. AK az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.1.2), III.1.3) Az eljárásban a közép-európai idő az irányadó. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) és 424/2017. (XII. 19.)Korm. rendelet 11. § (1) szerinti felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni. AT-nek(közös ATk-nek) az ajánlatban nyilatkoznia kell Kbt. 66. § (2), (5), (6) szerint, a 66. § (6) esetében nemlegesen is. Árazott költségvetést kell az ajánlatban benyújtani Excel és pdf. formátumban. Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést köt, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ában előírt teljes körű felelősségbiztosításra (szerződés tervezet és AF III.2.2). Az eljárás során a kommunikáció a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10-13. § szerint történik. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy- amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §rendelkezései szerint biztosítja. AK az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el [Kbt. 81. §(5) bek.]. AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)e) pontját. AK a Kbt134.§(2) és (3) szerinti biztosítékot ír elő. A biztosítékot a Kbt.134.§(6)a) szerint kell biztosítani. Az ajánlatban a 134.§(5) szerint kell nyilatkozni. FAKSZ: Kaffka Diána OO603. Közös ajánlattétel esetén az EKR rendszer által kötelezően használandó űrlapok nem tartalmazzák az adott ajánlattevő nevének kitöltésének lehetőségét, ezért AK az űrlapokat elhelyezte a nyilatkozatminták között is. Közös ajánlattétel esetén kérjük, szíveskedjenek az AK által készített nyilatkozat mintákat is használni annak érdekében, hogy megállapítható legyen kire vonatkozik az adott nyilatkozat. Ajánlatkérő a TED-en megjelent felhívást tekinti irányadónak tekintettel arra, hogy a felhívás feladásának tényleges dátuma az EKR-ben lévő felhívásban téves adatot tartalmaz. A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: a szerződés hatálybelépésétől számított 11 hónap, de legkésőbb a mindenkor hatályos projekt fizikai befejezésének támogatási szerződésben rögzített határidejét megelőző 3. hónap utolsó napja. AK a Kbt. 53. § (6) bek. alapján tájékoztatja ajánlattevőket, hogy AK támogatásra irányuló igényt (támogatásiszerződés-módosítást) nyújtott be, ezért AK feltételes közbeszerzési eljárást indít. AK a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/02/2019