There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 87285-2022

18/02/2022    S35

Poland-Włodawa: Solar photovoltaic modules

2022/S 035-087285

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Postal address: ul. Żołnierzy WiN 22
Town: Włodawa
NUTS code: PL811 Bialski
Postal code: 22-200
Country: Poland
Contact person: Edyta Kozłowska-Lejko
E-mail: sekretariat@mpgk.wlodawa.pl
Telephone: +48 825721276
Internet address(es):
Main address: www.mpgk.wlodawa.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_wlodawa/proceedings
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

"Budowa instalacji fotowoltaicznych na gruncie oraz dachach budynków należących do MPGK Włodawa" z podziałem na pięć części

Reference number: ZP/PN-1/2022/K
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest Projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na gruncie oraz dachach budynków należących do MPGK Włodawa” z podziałem na pięć części, polegający na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 4 ENERGIA Przyjazna Środowisku, Działanie: 4.2, współfinansowanego ze środków europejskich. Na każdą z części zostanie zawarta osobna umowa. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, tj. projektem budowlanym i przedmiarem robót.Opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają projektowane postanowienia umowy dla każdej części zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Budowa instalacji fotowoltaicznych na gruncie oraz dachach budynków należących do MPGK Włodawa

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331200 Solar photovoltaic modules
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL811 Bialski
Main site or place of performance:

Hydrofornia/ Ujęcie Wody: 22-200 Włodawa, ul. Suchawska.

II.2.4)Description of the procurement:

Część pierwsza [zamówienie sektorowe] obejmuje dostawę i montaż instalacji położonej na gruncie Hydroforni /Ujęcie Wody (Włodawa, ul. Suchawska), działka nr 2023, moc 48,80 kWp.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, tj. projektem budowlanym i przedmiarem robót, stanowiącą załącznik nr 14 do SWZ.

Opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 9 do SWZ

Kody główne CPV:

09 33 12 00 – 0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

09 33 20 00 – 5 Instalacje słoneczne

Kody dodatkowe CPV:

45 26 12 15 – 4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45 31 11 00 – 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45 31 12 00 – 0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą do posiadania przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia za szkody wyrządzone na osobie, mieniu osób trzecich, na kwotę 200 000,00 zł.

Dostawa obejmuje urządzenia fabrycznie nowe i nieużywane. Muszą pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawne i działać bez uwag, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, muszą odpowiadać wymogom ustawy o wyrobach budowlanych w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i spełniać wszystkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem oraz posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

Montaż przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia do używania zgodnie z przeznaczeniem i celem, w tym: rozpakowanie, skręcenie, złożenie w całość, zainstalowanie w miejscu przeznaczenia zgodnie z projektem budowlanym, regulacja i doprowadzenie do stanu użytkowania, a także usunięcie i wywóz odpadów powstałych w toku montażu. Montaż obejmuje także: zainstalowanie niezbędnego oprogramowania, dokonanie pomiarów sprawdzających, pierwsze uruchomienie oraz niezbędne szkolenie.

Pod pojęciem dostawa sprzętu należy rozumieć dostarczenie na własny koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia wymaganego przez Zamawiającego, jego instalacja w miejscu wskazanym w projekcie wraz z uruchomieniem wszystkich urządzeń ze sprawdzeniem ich poprawnego działania i nadanie im właściwej konfiguracji oraz dokonanie przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego.

Wykonawca w ramach każdej części zamówienia wykona wszystkie czynności związane z pełnym wykonaniem instalacji fotowoltaicznych (montażem / uruchomieniem), w tym przyłączenie do wewnętrznej instalacji obiektu. W ramach zadania wykonawca zobowiązany będzie dokonać w imieniu Zamawiającego poprawnego zgłoszenia do lokalnego zakładu dystrybucyjnego (złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz wniosku o zainstalowanie dwukierunkowych liczników energii elektrycznej wraz z niezbędnymi załącznikami).

Zamawiający wskazuje, że główny przedmiot zamówienia stanowi dostawa (w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ust. uPzp, która zgodnie z tą definicją obejmuje też rozmieszczenie lub instalację przez Wykonawcę nowej instalacji, obejmującej w tym przypadku instalacje fotowoltaiczne, natomiast inne czynności w tym roboty budowlane czy szkolenie pracowników Zamawiającego, mają charakter uboczny i pomocniczy względem dostawy nowej instalacji. W związku z powyższym zgodnie z art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp do niniejszego postępowania zastosowanie mają regulacje ustawy Prawo zamówień publicznych o dostawach.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na moduły PV / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na falownik / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/05/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 4 ENERGIA Przyjazna Środowisku, Działanie: 4.2, współfinansowanego ze środków europejskich.Wniosek o dofinansowanie nr: RPLU.04.02.00-06-0378/20

II.2.14)Additional information

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o art. 132 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 139 uPzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Budowa instalacji fotowoltaicznych na gruncie oraz dachach budynków należących do MPGK Włodawa

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331200 Solar photovoltaic modules
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL811 Bialski
Main site or place of performance:

Wymiennikownia ciepła W-11 (22- 200 Włodawa, ul. Reymonta)

II.2.4)Description of the procurement:

Część druga [zamówienie sektorowe] obejmuje dostawę i montaż instalacji położonej na dachu budynku Wymiennikowni ciepła W-11 (Włodawa, ul. Reymonta), działka nr 2094/30, moc 28,20 kWp.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, tj. projektem budowlanym i przedmiarem robót, stanowiącą załącznik nr 15 do SWZ.

Opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 10 do SWZ.

Kody główne CPV:

09 33 12 00 – 0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

09 33 20 00 – 5 Instalacje słoneczne

Kody dodatkowe CPV:

45 26 12 15 – 4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45 31 11 00 – 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45 31 12 00 – 0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą do posiadania przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia za szkody wyrządzone na osobie, mieniu osób trzecich, na kwotę 200 000,00 zł.

Dostawa obejmuje urządzenia fabrycznie nowe i nieużywane. Muszą pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawne i działać bez uwag, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, muszą odpowiadać wymogom ustawy o wyrobach budowlanych w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i spełniać wszystkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem oraz posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

Montaż przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia do używania zgodnie z przeznaczeniem i celem, w tym: rozpakowanie, skręcenie, złożenie w całość, zainstalowanie w miejscu przeznaczenia zgodnie z projektem budowlanym, regulacja i doprowadzenie do stanu użytkowania, a także usunięcie i wywóz odpadów powstałych w toku montażu. Montaż obejmuje także: zainstalowanie niezbędnego oprogramowania, dokonanie pomiarów sprawdzających, pierwsze uruchomienie oraz niezbędne szkolenie.

Pod pojęciem dostawa sprzętu należy rozumieć dostarczenie na własny koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia wymaganego przez Zamawiającego, jego instalacja w miejscu wskazanym w projekcie wraz z uruchomieniem wszystkich urządzeń ze sprawdzeniem ich poprawnego działania i nadanie im właściwej konfiguracji oraz dokonanie przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego.

Wykonawca w ramach każdej części zamówienia wykona wszystkie czynności związane z pełnym wykonaniem instalacji fotowoltaicznych (montażem / uruchomieniem), w tym przyłączenie do wewnętrznej instalacji obiektu. W ramach zadania wykonawca zobowiązany będzie dokonać w imieniu Zamawiającego poprawnego zgłoszenia do lokalnego zakładu dystrybucyjnego (złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz wniosku o zainstalowanie dwukierunkowych liczników energii elektrycznej wraz z niezbędnymi załącznikami).

Zamawiający wskazuje, że główny przedmiot zamówienia stanowi dostawa (w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ust. uPzp, która zgodnie z tą definicją obejmuje też rozmieszczenie lub instalację przez Wykonawcę nowej instalacji, obejmującej w tym przypadku instalacje fotowoltaiczne, natomiast inne czynności w tym roboty budowlane czy szkolenie pracowników Zamawiającego, mają charakter uboczny i pomocniczy względem dostawy nowej instalacji. W związku z powyższym zgodnie z art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp do niniejszego postępowania zastosowanie mają regulacje ustawy Prawo zamówień publicznych o dostawach.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na moduły PV / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na falownik / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/05/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 4 ENERGIA Przyjazna Środowisku, Działanie: 4.2, współfinansowanego ze środków europejskich. Wniosek o dofinansowanie nr: RPLU.04.02.00-06-0378/20

II.2.14)Additional information

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o art. 132 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 139 uPzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Budowa instalacji fotowoltaicznych na gruncie oraz dachach budynków należących do MPGK Włodawa

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331200 Solar photovoltaic modules
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL811 Bialski
Main site or place of performance:

Oczyszczalnia ścieków (22-200 Włodawa, ul. Graniczna)

II.2.4)Description of the procurement:

Część trzecia [zamówienie sektorowe] obejmuje dostawę i montaż instalacji położonej na gruncie Oczyszczalni ścieków (Włodawa, ul. Graniczna), działka nr 269/1, moc 48,80 kWp.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, tj. projektem budowlanym i przedmiarem robót, stanowiącą załącznik nr 16 do SWZ.

Opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 11 do SWZ.

Kody główne CPV:

09 33 12 00 – 0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

09 33 20 00 – 5 Instalacje słoneczne

Kody dodatkowe CPV:

45 26 12 15 – 4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45 31 11 00 – 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45 31 12 00 – 0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą do posiadania przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia za szkody wyrządzone na osobie, mieniu osób trzecich, na kwotę 200 000,00 zł.

Dostawa obejmuje urządzenia fabrycznie nowe i nieużywane. Muszą pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawne i działać bez uwag, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, muszą odpowiadać wymogom ustawy o wyrobach budowlanych w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i spełniać wszystkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem oraz posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

Montaż przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia do używania zgodnie z przeznaczeniem i celem, w tym: rozpakowanie, skręcenie, złożenie w całość, zainstalowanie w miejscu przeznaczenia zgodnie z projektem budowlanym, regulacja i doprowadzenie do stanu użytkowania, a także usunięcie i wywóz odpadów powstałych w toku montażu. Montaż obejmuje także: zainstalowanie niezbędnego oprogramowania, dokonanie pomiarów sprawdzających, pierwsze uruchomienie oraz niezbędne szkolenie.

Pod pojęciem dostawa sprzętu należy rozumieć dostarczenie na własny koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia wymaganego przez Zamawiającego, jego instalacja w miejscu wskazanym w projekcie wraz z uruchomieniem wszystkich urządzeń ze sprawdzeniem ich poprawnego działania i nadanie im właściwej konfiguracji oraz dokonanie przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego.

Wykonawca w ramach każdej części zamówienia wykona wszystkie czynności związane z pełnym wykonaniem instalacji fotowoltaicznych (montażem / uruchomieniem), w tym przyłączenie do wewnętrznej instalacji obiektu. W ramach zadania wykonawca zobowiązany będzie dokonać w imieniu Zamawiającego poprawnego zgłoszenia do lokalnego zakładu dystrybucyjnego (złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz wniosku o zainstalowanie dwukierunkowych liczników energii elektrycznej wraz z niezbędnymi załącznikami).

Zamawiający wskazuje, że główny przedmiot zamówienia stanowi dostawa (w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ust. uPzp, która zgodnie z tą definicją obejmuje też rozmieszczenie lub instalację przez Wykonawcę nowej instalacji, obejmującej w tym przypadku instalacje fotowoltaiczne, natomiast inne czynności w tym roboty budowlane czy szkolenie pracowników Zamawiającego, mają charakter uboczny i pomocniczy względem dostawy nowej instalacji. W związku z powyższym zgodnie z art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp do niniejszego postępowania zastosowanie mają regulacje ustawy Prawo zamówień publicznych o dostawach.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na moduły PV / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na falownik / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/05/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 4 ENERGIA Przyjazna Środowisku, Działanie: 4.2, współfinansowanego ze środków europejskich. Wniosek o dofinansowanie nr: RPLU.04.02.00-06-0378/20

II.2.14)Additional information

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o art. 132 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 139 uPzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Budowa instalacji fotowoltaicznych na gruncie oraz dachach budynków należących do MPGK Włodawa

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331200 Solar photovoltaic modules
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL811 Bialski
Main site or place of performance:

Budynek MPGK (22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN)

II.2.4)Description of the procurement:

Część czwarta [zamówienie klasyczne] obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej położonej na dachu budynku MPGK (Włodawa, ul. Żołnierzy WiN), działka nr 44/3, moc 48,80 kWp.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, tj. projektem budowlanym i przedmiarem robót, stanowiącą załącznik nr 17 do SWZ.

Opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 12 do SWZ.

Kody główne CPV:

09 33 12 00 – 0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

09 33 20 00 – 5 Instalacje słoneczne

Kody dodatkowe CPV:

45 26 12 15 – 4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45 31 11 00 – 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45 31 12 00 – 0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą do posiadania przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia za szkody wyrządzone na osobie, mieniu osób trzecich, na kwotę 200 000,00 zł.

Dostawa obejmuje urządzenia fabrycznie nowe i nieużywane. Muszą pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawne i działać bez uwag, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, muszą odpowiadać wymogom ustawy o wyrobach budowlanych w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i spełniać wszystkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem oraz posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

Montaż przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia do używania zgodnie z przeznaczeniem i celem, w tym: rozpakowanie, skręcenie, złożenie w całość, zainstalowanie w miejscu przeznaczenia zgodnie z projektem budowlanym, regulacja i doprowadzenie do stanu użytkowania, a także usunięcie i wywóz odpadów powstałych w toku montażu. Montaż obejmuje także: zainstalowanie niezbędnego oprogramowania, dokonanie pomiarów sprawdzających, pierwsze uruchomienie oraz niezbędne szkolenie.

Pod pojęciem dostawa sprzętu należy rozumieć dostarczenie na własny koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia wymaganego przez Zamawiającego, jego instalacja w miejscu wskazanym w projekcie wraz z uruchomieniem wszystkich urządzeń ze sprawdzeniem ich poprawnego działania i nadanie im właściwej konfiguracji oraz dokonanie przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego.

Wykonawca w ramach każdej części zamówienia wykona wszystkie czynności związane z pełnym wykonaniem instalacji fotowoltaicznych (montażem / uruchomieniem), w tym przyłączenie do wewnętrznej instalacji obiektu. W ramach zadania wykonawca zobowiązany będzie dokonać w imieniu Zamawiającego poprawnego zgłoszenia do lokalnego zakładu dystrybucyjnego (złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz wniosku o zainstalowanie dwukierunkowych liczników energii elektrycznej wraz z niezbędnymi załącznikami).

Zamawiający wskazuje, że główny przedmiot zamówienia stanowi dostawa (w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ust. uPzp, która zgodnie z tą definicją obejmuje też rozmieszczenie lub instalację przez Wykonawcę nowej instalacji, obejmującej w tym przypadku instalacje fotowoltaiczne, natomiast inne czynności w tym roboty budowlane czy szkolenie pracowników Zamawiającego, mają charakter uboczny i pomocniczy względem dostawy nowej instalacji. W związku z powyższym zgodnie z art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp do niniejszego postępowania zastosowanie mają regulacje ustawy Prawo zamówień publicznych o dostawach.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na moduły PV / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na falownik / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/05/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 4 ENERGIA Przyjazna Środowisku, Działanie: 4.2, współfinansowanego ze środków europejskich. Wniosek o dofinansowanie nr: RPLU.04.02.00-06-0378/20

II.2.14)Additional information

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o art. 132 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 139 uPzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Budowa instalacji fotowoltaicznych na gruncie oraz dachach budynków należących do MPGK Włodawa

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331200 Solar photovoltaic modules
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL811 Bialski
Main site or place of performance:

Kotłownia Miejska (22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN)

II.2.4)Description of the procurement:

Część piąta [zamówienie sektorowe] obejmuje dostawę i montaż instalacji położonej na dachu budynku gospodarczego na terenie Kotłowni Miejskiej (Włodawa, ul. Żołnierzy WiN), działka nr 52, moc 49,41 kWp.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, tj. projektem budowlanym i przedmiarem robót, stanowiącą załącznik nr 18 do SWZ.

Opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 13 do SWZ.

Kody główne CPV:

09 33 12 00 – 0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

09 33 20 00 – 5 Instalacje słoneczne

Kody dodatkowe CPV:

45 26 12 15 – 4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45 31 11 00 – 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45 31 12 00 – 0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą do posiadania przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia za szkody wyrządzone na osobie, mieniu osób trzecich, na kwotę 200 000,00 zł.

Dostawa obejmuje urządzenia fabrycznie nowe i nieużywane. Muszą pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawne i działać bez uwag, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, muszą odpowiadać wymogom ustawy o wyrobach budowlanych w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i spełniać wszystkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem oraz posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

Montaż przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia do używania zgodnie z przeznaczeniem i celem, w tym: rozpakowanie, skręcenie, złożenie w całość, zainstalowanie w miejscu przeznaczenia zgodnie z projektem budowlanym, regulacja i doprowadzenie do stanu użytkowania, a także usunięcie i wywóz odpadów powstałych w toku montażu. Montaż obejmuje także: zainstalowanie niezbędnego oprogramowania, dokonanie pomiarów sprawdzających, pierwsze uruchomienie oraz niezbędne szkolenie.

Pod pojęciem dostawa sprzętu należy rozumieć dostarczenie na własny koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia wymaganego przez Zamawiającego, jego instalacja w miejscu wskazanym w projekcie wraz z uruchomieniem wszystkich urządzeń ze sprawdzeniem ich poprawnego działania i nadanie im właściwej konfiguracji oraz dokonanie przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego.

Wykonawca w ramach każdej części zamówienia wykona wszystkie czynności związane z pełnym wykonaniem instalacji fotowoltaicznych (montażem / uruchomieniem), w tym przyłączenie do wewnętrznej instalacji obiektu. W ramach zadania wykonawca zobowiązany będzie dokonać w imieniu Zamawiającego poprawnego zgłoszenia do lokalnego zakładu dystrybucyjnego (złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz wniosku o zainstalowanie dwukierunkowych liczników energii elektrycznej wraz z niezbędnymi załącznikami).

Zamawiający wskazuje, że główny przedmiot zamówienia stanowi dostawa (w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ust. uPzp, która zgodnie z tą definicją obejmuje też rozmieszczenie lub instalację przez Wykonawcę nowej instalacji, obejmującej w tym przypadku instalacje fotowoltaiczne, natomiast inne czynności w tym roboty budowlane czy szkolenie pracowników Zamawiającego, mają charakter uboczny i pomocniczy względem dostawy nowej instalacji. W związku z powyższym zgodnie z art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp do niniejszego postępowania zastosowanie mają regulacje ustawy Prawo zamówień publicznych o dostawach.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na moduły PV / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na falownik / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/05/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 4 ENERGIA Przyjazna Środowisku, Działanie: 4.2, współfinansowanego ze środków europejskich. Wniosek o dofinansowanie nr: RPLU.04.02.00-06-0378/20

II.2.14)Additional information

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o art. 132 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 139 uPzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Dotyczy: Części 1, Części 2, Części 3, Części 4 i Części 5

Zamawiający uzna za spełniony warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeśli wykaże, że:

a) w okresie 3 lat przed upływem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej 2 dostawy instalacji fotowoltaicznych wraz z jej montażem o wartości minimum 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączy dowody określające, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku zamawiający żąda złożenia Wykazu dostaw, który stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

oraz

b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają następujące kwalifikacje i doświadczenie do pełnienia funkcji:

- kierownika robót branży konstrukcyjno - budowlanych - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w zakresie przedmiotu zamówienia,

- kierownika budowy branży elektrycznej - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami dla ww. przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest podać informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku zamawiający żąda złożenia Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca wypełnia w tym celu załącznik nr 8 do SWZ.

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej spełniają łącznie.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres dostaw, dla potrzeb niniejszego zamówienia zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i podać wartość dostaw, o których mowa powyżej.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Projektowane zapisy umowy zawarte zostały odpowiednio:

1) Dla Części 1 w Załączniku nr 9 do SWZ;

2) Dla Części 2 w Załączniku nr 10 do SWZ;

3) Dla Części 3 w Załączniku nr 11 do SWZ;

4) Dla Części 4 w Załączniku nr 12 do SWZ;

5) Dla Części 5 w Załączniku nr 13 do SWZ.

2. Postanowienia dotyczące gwarancji zawarte zostały w Umowie oraz Karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik do Umowy – odpowiednio jak w pkt. 1.

3. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania przeglądów serwisowych w ilości i terminach wymaganych przez producenta dla zachowania gwarancji.

4. Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust.1 uPzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5. Rozliczenie z wykonawcą nastąpi po podpisaniu przez Strony końcowego protokołu odbioru i przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury.

6. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/03/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/03/2022
Local time: 10:15
Place:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Podstawy wykluczenia: art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp.

2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b oraz pkt. 6 oraz pkt. 7 lit. a – d Rozporządzenia MRPiT, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

3. Zamawiający nie stawia wymogu, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy nie będącemu podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach o których mowa w art. 118, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, iż nie zachodzą wobec podwykonawcy podstawy wykluczenia z postępowania.

4. Podmiotowe środki dowodowe żądane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (składane na wezwanie zamawiającego).

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 uPzp,

- art. 108 ust. 1 pkt. 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego

- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Zał.nr 4 do SWZ),

3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 uPzp,

4) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania (Zał. nr 5 do SWZ);

5) O ile dotyczy - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ (w zakresie wskazanym w Zał. nr 6 do SWZ).

5. Podmiotowe środki dowodowe żądane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (składane na wezwanie zamawiającego):

a) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;

b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają następujące kwalifikacje i doświadczenie do pełnienia funkcji:

- kierownik robót branży konstrukcyjno - budowlanych - co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w zakresie przedmiotu zamówienia,

- kierownik budowy branży elektrycznej - co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

6. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wys. 3% całkowitej ceny brutto Oferty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676 Warszawa
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 uPzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676 Warszawa
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/02/2022