There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 87725-2022

18/02/2022    S35

Slovakia-Podolínec: Solar photovoltaic modules

2022/S 035-087725

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: POLYFORM, s.r.o.
National registration number: 31679137
Postal address: Terézie Vansovej 10
Town: Podolínec
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Postal code: 06503
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Lucia Štrbová
E-mail: sp@tatratender.sk
Telephone: +421 910813539
Internet address(es):
Main address: https://polyform.sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/21136
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436990
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Tatra Tender s.r.o.
National registration number: 44119313
Postal address: Krčméryho 16
Town: Bratislava
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 81104
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Lucia Štrbová
E-mail: sp@tatratender.sk
Telephone: +421 910813539
Internet address(es):
Main address: https://polyform.sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/21136
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/17823/summary
I.4)Type of the contracting authority
Other type: § 8 ods. 1 písm. a) ZVO
I.5)Main activity
Other activity: predaj tepelných a zvukových izolácií z expandovaného polystyrénu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Fotovoltaické zariadenie na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu

Reference number: 436990
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru fotovoltaického zariadenia na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu zariadenia a poskytnutie s tým súvisiacich služieb (ďalej len "predmet zákazky").

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 100 834.63 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
31712331 Photovoltaic cells
32540000 Switchboards
48000000 Software package and information systems
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

POLYFORM, s.r.o., Terézie Vansovej 10, 065 03 Podolínec.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru fotovoltaického zariadenia na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu zariadenia a poskytnutie s tým súvisiacich služieb (ďalej len "predmet zákazky").

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 100 834.63 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Znižovanie energetickej náročnosti vo výrobných priestoroch firmy POLYFORM

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z viac ako 50 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou pre projekt "Znižovanie energetickej náročnosti vo výrobných priestoroch firmy POLYFORM" v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia

vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

2. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:

2.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v Zozname hospodárskych

subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "ZHS") v súlade s § 152 ZVO.

2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia

dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a

štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2.2

vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v

štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia

Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,

správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

5. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného

predpisu, a teda uchádzač predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia verejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.

6. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovaniu sú uvedené v § 32 ZVO.

7. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia môžu byť predbežne nahradené jednotným

európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením v súlade s bodom 3 Časti D. Podmienky účasti súťažných

podkladov.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

nevyžaduje sa.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/03/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/03/2022
Local time: 11:00
Place:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek

komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu

verejného obstarávania. Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu

komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Požiadavky ustanovujúce spôsob predloženia ponúk a ich obsah sú uvedené v Časti A. Pokyny pre uchádzačov

súťažných podkladov.

3. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 2 000 EUR (slovom: dvetisíc euro).

Podrobnosti pre zloženie zábezpeky sú uvedené v Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

4. Verejný obstarávateľ v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči uchádzača alebo záujemcu, ak na základe

dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

5. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov

verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo

subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a

nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

6. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií, a nie je ani

zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/02/2022