Works - 89262-2019

26/02/2019    S40    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Dendermonde: Werktuigbouwkundige installaties

2019/S 040-089262

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Verko
Nationaal identificatienummer: 0218.426.974_24961
Postadres: Bevrijdingslaan 201
Plaats: Dendermonde
NUTS-code: BE232
Postcode: 9200
Land: België
Contactpersoon: Bart Descamps
E-mail: bart.descamps@dds-verko.be
Telefoon: +32 52251818
Fax: +32 52200142

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dds-verko.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=333868

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=333868
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CO Verwerking GFT 2019

Referentienummer: Verko-CO Verwerking GFT 2019-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45350000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het ontwerp en de bouw van een GFT composteerinstallatie met voorvergisting waarbij compost geproduceerd wordt en biogas dat via warmtekrachtkoppeling omgezet wordt in warmte die nuttig toegepast wordt en elektriciteit die lokaal verbruikt of geïnjecteerd wordt op het elektriciteitsnet. Een klein gedeelte van het biogas, het equivalent van 250 000L diesel op jaarbasis, wordt tevens in een biomethanisatie unit gezuiverd tot biomethaan en wordt lokaal gebruikt als brandstof voor de huisvuilwagens op CNG/CBG via het reeds bestaande CNG/CBG station.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE232
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dendermonde

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht betreft het ontwerp en de bouw van een GFT composteerinstallatie met voorvergisting waarbij compost geproduceerd wordt en biogas dat via warmtekrachtkoppeling omgezet wordt in warmte die nuttig toegepast wordt en elektriciteit die lokaal verbruikt of geïnjecteerd wordt op het elektriciteitsnet. Een klein gedeelte van het biogas, het equivalent van 250 000L diesel op jaarbasis, wordt tevens opgeschoond tot biomethaan in een biomethanisatie unit. Het geproduceerde biomethaan wordt lokaal gebruikt als brandstof voor de huisvuilwagens die op CBG/CNG rijden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 22/07/2019
Einde: 22/03/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver moet tijdens 1 van de laatste 3 boekjaren een omzet inzake de activiteiten die rechtstreeks verband houden met de werken die in dit bestek worden beschreven, hebben gerealiseerd van 20 000 000 EURO. Hij voegt bij zijn offerte een verklaring inzake deze omzet gerealiseerd tijdens de laatste drie boekjaren.

De inschrijvers die de goedgekeurde jaarrekeningen van de laatste 3 boekjaren niet bij de Nationale Bank van België hebben neergelegd, zijn verplicht om deze bij hun offerte te voegen. Deze verplichting geldt ook voor de jaarrekeningen die onlangs werden goedgekeurd en die nog niet bij de Nationale Bank van België werden gedeponeerd, omdat de wettelijk voorziene termijn voor het neerleggen ervan nog niet verstreken is. Voor eenmanszaken dient een staat van alle activa en passiva door een accountant IEB of een bedrijfsrevisor te worden opgesteld. Deze staat dient door een erkend accountant IEB of door de bedrijfsrevisor, naargelang het geval, voor echt te worden verklaard. Het document moet een recente financiële toestand weerspiegelen (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes). Indien de onderneming nog geen jaarrekening heeft gepubliceerd, volstaat een tussentijdse balans voor echt verklaard door de accountant IEB of door de bedrijfsrevisor.

Voor de buitenlandse ondernemingen dienen tevens de goedkeurende jaarrekeningen van de 3 laatste jaren of een staat van alle activa en passiva van de onderneming bij de offerte te worden gevoegd. Indien de onderneming nog geen jaarrekening heeft gepubliceerd, volstaat een tussentijdse balans voor echt verklaard door de accountant of door de bedrijfsrevisor of door de persoon of organisme dat een soortgelijke functie in zijn land uitoefent.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Eerste criterium inzake de technische bekwaamheid van de inschrijver.

De inschrijver moet over bekwaam personeel beschikken om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. Met bekwaam personeel wordt bedoeld, personen bekwaam om alle onderdelen van huidige opdracht uit te voeren en die dienaangaande afdoende ervaring hebben.

De inschrijver voegt bij zijn offerte een opgave van al het personeel (leidinggevend, technisch en andere) waarover hij beschikt om eventueel deze opdracht uit te voeren, zonder dat dit noodzakelijkerwijze ingezet wordt voor deze opdracht. In deze opgave vermeldt de inschrijver de diploma’s waarover het personeel beschikt alsook hun beroepskwalificaties en ervaring. Een verklaring van de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming en van het kader tijdens de laatste 3 jaar is noodzakelijk.

Tweede criterium inzake de technische bekwaamheid van de inschrijver.

De inschrijver moet over de volgende referenties aan uitgevoerde diensten beschikken die werden uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaren:

De inschrijver geeft minstens 3 referenties op, uitgevoerd de laatste 3 jaren, waarbij hij is opgetreden als hoofdaannemer van de realisatie van een afvalverwerkingsinstallatie waarvan minstens 1 referentie van een composteerinstallatie met voorvergisting.

De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst van de voornaamste opdrachten die gedurende de afgelopen 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De opdrachten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of in geval van opdrachten voor een particuliere afnemer door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de aannemer.

Derde criterium inzake de technische bekwaamheid van de inschrijver.

De inschrijver moet over de technische uitrusting beschikken om de opdracht behoorlijk te kunnen realiseren.

Bij zijn offerte voegt hij:

— een beschrijving van de technische uitrusting waarover hij beschikt die bij de uitvoering van de opdracht zal worden gebruikt,

— een beschrijving van de maatregelen die hij zal treffen om de kwaliteit te waarborgen,

— een beschrijving van de mogelijkheden waarover hij beschikt op het vlak van studie en onderzoek.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 8: meer dan 5 330 000 EUR, Categorie: U

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Kantoren Verko, Bevrijdingslaan 201 te 9200 Dendermonde

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Het bestek met bijlagen 1-17 zijn te verkrijgen bij Verko in Dendermonde, Bevrijdingslaan 201, tegen een prijs van EUR 300,00 incl. BTW. Betaling contant bij afhaling of per post na ontvangst betaling op rekeningnummer BE 05 7372 2401 5075 met als mededeling CO Verwerking GFT 2019. Bij overschrijving van EUR 100,00 incl. BTW krijgt men dezelfde documenten enkel in elektronische vorm.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/02/2019