Supplies - 89450-2020

24/02/2020    S38

Czechia-Prague: Toner for laser printers/fax machines

2020/S 038-089450

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Česká republika - Městský soud v Praze
National registration number: 00215660
Postal address: Spálená 6/2
Town: Praha 2
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 112 16
Country: Czechia
Contact person: Jana Bayerová
E-mail: jbayerova@msoud.pha.justice.cz
Telephone: +420 221932626
Internet address(es):
Main address: https://www.justice.cz/web/mestsky-soud-v-praze/
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/MSOUDPHA
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://nen.nipez.cz/profil/MSOUDPHA
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://nen.nipez.cz/profil/MSOUDPHA
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Justice

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

MS Praha – tonery do tiskáren 2020-2022

Reference number: Spr 129/2020
II.1.2)Main CPV code
30125110 Toner for laser printers/fax machines
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dodávky tonerů do tiskáren nebo multifunkčních zařízení, doprava do místa plnění a odvoz prázdných tonerů, včetně jejich ekologické likvidace. Zadavatel požaduje pouze originální zboží, které musí splňovat normy platné pro provoz konkrétních typů tiskáren nebo multifunkčních zařízení v České republice.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 5 680 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Objekty Městského soudu v Praze Spálená 6/2, 112 16 Praha 2 a Slezská 2000/9, 120 00 Praha 2, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Dodávky tonerů do tiskáren nebo multifunkčních zařízení, doprava do místa plnění a odvoz prázdných tonerů, včetně jejich ekologické likvidace. Zadavatel požaduje pouze originální zboží, které musí splňovat normy platné pro provoz konkrétních typů tiskáren nebo multifunkčních zařízení v České republice.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 680 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 06/05/2020
End: 05/05/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ požaduje, aby dodavatel prokázal splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ a předložil doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky a předložil příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to alespoň pro živnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Vybraný dodavatel je povinen v souladu s ust. § 104 písm. a) ZZVZ na základě výzvy zadavatele dle ust. § 122 odst. 3 písm. b) ZZVZ předložit pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu, s limitem pojistného plnění v minimální výši 1 000 000 CZK, maximální výše spoluúčasti nesmí přesahovat částku 10 000 CZK. Požadavek dle předchozí věty může vybraný dodavatel prokázat také pojistkou nebo pojistným certifikátem, budou-li vyhotoveny příslušnou pojišťovnou v takové podobě a podrobnostech, že z údajů v nich uvedených bude dostatečně vyplývat splnění všech požadavků zadavatele na pojištění v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/03/2020
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/03/2020
Local time: 08:00
Place:

Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2, ČESKÁ REPUBLIKA.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání obálek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné a proběhne v souladu s § 109 ZZVZ.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/02/2020