Help us improve the TED website by filling out our short survey!

Supplies - 91764-2020

25/02/2020    S39    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Hungary-Salgótarján: Traffic-monitoring equipment

2020/S 039-091764

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
National registration number: EKRSZ_62857477
Postal address: Múzeum tér 1.
Town: Salgótarján
NUTS code: HU313
Postal code: 3100
Country: Hungary
Contact person: Parádi-Ózsvárth Vivien
E-mail: paradi.ozsvarth.vivien@salgotarjan.hu
Telephone: +36 202779099

Internet address(es):

Main address: https://www.salgotarjan.hu

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001434152019/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001434152019/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Menetrendterv, forgalomir és utastáj rendsz bev

Reference number: EKR001434152019
II.1.2)Main CPV code
34970000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Komplex menetrendtervező, forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer bevezetése a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Salgótarjánban” című, TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001 azonosító számú projekt keretében.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000
30231300
34923000
48000000
34970000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU313
Main site or place of performance:

Salgótarján közigazgatási területe, a teljesítés helyével kapcsolatos további részletes szabályozást a Műszaki leírás tartalmaz.

II.2.4)Description of the procurement:

Nyertes Ajánlattevő feladata a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Salgótarjánban” című, TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001 azonosító számú projekt keretében komplex menetrendtervező, forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer bevezetésével kapcsolatosan az alábbi főbb feladatok elvégzése:

– a projekt keretei között megvalósítandó rendszerhez kapcsolódó járműfedélzeti eszközök beszerzése és üzembe helyezése összesen 28 darab autóbuszba

– járműfedélzeti utasszámláló berendezések beszerzése és üzembe helyezése 6 db autóbuszba

– helyi tömegközlekedési tervező, tényadatkezelő (visszajátszó), forgalomirányító rendszerhez kapcsolódó hardver- és szoftvereszközök beszerzése és üzembe helyezése

– új közterületi kijelzők beszerzése és összesen 10 darab megállóhelyen történő telepítése, hangosítással;

– online virtuális megálló szolgáltatás kiépítése

– energetikai modul beszerzése és üzembe helyezése, mely járművek energiafelhasználási adatait is gyűjti

– nyertes Ajánlattevő továbbá köteles az általa szállított termékekkel, berendezésekkel kapcsolatban Ajánlatkérő által meghatározott helyen legalább 60 óra oktatást tartani Ajánlatkérő igényei szerint egyéni vagy kiscsoportos formában. Köteles ezen felül a jótállási időn belül munkaidőben telefonon folyamatosan rendelkezésre állni

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jelenleg érvényben lévő közszolgáltatási szerződés alapján autóbusz állományát a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. jogutódja, a Volánbusz Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Volánbusz Zrt.) közlekedteti. A Volánbusz Zrt. által üzemeltetett autóbuszok mindegyikében egy TIKETT PRO OBU járműfedélzeti egység található, továbbá jelenleg üzemben van a Volánbusz Zrt. tulajdonában lévő forgalomirányító rendszer és a hozzá tartozó eszközök (pl. 5 db meglévő megállóhelyi kijelző), melyek kiváltása az új rendszer bevezetésével és kiépítésével valósul meg.

Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít.

Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Közbeszerzési dokumentumokban a meghatározott gyártmányra/típusra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

A beszerzendő eszközök részletes műszaki paramétereit az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.

Kiegészítés a III.2.2) ponthoz:

Késedelmi kötbér mértéke és alapja: a Szerződés nettó értékének 1 %-a naptári naponta (de legfeljebb 15 naptári napi tételnek megfelelő összeg).

Hibás teljesítési kötbér (amennyiben Ajánlatkérő nem érvényesít szavatossági igényt) mértéke és alapja: a Szerződés nettó értéke 15 %-ának megfelelő összeg.

Meghiúsulási kötbér mértéke és alapja: a Szerződés nettó értéke 30 %-ának megfelelő összeg.

Nyertes Ajánlattevő a szerződés alapján elvégzett munkákra a Teljesítésigazolás kiállításától számított legalább 24 hónap jótállást köteles vállalni.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 2. Az előírton felüli többletjótállás mértéke (hónap) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 3. A vállalt előteljesített napok száma (naptári nap) / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

A támogatással érintett projekt neve: „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Salgótarjánban”

A támogatással érintett projekt azonosító száma: TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az előírt kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása tekintetében előzetesen csak az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (a továbbiakban: EEKD) köteles benyújtani. Ajánlattevő a Kr. 4. § (1), (3) és (4) valamint a 6. § (1)-(2) bekezdései szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseit.

Ajánlattevő a Kr. 15. §-a alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ajánlattevő - a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében - az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozó vonatkozásában ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

A kizáró okok tényleges igazolása Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint történik:

A kizáró okok igazolásának tekintetében a Kr. 8. és 10. §-ai szerint kell eljárni, továbbá irányadóak a Kr. 12-14 §-ai, valamint a Kr. 16. §-a is.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában, a Kr. 1. § (7) és (8) bekezdéseiben foglaltakra.

A kizáró okokkal kapcsolatosan az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott nyilatkozatokat Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában kell az ajánlat részeként kitölteni.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján megjelöli, hogy az előírt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz elégséges az EEKD IV. részének alfa szakaszát kitölteni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kr. 3. §-ában foglaltakra.

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti ajánlatkérői felhívására be kell nyújtani:

Ajánlattevőnek csatolnia kell a saját, illetve más szervezet kapacitására támaszkodása esetén pedig a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben teljesített (azaz sikeres átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 9 éven belül megkezdett, a felhívás szerinti követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak ismertetését. A referencianyilatkozat(ok)nak, vagy adott esetben a referenciaigazolás(ok)nak tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:

# a szerződést kötő másik fél megnevezését,

# a szállítás tárgyát és mennyiségét olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen,

# a teljesítés idejét (azaz a kezdő és a sikeres átadás-átvétel időpontját legalább év, hónap és nap bontásban),

# nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy közös (adott esetben konzorciumi) teljesítés esetén csak az alkalmasságát igazolni kívánó gazdasági szereplő által elvégzett munkákat veszi figyelembe a bemutatott referencia kapcsán.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései, a Kbt. 67. § (3) bekezdése, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése, valamint 21/A. §-a és a 24. § (1) bekezdése.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Alkalmatlan Ajánlattevő, ha a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem mutat be az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben a szerződésnek és előírásoknak megfelelően teljesített (azaz sikeres átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 9 éven belül megkezdett, az alábbi követelményeknek megfelelő referencia igazolás(oka)t vagy nyilatkozato(ka)t:

– a referencia szakmai tervezőrendszerre (menetrendtervező, vezénylő és teljesítményelszámoló rendszerre) vonatkozott,

– a referencia legalább 8 darab járműfedélzeti eszköz beszerzésére és üzembe helyezésére is kiterjedt,

– a referencia legalább 1 darab közterületi kijelző beszerzésére és üzembe helyezésére is kiterjedt

A fenti követelményeknek való megfelelés akár egyetlen, akár több szerződés által is igazolható azzal, hogy a bemutatott referenciá(k)nak értelemszerűen valamennyi előírt feltételt teljesítenie kell.

A bemutatandó referenciák teljesítése kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés b) pontjában foglaltakra.

Ajánlati biztosíték:

4) Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték (aj. bizt.) nyújtásához kötött, melynek mértéke 2 000 000 Ft.

Az aj. bizt. teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK Magyar Államkincstárnál vezetett 10037005-00337153-00000055 számú számlájára történő befizetésével vagy a Kbt. 54. § (2) bekezdésében előírt más módon.

AT-nek az aj. bizt.-ot az ajánlati kötöttség (aj. köt.) beálltáig (jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig) kell az AK rendelkezésére bocsátania, és annak az aj. köt. beálltától számított 60 naptári napig kell érvényesnek lennie. Az aj. bizt.-nak az aj. köt. teljes időtartama alatt fenn kell állnia, azaz a kötöttség utolsó napján 24:00 óráig.

Ha AK az aj. köt. lejártát megelőzően AT-ket a Kbt. 54. § (7) bekezdése alapján ajánlataik további fenntartására kéri fel, úgy az ajánlatukat fenntartó AT-ket AK az ajánlat további fenntartására vonatkozó felkérésben felhívja az aj. köt. meghosszabbított idejére az addig érvényes biztosítékkal megegyező biztosíték fenntartására. Ebben az esetben az aj. bizt.-nak az aj. köt. meghosszabbított idejére kell érvényesnek lennie. A nyertes AT és - a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett AT tekintetében az aj. bizt.-nak az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli Összegezés AT-k részére történő megküldése napjától számított 60 napig érvényesnek kell lennie, figyelemmel a Kbt. 131. § (5) bekezdésében foglaltakra.

Az aj. bizt. határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni. Amennyiben AT az aj. bizt.-ot az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével teljesíti, úgy az előírt pénzösszeg AK fizetési számlájára történő befizetését igazoló dokumentum (pl. banki bizonylat) egyszerű másolati példányát kell az ajánlatban csatolni. AK a Kbt. 41/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdésében foglaltak irányadók. AK fokozottan felhívja AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak értelmében amennyiben AT az aj. bizt.-ot határidőre nem vagy a fentiek szerint előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja AK rendelkezésére, abban az esetben ajánlata érvénytelen. Továbbá szintén felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltakra.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

AK előleget nem fizet.

Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: Magyar Forint (HUF).

Nyertes AT egy végszámla benyújtására jogosult a Szerződéstervezetben foglaltak szerint.

A számla ellenértékét AK a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottaknak megfelelően átutalással egyenlíti ki. A fizetési késedelemre irányadó továbbá a Ptk. 6:155. §-a.

Támogatás intenzitása: 100 %

Finanszírozás módja: utófinanszírozás

AK jelen eljárás vonatkozásában szerződést megerősítő biztosítékokat (késedelmi, hibás teljesítési, és meghiúsulási kötbért), továbbá jótállást ír elő.

A fenti biztosítékokkal és a jótállással kapcsolatos részletes előírásokat az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Szerződéstervezet tartalmazza. AK felhívja a figyelmet, hogy az előírt 24 hónapon felüli többletjótállás mértéke értékelési szempontként szerepel.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/03/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/03/2020
Local time: 12:00
Place:

Kbt. 68. § (1b) bekezdése szerint.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1) Ajánlatkérő (AK) a felhívás II.2.7) pontjában foglaltakkal kapcsolatosan rögzíti, hogy a szerződés az aláírásának napján lép hatályba. A szerződés időtartama annak hatályba lepésétől számított legfeljebb 180 naptári nap. A felhívás II.2.7) pontjában szereplő „munkanap” kifejezés alatt „naptári nap”-ot kell érteni!

AK legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 15. naptári napon megadja a pontos telepítési helyeket a megállókba telepítendő utastájékoztatók és a buszokra telepítendő eszközök vonatkozásában.

A teljesítési határidő ezen ajánlatkérői közléstől számított 165 naptári nap, mely teljesítési határidő kapcsán az előteljesítés mértékét Ajánlatkérő értékelési szempontként is szerepelteti.

2) A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az EKR-ben elektronikus űrlapként AK által létrehozott Felolvasólapot kell Ajánlattevőnek (AT) szintén elektronikus űrlap formájában az ajánlat részeként kitölteni.

3) AK a felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot ért.

4) AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell az aj. bizt. rendelkezésre bocsátásának módjáról. A nyilatkozatot az EKR-ben elektronikus űrlapként kell megtenni.

5) AT-nek (közös AT-knek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozatot AT-nek az EKR-ben elektronikus űrlap formájában kell kitölteni.

6) AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta-e alá.

7) AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 25. §-ában foglaltak fenn nem állásáról, valamint arról, hogy jelen közbeszerzési eljárásban nem tesz közösen ajánlatot más AT-vel, továbbá más AT alvállalkozójaként sem vesz részt az eljárásban.

8) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdéseiben foglalt feltételeknek.

9) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján AT köteles arra vonatkozó nyilatkozatot benyújtani, hogy vonatkozásában van-e folyamatban lévő vált.bej. eljárás. A nyilatkozatot az EKR-ben elektronikus űrlapként kell megtenni. Folyamatban lévő vált.bej. eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált.bej. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

10) Ha AT az ajánlat részeként nem magyar nyelven benyújt dokumentumot, akkor AT-nek az AT általi fordításról szóló nyilatkozatot az EKR-ben elektronikus űrlapként kell megtennie.

11) Ha AT a Kbt. 44. §-a szerinti üzleti titokká minősített dokumentumot kíván ajánlata részeként benyújtani, akkor az erről szóló nyilatkozatot az EKR-ben elektronikus űrlapként kell megtennie.

12) AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívja az AT-k figyelmét, hogy a jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és ennek igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

13) Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat aláíró személy vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz az aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját, az ezzel kapcsolatos részletes rendelkezéseket az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

14) AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell a megajánlásra kerülő eszközök (járműfedélzeti eszköz; járműfedélzeti utasszámláló berendezés; helyi tömegközlekedési tervező, tényadatkezelő (visszajátszó), forgalomirányító rendszerhez kapcsolódó szoftver; közterületi kijelző) gyártójáról, típusáról és származási helyéről.

15) AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésében e) pontját.

16) AK rögzíti, hogy az ajánlatok bírálata során a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

17) AK nem teszi lehetővé a nyertes AT/közös AT-k számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

A II.2.5) pont folytatása:

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont valamennyi értékelési szempont tekintetében.

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad:

— Az előírton felüli többletjótállás mértéke (hónap) szempont esetén: 12 hónap

— A vállalt előteljesített napok száma (naptári nap) szempont esetén: 30 naptári nap

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. Amennyiben az Ajánlattevő az alábbiaknál az Ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül.

— Az előírton felüli többletjótállás mértéke (hónap) szempont esetén: 0 hónap

— A vállalt előteljesített napok száma (naptári nap) szempont esetén: 0 naptári nap

Az 1. értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2019. évi 227. számában közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” című dokumentum (a továbbiakban: Útmutató) 1. számú mellékletének A.1. pont aa) alpontjában rögzített, az arányosításon belül alkalmazott fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést.

Az 1. értékelési szempont esetén a megajánlást a Felolvasólapon, nettó értékben, pozitív egész arab számokban kell megadni. Az ajánlati ár átalányár jellegű, tehát tartalmaznia kell valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint felmerülő költséget. Továbbá tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet, illetéket stb. kivéve az áfa összegét.

A 2. és 3. értékelési szempontok tekintetében Ajánlatkérő az Útmutató 1. számú mellékletének A.1. pont ab) alpontjában rögzített egyenes arányosítás módszerével végzi az értékelést.

A vállalt többletjótállás mértékét a Felolvasólapon kell feltüntetni hónapokban megadva, pozitív egész arab számokban, vagy adott esetben 0-ban.

Jótállás alatt Ajánlatkérő a Szerződéstervezet IX. pontjában részletezett kötelezettségeket érti. A jótállás kezdő időpontja az igazolt teljesítés napja. Az előírt jótállás mértéke – természetesen figyelemmel a Szerződéstervezet IX. pontjában foglaltakra is – 24 hónap.

Amennyiben tehát Ajánlattevő – példának okáért – ezen értékelési szempont tekintetében 12 hónapos megajánlást tesz, abban az esetben az általa vállalt jótállás 24+12=36 hónap. Értelemszerűen amennyiben Ajánlattevő adott esetben 0 hónapos megajánlást tesz, abban az esetben az előírt 24 hónapos jótállás vállalására köteles.

A vállalt előteljesítés mértékét, tehát azon napok számát, amennyivel az előírthoz képest előbb kíván teljesíteni Ajánlattevő, azaz mellyel a telepítési, üzembe helyezési feladatok kapcsán a VI.3) pont 1) alpontja szerinti ajánlatkérői közléstől számítottan előírt 165 naptári napos teljesítési határidő „csökken”, a Felolvasólapon kell feltüntetni naptári napokban megadva, pozitív egész arab számokban, vagy adott esetben 0-ban. Tehát példának okáért amennyiben Ajánlattevő ezen értékelési szempont kapcsán 20 naptári napot ír a Felolvasólapra, abban az esetben az általa vállalt teljesítési határidő 165-20, azaz 145 naptári nap lesz. Amennyiben pedig Ajánlattevő adott esetben 0 naptári napot ajánl meg, azaz nem kívánja csökkenteni az előírt teljesítési határidőt, úgy az 165 naptári napos teljesítési kötelezettséget fog eredményezni.

Az értékelési szempontok esetében alkalmazott értékelési módszerek fentieken túli kifejtését az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

FAKSZ: Dr. Holakovszki István (OO702).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/02/2020