Supplies - 91964-2021

23/02/2021    S37

România-Oradea: Echipamente de protecţie

2021/S 037-091964

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”
Număr naţional de înregistrare: 4208463
Adresă: Str. Corneliu Coposu nr. 12, județ Bihor
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 410469
Țară: România
Persoană de contact: Ileana Adina Marge
E-mail: achizitii@scmo.ro
Telefon: +40 259267903
Fax: +40 259267903
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.scmo.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113804
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare echipamente de protecție – licitația 3

Număr de referinţă: 4208463/2021/6
II.1.2)Cod CPV principal
18143000 Echipamente de protecţie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare echipamente de protectie – licitatia 3, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare vor putea fi adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, raspunsul consolidat al autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis in a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 5 715 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 3
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 3
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mască facială de uz medical – tip II (disp. med. de cl. de risc I)

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

Municipiul Oradea, str. C. Coposu nr. 12.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Masca faciala de uz medical– tip II (disp med de cl de risc I).

Cantitate minima contract subsecvent/o luna – 50 000,00 buc.

Cantitate maxima contract subsecvent/doua luni – 100 000,00 buc.

Cantitate minima acord-cadru/o luna – 50 000,00 buc.

Cantitate maxima acord-cadru/24 de luni – 2 500 000,00 buc.

Valoare minima contract subsecvent/o luna – 20 000,00 RON fara TVA.

Valoare maxima contract subsecvent/doua luni – 40 000,00 RON fara TVA.

Valoare minima acord-cadru/o luna – 20 000,00 RON fara TVA.

Valoare maxima acord-cadru/24 de luni – 1 000 000,00 RON fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: „Caracteristici tehnice si de performanta – lantul de aprovizionare”. Pentru produsele cu greutatea materialului cea mai mare – se va acorda punctajul cel mai mare – 10 puncte. Punctajul se acorda in baza unei declaratii pe proprie raspundere data de catre ofertant, insotita de documente justificative. Punctajul este dupa cum urmeaza: daca produsele sunt livrat direct de la producator – se acorda punctajul maxim de 10 puncte; daca produsele vor fi livrate de catre un operator economic implicat in lantul de aprovizionare – se acorda 5 puncte; daca produsele vor fi livrate de mai multi operatori economici implicati in lantul de aprovizionare – se acorda 1 punct. Punctajul total va fi calculat prin insumarea celor doua punctaje obtinute: Ptotal = Pfinanciar + Ptehnic / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 000 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mască filtru cu supapă FFP2 EP

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

Municipiul Oradea, str. C. Coposu nr. 2.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Masca filtru cu supapa FFP2 EP.

Cantitate minima contract subsecvent/o luna – 5,000.00 buc.

Cantitate maxima contract subsecvent/doua luni – 10,000.00 buc.

Cantitate minima acord-cadru/o luna – 5 000,00 buc.

Cantitate maxima acord-cadru/24 de luni – 385 000,00 buc.

Valoare minima contract subsecvent/o luna – 45 000,00 RON fara TVA.

Valoare maxima contract subsecvent/doua luni – 90 000,00 RON fara TVA.

Valoare minima acord-cadru/o luna – 45 000,00 RON fara TVA.

Valoare maxima acord-cadru/24 de luni – 3 465 000,00 RON fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: „Caracteristici tehnice si de performanta – lantul de aprovizionare”. Pentru produsele cu greutatea materialului cea mai mare – se va acorda punctajul cel mai mare – 10 puncte. Punctajul se acorda in baza unei declaratii pe proprie raspundere data de catre ofertant, insotita de documente justificative. Punctajul este dupa cum urmeaza: daca produsele sunt livrat direct de la producator – se acorda punctajul maxim de 10 puncte; daca produsele vor fi livrate de catre un operator economic implicat in lantul de aprovizionare – se acorda 5 puncte; daca produsele vor fi livrate de mai multi operatori economici implicati in lantul de aprovizionare – se acorda 1 punct / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 465 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mască filtru cu supapă FFP3 EP

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

Municipiul Oradea, str. C. Coposu, nr. 12.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Masca filtru cu supapa FFP3 EP.

Cantitate minima contract subsecvent/o luna – 500,00 buc.

Cantitate maxima contract subsecvent/doua luni – 25 000,00 buc.

Cantitate minima acord-cadru/o luna – 500,00 buc.

Cantitate maxima acord-cadru/24 de luni – 50 000,00 buc.

Valoare minima contract subsecvent/o luna – 12 500,00 RON fara TVA.

Valoare maxima contract subsecvent/doua luni – 25 000,00 RON fara TVA.

Valoare minima acord-cadru/o luna – 12 500,00 RON fara TVA.

Valoare maxima acord-cadru/24 de luni – 1 250 000,00 RON fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: „Caracteristici tehnice si de performanta – lantul de aprovizionare”. Pentru produsele cu greutatea materialului cea mai mare – se va acorda punctajul cel mai mare – 10 puncte. Punctajul se acorda in baza unei declaratii pe proprie raspundere data de catre ofertant, insotita de documente justificative. Punctajul este dupa cum urmeaza: daca produsele sunt livrat direct de la producator – se acorda punctajul maxim de 10 puncte; daca produsele vor fi livrate de catre un operator economic implicat in lantul de aprovizionare – se acorda 5 puncte; daca produsele vor fi livrate de mai multi operatori economici implicati in lantul de aprovizionare – se acorda 1 punct / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 250 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016; se accepta Documentul unic de achizitie european (DUAE – Indicatie globala), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 si Notificarii nr. 240/2016, se va completa de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terti si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor; documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor; aceste documente sunt:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

(d) alte documente edificatoare, dupa caz.

Certificate de atestare fiscal privind plata obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetele locale si la bugetul general consolidat (eliberat de DGFP) pentru toate sediile specificate în certificatul constatator emis de ONRC la care exista obligatii de plata; se accepta Documentul unic de achizitie european (DUAE); conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 si Notificari nr. 240/2016, se va completa de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terti si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor; informatiile cuprinse în acest document sa rezulte lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii; documentele justificative în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarera DUAE sau în cazul ofertantilor persoane juridice straine, documente echivalente emise în baza de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Declaratie pe proprie raspundere privind conflictul de interese, respectiv neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante:

— ec. Silaghi Maria – manager;

— ec. Dance Nicolae Sebastian – director financiar-contabil;

— dr. Burta Ovidiu Pavel – director medical;

— as. Barabas Calin – director de îngrijiri;

— ing. Marge Ileana Adina – sef Serviciu achizitii publice, contractare si aprovizionare;

— Chirila Nadia – economist Serv. achizitii publice, contractare si aprovizionare;

— Pop Diana – economist Serv. achizitii publice, contractare si aprovizionare;

— Chertes Cristina – referent achizitii publice, contractare si aprovizionare;

— as. med. Gligor Mimi;

— as. med. Ardelean Florian Adrian;

— as. med. Cimpan Diana Claudia;

— as. med. Bigan Florina Alina; include inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica.

Cerinta 1: operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea de exercitare a activității profesionale ce face obiectul contractului de achiziție publică/sectorială.

Cerința se aplică inclusiv pentru documentația care trebuie prezentată de subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertanții clasați pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Cerinta 2 – doar pentru lotul 3.

Operatorii economici, (importatori, distribuitori) vor prezenta aviz de funcționare (însoțit de anexe) emis în temeiul Ordinului Ministerului Sănătății nr. 566/2020 de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) din Romania, valabil la momentul prezentării, din care să reiasă că producătorul/producătorii măștilor pe care le include în propunerea tehnică sunt înregistrați în aviz.

Dacă producătorul este din România, nu se solicită prezentarea unui aviz de funcționare emis de ANMDM, ci certificatul de înregistrare sau avizul de la Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea c [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 26/03/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 26/09/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26/03/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

— În situația în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj în urma aplicării algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili în ordinea descrescătoare a prețului ofertat, iar stabilirea câștigătorului se va face în funcție de prețul ofertat (cel mai mic preț câștigă);

— In cazul in care se constata ca ofertele admisibile clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi, in cazul in care ceilalti ofertanti clasati pe celelalte locuri au preturi egale modalitatea de departajare a ofertelor se va face astfel incat sa nu afecteze pozitiile superioare din clasament ocupate de ceilalti ofertanti, de exemplu departajarea ofertantilor cu preturi egale clasate pe locul 2, 3 din clasament se va face incat preturile reofertate sa nu afecteaze ocupantul locului 1;

— In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor putea limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV – A, B, C, D. Prezenta mentiune este in conformitate cu mentiunile din DUAE, Partea IV „Criteriile de selecție”, sectiunea ɑ „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție”. In fapt, operatorii economici vor bifa la sectiunea „Partea IV – Criteriile de selectie”, punctul ɑ „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție” – „În ceea ce privește criteriile de selecție, autoritatea contractantă cere operatorului economic să declare că acesta îndeplinește toate criteriile de selecție impuse indicate în anunțul relevant sau în documentele achiziției menționate în anunț.”

Operatorii economici care participă la procedură vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea/entitatea contractantă.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE se vor regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Notă: in funcție de situația concretă, autoritatea/entitatea contractantă va aplica corespunzător prevederile art. 139-141 din Anexa la HG nr. 395/2016.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Termenele de contestare sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/02/2021