The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 92868-2022

21/02/2022    S36

Polska-Suwałki: Rękawice chirurgiczne

2022/S 036-092868

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 010-018059)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Krajowy numer identyfikacyjny: 790319362
Adres pocztowy: Szpitalna 60
Miejscowość: Suwałki
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Kod pocztowy: 16-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Nowosadko
E-mail: zamowienia@szpital.suwalki.pl
Tel.: +48 875629582
Faks: +48 875629595
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.suwalki.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa rękawic dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Numer referencyjny: 1/PN/MN/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jet dostawa rękawic na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 5 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/02/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 010-018059

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 18/02/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 23/02/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 18/05/2022
Powinno być:
Data: 23/05/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 18/02/2022
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 23/02/2022
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: