We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 92868-2022

21/02/2022    S36

Polska-Suwałki: Rękawice chirurgiczne

2022/S 036-092868

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 010-018059)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Krajowy numer identyfikacyjny: 790319362
Adres pocztowy: Szpitalna 60
Miejscowość: Suwałki
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Kod pocztowy: 16-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Nowosadko
E-mail: zamowienia@szpital.suwalki.pl
Tel.: +48 875629582
Faks: +48 875629595
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.suwalki.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa rękawic dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Numer referencyjny: 1/PN/MN/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jet dostawa rękawic na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 5 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/02/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 010-018059

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 18/02/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 23/02/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 18/05/2022
Powinno być:
Data: 23/05/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 18/02/2022
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 23/02/2022
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: