Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 93281-2020

Submission deadline has been amended by:  208787-2020
25/02/2020    S39

Magyarország-Sopron: Vasútépítés

2020/S 039-093281

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_90866186
Postai cím: Mátyás király utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vas Erzsébet
E-mail: projektkozbeszerzes@gysev.hu
Telefon: +36 12245813
Fax: +36 12245878
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gysev.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000019152020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000019152020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szombathely-Kőszeg vasútvonal korszerűsítése

Hivatkozási szám: EKR000019152020
II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Szombathely - Kőszeg vasútvonal korszerűsítés kivitelezése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45223320 „Parkolj és utazz” (P+R) létesítmény építése
45231600 Hírközlési vezetékek építési munkája
45232332 Távközléssel kapcsolatos járulékos munkák
45233292 Közlekedésbiztonsági berendezések szerelése
45234100 Vasútépítés
45234116 Pályaépítés
45314000 Távközlési berendezések szerelése
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71311230 Vasútmérnöki szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Vas megye, 18.sz. vasútvonal

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Szombathely – Kőszeg vasútvonal korszerűsítés kivitelezése

A Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a fentiekhez kapcsolódóan:

— sk+55 magasperon építése 8 helyszínen (Kőszeg állomás 100 m + 7 megállóhely 90-90 m),

— Esőbeálló építése peronon 8 helyszínen,

— P+R parkoló létesítése 1 helyszínen (Kőszeg állomáson),

— Meglévő használaton kívüli épületek/építmények bontása 7 helyszínen,

— B+R kerékpár tároló létesítése 8 helyszínen,

— Vizuális utastájékoztató létesítése 8 helyszínen,

— Kőszeg állomáson vágányhálózat átépítése, felépítményi szivárgó létesítése, 6 csoport kitérő bontása.

1 csoport kitérő beépítése, biztosítóberendezés átalakítása kiviteli tervezéssel, állomási távközlési hálózat építése, berendezések telepítése;

— Kőszeg állomáson betonburkolatos autóbuszforduló létesítése 200 m hosszon,

— Különféle vasúti kábelek (közte fényvezetőszálas hírközlési kábel) és berendezések telepítése az egybefüggő 17,5 km vonalhosszon,

— Útátjáró építése/átépítése 16 db,

— Kőszeg állomáson 2 db műtárgy átépítése,

— Kivitelezéshez szükséges ideiglenes létesítmények mérnöki tervezése,

— Megvalósulási tervek elkészítése,

— Kivitelezéssel összefüggően független tanúsító szervezet végleges tanúsításának megszerzése,

— Vasúti vágány felépítményének átépítése egyvágányú pálya nyíltvonali egybefüggő 10 000 (Tízezer) vm vonalhosszon,

— Vasúti ágyazat rostálása egyvágányú pálya egybefüggő 10 000 (Tízezer) vm vonalhosszon.

A pontos mennyiséget és a feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3)M2)A pontjában meghatározott szakember 36 hónapon felüli vasútépítés irányítási szakmai többlettapasztalata projektvezetőként, v. projektvezető-helyettes.(hónapban megadva) (min.0 max.24hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3)M2)B meghat. szakember vasútépítés irányítási szakmai többlettapasztalata építésvezetőként, v.-már megszerzett jogosultság esetén-felelős műszaki vezetőként (hónapban megadva)(min.0 max.24) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1fő környezetvédelmi szakértő megajánlása,aki rendelk.297/2009(XII.21)Kr.SZKV(1.1)(v.egyenértékű) szak. jogosítvány megszerz. szüks. szakképzetts.és szakm. gyakorlattal(Igen /Nem) min.Nem max.Igen / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-3.2.0-15-2016-00006

II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint. Pontszám: 0-100 pont, 0 a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték; az értékelés módszere az ár esetében fordított arányosítás, az 1. és 2. minőségi szempont esetében egyenes arányosítás, a 3. minőségi szempont esetében abszolút értékelés

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés hatálya alá tartozik.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései hatálya alá. A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével. Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire is.). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) és (5) bekezdése alapján:

(3) Ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

(5) Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) és (11) bek és a Kbt. 69.§(11) bek is irányadó.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bekezdése értelmében a két legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt felhívja azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá (figyelemmel a Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 14. és 16. §-ra is.)

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Az igazolások benyújtása tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.69.§ (11a) bekezdésére. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával, kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§ (4) szerinti igazolási módra vonatkozóan:

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet. 19. § (1) bekezdése c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatát, az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó (vasútépítés és/vagy vágányépítés és/vagy felújítás) általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A P1) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3), (6)-(7) és (10) bekezdésében és (5) bekezdésében foglaltak is irányadók.

A P1) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67.§-ban foglaltakra. A fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges

Az alkalmassági igazolására a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11)-(12) bekezdése az irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az alkalmasság minimum követelménye(i):

P1) Alkalmatlan ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőzően három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (vasútépítés és/vagy vágányépítés és/vagy felújítás) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen a nettó 1 000 000 000 HUF értéket.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AT-nek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről, nem kéri az EEKD IV. r-ben szereplő részletes információk megadását. AK előírása a Kbt. 69.§(4) szerinti igazolási módra vonatkozóan:

Benyújtandó AT,illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet

M1)jogszabály szerinti igazolása(i) a felhívás feladásától visszafelé számított 8 év (96 hónap) legjelentősebb (alkalmassági feltétel szerinti) korábbi-a vizsgált időszak alatt befejezett,de legfeljebb 11 éven belül megkezdett-építési beruházásainak ismertetéséről, mely tartalmazza a jogszabályban előírtakat (építési beruházás tárgya,valamint mennyisége,szerződést kötő másik fél megnevezése, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja /év, hó, nap/) és helye,továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) (Kbt.65.§(1) b),és Kr 21.§(2)a),22.§(3).

M2)nyilatkozata-mely tartalmazza az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat – azon szakemberek megnevezésével,végzettségük v. képzettségük,szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. (Kbt.65.§(1)b),és Kr 21.§(2)b)).Benyújtandók a nevezett szakember által aláírt – az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez szükséges adatokat (szakmai tapasztalatot év, hónap bontásban) tartalmazó szakmai önéletrajz és végzettségét igazoló dokumentum, valamint rendelkezésre állási nyilatkozat.

Már megszerzett jogosultság esetén a képzettség igazolására elfogadott,ha az ezt igazoló dokumentum kerül benyújtásra, v ha ez AK számára ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül megismerhető. – rendelkezésre állási nyilatkozat Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni,az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a GSz köteles az adott – általa igazolandó-alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3)).

M3) A hazai gazd.szereplők a 321/2015.Kr. 26.§ (3) bek. alapján az engedély v jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti,kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani. A nem Mo-n letelepedett gazd.szereplők pedig a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szerepléssel, v a letelepedésük szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v szervezeti, kamarai tagság fennállásával biztosítják.

Nem kérhető igazolás benyújtása,ha az AK az EU bármely tagállamában működő,- az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz v egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az AK kérheti a releváns igazolás v információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A MAGYARORSZÁGi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások,valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A MAGYARORSZÁGi ilyen nyilvántartások listájának az e-Certis rendszerben való közzétételéről a KH gondoskodik.

M4)A 321/2015.Kr. 26.§ alap. a Mo-n letelepedett gazd.szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az AK ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU eu. parlament és tanácsi irányelv XI. mell. felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) v egyéb igazolást, v. nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az alkalmasság minimum követelménye(i): 2

Alkalmatlan ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik

M1)

— az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdése szerint igazolt referenciákkal:

a) legalább 5000 vm vasúti vágány felépítmény építése és/vagy átépítése

b) legalább 1 db állomáson min. 1 csoport kitérő építése és/vagy cseréje

c) legalább 5000 vm vasúti ágyazat rostálása

Az alkalmassági feltételek egy, vagy több referenciával is teljesíthetőek.

M2)

— Legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:

A) 1 fő szakember projektvezető pozícióra, aki rendelkezik legalább 36 hónap vasútépítés irányítási gyakorlattal projektvezetőként, vagy projektvezető-helyettesként.

B) 1 fő szakember felelős műszaki vezető pozícióra, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal, és legalább 36 hónap vasútépítés irányítási gyakorlattal építésvezetőként-, vagy – már megszerzett jogosultság esetén – felelős műszaki vezetőként.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

M3) A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján AK előírja a gazdasági szereplő(k) számára a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

M4) ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében

Fenti alkalmassági követelményeknek (M1-M2) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65.§ (6)).

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Előleg-visszafizetési biztosíték: 272/2014. Korm. rendelet 118/A. § szerint

Késedelmi kötbér: nettó kötbér alap (ld. szerződés szerint) 0,2 %-a/naptári nap, de max. a kötbéralap 5 %-a

Meghiúsulási kötbér: nettó Vállalkozói díj 30 %-a

Hibás teljesítési kötbér: nettó kötbér alap (ld. szerződés szerint) 0,5 %-a/naptári nap, de max. a kötbéralap 5 %-a

Vágányzári kötbér: szerződésben és mellékletében rögzítettek szerint

Jótállás: 36 hónap

Teljesítési és jólteljesítési biztosíték: nettó Vállalkozói díj 5 %-a, ill. 3 %-a a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

— 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 135.§ (1)-(11) bek.)

— 2013. évi V.tv.(Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.)

— 2007. évi CXXVII. tv,

— 322/2015.(X.30.) Korm. rend,

— 272/2014.(XI.5.) Korm. rend,

— 2007. évi CXXVII.törvény 142.§(1) bek.b)pont

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.

Vállalkozó a 272/2014. (XI.5.) Kr 119. § (1) bekezdés alapján legfeljebb a nettó Vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő mértékű előleget igényelhet. Az előleg összege a részszámlák és a végszla összegéből arányos módon kerül levonásra

Vállalkozó a kivitelezés előrehaladásának megfelelően, a 322/2015. (X.30.) Kr alapján legalább 5 db részszla és 1 db végszla benyújtására jogosult. A számlák összegét az AK által megbízott mérnök/műszaki ellenőr által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a számlák szerinti nettó ellenszolgáltatás összege a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.

Folyt. VI.4.3) pontban

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/04/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/04/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontásra a Kbt. 68. § (1)-(1d), (3)-(4) és (6) bekezdései megfelelően irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.) A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.1.3.)M2 p-jában szereplő alkalmassági feltétel szerint megajánlott szakembereknekaz alábbi jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:

B) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal;

A jelen felhívás II.2.5.) 3. pontjában szereplő értékelési feltétel szerint megajánlott szakember:

A 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet SZKV (1.1) (vagy azzal egyenértékű) szakértői jogosítvánnyal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, mint szakértő szerepeljen.

Amennyiben AT a szerződés megkötéséig az előírt szakmai jogosultsággal nem rendelkezik, úgy AK azt a szerződéskötéstől való elállásnak tekinti, amelynek következménye, hogy az ajánlati biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg a Kbt.54.§ (6) bekezdés b) p. alapján.

2) A szerződéskötés feltétele, hogy a munkák megvalósításához szükséges alábbi eszközzel, berendezéssel, műszaki-technikai felszereltséggel, azok tulajdon- vagy bérleti jogával AT rendelkezzen, azok rendelkezésre állását hitelt érdemlően igazolja:

1 db vágányon járó ágyazatrostáló gép min. 80 vm/óra munkavégzési sebességgel, valamint legalább 2 darab kocsiból álló önürítős vasúti szalagsoros szerelvény

Amennyiben AT a szerződés megkötéséig a fenti műszaki-technikai felszereltséggel nem rendelkezik, úgy AK azt a szerződéskötéstől való elállásnak tekinti, amelynek következménye, hogy az ajánlati biztosíték az AK-t illeti meg a Kbt.54.§ (6) bek b) p. alapján.

3.) Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összegszerű mértéke 20 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bek. foglaltak szerint. Amennyiben AT az ajánlati biztosítékot átutalással kívánja teljesíteni, úgy azt az AK MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-20102362-00003285 sz. fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatba csatolni.

4.) Felhívás IV.2.6 esetében 15hónap=450 nap, tekintettel a Kbt.81.§(11) bek-re; a II.2.7)p. szerinti „Munkanapokban kifejezett időtartam” naptári napban értendő.

5.) AK az AT pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ATjegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

6.) Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással, igazolási módokkal, az ellenőrzés tűrésével, irányadó idővel kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

7.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, és meg kell adni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat. (Kbt.66.§ (6)).

8.) Nyilatkozatok, igazolások: elsősorban, de nem kizárólagosan a Kbt.66.§(2),(5) ill.-adott esetben Kbt. 65.§ (7)-(8),(12) szerint. Amely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként (EÜ) a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az EÜ-n kell megtenni Kbt 41/A§Közös AT-k esetében EÜ-t az ajánlatot benyújtó GSz adja AK köteles elfogadni, ha AT a 321/2015.Kr 7.§ szerinti-korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált-EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy annak tartalma megfelelő. EEKD-ben foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.

Folytatás a VI.4.3) pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint.

Folyt. a III.1.7)

A teljesítés elismerésére és az igazolás kiadására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésében foglalt feltétételek irányadók. Az AK a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint – szállítói finanszírozási mód keretében – 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg a Kbt. 135. § (3)-(4) bekezdések figyelembevételével. Alvállalkozó(k) igénybevétele esetén a kifizetésekre a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet az irányadó. A kifizetés IKOP program keretében szállítói finanszírozással történik, a támogatás intenzitása: 100 %.Nyertes AT köteles a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési biztosítást (100 000 000 Ft/kár; 1 000 000 000 Ft/év), valamint az általa igénybe vett tervező vonatkozásában tervezési felelősségbiztosítást kötni (150 000 000 Ft/év; 20 000 000 Ft/kár), vagy a meglévő biztosítását kiterjeszteni a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Folyt. a VI.3)

9.) Cégnek minősülő AT, Kbt.65.§(7) szerinti szervezet által egyszerű másolatban benyújtandó:

a. hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. tv.9.§(3) szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta;

b. és – adott esetben – dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.

10.) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a feladat teljes körű megvalósításának minden költségét. Aránytalanul alacsony ár vizsgálata – adott esetben – Ép Kr 25.§ szerint.

11.) FAKSZ: dr Vas Erzsébet (lajstromsz.: 00394).

12.) Felhívás III.2.2) pont kapcsán alk. jogszabályok: Kbt. 135.§(1)-(3),(5)-(7); Ép. Kr. 30-32/B.§; Kr.; 2007. évi CXXVII. tv; Ptk. 6:130.§(1)-(2)

13.) AK az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb AT-vel, ha őt – a Kbt.69.§(6)-ra is tekintettel – az Összegezésben megjelölte. (Kbt.131.§(4)).

14.) Tájékozódási kötelezettség: közbeszerzési dokumentumokban a Kbt.73.§(4) szervezetek elérhetősége. AK megfelelést Kbt.73.§(5) szerinti ellenőrzi.

15.) A közbeszerzési műszaki leírásban termék/berendezés konkrét megnevezésére kizárólag az adott berendezéssel szembeni elvárás egyértelmű, közérthető meghatározása érdekében került sor, ugyanakkor az AT jogosult a kiírttal egyenértékű termék, berendezés megajánlására is a Kormányrendelet 46.§ szerint.

16.) Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, így a közbeszerzési dokumentumokkal együtt értelmezendő.

17.) Jelen felhívásban hivatkozott jogszabályok: Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a Közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr), az Építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Kormányrendelet (Ép. Kr), az Elektronikus közbeszerzés szabályairól szóló 424/2017.(XII. 19.) Kormányrendelet (EKR Kr). Szerződésekre Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).

18.) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

19.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.

20.) Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.

21.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/02/2020