Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 94590-2021

24/02/2021    S38

Nederland-Zwolle: Werkhandschoenen

2021/S 038-094590

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politie Nederland
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
Contactpersoon: Astrid Donders
E-mail: astrid.donders@politie.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.politie.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.politie.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://portal.negometrix.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=AED55FC4-0CEC-C7C0-16BEC6599CC9931D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Operationele handschoenen

Referentienummer: PU0024
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18141000 Werkhandschoenen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Operationele handschoenen (3 typen) voor executieve Politiemedewerkers.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Operationele handschoenen Basis en Winter

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
18143000 Beschermende uitrusting
35811200 Politie-uniformen
37411100 Ski- en snowboarduitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Productie, levering, ontwikkeling en certificering van operationele handschoenen geschikt voor executieve Politiemedewerkers.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Twee opties tot verlening van ieder 24 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Operationele handschoenen ME

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
18143000 Beschermende uitrusting
35811200 Politie-uniformen
37411100 Ski- en snowboarduitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Productie, levering, ontwikkeling en certificering van operationele handschoenen geschikt voor executieve Politiemedewerkers met taakaccent ME.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Twee opties tot verlening van ieder 24 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Het betreft klant-specifieke handschoenen die vóór productie gecertificeerd dienen te zijn. De gemoeide kosten en tijd voor ontwikkeling en certificering maakt de Opdracht mogelijk onvoldoende interessant is en gevraagde investering (tijd en geld) voor marktpartijen niet proportioneel is om een overeenkomst voor 4 jaar te sluiten.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 26/11/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/05/2021
Plaatselijke tijd: 12:05
Plaats:

Apeldoorn.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/02/2021