Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 95006-2023

Submission deadline has been amended by:  194928-2023
14/02/2023    S32

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2023/S 032-095006

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: József Attila Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosító szám: 21452323241
Postai cím: Váci Út 63.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Burg Péter
E-mail: burgpeter@icloud.com
Telefon: +36 209816045
Fax: +36 17835312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.jozsefattilaszinhaz.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000146942023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000146942023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

József Attila Színház rekonstrukció

Hivatkozási szám: EKR000146942023
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

József Attila Színház bővítés és rekonstrukciója” következtében pince +földszint + 5 emeletes épület kialakítása, valamint 2 db felvonó berendezés létesítése a kiviteli tervekben foglalt műszaki tartalommal, több ütemben, részben a Színház működésével párhuzamos munkavégzéssel.

Az épület hasznos alapterülete: 5526 m2

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_1134_Budapest_Váci_út_63.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

József Attila Színház bővítése és rekonstrukciója következtében pince + földszint + 5 emeletes épület kialakítása, valamint 2 db felvonó berendezés létesítése a kiviteli tervekben foglalt műszaki tartalommal, több ütemben, részben a Színház működésével párhuzamos munkavégzéssel.

Az épület hasznos alapterülete: 5526 m2

Részletes műszaki tartalmat a tervdokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. értékelési szempont: műszaki ütemterv / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2. értékelési szempont: organizációs terv / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.3. értékelési szempont: Az M.2.1. pont tekintetében bemutatott szakember (MV-É jelölésű) alkalmassági feltétételként előírtakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. értéke 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/09/2023
Befejezés: 31/05/2026
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

a) a kizáró okok [62. §, ] hatálya alá tartozik;

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Kizáró okok igazolása:

Ajánlattevőnek, továbbá közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdésének megfelelően a közös ajánlattevők képviseletére jogosult vezető közös ajánlattevőnek valamennyi közös ajánlattevő tekintetében, valamint ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (12) bekezdésének megfelelően a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezet/személy tekintetében az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltak szerint, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés alá.

Ajánlattevő nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-ának (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése, ill. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ic) alpontja és a 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]

SZ/1. Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban nem szerepelnek.

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdésnek, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésnek és 2. § (5) bekezdésnek megfelelően - Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése.

Az igazoláshoz szükséges dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően, Ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján kiküldött felhívására kötelező. Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét elsősorban a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdésnek, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésnek és 2. § (5) bekezdésnek megfelelően - Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése. Az igazoláshoz szükséges dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően, Ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján kiküldött felhívására kötelező.

P.1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés és/vagy átépítés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha Ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés és/vagy átépítés) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a min. 3 milliárd forintot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdésnek, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésnek és 2. § (5) bekezdésnek megfelelően - Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése.

Az igazoláshoz szükséges dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően, Ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján kiküldött felhívására kötelező.

M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 5 évben 60 hónap) befejezett, de legfeljebb 8 évben (96 hónap) belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával. A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3), (5) bekezdés szerint kell igazolni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:

- szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, elérhetősége);

- építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági követelményre figyelemmel);

- teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye;

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2.)

Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó:

a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlat benyújtásának időpontjában;

b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amely tartalmazza a szakember az alkalmassági követelményben előírt jogosultsághoz kapcsolódó nyilvántartási számát, a jogosultság megszerzésének dátumát, továbbá adott esetben a kamarai regisztráció elérési útvonalát);

c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat.

Ajánlatkérő a jogosultság meglétét elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Ajánlatkérő a szakember(ek) szakmai gyakorlatát év /hónap bontásban, kezdő és befejező időpont (év/hó) feltüntetésével kéri megadni.

Amennyiben a szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, a szakmai önéletrajzban a jogosultság megszerzésének dátumát is fel kell tüntetni.

Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó:

a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/ amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlat benyújtásának időpontjában;

b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember az alkalmassági követelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre);

c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;

d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat.

Az M2.1. számú értékelési szempontokhoz kapcsolódó alkalmassági követelmények ellenőrzése érdekében a szakemberek önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan szerződéssel, mely minimum 3 000 m2 alapterületű olyan kulturális funkciót ellátó épület bővítését, vagy felújítását, vagy átépítését tartalmazza, mely épületben a felújítás/bővítés/átépítés alatt az intézmény részben működött.

Ajánlattevő a referencia meglétét több szerződéssel is igazolhatja.

M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be:

M.2.1) min. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik

M.2.2) min. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik

M.2.3) min. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A szakemberek között az átfedés megengedett.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

Ajánlatkérő az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad. Az egyenértékűség alátámasztása Ajánlattevő feladata.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1.Késedelmi kötbér:

Amennyiben a Vállalkozó a saját érdekkörében felmerült okból késedelmesen teljesít, a műszaki ütemtervben foglalt kötbérterhes határidőt a Vállalkozó nem tartja be, abban az esetben a Megrendelőnek joga van minden kiállított részszámla esetén késedelmi kötbért érvényesíteni a Vállalkozóval szemben. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozói díj (részhatáridő nem teljesítése esetén a részszámla nettó összegének megfelelő összeg), mértéke annak 0,5%-a, minden megkezdett nap után, naptári naponként maximum 10%.

2. Meghiúsulási kötbér:

A szerződés a Vállalkozó érdekkörében felmerülő olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért a Vállalkozó felelős, akkor a Megrendelő - a Ptk. 6:186.§-ának megfelelően- jogosult a meghiúsulási kötbér érvényesítésére. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó vállalkozói díj, mértéke annak 20%-a.

3.

Teljesítési Biztosíték: A Vállalkozó a teljesítésének elmaradásával kapcsolatos Megrendelői igények, különösen kárigény, Késedelmi Kötbér igény, illetve bármely egyéb fizetési kötelezettség biztosítása céljából a Megrendelő javára Teljesítési Biztosítékot köteles nyújtani a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pont szerinti formában (továbbiakban "Teljesítési Biztosíték"). A Teljesítési Biztosíték értéke a Kivitelezési Feladatokért a Megrendelő által fizetendő ÁFA és Tartalékkeret nélkül számított Vállalkozói Díj 5 (öt) %-ával egyezik meg

4. Jótállás:

Vállalkozót a szerződés teljesítése során létrehozott épületszerkezetekre és elemekre, valamint az azok létrehozásánál felhasznált anyagokra és termékekre, a sikeres átadás-átvételt követő naptól kezdődően 36 hónap jótállási, - amely a javított rész vonatkozásában, a kijavítás időpontjától újra kezdődik- továbbá a jogszabály szerinti- szavatossági és kötelező alkalmassági idő tartamáig, szavatossági kötelezettség terheli.

5. Jótállási Biztosíték: A Vállalkozó köteles a jótállási kötelezettségeinek biztosítása céljából, a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás lezárását megelőzően, saját költségén, a Megrendelő javára kiállított Jótállási Biztosítékot nyújtani a Kbt. 134.§ (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában, illetve a Kbt. 134. § (7) bekezdése szerinti módon („Jótállási Biztosíték").

Jótállási Biztosíték összege: A Kivitelezési Feladatokért a Megrendelő által fizetendő ÁFA és Tartalékkeret nélkül számított Vállalkozói Díj 5 (öt) %-ával egyezik meg.

6. Előleg:

A vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése értelmében maximum 250 millió Ft.- összegű előleget igényelhet Előleg Visszafizetési Biztosíték nyújtása nélkül.

Megrendelő a 250 millió Ft.- összegű előlegen felül további 10 % előleget biztosít Vállalkozónak annak ilyen irányú igénybejelentése esetén és előleg visszafizetési biztosíték nyújtása mellett.

Az előleg a részszámlákban kerül elszámolásra a szerződésben foglaltak szerint.

A kifizetésekre utólag, a teljesítésekkel értékarányosan havi elszámolás alapján kerül sor.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7) és (10)-(11) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, továbbá alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a.

Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás kifizetésének pénzneme: HUF.

Vállalkozó jogosult minden év március 31. napjáig az előző évi építőipari termelői árindex és ugyanezen időszak alatti inflációs ráta közötti különbséget a szerződés hátralévő összege vonatkozásában érvényesíteni.

A részletes feltételeket az ajánlati dokumentáció részeként kiadott szerződés-tervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/03/2023
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/03/2023
Helyi idő: 12:00
Hely:

Kbt. 68. § ban és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 68. § ban és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

A rekonstrukciós munka egy adott épület összetett, több ütemben megvalósuló építési beruházása. Tekintettel arra, hogy az egyes feladatok egymásra épülnek, ezért a feladatok részekre bontása sem műszaki, sem szervezési, sem pedig garanciális okokra tekintettel nem bontható részekre.

1.) Ajánlatkérő az előírt alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

2.) Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának(1)bek.alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.

3.) Ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozatát.

4.) Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges nyilatkozatot is.

5.) Ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő Kbt. 65.§ (7) bek. szerinti nyilatkozatát, nemleges nyilatkozatot is.

6.) Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati dokumentációt aláíró nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006.évi V. törvény 9.§(1) bek.szerinti aláírásmintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

7.) Ajánlattevőnek csatolnia kell az üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatát, nemleges nyilatkozatot is.

8.) A Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a kivitelezői tevékenységére vonatkozó, az alvállalkozókra is kiterjedő, a teljes szerződéses időszakra érvényes, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő C.A. R. vagy azzal egyenértékű felelősségbiztosítási szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési feladatokra. A Vállalkozónak legkésőbb a szerződés szerinti munkaterület átadás-átvétel időpontjától a szerződés teljesítésének befejezéséig legalább 1 milliárd HUF/év, valamint 600 millió HUF/kár összegű építési beruházásra vonatkozó kivitelezői felelősségbiztosítással kell rendelkezni. A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvétel megkezdéséig megkötni és a biztosítási kötvényt vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát a Megrendelő részére benyújtani. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosítás megkötéséről az ajánlattevőnek az aján latában nyilatkoznia kell.

9.) Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls(excel) formátumban is).

Továbbá a szakmai ajánlat részét képezi a a Felhívás II.2.5. pontban szereplő és értékelési szempontként kezelendő organizációs terv és műszaki ütemterv. Ajánlattevő csatoljon be pénzügyi ütemtervet is.

10.) Jelen eljárás a Kbt. 53.§ (6) bekezdése szinti feltételes közbeszerzési eljárás.

Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja abban az esetben, ha a beszerzéshez szükséges forrást nem, vagy a szükségesnél kisebb összegben kapja meg. Amennyiben a meghatározott feltétel a Szerződés aláírását követő 6 hónapon napon belül nem következik be, akkor a Szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik. Részletesen: a szerződés-tervezetben foglaltak szerint.

11.) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt.71.§ (6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.

12.) A IV.2.6.) pontban megadott ajánlati kötöttség esetében Ajánlatkérő 2 hónap alatt 60 napot ért.

13.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

14.) Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t.

15.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget jelen eljárásban nem alkalmazza.

16.) Értékelés:a legjobb ár-érték arány elve alapján. Módszer: ár szempont: fordított arányosítás; minőségi szempontok: egyenes arányosítás; Minden részszempont és alszempont esetében az adható pontszám:0-100. A pontkiosztás módszerének részletes ismertetése az Ajánlatkérési Dokumentációban található.

17. Az eljárásban eljáró FAKSZ: Burg Péter (lastromszám: 00366)

18.) Helyszíni bejárás időpontja: 2023. 02.27. 13:00 óra

Találkozási pont: 1134 Budapest, Váci út 63, a József Attila SZínház főbejárata.

A helyszíni bejárás során felmerült kérdéseket kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályok szerint írásban tegyék fel.

19.) Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti egyeztetés lehetőségével élni kíván a szerződéskötést követően.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/02/2023