Help us improve the TED website by filling out our short survey!

Supplies - 98735-2020

28/02/2020    S42    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Romania-Cluj-Napoca: Sensors

2020/S 042-098735

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Municipiul Cluj-Napoca
National registration number: 4305857
Postal address: Str. Moţilor nr. 1-3
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113
Postal code: 400001
Country: Romania
Contact person: Marcel Ielcean, Mihaela Simon
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Telephone: +40 264596030
Fax: +40 264431575

Internet address(es):

Main address: www.primariaclujnapoca.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100090141
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziție sistem de identificare a locurilor libere de parcare din zona 1 – municipiul Cluj-Napoca

Reference number: 34
II.1.2)Main CPV code
35125100
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achizitie sistem de identificare a locurilor libere de parcare din zona 1 – municipiul Cluj-Napoca, conform caietului de sarcini; clarificarile pot fi solicitate cu cel tarziu 20 de zile anterior datei limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul la clarificari se va transmite cu 10 zile anterior termenului limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 000 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
48900000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113
Main site or place of performance:

Cluj-Napoca.

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitie sistem de identificare a locurilor libere de parcare din zona 1 – municipiul Cluj-Napoca, conform caietului de sarcini; clarificarile pot fi solicitate cu cel tarziu 20 de zile anterior datei limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul la clarificari se va transmite cu 10 zile anterior termenului limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art. 60, 164, art. 165, art. 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60, art. 164, art. 165, art. 167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform art. 170 alin. (1) si 183 alin. (1) din Legea 98/2016.

Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele:

1. Certificat privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile restante de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru „pentru care exista obligatii de plata” la momentul depunerii acestora;

2. Cazier judiciar pentru operatorul economic;

3. Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

4. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

5. Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident;

6. Orice alte documente edificatoare.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— primar – Emil Boc;

— presedinte comisie de evaluare: Marcel Ielcean;

— membri comisiei de evaluare: Marius Moraru, Mihaela Simon, Ioan Bogdan, Ionut Vasc.

Presedinte si membri de rezerva: Ioan Pop, Ciprian Muresan, Iulia Han, Stefania Madaras, Florin Rizzoli.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta trebuie sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul aflat in clasament pe primul loc; informatiile cuprinse in certificat/documentul echivalent trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Aceasta cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau tertii sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista cu principalele furnizari de produse similare livrate in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Proportia de subcontractare. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să o subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuși. Subcontractantul/subcontractanţii propusi nu trebuie să se încadreze în motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016. Odată cu depunerea DUAE se va prezenta şi acordul/acordurile de subcontractare. Subcontractantul nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, obiectul contractului, valoarea contractului (exprimata in RON fără TVA), beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care ofertantul a fost responsabil. Asociatul/asociatii/terti sustinatori nominalizati va/vor prezenta distinct DUAE in care se vor cuprinde informatiile solicitate. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: procese-verbale de receptie/procese-verbale predare-primire documentatii tehnice/certificate/documente constatatoare/recomandari emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta/client/beneficiar din care sa reiasa: denumirea/numarul contractului, obiectul contractului, denumirea produselor furnizate, beneficiarul, valoarea contractului exprimata in RON, fara TVA, perioada si locul furnizarii produselor, ponderea procentuala realizata de catre operatorul economic, din valoarea totala a contractului. In cazul in care valoarea contractului a fost stabilita în alta moneda decat moneda nationala, se va realiza convertirea la cursul mediu al BNR din data încheierii contractului invocat ca si experienta similara. Autoritatea contractanta se poate adresa direct beneficiarului final cu o cerere pentru confirmarea experientei similare declarate.

Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant (atat pentru subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza operatorul economic, cat si pentru subcontractantii pe ale caror capacitati nu se bazeaza) precum si acordul de subcontractare. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să o subcontracteze şi datele de recunoştere ale subcontractanţilor propuși. Subcontractantul/subcontractanţii propusi nu trebuie să se încadreze în motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016. Subcontractantul nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. Dacă prin subcontractare nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Odată cu depunerea DUAE se va prezenta şi acordul/acordurile de subcontractare, urmând ca documentele justificative ale subcontractantului/subcontractanţilor să fie prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. În cazul în care ofertantul utilizează capacităţile subcontractantului/subcontractanţilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanţi, completat şi semnat în mod corespunzător de către aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc menţionând numărul şi data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Entitatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/03/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/09/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/03/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Garantia de participare se restituie in conditiile articolului 38 din HG 395/2016. Ofertantii au obligatia de a specifica care sunt informatiile pe care le considera confidentiale din cadrul ofertei depuse. Informatiile indicate de operatorii economici ca fiind confidentiale, inclusiv secretele tehnice sau comerciale si elementele confidentiale ale ofertei trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate.

Costul elaborarii ofertei: autoritatea contractanta nu va fi raspunzatoare pentru nici un cost sau cheltuieli suportate de catre ofertant sau de orice potential subcontractant/tert sustinator sau furnizor ca urmare a participarii ofertantului la procedura, indiferent daca contractul este atribuit si/sau semnat cu ofertantul sau nu. Aceste costuri pot include, dar fara a se limita la, costurile în legatura cu pregatirea ofertei sau orice alte activitati legate de aceasta si indeplinite pe parcursul procedurii. Costurile aferente pregatirii si prezentarii ofertei, reprezentarii in fata instantelor de judecata sau a celor administrativ-jurisdictionale si/sau alte cheltuieli similare generate de participarea la prezenta procedura cad in sarcina ofertantilor si nu vor fi rambursate de catre autoritatea contractanta niciunui ofertant. Autoritatea contractanta va avea dreptul de proprietate asupra tuturor ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, iar ofertantii nu au dreptul de a li se returna ofertele de catre autoritatea contractanta (cu exceptia celor intârziate).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului ce se doreste a fi contestat.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/02/2020