Services - 98811-2017

16/03/2017    S53    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Vilnius: Greitkelių inžinerijos paslaugos

2017/S 053-098811

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
188710638
J. Basanavičiaus g. 36
Kam: Vestinai Gučiūtei
LT-03109 Vilnius
Lietuva
Telefonas: +370 52329746
El. paštas: vestina.guciute@lakd.lt

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.lakd.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)Pagrindinė veikla
Kita: automobilių keliai
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimą ir asfalto mišinių reikalavimus reglamentuojančių normatyvinių dokumentų koregavimas.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Lietuvos Respublika.

NUTS kodas LT0

II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimą ir asfalto mišinių reikalavimus reglamentuojančių normatyvinių dokumentų koregavimas.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71311220

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
1 (vienos) įrengimo taisyklės, kurias sudaro šie skyriai:
Bendrosios nuostatos
Nuorodos
Pagrindinės sąvokos
Žymenys ir sutrumpinimai
Pagrindiniai nurodymai
Medžiagos ir medžiagų mišiniai
Darbų atlikimas
Leistini nuokrypiai ir ribinės vertės
Bandymai
Defektų pašalinimas
Darbų priėmimas
Atsiskaitymas už atliktus darbus
Baigiamosios nuostatos
Priedas
1 (vienas) techninių reikalavimų aprašas, kurį sudaro šie skyriai:
Bendrosios nuostatos
Nuorodos
Pagrindinės sąvokos
Žymenys ir sutrumpinimai
Reikalavimai medžiagoms
Reikalavimai asfalto mišiniams
Bandymai ir eksploatacinių savybių įvertinimas
Duomenys, pateikiami lydraštyje arba važtaraštyje
Baigiamosios nuostatos
Priedai
Parengti dokumentai perduodami: spausdintinis variantas (2 vienetai) su parašais ir prie kiekvieno pridedamas elektroninis variantas (Microsoft Word ir PDF) duomenų laikmenoje.
Detalus paslaugų apibūdinimas pateikiamas techninėje specifikacijoje (techninėje užduotyje).
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 24 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Perkančioji organizacija reikalauja, kad pirkimo sutarties sąlygų įvykdymas būtų užtikrinamas banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimu ne mažiau, kaip 4 100 EUR sumai. Garantijos (laidavimo) galiojimo terminas: ne trumpiau, kaip 23 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Už faktiškai suteiktas paslaugas Užsakovas apmoka Teikėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą ar lygiavertį dokumentą. Sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena yra laikoma aiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas išrašytas ir išsiųstas naudojantis elektroninėmis priemonėmis. Bet kuriuo atveju, jeigu tai yra objektyviai pagrįsta (vėluojant finansavimui iš biudžeto) apmokėjimo laikotarpis neturi viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų suteikimo dienos.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1) Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ir ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus:
Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Jeigu tiekėjui buhalterinės apskaitos paslaugas teikia kitas juridinis asmuo, tiekėjas turi pateikti dokumentus dėl buhalterinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, teistumo.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas;
2) Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus.
Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.
Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus:
1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma.
2. Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas yra fizinis asmuo, jis pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas yra juridinis asmuo, iš jo nereikalaujama pateikti dokumentų, pagrindžiančių, kad tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
Jeigu kitoje valstybėje registruotas tiekėjas yra fizinis arba juridinis asmuo, jis pateikia šalies, kurioje yra įregistruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau juose nurodyta, kad jie galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, tokie dokumentai yra priimtini;
3) Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo), turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus:
Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas dalyvis, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau nei 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas;
arba
Laisvos formos tiekėjo deklaracija, kad tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo) neturi balsų daugumos juridinio asmens dalyvių susirinkime arba balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi kitas juridinis asmuo;
4) Tiekėjas nebankrutavęs, nelikviduojamas, su kreditoriais nesudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimas tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar atsisakyti), nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.
Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus:
1. Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas yra fizinis asmuo, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas yra juridinis asmuo, iš jo nereikalaujama pateikti dokumentų, pagrindžiančių, kad tiekėjas nebankrutavęs ir nelikviduojamas. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
Jeigu kitoje valstybėje registruotas tiekėjas yra fizinis arba juridinis asmuo, jis pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.
2. Laisvos formos tiekėjo deklaracija, kad tiekėjas su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos;
5) Tiekėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus:
Laisvos formos tiekėjo deklaracija.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: —
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: —
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1) Per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) įvykdytų (ir) ar vykdomų normatyvinių techninių dokumentų (arba mokslo tiriamųjų darbų), susijusių su kelių* asfalto dangų įrengimu ir/arba bituminių (asfalto) mišinių tyrimais, sutarčių sąrašas, nurodant paslaugų sumas be PVM, datas ir paslaugų gavėjus bei jų kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra perkančiosios organizacijos, ar ne. Įrodymui apie paslaugų suteikimą tiekėjai pateikia: jei gavėjas buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą, jei gavėjas – ne perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jos nesant – tiekėjo deklaraciją. Taip pat pateikia sąraše nurodytų normatyvinių techninių dokumentų (arba mokslo tiriamųjų darbų) turinius ir santraukas;
2) Vadovaujančių bei už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingų specialistų sąrašas, nurodant kas vadovaus, vadovų ir specialistų pavardes, vadovo 36 mėnesių** per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir specialisto 24 mėnesių** per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos darbo patirtį normatyvinių techninių dokumentų (arba mokslo tiriamųjų darbų), susijusių su kelių* asfalto dangų įrengimu ir/arba bituminių (asfalto) mišinių tyrimais, rengimo srityje užtikrinantys dokumentai: parengtų normatyvinių techninių dokumentų (arba mokslo tiriamųjų darbų), susijusių su kelių* asfalto dangų įrengimu ir/arba bituminių (asfalto) mišinių tyrimais, sąrašas, nurodant rengimo laikotarpį (metus ir mėnesį), trumpą parengtų normatyvinių techninių dokumentų (arba mokslo tiriamųjų darbų) aprašymą. Sąraše nurodytų normatyvinių techninių dokumentų (arba mokslo tiriamųjų darbų) turiniai ir santraukos.
Vadovo ir specialisto gyvenimo aprašymai (CV) pagal 7 priedą.
Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.
Jei tiekėjas remsis subtiekėjo pajėgumais, jis turi pateikti siūlomo subtiekėjo specialisto pasirašytą sutikimą viešojo pirkimo laimėjimo atveju teikti numatytas paslaugas ir, jei tai juridinis asmuo, sutikimas turi būti patvirtintas subtiekėjo vadovo parašu. Specialisto pasirašytas sutikimas reikalingas ir tuo atveju, jei ketinama pasitelkti ne tiekėjo ar subtiekėjo specialistą.
Pastaba:
*Kaip šį sąvoka apibrėžiama Lietuvos Respublikos kelių įstatyme.
**Jei atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą asmuo vienu metu vykdė daugiau nei vieną sutartį, skaičiuojant jo patirtį šis laikotarpis nesumuojamas. Perkančioji organizacija užskaitys iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turimą patirtį sutartyse, kurios dar nėra užbaigtos vykdyti.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1) Tiekėjo per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) įvykdyta (ir) ar vykdoma normatyvinio techninio dokumento (arba mokslo tiriamojo darbo), susijusio su kelių* asfalto dangų įrengimu ir/arba bituminių (asfalto) mišinių tyrimais, viena (1) arba dvi (2) rengimo sutartys, kurių vertė yra ne mažesnė kaip 29 000 EUR be PVM.
Pastaba. Jei sutartis dar vykdoma, tai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti suteikta paslaugų ne mažiau kaip už nurodytą sumą;
2) Pirkimo sutartį turi vykdyti kvalifikuoti vadovaujantys specialistai ir asmenys, atsakingi už pirkimo sutarties vykdymą:
1. Vadovas, turintis aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamąjį technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą (ne mažesnį nei statybos inžinerijos magistro laipsnį arba jam prilyginamąjį), kuris privalo turėti ne mažesnę kaip 36 mėnesių** per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos darbo patirtį normatyvinių techninių dokumentų (arba mokslo tiriamųjų darbų), susijusių su kelių* asfalto dangų įrengimu ir/arba bituminių (asfalto) mišinių tyrimais, rengimo srityje.
2. Specialistas, turintis aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamąjį technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą (ne mažesnį nei statybos inžinerijos magistro laipsnį arba jam prilyginamąjį), kuris privalo turėti ne mažesnę kaip 24 mėnesių** per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos darbo patirtį normatyvinių techninių dokumentų (arba mokslo tiriamųjų darbų), susijusių su kelių* asfalto dangų įrengimu ir/arba bituminių (asfalto) mišinių tyrimais, rengimo srityje.
Pastaba:
*Kaip šį sąvoka apibrėžiama Lietuvos Respublikos kelių įstatyme.
**Jei atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą asmuo vienu metu vykdė daugiau nei vieną sutartį, skaičiuojant jo patirtį šis laikotarpis nesumuojamas. Perkančioji organizacija užskaitys iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turimą patirtį sutartyse, kurios dar nėra užbaigtos vykdyti.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

Išankstinis informacinis skelbimas

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2017/S 004-005788 6.1.2017

IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 7.4.2017 - 10:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
14.4.2017 - 10:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 90 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 14.4.2017 - 10:45

Vieta:

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius) priestato 217 kabinete (susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vieta dėl nenumatytų priežasčių gali būti patikslinta dalyviui atvykus prie 217 kabineto) Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi dalyviai (pasiūlymus pateikę tiekėjai) arba jų įgalioti atstovai. Prieš prasidedant susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūrai, Viešųjų pirkimų komisijai turi būti pateiktas teisės aktų reikalavimus atitinkantis įgaliojimas dalyvauti šioje procedūroje. Įgaliojimas nereikalingas, kai susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje dalyvauja:
1) pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo;
2) pasiūlymą pateikusio juridinio asmens vadovas;
3) pasiūlymą pateikusios ūkio subjektų grupės partneriai (jungtinės veiklos sutarties šalys): fiziniai asmenys bei juridinių asmenų vadovai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija

Pirkimo atviro konkurso būdu sąlygos ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Elektroninis pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu, galiojančiu susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus. Popierine forma ir vokuose pateikti pasiūlymai bus atmesti, kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Tiekėjų skundai ir pretenzijos nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo V skyriaus nustatyta tvarka.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
14.3.2017