Dienstleistungen - 145250-2017

15/04/2017    S75    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Błonie: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2017/S 075-145250

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Błonie
ul. Rynek 6
Błonie
05-870
Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Kopczyńska
Telefon: +48 222753064
E-Mail: wzp@um.blonie.pl
Fax: +48 227253067
NUTS-Code: PL12A

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.blonie.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.bip.blonie.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, gromadzonych przez Zakład Usług Komunalnych na terenie gminy Błonie, z terenów zamieszkałych i niezamieszkał.

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP.271.8.2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000
90511000
90513000
90513100
90514000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL12A
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania, zgodnie z:

— Przepisami ustawy dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.

z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą,

— Postanowienia niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ

— Ustawą z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(tj. Dz.U. 2013.1399 ze zm.), zwanej dalej ustawą „u.p.c.g.”

— Ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2013.21 ze zm.),

— Ustawą z dnia 27.4.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2013.1232 ze zm.

— Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15.5.2012 r. w sprawie wzoru sprawozdań

o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystości ciekłych oraz realizacji zadań

zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. 2012.630),

— Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.5.2012 r. w sprawie poziomów

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych

frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2012.645)

— Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.5.2012 r. w sprawie poziomów

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywania do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów

(Dz.U. 2012.676)

— Rozporządzeniem Ministra Środowiska a dnia 16.6.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U. 2009.104.868)

— Obowiązującymi zapisami prawa miejscowego.

— Innym przepisami niezbędnymi do realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wskazania RIPOK, do którego będą przekazywane

odpady zebrane z terenu nieruchomości zamieszkałych z gminy Błonie zgodnie z

art. 6d ust. 4 pkt 5.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 03/07/2017
Ende: 28/06/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień, o którym mowa w pkt 1.1. niniejszego rozdziału jeżeli wykaże, że posiada:

a). wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2016 r. poz. 250),

b). posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. Z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) lub posiada zezwolenie na transport

odpadów, wydane przez właściwy organ na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 27.4.2001 r. O odpadach (Dz.U. z 2010 r., nr 185, poz. 1243 z późn. zm).

c). posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r., nr 185, poz. 1243 z późn. zm) oraz w art. 116 ustawy z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 z póżn. zm.).

d). posiada umowę/umowy z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) na przyjmowanie odpadów komunalnych oraz (w przypadku własnej instalacji) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

e). posiada umowę/umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( tj. Dz. U. Z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A). wykonał a w przepadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: min. 2 usługi polegające na odbiorze odpadów komunalnych wykonywanych lub wykonanych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy w ilości min. 5.000 Mg rocznie. wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane

b) dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego następującymi narzędziami,

wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi ( wraz informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami) co najmniej:

— 2 samochodami (hakowcami) z przyczepami do wywozu kontenerów,

— 1 samochodem bezpylnym o ładowności do 16 Mg do odbioru odpadów zmieszanych,

— samochodem z ładowarką do rozładunku pojemników na selektywną zbiórkę odpadów,

— min. 6 szt. kontenerów o poj. 30m3,

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

2.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający

dokonując oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w pkt. 2.3. lit. a),b) niniejszego rozdziału, uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie wykaże spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 2.3 lit. a) niniejszego rozdziału.

2.5. W przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu

dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w pkt. 2.3. lit. a),b) niniejszego rozdziału, polega na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w ustawie Pzp, Zmawiający dokonując oceny spełnienia tego warunku, uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów samodzielnie wykaże spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej o którym mowa w pkt 2.3 lit. a),b) niniejszego rozdziału.

2.6. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu

dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w pkt. 2.3. lit. a),b) niniejszego rozdziału, polegał będzie na doświadczeniu innych podmiotów, jedynym sposobem wykorzystania zasobów tych podmiotów (tj. zdolność techniczna lub zawodowej o której mowa w pkt 2.3 lit. a) niniejszego rozdziału jest rzeczywisty udział tych podmiotów w realizacji zadania np. zatrudnienie tych podmiotów do realizacji zadania jako podwykonawców lub udział w konsorcjum.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zmiana treści umowy może nastąpić jedynie w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.1.2004 r i wymaga formy pisemnej w postaci porozumienia dodatkowego ( aneksu ) do umowy.

W przypadkach tj:

a). Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy – w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – ewentualna zmiana będzie dotyczyła jedynie osób skierowanych do wykonania przedmiotu Umowy, których wysokość wynagrodzenia jest równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę;

b). Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

c). Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy przypadku ustawowej stawki podatku od towarów i usług.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/05/2017
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 60 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/05/2017
Ortszeit: 11:15
Ort:

Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6,05-870 Błonie, Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 3.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Przed końcem obowiązywania umowy zawartej w ww. postępowaniu.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt .5 i .6. niniejszego rozdziału wnosi się w terminie10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11.Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12.Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

Dokładniejsze informacje w SIWZ w dziale XVIII

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny

od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14. W sprawach nie uregulowanych w rozdziale XVIII w zakresie wniesienia odwołania i skargi

mają zastosowanie przepisy Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/04/2017