Marché de travaux - 2132-2022

Submission deadline has been amended by:  234946-2022
04/01/2022    S2

Hongrie-Budapest: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2022/S 002-002132

Avis de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Numéro national d'identification: 24290188241
Adresse postale: Pap Károly Utca 4-6.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1139
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Módos István
Courriel: beszerzes@nfp.hu
Téléphone: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.nfp.hu
Adresse du profil d’acheteur: http://www.nfp.hu
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Budapest Főváros Önkormányzata
Numéro national d'identification: 15735636241
Adresse postale: Városház Utca 9-11.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1052
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Kókai Dóra Anna
Courriel: kokaid@budapest.hu
Téléphone: +36 13271656
Fax: +36 13271863
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.budapest.hu
I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001673212021/reszletek
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001673212021/reszletek
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
I.5)Activité principale
Autre activité: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Bp. Közp. Szennyv. Telep iszapkezelési tech. fejl.

Numéro de référence: EKR001673212021
II.1.2)Code CPV principal
45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Vállalkozási szerződés keretében a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapvonal fejlesztés” elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (KDVV3)

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39350000 Équipement de réseau d'assainissement
45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
45232420 Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées
45232421 Station de traitement des eaux usées
45232422 Station de traitement des boues
45232423 Travaux de construction de stations de pompage des eaux usées
45252100 Travaux de construction de stations d'épuration
45252130 Équipement de station d'épuration
71320000 Services de conception technique
71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU110 Budapest
Lieu principal d'exécution:

Budapest

II.2.4)Description des prestations:

A339/2014.(XII.19.) Kr. AK feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és-tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges:

Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapkezelési technológiájának fejlesztése és struviteltávolítás

A beruházás tárgya a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep anaerob iszapkezelésének fejlesztése.

A BKSZT 1,6 millió LE kapacitású kommunális szennyvíztisztító telep, melynek technológiájából nyersiszap és fölösiszap keletkezik. Az iszapkezelés a nyersiszap gravitációs, a fölösiszap gravitációs és (sűrítő asztalokon) gépi sűrítéséből, az elősűrített, kevert iszapok termofil anaerob rothasztásából, víztelenítéséből (centrifugás) és a rothasztás során keletkező biogáz (gázmotoros kiserőműben és kazánokban való) hasznosításából áll. A technológia pasztörizálással is kiegészül, de ezt jelenleg nem üzemelteti a telep.

A projekt keretében a jelenlegi iszapkezelési technológia oly mértékű fejlesztése a cél, hogy a telepre érkező többlet terhelésből származó megnövekedett iszapmennyiséget tudja kezelni.

A rendszer berendezései:

# Elővíztelenítésre feladó szivattyúk (meglévő, felhasználandó)

# Elővíztelenítő centrifugák (2+1 db, 30 m3/h)

# Polimer oldó adagoló (7,2 m3/h)

# Elővíztelenített iszap feladó szivattyúk az iszap tárolóba (2+1 db, 10 m3/h))

# Elővíztelenített iszaptároló (140m3)

# Elővíztelenített iszaptároló csigás kihordó

# Elővíztelenített iszap feladó szivattyúk CAMBI THP rendszerre (1+1 db, 35 m3/h)

# Termikus Hidrolizáló Egység

# Rothasztókra feladó szivattyúk (1+1 db, 30 m3/h Nyersiszap feladó szivattyú a nyersiszap és hidrolizált iszap egyesítésére, 3 db, 11 m3/h Hőkezelt iszap feladó szivattyú)

# Recirkulációs szivattyúk (3 db, 70 m3/h)

# Meglévő, átalakított hőcserélők (3 db)

# Folyadékhűtő

A rothasztásra kerülő iszap előkezelése mellett szükségessé vált az iszapvonalon gyakori üzemeltetési problémákat okozó, az iszapkezelési folyamat során termelődő MAP (magnézium-ammónium-foszfát;), vagy ásványi nevén struvit, rothasztott iszapból való eltávolítása és kinyerése.

A MAP kinyerését olyan technológiával kell megoldani, aminek a végterméke olyan vízoldható magnézium alapú ammónium foszfát, melynek szemnagysága alkalmassá teszi a mezőgazdasági hasznosításra. Minősége feleljen meg az Európai Parlament és Tanács műtrágyákról szóló 2003/2003/EK (2003 október 13.) rendeletében ill., a 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet az „„EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről” c. rendeletben foglaltaknak. A struvit kinyerés elvárt mennyisége minimum napi átlag 100 kg, amennyiben a rothasztott iszap foszfát tartalma a rothasztóban 70 mg PPO4/l felett van.

Nyertes AT feladatát képezi a közbesz. dok.-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009.(IX.15.) Kr. megfelelő tartalommal. Nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok.-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesításe során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek. foglaltak alapján a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.

A szerződés teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.) Korm. rend. szerinti VZ-TER jogosultsággal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés időpontjára a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti VZ-TER jogosultsággal rendelkező szakemberrel.

Részletesen: KD.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: 2. Név: A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) / Pondération: 32
Critère de qualité - Nom: 2.1.AFIII/1.3.M.2.1) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0) / Pondération: 8
Critère de qualité - Nom: 2.2. AF III/1.3. M.2.2) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Pondération: 8
Critère de qualité - Nom: 2.3. AF III/1.3. M.2.3) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Pondération: 8
Critère de qualité - Nom: 2.4. AF III/1.3. M.2.4) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min: 0) / Pondération: 8
Prix - Pondération: 68
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 910
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Uniós és/vagy hazai támogatás

II.2.14)Informations complémentaires

AK a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és a További információkban és a KD-ban szereplőkre figyelemmel nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.

FAKSZ: Zsófi Tímea (01153); dr. Varga Krisztián (00087)

AK jelzi, hogy a II.2.5. pont 2.1. szerinti szakmai „tap."rövidítés alatt szakmai tapasztalatot ért.

II.2.7-hez: a teljesítés véghatárideje: a szerződéses megállapodás hatályba lépésétől számított 910 naptári nap.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Az elj-ban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az ALK IG olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ei szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az ALK IG részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bek meghatározott kizáró ok az eljárás során köv be.

A 321/2015 (X.30.)Korm. rend.(továbbiakban:Kr.) 1.§ (1) alapján AT-nek (közös AT esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazd. szereplő teszi) és a Kbt. 65. § (7) bek szerinti ALK IG szervezetnek/személynek (képviseletében az AT nyújtja be) aj-ában az aj. benyújtásakor - a Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően- az EKR által generált egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az előzetes igazolások során az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.

Az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő AV tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Kbt. 67.§ (4), ill. a Kr.15.§ (2) szerint AT-nek azon AV tekintetében, amely nem vesz részt az alk.ig-ban nyil-ot kell benyújtani arról,hogy a szerz.telj-hez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §(1)és(2) bek.szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR által generált űrlap, közös ajánlattétel esetén külön nyilatkozat közös ajánlattevői tagok által). AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.

Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást és az erről szóló nyilatkozatot csatolja (nemlegesség esetén is nyilatkozatot erről, elektronikus űrlap formájában)

A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az ig beny-ra felhívott gazd szer-nek a Kr. 8.,10.,12- 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek foglaltakra.

A Kr. 1.§ (1) alapján az AT-nek az aj-ában az aj benyújtásakor az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével szükséges előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alk köv-eknek azzal, hogy az alk köv-ekkel kapcsolatos ig benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

SZ.1. A Kbt.65.§ (1) bek.c) pontja és a 322/2015.(X.30.)K.r. 8.§ (1)bek.alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

SZ.2. A Kbt.65.§ (1)bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1)bek. alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nyilv-ban szereplés tényét AK ellenőrzi., ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilv-okban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Az ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Folyt.:III.1.2.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az érintett Gazdasági szereplőnek az ajánlatában az (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett Gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését)

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P.1. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (viziközmű beruházás kivitelezési és tervezési munkái és/vagy viziközmű beruházás kivitelezési munkái) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bekezdései, továbbá a Kr. 19. § (3), (6)-(7) bekezdései is irányadók.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:

P.1. jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (viziközmű beruházás kivitelezési és tervezési munkái és/vagy viziközmű beruházás kivitelezési munkái) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 3 200 000 000- HUF összeget.

A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a fentitől eltérő árbevételi követelményt.

A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.1. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak).

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései., továbbá a Kr. 19. § (7) bekezdése is irányadó.

AF.III.1.1. pont folytatása: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) SZ1.SZ2. alkalmassági feltétel tekintetében:

SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett Gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

SZ.2. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Az ALK IG-ra a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek., és a Kr. 26. § (1) bek a) pont és (2) bek is irányadó.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

A Kr. 1.§ (1) alapján azérintett gazd-i szereplőnek az aj-ban (EEKD) beny-val kell el ig-nia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alk köv-eknek. AK a Kr. 2. § (5) bek. alapján az alk köv-ek előzetes igazolására elfogadja az érintett gazd-i szereplőegyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. bek. alapján az alk.ai köv-re vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazd-i szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alk. kövk-nek:

M.1. A Kbt. 65.§ (1)bek. b) és a Kr. 21.§ (2)bek. a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján: AK az AF feladását megelőző 5 évben (60 hónap) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A referenciák igazolását a Kr.22.§(3)bekezdés szerint.

A referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

- a referencia (tervezési és építési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alk. köv-nek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);

- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, min. év/hónap/nap bontásban);

- a teljesítés helyét;

- a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét);

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

- A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük.

Közös AT teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak (saját teljesítésnek), figyelemmel arra, hogy AK a bírálat során kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során.

A teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22.§ (5)bek szerinti adatok megadása szükséges.

Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekszerint kell igazolnia az alk. feltételnek való megfelelést. Ha AT az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja alk-át igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.

Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére jelen AF feladását megelőző 60 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontjára, valamint a Kr. 21/A.§-ra.

M.2. A Kbt. 65.§ (1)bek.b) és a Kr. 21.§ (2)bek.b) pontok alapján nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.

- Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével) a betölteni kívánt pozíció megjelölésével (alkalmassági követelmény).

A bemutatott szakember(ek) vonatkozásában csatolni kell az ajánlatban:

- az adott szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat megléte, az ajánlat benyújtásakori munkáltatója minden kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai gyakorlat időtartamát min. év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe.

- a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata,

- az adott szakember nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni és AT nyertessége esetén a benyújtott ajánlatban megjelölt pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Ha az M.2.1)-M.2.4) pontokra megaj. szake. az előírt jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség, képzettség és gyakorlat igazolására egyéb dok. csatolása nem szükséges, azokat az érv. jogosultság igazolja (a szakember szakmai önéletrajza ez esetben is csatolandó), amelyet AK a kamarai névjegyzékből ellenőriz. Ebben az esetben Ajánlattevő az ajánlatában csatolt, cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatában vagy az önéletrajzban szerepeltetni kell a jogosultság nyilvántartási számát és megszerzésének dátumát. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.

Egyenértékű végzettség, képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget, képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyil.-át. Részletesen: KD

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek, és a Kr. 24. § (1)-(2) be.is irányadó.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 évben (96 hónapban) megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, alábbi referenciamunká(kk)val:

M/1.1. legalább 1 db, legalább 25 000 LE kapacitású kommunális szennyvíztisztító telepen megvalósult iszapkezelési technológia tervezésére és kivitelezésére és/vagy felújítására és/vagy bővítésére vonatkozó referenciamunkával.

Az M/1.1. pontban foglalt minimumkövetelményeket összesen legfeljebb 1 db referenciából lehet teljesíteni.

AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe az M.1. pontban foglalt alkalmasság vizsgálata során.

M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:

M.2.1) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-VZ jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉG jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.3) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti VZ-TEL jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.4) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.

Egy szakember legfeljebb két pozícióra mutatható be.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Késedelmi kötbér: a szerz szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a/nap, max.25%

Meghiúsulási kötbér: a szerz szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a

Jótállás: 36 hónap.

Teljesítési bizt.: szerz. szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a.

Jótállási bizt.: szerz. szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a.

Részletesen:ADII

Előleg: max.a szerz elszám.összege max.30%-a.

Előleg-visszafiz.bizt.272/2014. (XI.5.) Kr. 118/A.§ (2a) szerint.

A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF. Vonatkozó jogszabályok: 2007.éviCXXVII.tv, Ptk. 6:130.§ (1)-(2), Kbt. 135. § (1), (3)-(6) bek., 322/2015.(X.30.)Kr., 272/2014. (XI.5.). szállítói finanszírozás, támogatás intenzitása: a mindenkori TSZ szerinti, Részl: AD II. kötet.

Tartkeret:AK a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazza.

AK a részszámla benyújtására lehetőséget biztosít.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 14/02/2022
Heure locale: 11:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
hongrois
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 14/02/2022
Heure locale: 13:00
Lieu:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdéseiben és a 424/2017. Korm r. 15. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a közbeszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege (tervezés és kivitelezés) és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, így a versenysemlegesség követelménye, valamint a beruházás mérete, jellege és a támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság szempontja, továbbá a tervező és a kivitelező közötti esetleges jogviták elkerülése nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Folytatás és részletes kifejtés karakterkorlátra tekintettel a KD-ban.

1. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt, vagy egyéb költségvetési (hazai) forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet/előterjesztést fog benyújtani/nyújtott be, ezért a támogatásra / egyéb költségvetési (hazai) forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő elfogadását, vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) bekezdés és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdés alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns - a TSZ módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra vagy az egyéb költségvetési (hazai) forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéses megállapodás hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. Amennyiben a feltétel a szerződéses megállapodás aláírását követő 180 napon belül nem következik be, akkor a szerződéses megállapodás minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

2. Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0,00-10,00pont; 0,00pont legrosszabb,10,00 pont legjobb érték. Módszerek: az 1. ért. szempont: a KH 25.03 2020-i útmutatója („Útm.”) 1.m.A.1.aa)pontja szerinti fordított ar. A 2.rszpt.1-4 alszempontok esetében a KH 25.03 2020-i útm.1.sz. mell.A 1.ab) egyenesar.(Részl.AD.I.kötet) (legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap). A 2. részszempont alátámasztására az önéletrajzok csatolása már az ajánlatban szükséges.

3. III.1.2)P.1. valamint III.1.3)M.1.-M.2.pontokban előírt feltételek és ig. módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

4. Ajánlati biztosíték:10 000 000,-HUF.Az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az NFP 10032000-00332945-00000024 sz. fizetési számlájára történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,vagy biztosítási szerz. alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel.Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő(bankszámlakivonat), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény. Az ajánlati biztosíték kedvezményezettje az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

A garancialevél, a kezességvállalásról szóló dok.valamint a kötelezvény tekintetében AK előírja és kiemelten is felhívja a figyelmet az alábbiakra:

Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!

Az igazolást az ajánlatban csatolni szükséges.

5. Kbt.35.§(8)alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság)létrehozása.

6. AK alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját.

7. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek aKbt.56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra Ajánlatkérő nem válaszol.Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk és útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;illetve https://ujvilag.gov.hu/ekr oldalakon.

8. Az EKR-ben továbbított dok-kal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr.11.-12. § tart., valamint a Kbt. 41/A. § (1) bek. vonatkoznak.

Folyt.: AF VI.4.3.)

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

148. § előírásai szerint

További információk folytatása:

9. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazza.

10. AK a Kbt. 81.§ (5) bek.-t alkalmazza.

11. Aj-ban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok AT általi fordítását is elfogadja.

12. A 339/2014. (XII. 19.) KR-ben szerint az NFP más AK nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján (Kbt. 29. § (1) bek.). Az AF I.1. pontjában AK-ként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás ajánlatkérője az AFI.1. pontjában megjelölt szervezet.

13. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ajtevők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást.

14. A nyertesAT a közbeszerzési dok.okban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő min. 1 milliárd Ft/év és min. 200 millió Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR)valamint min.200millió Ft/év és min.100millió Ft/káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. § és 26. §-a alapján szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontra kell a nyertes ajánlattevőnek rendelkezésre bocsátania. AT csatolja nyilatkozatát az aj-ban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog.

15. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pont M.2.1)-M.2.4)alpontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jog-gal és aktív státusszal. ATnek a beadott aj-ban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a felhívás III.1.3 M.2 pont M.2.1)-M.2.4)alpontokra bemutatott szakemberei a szükséges jog-okkal és aktív kamarai státusszal rendelkezni fognak a szerz.kötéskor a szerz. teljesítésének teljes időtartamára.

16. A KD-ok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.

17. A felhívás IV.2.6)pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt AK 60 naptári napos ajánlati kötöttséget ért;

18. Kieg.táj. a Kbt. 56. § -ban foglaltak szerint. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.

19. Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.

20. A szerződés teljesítése során szükséges az MSZ EN ISO 14001:2015 rendszerszabvány szerinti környezetirányítási rendszer tanúsítvány alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány, illetve az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékainak alkalmazása. A nyertes AT a szerződéskötés időpontjában köteles bemutatni a tárgyi tevékenységre vonatkozó hatályos tanúsítványát, illetve az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékait.AT csatolja ajánlatában nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog az előírt tanúsítvánnyal, illetve egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

21. A Kbt. 104. § (7) bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a beszerzését nem a keretmegállapodása alapján kívánja megvalósítani.

22. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás II.2.7. pontjában meghatározott teljesítési határidő alatt 910 naptári napot ért.

23. AK felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Kr. (a továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bek.- ben foglaltakra.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
30/12/2021