Lieferungen - 3720-2023

Submission deadline has been amended by:  99345-2023
03/01/2023    S2

Polen-Warschau: Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen

2023/S 002-003720

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Nationale Identifikationsnummer: 5252095497
Postanschrift: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-909
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Malwina Szczawińska
E-Mail: czcsz.zamowienia@mon.gov.pl
Telefon: +48 261848717
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://portal.smartpzp.pl/czcsz
Adresse des Beschafferprofils: https://czcsz.wp.mil.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/czcsz
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów koniecznych do instalacji i wdrożenia oprogramowania systemu informatycznego MGPO GPS na platformach bojowych

Referenznummer der Bekanntmachung: 2616.70.2022.MSZ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30000000 Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów koniecznych do instalacji i wdrożenia oprogramowania systemu informatycznego MGPO GPS na platformach bojowych

W ramach zamówienia postępowanie zostało podzielone na 4 części:

Część 1 Komputer osobisty typu tablet wraz z akcesoriami

Część 2 Serwer portów szeregowych

Część 3 Układ TPM 2.0 wraz z montażem oraz pozostałe oporządzenie

Część 4 Akcesoria do radiostacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Opis ten należy odczytywać wraz ze zmianami treści SWZ będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 4
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Komputer osobisty typu tablet wraz z akcesoriami

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
30230000 Computerbezogene Geräte
32500000 Fernmeldebedarf
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

2 Regionalna Baza Logistyczna - Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Komputer osobisty typu tablet wraz z akcesoriami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiotowe środki dowodowe w postaci egzemplarzy testowych poz. 1 i 2 części 1 należy złożyć (w opakowaniu, zabezpieczającym sprzęt przed uszkodzeniem, zapieczętowanym w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jego treści do terminu otwarcia ofert) w Kancelarii CZC SZ (pokój nr 210A-B), ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa, w terminie do dnia 03.02.2023 r. do godz. 9:30.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Serwer portów szeregowych

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
30230000 Computerbezogene Geräte
32500000 Fernmeldebedarf
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

2 Regionalna Baza Logistyczna - Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Serwer portów szeregowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Układ TPM 2.0 wraz z montażem oraz pozostałe oporządzenie

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30230000 Computerbezogene Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

2 Regionalna Baza Logistyczna - Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Układ TPM 2.0 wraz z montażem oraz pozostałe oporządzenie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Akcesoria do radiostacji

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32500000 Fernmeldebedarf
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

2 Regionalna Baza Logistyczna - Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Akcesoria do radiostacji

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

4) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:

– dla części I: 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych);

– dla części II: 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych);

– dla części III: 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych);

– dla części IV: 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

lub równowartość tej kwoty w innej walucie, przeliczoną według kursu średniego NBP ogłoszonego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku, gdy

w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, NBP nie ogłosił kursu średniego, wysokość środków będzie przeliczana po ostatnim kursie średnim ogłoszonym przez NBP poprzedzającym dzień ogłoszenia.

Potwierdzenie spełnienia tego warunku wymaga przedstawienia Zamawiającemu informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno (1) zamówienie polegające na dostawie sprzętu informatycznego (komputery, notebooki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne itp.) o wartości nie mniejszej niż:

– dla części I: 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych);

– dla części II: 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych);

– dla części III: 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych);

– dla części IV: 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale V ust. 1 pkt 4)

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określone są w załączniku nr 10 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/02/2023
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 04/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/02/2023
Ortszeit: 10:00
Ort:

Odszyfrowanie złożonych ofert nastąpi z wykorzystaniem Platformy Smart PZP (https://portal.smartpzp.pl/czcsz).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO.

3. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Platformy Smart PZP (https://portal.smartpzp.pl/czcsz).

4. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione (art. 256 ustawy Pzp).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 6. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego wskutek ich wniesienia, określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/12/2022