Dienstleistungen - 4885-2020

Submission deadline has been amended by:  34690-2020
07/01/2020    S4

Tschechien-Brno: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 004-004885

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Psychiatrická nemocnice Brno
Nationale Identifikationsnummer: 00160105
Postanschrift: Húskova 1123/2
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postleitzahl: 618 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Petr Kolář
E-Mail: verejne-zakazky@rpa.cz
Telefon: +420 603368744

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pnbrno.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPLBrno

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPLBrno
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPLBrno
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zhotovitel projektové dokumentace pro novostavbu psycho-somato rehabilitačního pavilonu – PN Brno II

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky jsou projektové práce pro akci s názvem „Novostavba psycho-somato rehabilitačního pavilonu – PN Brno“, jehož předmětem je novostavba objektu rehabilitace. Více viz II.2.4) Popis zakázky.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 200 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Hauptort der Ausführung:

Húskova 1123/2, 618 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky jsou projektové práce pro akci s názvem „Novostavba psycho-somato rehabilitačního pavilonu – PN Brno“, jehož předmětem je novostavba objektu rehabilitace. Předmět projektu je blíže popsán v příloze č. 3 „Příloha č. 3 Architektonická studie“. Předpokládaná výše celkových nákladů stavby „Novostavba psycho-somato rehabilitačního pavilonu – PN Brno“ činí 65 000 000,- CZK bez DPH. Předpokládá se, že projektová dokumentace bude podkladem pro podání žádosti o dotaci z Ministerstva zdravotnictví a v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem této veřejné zakázky jsou konkrétně:

a) Aktualizace studie s posouzením možnosti zpracování novostavby objektu rehabilitace v pasivním standardu, v případě, že zadavatel bude na základě uvedeného posouzení požadovat zpracování novostavby objektu rehabilitace v pasivním standardu, budou další činnosti zahrnovat zpracování novostavby objektu rehabilitace v pasivním standardu. Zajištění provedení geodetického zaměření, inženýrsko-geologického průzkumu a hydrogeologického průzkumu a provedení nezbytných dalších průzkumů pro vypracování projektové dokumentace stavby, jako je provedení radonového průzkumu pro stanovení radonového indexu pozemků dotčených navrhovanou stavbou.

b) Vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení (dále jen DÚR+DSP), které bude v dokladové části obsahovat veškeré doklady potřebné pro vydání společného rozhodnutí. Součástí DÚR+DSP bude také projednání se všemi DOSS (dotčenými orgány státní správy).

c) Výkon související inženýrsko-investiční činnosti k DÚR+DSP (zejm. zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy, majitelů sítí atd.). Výkon inženýrsko-investiční činnosti zahrnuje ze strany Zhotovitele projednání projektové dokumentace k vydání společného rozhodnutí s dotčenými orgány a organizacemi státní správy, tj. zajištění stanovisek pro vydání společného rozhodnutí, podání žádosti na stavební úřad a vyřízení společného rozhodnutí pro stavbu včetně nabytí právní moci.

d) Vypracování položkového rozpočtu dle platného ceníku RTS (rozpočtu), který bude v souladu s právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a který nebude obsahovat žádné konkrétní obchodní názvy a značky a bude obsahovat podpis odpovědného projektanta nebo rozpočtáře.

e) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“), která bude v souladu s právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a která nebude obsahovat žádné konkrétní obchodní názvy a značky.

f) Vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočtu) s výkazem výměr, který bude v souladu s právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a který nebude obsahovat žádné konkrétní obchodní názvy a značky.

Předmět veřejné zakázky bude plněn v dílčích částech. Předmět veřejné zakázky je podrobně popsán v přílohách zadávací dokumentace.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zkušenosti hlavního inženýra projektu / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 80 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 200 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 378
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:

a) dle § 77 odst. 1 zákona dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

b) dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. K prokázání způsobilosti dle tohoto písmene dodavatel předloží živnostenské oprávnění k předmětu podnikání “Projektová činnost ve výstavbě“.

c) dle § 77 odst. 2 písm. c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele. K prokázání kvalifikace dle tohoto písmene dodavatel předloží osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro osobu, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje pro obory “Pozemní stavby“ (autorizace IP00 nebo TP00), „Statika a dynamika staveb“ (autorizace IS00), „Požární bezpečnost staveb“ (autorizace IH00 nebo TH00), „Technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika (autorizace IE01 nebo TE02)“, Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení“ (autorizace IE02 nebo TE03) a „Technologická zařízení staveb“ (autorizace IT00 nebo TT00). Z nabídky musí být patrné, jaký vztah má tato autorizovaná osoba k dodavateli, tj. zda se jedná o zaměstnance, poddodavatele apod. Prokázat splnění tohoto profesního kvalifikačního předpokladu lze i osvědčením o registraci v požadovaném oboru v případě osob usazených nebo hostujících.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/02/2020
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/02/2020
Ortszeit: 14:01
Ort:

Elektronicky

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Nformace k bodu II.2.7):

Předmět veřejné zakázky bude plněn v následujících termínech:

a) Aktualizace studie s posouzením možnosti zpracování novostavby objektu rehabilitace v pasivním standardu a zajištění provedení zaměření a průzkumů dle čl. 4.5 a) zadávací dokumentace, vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení dle čl. 4.5 b) zadávací dokumentace včetně protokolárního předání Objednateli, a vypracování položkového rozpočtu dle čl. 4.5 d) zadávací dokumentace včetně protokolárního předání Objednateli do 16 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění na částech díla dle čl. 4.5 a), b)a d) zadávací dokumentace.

b) Výkon související inženýrsko-investiční činnosti k DÚR+DSP dle čl. 4.5 c) zadávací dokumentace do 26 týdnů od protokolárního předání části díla dle čl. 5.1 a) Objednateli.

c) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby dle čl. 4.5 e) zadávací dokumentace, vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočtu) s výkazem výměr dle čl. 4.5 f) zadávací dokumentace včetně protokolárního předání Objednateli do 12 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění na částech díla dle čl. 4.5 e) a f) zadávací dokumentace.

Upřesnění II.2.5) Hodnotící kritéria

Bližší popis hodnotících kritérií je uveden v zadávací dokumentaci, které je uveřejněna na profilu zadavatele.

Více viz zadávací dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/01/2020