Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Fournitures - 10867-2022

10/01/2022    S6

Pologne-Łódź: Mobilier de bureau

2022/S 006-010867

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Uniwersytet Łódzki
Numéro national d'identification: PL 724-000-32-43
Adresse postale: ul. Narutowicza 68
Ville: Łódź
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Code postal: 90-136
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Krzysztof Michalak
Courriel: diir@uni.lodz.pl
Téléphone: +48 426354303
Fax: +48 426354305
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.uni.lodz.pl
Adresse du profil d’acheteur: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Uczelnia Publiczna
I.5)Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa wyposażenia meblowego dla Centrum Szkoleniowo Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi – meble do pomieszczeń administracyjnych i sal konferencyjnych

Numéro de référence: 1/DIR/UŁ/2022
II.1.2)Code CPV principal
39130000 Mobilier de bureau
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia meblowego dla Centrum Szkoleniowo Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przy.

Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części:

Część 1. Meble do pomieszczeń administracyjnych;

Część 2. Meble do sal konferencyjnych;

Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez jednego Wykonawcę na każdą z części zamówienia.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Meble do pomieszczeń administracyjnych

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39110000 Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes
39143110 Lits, literie et tissus d'ameublement spéciaux
39150000 Mobilier et équipements divers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Lieu principal d'exécution:

Centrum Szkoleniowo Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego dla pomieszczeń administracyjnych Centrum Szkoleniowo Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi - zgodnie z Załącznikiem 2a do SWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 30/03/2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Meble do sal konferencyjnych

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39110000 Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes
39150000 Mobilier et équipements divers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Lieu principal d'exécution:

Centrum Szkoleniowo Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia meblowego dla sal konferencyjnych Centrum Szkoleniowo Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi - zgodnie z Załącznikiem 2b do SWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 30/03/2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt. 1 i 4 Ustawy,

b) spełniają, w zakresie opisanym poniżej, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 Ustawy.

Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie to składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE. L 3 z 06.01.2016, str. 16, zwanym dalej JEDZ). Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstawa wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli w odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej:

1. wykaże się wykonaniem dla każdej części w okresie ostatnich 3 lat (okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert w postępowaniu ) a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 dostaw wyposażenia meblowego dla budynków użyteczności publicznej, w rozumieniu § 3 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065), o wartości, co najmniej:

Część 1 : 140 000,00 zł brutto każda

Część 2 : 120 000,00 zł brutto każda

- z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

2. Dostarczy na wezwanie Zamawiającego (dotyczy tylko Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej) modele wzorcowe wybranych mebli

(po 1 egzemplarzu) – wykonane z wykorzystaniem zatwierdzonych przez Zamawiającego materiałów (na podstawie próbek przewidywanych do użycia materiałów - płyt, oklein, okuć, uchwytów/klamek, tkanin dostarczonych wraz z ofertą), wskazane w:

a) Załączniku 2a do SWZ (Arkusz asortymentowo-cenowy) – dotyczy Części 1.:

- poz. 1: biurko,

- poz. 4: kontener,

- poz. 7: regał biurowy pełny,

- poz. 14: szafa jednodrzwiowa-słupek,

b) Załączniku 2b do SWZ (Arkusz asortymentowo-cenowy) – dotyczy Części 2.:

- poz. 1: stół konferencyjny mobilny prostokątny,

- poz. 4: stół konferencyjny – 1 segment o wymiarach 130x70 cm,

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justification:

Art. 138 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp - opublikowanie wstępnego ogłoszenia informacyjnego

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 179-465247
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 28/01/2022
Heure locale: 09:30
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 28/04/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 28/01/2022
Heure locale: 10:00
Lieu:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 stycznia 2022 r. o godz. 10:00 za pomocą Platformy zakupowej

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w pkt. IV SWZ (z wyjątkiem dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego wskazanych w pkt. IV.1.2) i IV.2.2 należy dostarczyć w terminie składania ofert, w formie przesyłki pocztowej/ kurierskiej lub osobiście na adres: Uniwersytet Łódzki, Dział Inwestycji i Remontów (pokój 220), ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź - patrz pkt. XVII.2 SWZ

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
VI.3)Informations complémentaires:

Oferta musi zawierać:

a) Wypełniony Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.

b) Wypełniony Arkusz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik nr 2a -2b do SWZ (w zależności od części na jaką składana jest oferta).

Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian do treści ww. załącznika. Wprowadzenie zmian skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie

z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza załącznika nr 2a i 2b przekazanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załącznika opracowanego przez Wykonawców pod warunkiem, że będzie on identyczny co do treści z arkuszem przygotowanym przez Zamawiającego.

c) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) ( oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy).

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać

z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Aktualną wersję instrukcji wypełniania JEDZ/ESPD można znaleźć pod linkiem https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf

UWAGA!

Dla poprawnego złożenia oświadczenia w zakresie spełniania warunków udziału

w postępowaniu Zamawiający wymaga jedynie, by wykonawca w złożonym Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) części IV: Kryteria kwalifikacji, w pkt α – Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji zaznaczył odpowiedź – TAK.

d) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

e) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy (jeżeli dotyczy) – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.

f) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania chyba, że zamawiający może je pozyskać za pomocą bezpłatnych

i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

- Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa z zdaniu pierwszym, zamawiający żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

- Przepis o którym mowa w zdaniu drugim stosuje się odpowiednio do osoby działającej

w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Przepisy o których mowa w zdaniu pierwszym i drugim stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych wart.118 Ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

g) Przedmiotowe środki dowodowe w postaci wskazane w pkt. IV. SWZ.

Forma składanych dokumentów została określona w Rozdziale XIV SWZ.

Ofertę wraz z wymaganymi należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz na stronie prowadzonego postępowania;

Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium

w następującej wysokości:

Część 1.: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych i 00/100gr ),

Cześć 2.: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w Rozdziale XVIII SWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: a
Ville: a
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1) Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale IX Ustawy Pzp.

2) Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4) Odwołanie przysługuje na:

a. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SWZ na stronie internetowej.

7) Odwołanie wnosi się w terminie:

a. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 7)a.

8) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7) lit. a. i b. SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
05/01/2022