Bauleistung - 22634-2022

Submission deadline has been amended by:  267759-2022
17/01/2022    S11

Ungarn-Szeged: Bauarbeiten

2022/S 011-022634

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nationale Identifikationsnummer: 15735629206
Postanschrift: Széchenyi Tér 10.
Ort: Szeged
NUTS-Code: HU333 Csongrád
Postleitzahl: 6720
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Tapasztó Magdolna
E-Mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Telefon: +36 62564363
Fax: +36 62564292
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.szegedvaros.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001189182021/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001189182021/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Szeged,Felsővárosi Óvoda energetikai korszerűsítés

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001189182021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Átalányáras vállalkozási szerződés keretében ,,Szegedi ÓVI Felsővárosi Óvodájának energetikai korszerűsítése c. projekt kivitelezési munkái”

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1.00 HUF
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
45210000 Bauleistungen im Hochbau
45214100 Bauarbeiten für Kindergärten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU333 Csongrád
Hauptort der Ausführung:

Szegedi ÓVI Felsővárosi Óvodája, 6723 Szeged, Gyík utca 15., hrsz.: 10016/24

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szegedi ÓVI Felsővárosi Óvodájának energetikai korszerűsítése c. projekt kivitelezési munkái:

Főbb mennyiségi adatok:

Külső korszerűsítés:

-89 m2 lábazati hőszigetelés

-921,06 m2 homlokzati hőszigetelés

-648,1 m2 lapostető hőszigetelés

-648,1 m2 lapostető vízszigetelés

-648,1 m2 extenzív zöldtető kialakítása

-337,30 m2 felületen korszerű műanyag ablakok elhelyezése

-47,84 m2 felületen korszerű alumínium ajtók elhelyezése

-19,47 kW teljesítményű napelemes rendszer létesítése

-65 m2 térburkolat építése, vakvezető sávok lerakásával, a meglévő beton járda bontásával

Belső korszerűsítés:

-12 m2 válaszfal bontása

-52,8 m2 felületen vakolat javítása a nyílászárók cseréje után

-1848,1 m2 felület glettelése, festése

-16,53 m2 gipszkarton fal építése

-4,3 m2 gipszkarton álmennyezet szerelése

-1 db beltéri fa ajtó elhelyezése

-489 m2 talajon fekvő padló hőszigetelése

-767,42 m2 felületen padló- és falburkolat bontása

-594,11 m2 új padlóburkolat fektetése

-184,92 m2 új falburkolat

-73 db hőcserélő lapradiátor cseréje

-teljes belső elektromos hálózat cseréje és újraépítése

-155 db világítótest cseréje korszerű LED-esekre

a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kiterjesztett jótállási időtartam (min. 0 - max. 12 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Az M/2 alkalmassági követelmény a) pontjában bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje magasépítési tárgyú beruházások megvalósítása területén (min. 0 - max. 24 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Az M/2 alkalmassági követelmény b) pontjában bemutatott szakember speciális gyakorlati ideje napelemes rendszerek telepítésének megvalósítása területén (min. 0-max. 24 hónap) 10 / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 110
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

TOP-6.5.1-19-SG1-2020-00006

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajánlatkérő a II.2.7.) pont- A szerződés időtartama kapcsán rögzíti, hogy az a munkaterület átadásától számított időtartam. Ajánlatkérő a munkaterületet szerződéskötést követően legkésőbb 10 munkanapon belül adja át.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok fennállnak. Igazolási mód a Kbt.és a 321/2015.(X.30.)Korm.r.1-8.,10.,12-16.§ alapján: AT-nek a Kbt .67.§(1)bek-ben,valamint a 321/2015.(X.30.)Korm.r.1.-4.§ aiban foglaltak szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumba(EEKD) foglalt nyilatkozattal, Kbt.69. § (4) bekezdése szerinti felhívás esetén magyarországi letelepedésű AT-nek,valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015.(X.30.)Korm.r.8. §-ában, nem magyarországi letelepedésű AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazd-i szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015.(X.30.)Korm.r.10.§-ában foglaltak szerint,figyelemmel a Korm.r.6.§ és 12-16.§-aiban foglaltakra is kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

A Kbt.67.§ (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel Ajánlattevő nyilatkozik arról,hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2)bek.szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Kizáró okokat a dokumentáció részletezi.

Öntisztázás lehetséges a Kbt. 64. § szerint.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság: Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az 1997.évi LXXVIII.tv.(Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve ha nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Étv.39.§-a előírja:

(1)Az építőipari kiv-i tev.az építési beruházás megvalósítása keretében végzett építési tevékenységek összessége.

(3)Aki üzletszerű gazd-i tev-ként építőipari kiv-i tevékenységet (a továbbiakban:vállalkozó kiv. tev.)kíván folytatni,annak rendelkezni kell a korm.rendeletben meghat. feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.

(7)A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti a vállalkozó kiv-i tevékenységre jogosultak névjegyzékét,és szolgáltatási tev. megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló tv. szerint ellenőrzi a vállalkozói építőipari tevékenység folytatására való jogosultságot.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Előzetes igazolás:Kbt.67.§(1)bek.alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan EEKD benyújtása szükséges. 321/2015.(X.30.) Korm.r. 2. § (5)bek.alapján előzetes igazolásra AK elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát,nem kéri az EEKD IV.részében részletes adatok megadását. Kbt. 65.§ (1)bek. c) pontja szerint,a 322/2015 (X.30.)Korm.r.21. §(1)bek.alapján az építőipari kiv-i tev-et folytató gazd-i szereplőknek szerepelniük szükséges az Étv. szerinti,építőipari kiv-i tev-et végzők névjegyzékében. AT mellett valamennyi olyan gazd-i szereplőnek (közös ATnek, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek) szerepelnie kell a névjegyzékben,akik a szerződés teljesítése során építőipari kiv-i tevékenységet fognak végezni. Nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük,vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal kell rendelkezniük,nekik a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást(kivonatot)vagy egyéb igazolást,vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A fenti nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69. (11)bek.szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának,nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben az elektronikus űrlappal teendő nyilatkozatokat (beleértve EEKD-t) közös ajánlattevők, valamint alkalmasságot igazoló szervezetek képviseletében ajánlatot benyújtó teszi meg.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Előzetes igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan csak egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtása szükséges mind az ajánlattevők, mind a részükre adott esetben kapacitást nyújtó szervezetek tekintetében. A 321/2015. Korm. r. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő (AK) tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az alkalmassági követelmények (ideértve a Kbt. 65.§(1) bekezdése c) pont szerinti szakmai alkalmasságot is)előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Igazolás a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívás esetén:

M/1: Ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett, szerződésszerűen teljesített, az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározottaknak megfelelő építési munkáit /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) a)/

Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződés tárgya szerinti építési beruházásai (amelyből megállapítható az alkalmasság minimumkövetelménye körében előírt kritérium), a végzett munka mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja- év/hó/nap megjelöléssel) és helye, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Figyelem! A követelményt a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján a 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett Ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó Ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2a) bekezdése értelmében AK a vizsgált öt éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Továbbá AK a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21/A. § előírása értelmében köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2. Mutassa be azon szakembereket,akiket be kíván vonni a teljesítésbe, a szakember szakmai tapasztalatát, gyakorlati idejét bemutató szakmai önéletrajz mellett a végzettséget/képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatának csatolásával vagy az FMV névjegyzéki jogosultság igazolásával (bejegyző határozat csatolásával vagy regisztrációs szám megadásával) (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) b)/ Amennyiben a névjegyzéki jogosultság az ajánlattétel időszakában már fennáll, abban az esetben a jogosultság megszerzésének ideje a kamarai szám megadása mellett a szakmai önéletrajzban feltüntetendő!

Figyelem! Az azonos időszakban más munkán szerzett gyakorlat ideje külön időnek nem számít. A szakmai tapasztalat tárgyát év/hónap bontásban szükséges megadni! Továbbá csatolandók a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatai.

Gyakorlati idő vizsgálata körében végzett munkák esetében kérjük megadni a munkakezdést és befejezés idejét év és hónap megadásával (folyamatban lévő munkák esetében ezen információ rögzítésével). Csak a teljes hónapok kerülnek értékelésre. Azonos időszakban más munkán szerzett gyakorlat ideje külön időnek nem számít,pl. az 1 hónapban végzett 2 külön munka kapcsán szerzett gyakorlati idő 1 hónapként kerül elfogadásra.

Amennyiben a megajánlott szakember szakmai tapasztalatának befejezéseként folyamatban lévő munka kerül rögzítésre, úgy az ajánlattételi határidő időpontjáig vizsgálja ajánlatkérő az adott szakember gyakorlati tapasztalatának időtartamát.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M/1: Ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan,ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett, szerződésszerűen teljesített

a) min. 850 m2 szigetelésre, és

b) min. 10 kW teljesítményű napelemes rendszer létesítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal.

A fenti alpontokban elvárt referenciakövetelmények adott esetben 1 vagy több, max. 5 kivitelezésen elvégzett munka igazolásával teljesíthetők.

M/2: AT műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan,ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

a) legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.Korm.r.szerinti MV-É(Építési szakterület) kódú fel.műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez,kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel,így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök végzettséggel,vagy 4 év szakmai gyakorlati idővel és építészmérnök vagy építőmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel

b) legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.Korm.r.szerinti MV-ÉV(Építményvillamossági szakterület)kódú fel.műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez,kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel,így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles villamosmérnök végzettséggel,vagy 4 év szakmai gyakorlati idővel és villamosmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel

c) legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.Korm.r.szerinti MV-ÉG(Építménygépészeti szakterület)kódú fel.műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel,így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány vagy okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány végzettséggel vagy 4 év szakmai gyakorlati idővel és gépészmérnök épületgépész szakirány végzettséggel rendelkező szakemberrel. Egy szakember több pozícióra is jelölhető,az előírt végzettséggel,képzettséggel egyenértékű végzettséget,képzettséget is elfogadja Ajánlatkérő. Továbbá Ajánlatkérő az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultságot is elfogadja. (Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az Ajánlattevő munkavállalója,tagja,vagy cégvezetője, úgy az igazolás az Ajánlattevő saját igazolásának számít.Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott(megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt),úgy a szakember alvállalkozónak minősül,mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a teljesítésben.)AK felhívja a figyelmet,hogy a bemutatott szakemberek tekintetében az FMV névjegyzéki jogosultság igazolását(bejegyző határozat csatolását vagy regisztrációs szám megadását)is elfogadja AK a végzettségre és gyakorlati időre vonatkozó minimumkövetelmény igazolásaként a szakmai önéletrajz csatolása mellett. Amennyiben a bemutatott szakemberek kapcsán a jogosultság az ajánlattétel időszakában nem áll fenn,azt legkésőbb a szerződéskötés időpontjára kell igazolni.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

A szerződés finanszírozása a „Szegedi ÓVI Felsővárosi Óvodájának energetikai korszerűsítése c. projekt kivitelezési munkái” című, TOP-6.5.1-19-SG1-2020-00006 kódszámú projekt keretében európai uniós támogatásból, 100% támogatási intenzitással valósul meg, utófinanszírozás keretében, önerővel kiegészítve.

Ajánlatkérő igény esetén előleget fizet. Az előleg maximális mértéke a szerződésben foglalt - ÁFA nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján.

Az előleget az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Az előleg biztosítékául a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján biztosíték nem kérhető. Az előleggel a végszámlában köteles nyertes ajánlattevő elszámolni.

A munka elszámolása egyösszegű átalányáron történik. Az elvégzett feladatok ellenértékét az Ajánlatkérő a leigazolt teljesítést követően teljesíti a teljesítést követően benyújtott szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján. Az elszámolás és az ajánlat pénzneme HUF. Ajánlatkérő csak hiánytalan és szakmailag megfelelő teljesítést vesz át.

Nyertes ajánlattevő 3 db részszámlázásra és 1 db végszámlázásra jogosult.

Nyertes AT a kivitelezési munka 25%-os műszaki készültségénél és AK által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult a nettó szerződéses ár 25%-ának megfelelő összegben részszámlázásra.

Nyertes AT a kivitelezési munka 50%-os műszaki készültségénél és AK által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult a nettó szerződéses ár 25%-ának megfelelő összegben részszámlázásra.

Nyertes AT a kivitelezési munka 75%-os műszaki készültségénél és AK által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult a nettó szerződéses ár további 25%-ának megfelelő összegben részszámlázásra.

Nyertes AT 100%-os műszaki készültségnél, a kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését követően jogosult a nettó szerződéses ár fennmaradó 25%-ának megfelelő összegben végszámlázásra.

Végszámla az utolsó munkarész eredményes műszaki átadás-átvételét követően nyújtható be. A számla benyújtásának feltétele a hiány-, és hibamentes műszaki átadás-átvétel. Az elvégzett munka ellenértékét az ajánlatkérő a sikeres műszaki átadás-átvételt és ajánlatkérő műszaki ellenőre és képviselője által leigazolt teljesítést követően utalja át.

A Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján építési beruházások esetén a szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére kormányrendelet a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérő, sajátos szabályokat állapíthat meg. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § tartalmazza ezen fizetési rendelkezéseket.

Az eljárásban irányadó Kbt. 135. § (5)-(6) bek., valamint 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. előírásai.

Tartalékkeret nem biztosított.

A részletes fizetési feltételeket az ajánlatkérési dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.

A szerződés biztosítékai (részletes leírást lásd szerződéstervezetben):

- késedelmi kötbér: 0,5%/nap, összesen legfeljebb a nettó szerződéses ár 20%-a. Kötbérbér maximum elérése esetén Ajánlatkérő jogosult szerződést írásban felmondani vagy attól elállni.

- hibás teljesítési kötbér: hibásan teljesített munkarész nettó értékének alapulvételével 10%, maximuma a nettó szerződéses ár 20%-a.

- meghiúsulási kötbér: teljes nettó szerződéses ár 30%-a.

- teljesítési, jótállási biztosíték: ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. Nyertes Ajánlattevőnek a teljesítést követően minimum 48 hónap időtartamra teljes körű jótállást kell vállalnia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/02/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/02/2022
Ortszeit: 14:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. § rendelkezései szerint.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő álláspontja, hogy jelen esetben a részajánlattételi lehetőség biztosítása ellentétes lenne a gazdasági észszerűséggel, a teljesítés nem osztható, egy építési beruházásnak számít, egy épületet érint. A beszerzési tárgy jellegéből adódóan ésszerűtlen döntés lenne a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása. Az elvégzendő feladatok volumenére, a munkafolyamatok egymásra épülésére, a folyamatos, zavartalan munkavégzés biztosítására tekintettel ésszerűtlen döntés lenne a részajánlat tételi lehetőség biztosítása. A beszerzési elemeknél elvárt a munkálatok térbeli, időbeni organizációja, a csatlakozó szerkezetek (esetleg szakaszosan összefonódó) kiépítésének időbeni munkaszervezése, ezért az nem teszi lehetővé a részajánlattételt.

2. Ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részé(ei)t,melynek teljesítéséhez Ajánlattevő (AT) alvállalkozót kíván igénybe venni,és e részek tekintetében igénybe venni kívánt,ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat(Kbt. 66. § (6)) Nemleges nyilatkozat csatolása is szükséges!

3. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetén újabb hiánypótlás elrendelésére van mód.

4. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár érték arányt megjelenítő szempontrendszert alkalmazza az ajánlatok értékelése során.

5. Értékelés során adható pontszám alsó,felső határa: 0-10,

Értékelési módszer:

1. részszempont (Nettó ajánlati ár): Ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat(legalacsonyabb ár) kap 10 pontot,a többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghatározásra a fordított arányosítás módszerét követve,a Közbeszerzési Hatóság nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján a dokumentációban részletezett képlet /P= (Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+ Pmin/ szerint.

2. részszempont (Kiterjesztett jótállási időtartam) és 3.és 4. részszempont (Többlet gyakorlati idő): A többletvállalást nem tartalmazó ajánlat az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont) kap. A többletvállalást tartalmazó ajánlatok esetében a legkedvezőbb szintet elérő ajánlat az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kap, míg a többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghatározásra az egyenes arányosítás módszerét követve a Közbeszerzési Hatóság, a nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján a dokumentációban részletezett képlet (P=(Avizsgált/Alegjobb)* (Pmax-Pmin) + Pmin) szerint.

6. Ajánlatkérő térítésmentesen,teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a közbeszerzési dokumentumokataz AT-k rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://ekr.gov.hu címen. A részvétel feltétele az oldalon történő regisztrációt követően a dokumentumok letöltése.

7. Csatolandó AT-nek a Kbt.66.§ (2) bek-ben foglaltaknak megfelelő nyilatkozata az ajánlattételi felhívás feltételeire,a szerződés megkötésére és teljesítésére,a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

8. Ajánlathoz csatolandó az AT(k) és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet(ek) részéről aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya,aláírás-mintája.

9. Változásbejegyzési eljárás tekintetében nyilatkozni szükséges EKR űrlap kitöltés útján és folyamatban lévő vált.bejegy. eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem,s érkezéséről cégbíróság által megküldött igazolás. Nemleges nyilatkozat csatolása is szükséges.

10. Közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Tapasztó Magdolna (lajstromszám: 00498)

11. Alkalmassági feltételek,igazolási módjuk a minősített Ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

12. Nyertes AT-nek építés-szerelési biztosítással kell rendelkezni a dokumentáció előírása szerint. Felelősségi károk fedezete: min.50 000 000,- Ft/káresemény és 100 000 000,- Ft/tartam).

13. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

14. AT(k) számára a teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet(projekttársaság)létrehozása kizárt.

15. AK a felhívás IV.2.6) pontjában 2 hónapban meghatározott ajánlati kötöttség időtartamán 60 napot ért.

16. Az ajánlat elkészítése során, amennyiben vmely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll,azt az elektr.űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Azon dokumentumok,amelyek tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektr.űrlap, AK a papír alapú dokumentum egyszerű elektr.,pdf formátumú másolatának csatolását írja elő.

17. AK a Kbt.75.§(2)bek. e) pontjában foglalt eredménytelenségi ok alkalmazását előírja(Kbt.75.§(6) bekezdés).

18. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontjára.

19. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, amennyiben árazott költségvetést az ajánlat nem tartalmazza, úgy e hiányosság a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára tekintettel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

20. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít jelen beruházás kapcsán.

21. Az értékelésre kerülő szakember(ek) nevét az ajánlatban fel kell tüntetni, és amennyiben az ajánlat nem tartalmazza a többlettapasztalat értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember(ek) nevét, akkor annak hiánypótlására nincs lehetőség, tehát az ajánlat érvénytelen.

22. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.

23. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek időpontja: 2022. január 27. napján 10.00 órakor, Találkozás: adott intézmény főbejárata előtt.

24. Ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ott az Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét arra, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

25. Jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt.,a végrehajtási rendeletek,s a Ptk. szabályai irányadóak.

26. Jelen közbeszerzési eljárás NEM feltételes eljárás.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/01/2022