Lieferungen - 25618-2020

20/01/2020    S13

Rumänien-Târgu Mureș: OP-Ausrüstung

2020/S 013-025618

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Clinic Judeţean Mureş
Nationale Identifikationsnummer: 24014380
Postanschrift: Str. Bernady György nr. 6
Ort: Târgu Mureș
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540072
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Nicoleta Șandor
E-Mail: achizitii_spitalms@yahoo.com
Telefon: +40 265230003
Fax: +40 365882554
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.spitaljudeteanmures.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100086865
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru furnizare materiale sanitare – sisteme de protezare abdominală

Referenznummer der Bekanntmachung: 2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33162100 OP-Ausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Materiale sanitare – sisteme de protezare abdominală. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 923 120.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sisteme de protezare abdominală – plase chirurgicale monofilament

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33162100 OP-Ausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO125 Mureş
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Clinic Judeţean Mureş – conform locului de livrare mentionat pe formularul de comanda (magazia Spitalului, Str. Gh. Doja nr. 89, Târgu Mureș).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sisteme de protezare abdominala – plase chirurgicale monofilament 8 pozitii in set – cantitati min. si max. detaliate in caietul de sarcini.

Valori: AC: min. 668 340-max. 1 100 700; contr. sscv.: min. 46 010-max. 149 085 RON.

Garantie participare: 1 490 RON.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 100 700.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sisteme de protezare abdominală – plase chirurgicale compozite

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33162100 OP-Ausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO125 Mureş
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Clinic Judeţean Mureş – conform locului de livrare mentionat pe formularul de comanda (magazia Spitalului, Str. Gh. Doja nr. 89, Târgu Mureș).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sisteme de protezare abdominală – plase chirurgicale compozite 5 pozitii in set – cantitati min. si max. detaliate in caietul de sarcini.

Valori: AC: min. 548 280-max. 822 420; contr. sscv.: min 22 845-max. 91 380 RON.

Garantie participare: 913 RON.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 822 420.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii nu trebuie să se regăseasca in situatiile prevazute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modif. si complet. ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese va fi prezentată atat de ofertanți, cat si de terți susținători și subcontractanți. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere sau subcontractare (daca este cazul). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora,

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) dupa caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 cu modif. si complet. ulterioare, privind achizitiile publice,

(d) alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele juridice/fizice straine ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

Conducerea Spitalului:

— manager – dr. Girbovan Ovidiu,

— director financiar-contabil – ec. Blaga Ioana,

— director medical – dr. Ianosi Edith Simona,

— director de ingrijiri – as. Gafita Lates,

— sef Serviciu Achizitii Publice, Contratare, Aprovizionare – Kovacs Angela Daniela,

— Serviciul Achizitii Publice-Contractare – Sandor Nicoleta Melania, Mirestean Niculina Liana, Grigore Camelia Cornelia,

— Compartiment Juridic – Dobru Gabriela Daniela, Olar Lucia,

— Serviciul Financiar Contabilitate (viza C. F. P.) – Suteu Ibolya, Moldovan Maria,

— dr. Sorlea Sorin,

– prof. univ dr. Coroș Marius.

1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatii [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate. Esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata, la solicitarea autoritatii contractante – conf. art. 179 lit. I) din L 98/2016.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In perioada de ofertare:completarea DUAE. Autoritatea contractanta va solicita prezentarea esantioanelor, descrierilor sau fortografiilor doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/02/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/05/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/02/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, in vederea departajarii ofertelor. Ofertele vor fi incarcate in SEAP pâna la un termen limita clar stabilit (si comunicat ofertantilor) de autoritatea contractanta. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat câstigator. În cazul în care si în urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va desemna câștigător ofertantul care, pănă la termenul limită de depunere al ofertelor stabilit în anunțul de participare, a încărcat primul oferta financiară inițială (zi, oră, minut). Documentele vor fi incarcate in SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa (extensia .p7m sau .p7s).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform L.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea C.N.S.C.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Clinic Judeţean Mureş – Compartimentul Contencios
Postanschrift: Str. Bernady György nr. 6
Ort: Târgu Mureș
Postleitzahl: 540072
Land: Rumänien
E-Mail: secretariat@spitaljudeteanmures.ro
Telefon: +40 365882576
Fax: +40 265230003
Internet-Adresse: www.spitaljudeteanmures.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/01/2020