Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Bauleistung - 42440-2022

Submission deadline has been amended by:  113703-2022
26/01/2022    S18

Polen-Warschau: Bauarbeiten

2022/S 018-042440

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie - Państwowy Instytut Badawczy
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. W. K. Roentgena 5
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-781
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Zbigniew Skrzypek
E-Mail: zbigniew.skrzypek@pib-nio.pl
Telefon: +48 225709463
Fax: +48 225709463
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pib-nio.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.pib-nio.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Instytut Badawczy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania z kotłowni na funkcję biurową, techniczną i warsztatową części budynku kotłowni na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Pa

Referenznummer der Bekanntmachung: PN-6/22/ZS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: obejmujących:

1.1. wykonanie robót budowlanych szczegółowo określonych:

a) Dokumentacją Projektową (Projektem Budowlanym i Projektami Wykonawczymi) - Załącznik nr 2 do SWZ;

b) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (dalej: „STWiOR") - Załącznik nr 3 do SWZ;

c) Przedmiarami - Załącznik nr 4 do SWZ;

d) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym technicznych i Prawa budowlanego;

e) warunkami wynikającymi z pozwoleń administracyjnych;

f) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;

1.2 zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób, badań i odbiorów, w tym również zorganizowanie i udział w odbiorach przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne (np. Inspektor Nadzoru Budowlanego, Inspektor Sanitarny, Urząd Dozoru Technicznego itd.), w tym w szczególności zorganizowaniu i przeprowadzeniu procedury dopuszczenia

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111000 Abbrucharbeiten, Baureifmachung und Abräumung
45111300 Abbauarbeiten
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
45223100 Zusammenbau von Metallkonstruktionen
45223500 Stahlbetonkonstruktionen
45262500 Maurerarbeiten
45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
45430000 Bodenbelags- und Wandverkleidungsarbeiten
45440000 Anstrich- und Verglasungsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45330000 Installateurarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie ul. W.K. Roentgena 5

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: obejmujących:

1.1. wykonanie robót budowlanych szczegółowo określonych:

a) Dokumentacją Projektową (Projektem Budowlanym i Projektami Wykonawczymi) - Załącznik nr 2 do SWZ;

b) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (dalej: „STWiOR") - Załącznik

nr 3 do SWZ;

c) Przedmiarami - Załącznik nr 4 do SWZ;

d) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym technicznych i Prawa budowlanego;

e) warunkami wynikającymi z pozwoleń administracyjnych;

f) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;

1.2 zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób, badań i odbiorów, w tym również zorganizowanie i udział w odbiorach przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne (np. Inspektor Nadzoru Budowlanego, Inspektor Sanitarny, Urząd Dozoru Technicznego itd.), w tym w szczególności zorganizowaniu i przeprowadzeniu procedury dopuszczenia do użytkowania przedmiotu umowy;

1.3 wykonanie w okresie rękojmi i gwarancji wszystkich czynności przewidzianych umową,

a w tym także udziału w przeglądach gwarancyjnych.

1.4 Zamawiający posiada pełne prawa do dysponowania kompletną dokumentacją projektową oraz posiada prawomocne pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 10
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, realizowane na dwóch różnych obiektach, polegające na budowie, lub rozbudowie lub przebudowie obiektu kubaturowego w konstrukcji żelbetowej i stalowej o kubaturze co najmniej 5.000 m3 każdy w tym zawierające łącznie pomieszczenia biurowe i techniczno warsztatowe wraz z instalacjami wewnętrznymi, uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu ( dla każdego z obiektów)

b) przedstawi, że podczas realizacji zamówienia publicznego będzie dysponował:

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej która spełnia następujące warunki: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała co najmniej 2 robotami budowlanymi, realizowanymi na dwóch różnych obiektach, polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektu kubaturowego w konstrukcji żelbetowej i stalowej o kubaturze co najmniej 5.000 m3 każdy w tym zawierające łącznie pomieszczenia biurowe i techniczno warsztatowe wraz z instalacjami wewnętrznymi, uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu ( dla każdego z obiektów).

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych która spełnia następujące warunki: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert kierowała co najmniej 2 robotami budowlanymi, realizowanymi na dwóch różnych obiektach, polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektu kubaturowego w konstrukcji żelbetowej i stalowej o kubaturze co najmniej 5.000 m3 każdy w tym zawierające łącznie pomieszczenia biurowe i techniczno warsztatowe wraz z instalacjami wewnętrznymi, uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu ( dla każdego z obiektów).

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności elektrycznej która spełnia następujące warunki: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała co najmniej 2 robotami budowlanymi, realizowanymi na dwóch różnych obiektach, polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektu kubaturowego w konstrukcji żelbetowej i stalowej o kubaturze co najmniej 5.000 m3 każdy w tym zawierające łącznie pomieszczenia biurowe i techniczno warsztatowe wraz z instalacjami wewnętrznymi, uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu ( dla każdego z obiektów).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

a) wymagany podmiotowy środek dowodowy:

wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,

oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty

b) wymagany podmiotowy środek dowodowy:

wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie robót, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określone w Załączniku nr 10 do SWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/03/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 01/06/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 04/03/2022
Ortszeit: 10:00
Ort:

https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie ul. Wawelska 15B Dział Zamówień Publicznych

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. dokumenty i oświadczenia wymagane do złożenia wraz z ofertą:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ; 2. Oświadczenie na Formularzu JEDZ - Załącznik nr 5 do SWZ;

3. potwierdzenie wniesienia wadium; 4. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do

reprezentacji Wykonawcy.

II. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, składa w wyznaczonym

terminie, nie krótszym niż 10 dni od daty wezwania, aktualne na dzień złożenia nw. podmiotowe środki

dowodowe:

1.1 na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP; art. 108

ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego –

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.

U. z 2021.275 t.j.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi

przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z

opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem

Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert

Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł

wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP,

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,

a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z

zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne

lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące

przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

lub ewidencji;

f) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.

1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa:

• w art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka zapobiegawczego,

• art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu

zakłócenie konkurencji,

• art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,

• 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

– wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ;

Dokumenty podmiotów zagranicznych określone w Rozdz. XIV SWZ

III. Wymagane wadium: Wysokość i sposób złożenia wadium Rozd. XVI SWZ

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02 - 676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: nie dotyczy
Ort: Warszawa
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/01/2022