Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

Des bogues affectent l’affichage des formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre ce problème. En attendant, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus et obtenir des conseils.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Services - 44939-2022

Submission deadline has been amended by:  172811-2022
26/01/2022    S18

Pologne-Varsovie: Services de réparation et d'entretien de matériel roulant

2022/S 018-044939

Avis de marché – secteurs spéciaux

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: POLREGIO S.A.
Adresse postale: ul. Kolejowa 1
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 01-217
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Joanna Sędzik, Agata Szewczyk, Warszawa, ul. Kolejowa 1, pokój 603
Courriel: zakupy@polregio.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.polregio.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.polregio.eb2b.com.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Services de chemin de fer

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

NAPRAWA ZESTAWÓW KOŁOWYCH WRAZ Z WYMIANĄ KÓŁ MONOBLOKOWYCH

Numéro de référence: PZP1.240.1782.2021
II.1.2)Code CPV principal
50222000 Services de réparation et d'entretien de matériel roulant
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest naprawa zestawów kołowych wraz z wymianą kół monoblokowych.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 2 387 396.74 PLN
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna naprawa zestawów kołowych wraz z wymianą kół monoblokowych przeznaczonych do pojazdów serii: SA103, SA132,SA133,SA134,SA139.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 2 387 396.74 PLN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania w przypadkach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 6, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej„ ustawą Pzp”.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w ust. 1 Wykonawca musi przedłożyć w terminie składania ofert aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej „JEDZ”). Zamawiający wymaga złożenia JEDZ w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na stronie www.polregio.eb2b.com.pl (zwanej dalej „Platformą”) – w celu odnalezienia postępowania, w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” należy wpisać numer niniejszego postępowania tj. PZP1.240.1782.2021.

3. Wykonawca składa, w terminie składania ofert, przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”, dostępnej na platformie następujące dokumenty (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym):

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) prawomocnego skazania za przestępstwo art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2)oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi

przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) oświadczenie Wykonawcy o o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.;

4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

1. Wykonawca musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej dwie umowy na naprawę zestawów kołowych monoblokowych lub wymianę kół monoblokowych lub naprawę P4 wraz z wymianą kół monoblokowych o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 zł.

W przypadku umów niezakończonych, należy brać pod uwagę wyłącznie wartość umów w częściach faktycznie i należycie zrealizowanych. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca musi przedłożyć wraz z ofertą wykaz umów w przedmiocie wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których umowy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te umowy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 40 000 zł.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

Szczegółowe informacje na temat aukcji zostały zawarte w dokumentacji postępowania.

IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 08/03/2022
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 05/06/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 08/03/2022
Heure locale: 12:00
Lieu:

ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

1.W dniach 01.07.2021 r. - 30.07.2021 r. zostały przeprowadzone wstępne konsultacje rynkowe.

2.Wykonawca wraz z ofertą jest obowiązany złożyć:

1)Dokumentację konstrukcyjną oferowanego koła monoblokowego, osi, tarczy hamulcowej – zgodną z normami, o których mowa w dokumentacji postępowania (SWZ) opublikowanej na stronie www.polregio.eb2b.com.pl/ ;

2)Certyfikat weryfikacji WE wraz z wszystkim załącznikami potwierdzający spełnienie przez każdy oferowany rodzaj koła wymagań Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor — lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei w Unii Europejskiej w związku z ustawą o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003, poz.789 ze zm.) (w szczególności Art. 25 cb i Art. 25 cc), Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.

3.Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne, w tym w odniesieniu do norm i certyfikatów, o których mowa w ust.2 powinien dodatkowo złożyć wraz z ofertą (poza dokumentacją ,o której mowa w ust. 2) dokumentację, o której mowa w dokumentacji postępowania (SWZ) opublikowanej na stronie www.polregio.eb2b.com.pl/.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: uzp@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 22458701
Fax: +48 22458700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022