Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Fournitures - 46422-2022

28/01/2022    S20

Pologne-Poznań: Systèmes de détection d'incendie

2022/S 020-046422

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Babki
Numéro national d'identification: 7770006203
Adresse postale: Babki 2
Ville: Poznań
Code NUTS: PL418 Poznański
Code postal: 61-160
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Hanna Szkopek
Courriel: babki@poznan.lasy.gov.pl
Téléphone: +48 618788059
Fax: +48 618788107
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://babki.poznan.lasy.gov.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6a80db77-6354-43d6-a41c-cb35ad797d87
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Activité principale
Autre activité: USŁUGI LEŚNICTWA

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zestawu urządzeń do lokalizacji i wykrywania pożarów lasów w Nadleśnictwie Babki.

Numéro de référence: SA.270.1.2022
II.1.2)Code CPV principal
31625100 Systèmes de détection d'incendie
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń telewizyjnego systemu wczesnego wykrywania (monitoringu) zagrożenia pożarowego lasów, łącznie z instalacją i uruchomieniem systemu.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 120 000.00 PLN
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
31625000 Avertisseurs d'effraction et d'incendie
32320000 Matériel de télévision et matériel audiovisuel
32400000 Réseaux
32500000 Matériel de télécommunications
45310000 Travaux d'équipement électrique
51100000 Services d'installation de matériel électrique et mécanique
51300000 Services d'installation de matériel de communications
51900000 Services d'installation de systèmes de guidage et de commande
72500000 Services informatiques
72514200 Services de gestion d'installations pour le développement de systèmes informatiques
32323500 Système de surveillance vidéo
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL418 Poznański
Lieu principal d'exécution:

Teren Nadleśnictwa Babki i Nadleśnictwa Konstantynowo.

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń telewizyjnego systemu wczesnego wykrywania (monitoringu) zagrożenia pożarowego lasów, łącznie z instalacją i uruchomieniem systemu, w szczególności:

a) montaż na maszcie kratowym H-34 m w miejscowości Zwola, gmina Zaniemyśl (L-ctwo Łękno), działka nr ewid. 7126/1 (wsporniki pod kamerę i anteny zostały zamontowane na etapie modernizacji masztu) zestawu urządzeń wskazanych w projekcie monitoringu,

c) montaż w punkcie PAD (Punkt Alarmowo – Dyspozycyjny) N-ctwa Konstantynowo zestawu urządzeń wskazanych w projekcie monitoringu,

d) wykonanie systemu łączności radiowej między masztem kratowym w miejscowości Zwola (L-ctwo Łękno), a masztem kratowym w miejscowości Brodniczka (Nadleśnictwo Konstantynowo, L-ctwo Brodniczka) i masztem strunobetonowym H-30 na terenie siedziby Nadleśnictwa Konstantynowo.

e) Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia i wdrożenia całego systemu wraz z testami jego poprawnego funkcjonowania,

f) Wykonawca Zapewni obsługę serwisową i wsparcie techniczne w okresie gwarancji:

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 120 000.00 PLN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 2
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Zamówienie współfinansowane jest za środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Numer identyfikacyjny projektu:POIS.02.01.00-0007/16

II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100). Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1 oraz 3- 4 PZP. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający nie określa warunków.

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Warunki realizacji umowy opisane są we wzorze umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 24/02/2022
Heure locale: 08:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 24/05/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 24/02/2022
Heure locale: 10:30
Lieu:

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy miniPortal dostępnej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1–4 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp.

W terminie składania ofert określonym w pkt 14.1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu ofertę zawierającą:

a) formularz oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ);

b) JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej;

c) JEDZ dla każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów;

d) JEDZ dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z pkt 9.2 SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (niewiążący wzór zobowiązania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ);

f) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;

g) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 13.4 lit. f SWZ, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej;

h) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej;

i) dokumenty, o których mowa wyżej w pkt 13.4 lit. g i h SWZ dla osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp;

j) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny ofertowej (brutto).

Opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt 13 SWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506–578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art.. 579–590 PZP.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

(a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

(b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4 i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: uzp@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
25/01/2022